Nghị định 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

0
227
lượt xem
10
download

Nghị định 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 89/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. nghÞ ®Þnh  cña chÝnh phñ Sè 89/2005/N§­CP ngµy 11 th¸ng  7 n¨m 2005  Q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t   t h i   h µ n h   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a   P h ¸ p   l Ö n h   C h è n g  trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh sè 22/2004/PL­UBTVQH11 ngµy 20 th¸ng   8 n¨m 2004 vÒ chèng trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt   Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I   nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt  Nam (sau ®©y gäi lµ Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp) vÒ C¬ quan  ®iÒu tra chèng trî cÊp, Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng trî  cÊp;   thñ   tôc,   néi   dung   ®iÒu   tra   ®Ó   ¸p   dông   vµ   viÖc   ¸p  dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp ®èi víi hµng hãa ®îc trî cÊp  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. §iÒu   2.  TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt trong qu¸ tr×nh gi¶i  quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp 1.   TiÕng   nãi   vµ   ch÷   viÕt   dïng   trong   qu¸   tr×nh   gi¶i  quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy lµ  tiÕng ViÖt. C¸c bªn liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp (sau ®©y  gäi lµ c¸c bªn liªn quan) cã quyÒn dïng tiÕng nãi vµ ch÷  viÕt cña d©n téc m×nh, trong trêng hîp nµy ph¶i cã phiªn  dÞch. 2. C¸c th«ng tin, tµi liÖu kh«ng ph¶i b»ng tiÕng ViÖt  do   c¸c   bªn   liªn   quan   cung   cÊp   ph¶i   ®îc   dÞch   ra   tiÕng  ViÖt.    C¸c bªn liªn quan ph¶i  b¶o  ®¶m  tÝnh  trung thùc, 
 2. 2 chÝnh x¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung  ®îc dÞch thuËt. §iÒu  3.  Chøng cø Chøng cø trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî  cÊp lµ nh÷ng g× cã thËt ®îc C¬ quan ®iÒu tra chèng trî  cÊp, Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng trî cÊp dïng lµm c¨n cø  ®Ó   x¸c   ®Þnh   t×nh   tr¹ng   trî   cÊp   hµng   hãa   nhËp   khÈu   vµo  ViÖt   Nam,  t×nh   tr¹ng   ngµnh   s¶n   xuÊt   trong  níc   bÞ  thiÖt  h¹i ®¸ng kÓ hoÆc bÞ ®e däa g©y thiÖt ®¸ng kÓ vµ mèi quan  hÖ gi÷a viÖc trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc còng nh nh÷ng t×nh tiÕt kh¸c  cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc chèng trî  cÊp. §iÒu   4.   X¸c ®Þnh khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸  hµng hãa ®îc trî cÊp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam kh«ng ®¸ng kÓ Khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®îc trî cÊp  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ®îc coi lµ kh«ng ®¸ng kÓ khi: 1. Khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®îc trî  cÊp nhËp khÈu tõ mét níc kh«ng vît qu¸ 3% tæng khèi lîng,  sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa t¬ng tù nhËp khÈu vµo ViÖt  Nam. 2. Tæng khèi lîng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa ®îc  trî cÊp nhËp khÈu tõ nhiÒu níc ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh  t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy kh«ng vît qu¸ 7% tæng khèi lîng, sè  lîng   hoÆc   trÞ   gi¸   hµng   hãa   t¬ng   tù   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt  Nam. §iÒu   5.  X¸c ®Þnh tû lÖ chñ yÕu trong tæng khèi l­ îng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng hãa t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt ë  trong níc Khèi   lîng,   sè   lîng   hoÆc   trÞ   gi¸   hµng   hãa   s¶n   xuÊt  chiÕm  tõ 50% tæng  khèi  lîng, sè lîng  hoÆc  trÞ gi¸ hµng  hãa t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt ë trong níc trë lªn ®îc coi lµ  chiÕm  tû lÖ chñ yÕu trong  tæng  khèi lîng, sè lîng  hoÆc  trÞ gi¸ hµng hãa t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt ë trong níc.
