Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
45
lượt xem
4
download

Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 87/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  87/1998/N§­C P  n g µ y 31 th¸ng 10 n¨ m  1998  V Ò  p h¸t h µ n h, thu  åi v µ  thay  Õ   Ò n gi Ê y,  Ò n ki m  lo¹i h th ti ti C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; Nh»m  cung  øng    Òn giÊy,tiÒn kim  ¹ cho  Òn  ®ñ ti       lo i   n kinh tÕ,b¶o  ¶m  u      ® l th«ng th«ng  èt;b¶o  Ö   ng  Òn  su   v ®å ti trong l th«ng;b¶o  Ö   î Ých  îp   u    v l  i h ph¸p  cña  chøc,c¸nh©n  tæ     trongviÖc  ö  ông  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹ ;   sd ti       lo i Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  Þ   nh  µy  Ngh ®Þ n quy  nh  Öc  ®Þ vi ph¸thµnh, thu  åi vµ      h   thay   thÕ  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹ . ti       lo i §i Ò u  2. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam   íi®©y   äi t¾t  µ Ng ©n   (d   g  l  hµng  µ   íc)lµ c¬  Nh n     quan  duy  Êt ph¸thµnh, thu håivµ  nh           thay thÕ  Òn  Êy,   ti gi   tiÒn kim  ¹ cña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.   lo i   n  ho x∙h   ngh Vi   §i Ò u    3. Trong  Þ   nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    Ngh ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1. "TiÒn  Æt"  µ c¸c lo¹  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹  Ng ©n   µng  µ   íc   m l    i ti       lo ido  h Nh n   ph¸thµnh;   2. "TiÒn  ∙    ® c«ng  è u  µnh"  µ c¸c lo¹  Òn  Êy,tiÒn  b lh l    i ti gi   kim  ¹  ∙  îc lo i ®   ® Ng ©n  µng  µ   ícc«ng  è    µnh  h Nh n   b ph¸th sau    Ýnh  ñ  khiCh ph cho  Ðp u  µnh; ph l h 3. "TiÒn  a    ch c«ng  è u  µnh" lµ c¸c lo¹  Òn  Êy,tiÒn  b lh      i ti gi   kim  ¹  ∙  îc lo i ®   ® in,®óc  µ  ù  ÷t¹ c¸c kho  Òn cña  ©n   µng  µ   ícnhng  a  îcphÐp    v d tr   i     ti   Ng h Nh n   ch ®   l hµnh; u  4. "TiÒn  nh    ®× chØ u  µnh" lµ c¸c lo¹  Òn  Êy,tiÒn  lh      i ti gi   kim  ¹  lo ikh«ng  ã  c gi¸trÞl hµnh    ©n  µng  µ   íc®∙     u  khiNg h Nh n   c«ng  è    åivµ  ótkháil th«ng; b thu h   r    u  5. "TiÒn    kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng"lµc¸c lo¹  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹       i ti       lo i ®∙ u  µnh  ng  Þ        áng  lh nh b r¸chn¸t, h h theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n
  2. 2 C h ¬ n g  II P h¸t h µ n h  ti Ò n §i Ò u  4. Ng ©n   µng  µ   íc c¨n  kÕ   ¹ch  h Nh n   cø  ho cung øng  Òn  ti t¨ng  thªm  µng  h n¨m  îcCh Ýnh  ñ    Öt;nhu  Çu  ®  ph phª duy   c thanh   to¸nb»ng  Òn m Æt   ti   cña  Òn  n kinh tÕ; nhu  Çu     c thay thÕ  Òn    ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng;tiÒn     ®×nh  chØ u  µnh      nh  è îng vµ  ¬  Êu    ¹ tiÒn m Æt   Çn    lh ®Ó x¸c ®Þ s l   c c c¸clo i     c ph¸t hµnh  µo u  v l th«ng  theo c¸cyªu cÇu      trªn. §i Ò u 5. Ng ©n   µng  µ   íc ® îc lËp  ü   ù  ÷ph¸thµnh  µ  ü   h Nh n     Qu d tr     v Qu nghiÖp  ô    µnh  v ph¸th trong h Ö   èng  ©n   µng  µ   íc®Ó     th Ng h Nh n   qu¶n  ýtiÒn dù  l    tr÷ph¸thµnh.    