 3. 3 §iÒu   6.   X¸c   ®Þnh   mèi   quan   hÖ   liªn   kÕt   trùc   tiÕp  gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng hãa t¬ng tù trong níc víi tæ  chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp 1. C¸c nhµ s¶n xuÊt hµng hãa t¬ng tù ®îc coi lµ cã  mèi quan hÖ liªn kÕt trùc tiÕp víi tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt  khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   hãa   bÞ   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng trî cÊp trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   Bªn   nµy   trùc   tiÕp   hoÆc   gi¸n   tiÕp   kiÓm   so¸t   bªn  kia; b) TÊt c¶ ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp bÞ kiÓm so¸t  bëi mét bªn thø ba; c)   Cïng   trùc   tiÕp   hoÆc   gi¸n   tiÕp   kiÓm   so¸t   bªn   thø  ba. 2.   Mét   bªn   cã   thÓ   bÞ   coi   lµ   kiÓm   so¸t   ®îc   mét   bªn  kh¸c   khi   bªn   ®ã   cã   quyÒn   chi   phèi   c¸c   chÝnh   s¸ch   tµi  chÝnh vµ ho¹t ®éng cña bªn kh¸c nh»m thu ®îc lîi Ých kinh  tÕ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña bªn kh¸c ®ã.
 4. 4 Ch¬ng II   c ¬   q u a n   c h è n g   t r î   c Ê p ,   n g ê i   t i Õ n   h µ n h   g i ¶ i   q u y Õ t   v ô  viÖc chèng trî cÊp, ngêi tham gia  qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp Môc 1   c¬ quan chèng trî cÊp, Ngêi tiÕn hµnh  gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp §iÒu   7.  C¬ quan chèng trî cÊp, Ngêi tiÕn hµnh gi¶i  quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp 1. C¬ quan chèng trî cÊp gåm C¬ quan ®iÒu tra chèng  trî cÊp (sau ®©y gäi lµ C¬ quan ®iÒu tra) vµ Héi ®ång xö  lý vô viÖc chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ Héi ®ång xö lý). 2.   Ngêi   tiÕn   hµnh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng   trî   cÊp  bao gåm: a) Ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra; b) §iÒu tra viªn vô viÖc chèng trî cÊp (sau ®©y gäi  lµ §iÒu tra viªn); c) Thµnh viªn Héi ®ång xö lý. §iÒu  8.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña C¬ quan ®iÒu tra Khi   tiÕn   hµnh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng   trî   cÊp,   C¬  quan ®iÒu tra cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Ban hµnh mÉu hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  trî cÊp vµ b¶n c©u hái ®iÒu tra. 2.  Thùc hiÖn  c¸c  nhiÖm  vô ®iÒu  tra ®Ó ¸p  dông biÖn  ph¸p chèng  trî cÊp theo tr×nh  tù,  thñ  tôc  quy  ®Þnh  t¹i  Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp vµ NghÞ ®Þnh nµy. 3. Yªu cÇu c¸c bªn liªn quan cung cÊp c¸c th«ng tin  cÇn thiÕt vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô viÖc chèng  trî cÊp. 4. Tæ chøc phiªn tham vÊn víi c¸c bªn liªn quan. 5. C«ng bè kÕt luËn s¬ bé vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn  qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 6.   KiÕn   nghÞ   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   xem   xÐt,   quyÕt  ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông thuÕ  chèng  trî cÊp t¹m thêi trong  trêng hîp cÇn thiÕt. 7.  KiÕn nghÞ  Bé trëng Bé  Th¬ng  m¹i xem  xÐt vÒ  viÖc  chÊp   nhËn,   kh«ng   chÊp  nhËn   hoÆc   ®Ò   nghÞ   ®iÒu   chØnh   néi  dung cam kÕt trªn c¬ së ®Ò xuÊt tù nguyÖn cña c¸c nhµ s¶n 
 5. 5 xuÊt, xuÊt khÈu cã liªn quan theo quy ®Þnh t¹i   §iÒu 23  Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 8.  C«ng bè  kÕt luËn  cuèi  cïng vÒ  c¸c néi  dung liªn  quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 9. TiÕn hµnh rµ so¸t viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chèng  trî cÊp theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. 10.   Thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. §iÒu  9.  Ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra 1. Ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra do Bé trëng Bé Th­ ¬ng m¹i bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. 2.   Ngêi   ®øng   ®Çu   C¬   quan   ®iÒu   tra   cã   c¸c   nhiÖm   vô,  quyÒn h¹n sau ®©y: a) Tæ chøc, chØ ®¹o C¬ quan ®iÒu tra thùc hiÖn nhiÖm  vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy; b) Ph©n c«ng §iÒu tra viªn ®iÒu tra vô viÖc chèng trî  cÊp cô thÓ; c) Ph©n c«ng §iÒu tra viªn ®iÒu hµnh phiªn tham vÊn; d) Gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra cña §iÒu tra viªn; ®) QuyÕt ®Þnh më phiªn tham vÊn; e) Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy; g) Trng cÇu gi¸m ®Þnh. §iÒu  10.  §iÒu tra viªn 1. Tiªu chuÈn cña §iÒu tra viªn. Ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn sau ®©y cã thÓ ®îc bæ nhiÖm lµm  §iÒu tra viªn: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc, kh¸ch quan; b) Cã tr×nh ®é cö nh©n trë lªn vÒ lÜnh vùc luËt hoÆc  kinh tÕ, tµi chÝnh; c) Cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ Ýt nhÊt lµ 05 n¨m  thuéc  mét  trong  c¸c lÜnh vùc quy ®Þnh  t¹i  ®iÓm  b kho¶n  nµy; d) §îc ®µo t¹o, båi dìng vÒ nghiÖp vô ®iÒu tra. 2. §iÒu tra viªn do Bé trëng Bé Th¬ng m¹i bæ nhiÖm,  miÔn nhiÖm  theo ®Ò nghÞ cña ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu  tra.
 6. 6 §iÒu  11.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña §iÒu tra viªn Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, §iÒu  tra viªn cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®iÒu tra theo sù ph©n c«ng  cña ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra. 2. Yªu cÇu c¸c bªn liªn quan cung cÊp th«ng tin cÇn  thiÕt vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî  cÊp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 3. Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 28 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. B¶o qu¶n tµi liÖu ®∙ ®îc cung cÊp. 5. B¸o c¸o ®iÒu tra sau khi kÕt thóc ®iÒu tra vô viÖc  chèng trî cÊp, so¹n th¶o vµ tr×nh ngêi ®øng ®Çu C¬ quan  ®iÒu tra kÕt luËn s¬ bé, kÕt luËn cuèi cïng liªn quan ®Õn  qu¸ tr×nh ®iÒu tra. §iÒu  12.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång xö lý Héi ®ång xö lý cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Xem xÐt c¸c kÕt luËn cña C¬ quan ®iÒu tra theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 37 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè vÒ viÖc cã hoÆc  kh«ng cã trî cÊp hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra  hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc. 3. KiÕn nghÞ Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p  dông thuÕ chèng trî cÊp trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu  37 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu  13.  Thµnh viªn Héi ®ång xö lý 1. Tiªu chuÈn thµnh viªn Héi ®ång xö lý. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i kiÕn nghÞ danh s¸ch thµnh viªn  Héi ®ång xö lý, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt theo  c¸c tiªu chuÈn sau ®©y: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc, kh¸ch quan; b) Cã tr×nh ®é cö nh©n trë lªn vÒ lÜnh vùc luËt hoÆc  kinh tÕ, tµi chÝnh; c) Cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ Ýt nhÊt 09 n¨m thuéc  mét trong c¸c lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy.