Quü   ù  ÷ph¸thµnh  îcb¶o  d tr     ®  qu¶n  µ  v qu¶n  ýë    l   c¸cKho  Òn Trung  ng  ti   ¬ cña  ©n   µng  µ   íc vµ    Ng h Nh n   c¸c kho  Òn  ¹  ti t i Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ Quü  nghiÖp  ô    µnh  îcb¶o  v ph¸th ®  qu¶n  µ  v qu¶n  ýt¹  l  i Kho  Òn Së   ti   giao  dÞch  ©n   µng  µ   íc vµ    Ng h Nh n   c¸c Kho  Òn  ¹    ti t i Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ §i Ò u    ån  ×nh  µnh  ü   ù  ÷ph¸thµnh  6. Ngu h th Qu d tr     bao  å m: g 1.TiÒn  íiin,®óc  Ëp  õc¸cnhµ    m   nh t     m¸y    c  Òn; in,®ó ti 2. TiÒn    thu  åi tõ l th«ng,kÓ   c¸c lo¹  Òn  h    u    c¶    i ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  µ  Òn ®×nh  v ti   chØ u  µnh  Ëp  õQuü   lh nh t   nghiÖp  ô    µnh. v ph¸th §i Ò u    ån  ×nh  µnh  ü   7. Ngu h th Qu nghiÖp  ô    µnh  v ph¸th bao  å m: g 1.TiÒn  Ëp  õQuü   ù  ÷ph¸thµnh;   nh t   d tr     2. TiÒn    thu  åi tõ l th«ng,kÓ   c¸c lo¹  Òn  h    u    c¶    i ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  µ  Òn ®×nh  v ti   chØ u  µnh. lh §i Ò u 8.  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön    µnh  Òn  µo u  Ng h Nh n   hi ph¸th ti v l th«ng  vµ thu  Òn  õ l th«ng  Ò   ti t  u  v th«ng  qua  Þch  ô  ©n  ü, thanh  d v ng qu   to¸n vµ      c¸c ho¹t®éng    nghiÖp  ô  v kh¸ccña  ©n  µng  µ   íccho    Ng h Nh n   kh¸ch hµng.   §i Ò u 9. 1. Ng ©n  µng  µ   íccã  Ö m   ô  ¸p    h Nh n   nhi v ® øng  nhu  Çu      Òn m Æt   c thu,chiti   cho  chøc  Ýn  ông  µ  tæ  td v Kho  ¹c Nhµ   íctrªnc¬  ë  è    µikho¶n  Òn göit¹ b  n     s s dt   ti       i Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n 2. C¸c  chøc  Ýn  ông  µ    tæ  td v Kho  ¹c Nhµ   íccã  Öm   ô  ¸p  b  n   nhi v ® øng   nhu cÇu thanh to¸n b»ng  Òn  Æt   Þp  êi  Ýnh    ti m k th ,ch x¸c  µ  toµn  v an  cho kh¸ch  hµng.
  3. 3 §i Ò u 10. Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én,  Óm       chøc  Ýn    h Nh n   d ki tra c¸c tæ  t dông,Kho  ¹c Nhµ   íctrong viÖc  Ón  än,ph©n  ¹  Òn theo    Èn    b  n    tuy ch   lo iti   tiªuchu tiÒn l th«ng.  u  §i Ò u    11. C¨n  nhu  Çu  Òn  Æt   ña  Òn    Õ  µ  cÇu    cø  c ti m cn kinh t v yªu  æn ®Þnh  Òn tÖ,Thèng  c  ©n  µng  µ   íctr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    ti     ®è Ng h Nh n     t  ph cho c«ng  è u  µnh    ¹ tiÒn míicha    µnh. b lh c¸clo i      ph¸th ViÖc c«ng  è    µnh  ¹ tiÒn míi® îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  b ph¸th lo i       ®Þ ti   17  NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u 12. ©n   µng  µ   íc nghiªn cøu  µ    Êt  íiThñ íng  Ng h Nh n     v ®Ò xu v   t  ChÝnh  ñ: ph 1. C¬   Êu, m Ö nh       ¹  Òn míiph¸thµnh  ï hîp víi Æt    c  gi¸c¸c lo iti       ph       m b»ng    gi¸ vµ  Ëp  t qu¸n sö  ông  Òn m Æt   ña  ©n  ©n;  d ti   c nh d 2. Thêi®iÓ m   µ  ×nh      vh thøc    µnh, thu håi,thay thÕ  Òn  ï hîp víi ph¸th       ti ph       yªu cÇu  ña  Ýnh    c ch s¸ch tiÒn tÖ.     §i Ò u    èng  c  ©n  µng  µ   ícban  µnh  µ  Óm    ùc 13. Th ®è Ng h Nh n   h v ki trath   hiÖn: 1.  Õ     iÒu  µ  Òn  Æt;  Õ     Êt,nhËp  ü   ù  ÷ ph¸t Ch ®é ® ho ti m ch ®é xu   Qu d tr     hµnh  µ  ü   v Qu nghiÖp  ô    µnh  v ph¸th trongh Ö   èng  ©n  µng  µ   íc;   th Ng h Nh n 2.  Õ     Õ   Ch ®é k to¸n,thèng  vµ    kª  th«ng    tinb¸o  c¸o  Ò   v nghiÖp  ô  v ph¸t   hµnh  Òn,phïhîp víi ti         quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õ       k to¸n, èng   th kª.