 7. 7 2. C¨n cø danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång xö lý ®∙ ®îc  Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i xem  xÐt, ra quyÕt ®Þnh cô thÓ vÒ sè lîng thµnh viªn Héi ®ång  xö lý tham gia gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, trong ®ã  ph©n c«ng mét thµnh viªn lµm chñ täa phiªn häp vµ ký c¸c  quyÕt   ®Þnh,   kiÕn   nghÞ   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2,   3   §iÒu   12  NghÞ ®Þnh nµy. 3. NhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång xö lý lµ 05 n¨m  vµ cã thÓ ®îc bæ nhiÖm l¹i. §iÒu   14.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   thµnh   viªn   Héi  ®ång xö lý Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp, thµnh  viªn Héi ®ång xö lý cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1.   Nghiªn   cøu,   xem   xÐt   hå   s¬,   c¸c   kÕt   luËn   cña   C¬  quan ®iÒu tra vµ c¸c tµi liÖu kh¸c trong bé hå s¬ vô viÖc  chèng trî cÊp do C¬ quan ®iÒu tra chuyÓn. 2. Tham gia phiªn häp cña Héi ®ång xö lý ®Ó th¶o luËn  vµ   bá   phiÕu   vÒ   viÖc   cã   hoÆc   kh«ng   cã   trî   cÊp   hµng   hãa  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt  h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 3. Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy. Môc 2   Ngêi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp §iÒu   15.   Ngêi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô  viÖc chèng trî cÊp Ngêi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî  cÊp bao gåm: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cho ngµnh s¶n  xuÊt trong níc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh  Chèng trî cÊp nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp lªn C¬ quan ®iÒu tra (sau ®©y gäi lµ Ngêi yªu cÇu).  2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng  hãa bÞ Ngêi yªu cÇu nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp hoÆc bÞ C¬ quan ®iÒu tra tiÕn hµnh ®iÒu tra  theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp (sau ®©y gäi lµ Ngêi bÞ yªu  cÇu). 3. LuËt s cña Ngêi yªu cÇu vµ Ngêi bÞ yªu cÇu. 4. C¸c bªn liªn quan kh¸c.
 8. 8 §iÒu   16.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña Ngêi yªu cÇu, Ngêi  bÞ yªu cÇu. 1.   Khi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng  trî cÊp, Ngêi yªu cÇu cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) TiÕp cËn c¸c th«ng tin mµ c¸c bªn liªn quan kh¸c  cung cÊp cho C¬ quan ®iÒu  tra,  trõ nh÷ng th«ng  tin ®îc  b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy; b)  Yªu cÇu  C¬ quan  ®iÒu tra,  §iÒu  tra viªn  b¶o  mËt  th«ng tin theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy; c) Tham gia phiªn tham vÊn; d)   Uû   quyÒn   cho   luËt   s  thay   mÆt   m×nh   tham   gia   qu¸  tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; ®)  Yªu cÇu  C¬ quan  ®iÒu tra  tæ chøc  phiªn  tham  vÊn  kÝn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 27 NghÞ ®Þnh nµy; e) KhiÕu n¹i, khëi kiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé trëng  Bé Th¬ng  m¹i  theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 Ph¸p lÖnh  Chèng  trî cÊp. 2.   Khi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng  trî cÊp, Ngêi bÞ yªu cÇu cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) C¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) KiÕn nghÞ C¬ quan ®iÒu tra gia h¹n thêi h¹n cung  cÊp th«ng tin, gia h¹n thêi h¹n tr¶ lêi b¶n c©u hái ®iÒu  tra theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 24 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu cã c¸c nghÜa vô sau  ®©y: a) Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc, chÝnh x¸c, kÞp thêi  nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn yªu cÇu  cña m×nh; b) Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc, chÝnh x¸c, kÞp thêi  nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu theo yªu cÇu cña C¬ quan ®iÒu  tra, §iÒu tra viªn; c) Thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. §iÒu   17.   LuËt  s  cña Ngêi yªu cÇu vµ Ngêi bÞ yªu  cÇu 1. LuËt s cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia tè tông t¹i tßa ¸n  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®îc Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu  cÇu uû quyÒn, cã quyÒn tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô  viÖc chèng trî cÊp ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña  bªn mµ m×nh ®¹i diÖn. 
 9. 9 2.   Khi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng  trî cÊp, luËt s cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: a) Tham gia c¸c giai ®o¹n trong  qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt  vô viÖc chèng trî cÊp;  b) X¸c minh, thu thËp vµ cung cÊp tµi liÖu ®Ó b¶o vÖ  quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho bªn mµ m×nh ®¹i diÖn;  c)   Nghiªn   cøu   nh÷ng   tµi   liÖu   trong   hå   s¬   vô   viÖc  chèng trî cÊp; d) §îc ghi chÐp, sao chôp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cã  trong hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp, trõ nh÷ng th«ng tin ®îc  b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28  NghÞ ®Þnh nµy, ®Ó thùc  hiÖn viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cho  bªn mµ m×nh  ®¹i diÖn; ®)  Gióp bªn  mµ m×nh  ®¹i diÖn  vÒ mÆt  ph¸p  luËt liªn  quan ®Õn viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä; e)   T«n   träng   sù   thËt   vµ   ph¸p   luËt;   kh«ng   ®îc   mua  chuéc, cìng Ðp hoÆc xói giôc ngêi kh¸c khai b¸o gian dèi,  cung cÊp tµi liÖu sai sù thËt; g) Kh«ng ®îc tiÕt lé bÝ mËt ®iÒu tra mµ m×nh biÕt khi  tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp;  h) Kh«ng ®îc sö dông tµi liÖu ®∙ ghi chÐp, sao chôp  trong hå s¬ vô viÖc chèng trî cÊp vµo môc ®Ých x©m ph¹m  lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ chøc  vµ c¸ nh©n.  §iÒu   18.   QuyÒn,   nghÜa   vô   cña   c¸c   bªn   liªn   quan  kh¸c  Khi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî  cÊp, c¸c bªn liªn  quan  kh«ng ph¶i  lµ Ngêi yªu cÇu hoÆc  Ngêi bÞ yªu cÇu cã c¸c quyÒn, nghÜa vô sau ®©y: 1.   Cung   cÊp   th«ng   tin   trung   thùc   vµ   tµi   liÖu   cÇn  thiÕt liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp theo quan ®iÓm  cña m×nh hoÆc theo yªu cÇu cña C¬ quan ®iÒu tra, §iÒu tra  viªn. 2.  Yªu cÇu  C¬ quan  ®iÒu tra,  §iÒu  tra viªn  b¶o  mËt  th«ng tin theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy. 3. TiÕp cËn th«ng tin vÒ vô viÖc chèng trî cÊp cña C¬  quan ®iÒu tra, trõ nh÷ng th«ng tin ®îc b¶o mËt theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy. 4.   Tham   gia   phiªn   tham   vÊn   vµ   tr×nh   bµy   quan   ®iÓm  liªn quan  ®Õn  vô viÖc  chèng  trî cÊp, trõ trêng  hîp  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 27 NghÞ ®Þnh nµy.
 10. 10 Ch¬ng III §iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp §iÒu   19.  Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp ®îc göi  ®Õn C¬ quan ®iÒu tra bao gåm: 1. §¬n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp cã c¸c  néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ngêi  yªu cÇu hoÆc cña ®¹i diÖn ngµnh s¶n xuÊt trong níc trong  trêng hîp C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i; b) M« t¶ hµng hãa nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn  ph¸p  chèng trî cÊp,  trong  ®ã cã tªn  gäi,  c¸c  ®Æc   tÝnh   c¬   b¶n   vµ   môc   ®Ých   sö   dông   chÝnh,   m∙   sè   theo  biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang  ¸p dông, xuÊt xø hµng hãa nhËp khÈu; c) M« t¶ khèi lîng, sè lîng, ®¬n gi¸ vµ trÞ gi¸ cña  hµng hãa nhËp  khÈu  quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy trong  thêi h¹n 12 th¸ng tríc khi Ngêi yªu cÇu nép hå s¬ hoÆc  tríc khi C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i; d) M« t¶ khèi lîng, sè lîng, ®¬n gi¸ vµ trÞ gi¸ cña  hµng hãa t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt trong níc trong thêi h¹n 12  th¸ng tríc khi Ngêi yªu cÇu nép hå s¬ hoÆc tríc khi C¬  quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé  Th¬ng m¹i; ®) Th«ng tin vÒ c¸c chÝnh s¸ch trî cÊp cña ChÝnh phñ  níc ngoµi, t×nh h×nh vµ h×nh thøc trî cÊp; e) Th«ng tin, sè liÖu, chøng cø vÒ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc do hµng hãa ®îc trî cÊp nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra; g) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ngêi  bÞ yªu cÇu; h) Yªu cÇu cô thÓ vÒ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî  cÊp, thêi h¹n ¸p dông vµ møc ®é ¸p dông. 2. Tµi liÖu, th«ng tin liªn quan kh¸c mµ Ngêi yªu cÇu  hoÆc C¬ quan ®iÒu tra (trong trêng hîp C¬ quan ®iÒu tra  lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp) cho lµ  cÇn thiÕt. 
 11. 11 §iÒu   20.  ThÈm ®Þnh hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp trong trêng hîp cã Ngêi yªu cÇu 1. Trong thêi h¹