  4. 4 C h ¬ n g  III T h u  h å i, thay th Õ  ti Ò n §i Ò u 14. ©n   µng  µ   íc tæ   Ng h Nh n   chøc  êng  th xuyªn  Öc  æi  Òn vi ® ti   r¸ch n¸t,   áng     h h theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy;tuyªntruyÒn,h­ ®Þ ti§i 16  ®Þ n      íng dÉn  ©n  ©n      nh d ý thøc gi÷ g×n,b¶o  Ö   ng  Òn ViÖt Nam;    Ön  µ       v ®å ti     ph¸thi v ng¨n  chÆn     µnh    Þ   c¸c h vib nghiªm  Ê m   c quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët Ng ©n   ®Þ ti§i 29  Lu   hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     §i Ò u    ©n   µng  µ   ícquy  nh  Òn        áng  15. Ng h Nh n   ®Þ ti r¸chn¸t, h h kh«ng  ®ñ     Èn u  tiªuchu l th«ng,c«ng  è    b c«ng khainh÷ng    Èn    µ  íng dÉn,   tiªuchu ®ã v h     kiÓm    ë  traS giao dÞch  ©n  µng  µ   íc,c¸cChi nh¸nh  ©n  µng  µ   ­   Ng h Nh n       Ng h Nh n íc,c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc  æi    ¹ tiÒn b  n    vi ® c¸c lo i     r¸ch n¸t,h  áng     h cho    chøc  µ    ©n  c¸c tæ  v c¸ nh theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 16  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  16. Öc  æi  Òn       háng  îc thùc  Ön   Vi ® ti r¸ch n¸t,h ®  hi theo    quy ®Þnh  sau  y: ®© 1. TiÒn        áng  qu¸ tr×nh l th«ng  ña    chøc,c¸ nh©n    r¸chn¸t, h h do     u  c c¸c tæ     ® îc ® æi    hoÆc   ép  µo  µikho¶n  ¹  ë   n v t  t i giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,c¸c S d Ng h Nh n     Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, c¸c tæ    Ng h Nh n     ph tr     ¬    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   ícm ét  td   b  n  c¸ch thuËn  Ön,kh«ng  ¹n  Õ   è îng,   ti   h ch s l   kh«ng  ©n  Öt n¬i c  ó,kh«ng  ph bi     tr   ph¶i nép  Ö  Ý,    l ph kh«ng  Çn  ét  ñ  ôc c m th t   giÊy tênµo.    2. TiÒn        áng  bÞ     r¸chn¸t, h h do  ch¸y,m ôc,  èi    m x«ng,chuétc ¾n  ×  êi     th ng   cã  Òn ph¶ilµm  n  ×nh bµy  â lýdo    ©n  µng  µ   íc,tæ  ti     ®¬ tr   r     ®Ó Ng h Nh n   chøc  Ýn t dông,Kho  ¹c Nhµ   ícxÐt ® æi    b  n    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.Ng êi   ®Þ c Ng h Nh n     cã  Òn ® îc® æi  ti     ph¶inép  Ö  Ý    l ph theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc,phï   ®Þ c Ng h Nh n     hîp víi    quy  nh  ña  µ   ícvÒ   Ý  µ  Ö  Ý. ®Þ c Nh n   ph v l ph 3. TiÒn    áng  viÕt,vÏ,c ¾t,xÐ     hh do       hoÆc   µm  Õn  ¹ng;n Õu  Ðt thÊy  l bi d   x  kh«ng  hµnh    û  ¹ith×  îc xÐt  æi   quy  nh  ¹  do  vi hu ho   ®  ® nh ®Þ ti kho¶n  §iÒu  2  nµy; n Õu  Þ     b nghido  µnh    û  ¹ith×  ©n   µng  µ   íc,tæ   h vihu ho   Ng h Nh n   chøc  Ýn t dông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹m    ÷ vµ  èihîp víic¬    b  n   thu gi   ph       quan  C«ng  ®iÒu    an  tra, xö  ý. l §i Ò u 17. Khi cã    quyÕt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ c Th t Ch ph v thu  åi h  tiÒn  nh  ®× chØ u  µnh, c«ng  è u  µnh  Òn  íi,Ng ©n   µng  µ   íc ph¶i lh   b lh ti m   h Nh n     th«ng    éng        ¬ng  Ön th«ng    ichóng  Ò: b¸o r r∙ trªnc¸cph i ti   tin®¹   v 1.  ñ   ¬ng  ña  Ýnh  ñ  Ch tr c Ch ph thay  Õ  ét  Çn  th m ph hay  µn  é    ¹ to b c¸c lo i   tiÒn ®ang u  µnh;   lh 2. H×nh    thøc,thñ  ôc,thêigian    t    ph¸thµnh    ¹  Òn  íi;thêih¹n      c¸c lo iti m     thu håic¸clo¹ tiÒn ®×nh      i   chØ u  µnh  èng  Êt trong c¶  íc; lh th nh    n 3. §Æc   iÓ m,  Ö nh     µu   ¾c,  Ých  íc,träng îng  ña  õng  ¹   ® m gi¸,m s k th   lct lo i   tiÒn míisÏph¸thµnh  Ìm         k theo m É u   Òn;   ti
  5. 5 4.Tû  Ö  æi  Òn míiso  íi Òn ®×nh    l® ti     v   ti   chØ u  µnh,n Õu  ã. lh   c §i Ò u    ©n  µng  µ   ícb¸o    ñ íng ChÝnh  ñ,®ång  öi 18. Ng h Nh n   c¸o Th t   ph   g  cho  é   µi chÝnh  Ò   Öc  BT  v vi ph¸thµnh, thu  åi vµ      h   thay thÕ    ¹  Òn    c¸c lo iti theo  quy  nh  ú  ý,n¨m  ®Þ k qu   hoÆc   t  Êt. ®é xu C h ¬ n g  IV Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c b é  c ã  liªn u a n  v µ    q U û  b a n  n h © n  d © n  c¸c c Ê p §i Ò u    é  µichÝnh  ã  19. B T   c tr¸chnhiÖ m:   1. KiÓ m     Öc  ùc hiÖn    travi th   quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô    µnh,thu håivµ  v ph¸th     thay thÕ  Òn theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ti     ®Þ t  i ®Þ n 2. KiÓ m     µ    trav chØ  o  Ö   èng  ®¹ h th Kho  ¹c Nhµ   ícthùc hiÖn  ÷ng    b  n    nh quy ®Þnh  ã  ªnquan  ¹ NghÞ   nh  µy. c li   t  i ®Þ n §i Ò u    é  20. B C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖ m:   1. ChØ   o    ®¹ c«ng  c¸c cÊp  ñ  ×vµ  èihîp víi ©n  µng  µ   íc an    ch tr   ph       Ng h Nh n   cïng  Êp  iÒu    Õt  Ën    ö  ýtheo  c® tra,k lu ®Ó x l   ph¸p  Ët®èi  íic¸c hµnh    û  lu   v    vihu ho¹itiÒn,lµm,vËn        chuyÓn, tµng  ÷vµ u  µnh  Òn gi¶.   tr   l h ti   2.Tæ     chøc  gi¸m  nh  i víi Ön  ËtnghilµtiÒn gi¶,tiÒn bÞ  û  ¹i ®Þ ®è     hi v           hu ho   khi® îcyªu cÇu.     §i Ò u    û   21. U ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸cc c tr¸chnhiÖ m:   ChØ   o    µnh  ®¹ c¸cng chuyªn m«n    tuyªntruyÒn,vËn  ng  ©n  ©n  ã        ®é nh d cý thøc  ÷ g×n,b¶o  Ö   ng  Òn ViÖt Nam;  èng  µnh    û  ¹itiÒn,lµm, gi     v ®å ti     ch h vihu ho       vËn chuyÓn, tµng  ÷vµ u  µnh  Òn gi¶.   tr   l h ti  
  6. 6 C h ¬ n g  V K h e n  thë n g, x ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u 22.  µng  H n¨m,  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt  Ng h Nh n   x hoÆc   ×nh cÊp  tr   cã  Èm  Òn  th quy xem   Ðt khen  ëng    n  Þ, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých  Êt x  th c¸c ®¬ v     c th t xu   s ¾c  trong viÖc  ùc hiÖn    th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 23.  C¸c  n   Þ,  nh©n    ¹m  ®¬ v c¸  vi ph NghÞ   nh   µy, tuú  ®Þ n  theo  tÝnh  Êt,møc     Ï bÞ   ö  ýkû  Ët,xö  ýhµnh  Ýnh, båith ng  Öth¹i ch   ®é s   x l   lu   l   ch     ê thi     hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 24. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 25. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng  é   µi chÝnh,   ®è Ng h Nh n   tr BT    Bé   ëng  é   tr B C«ng  trong  ¹m    an  ph vi chøc n¨ng, nhiÖm   ô  ña  ×nh   Þu    vc m ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    Öc  ùc hiÖn    h    travi th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 26. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    Nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản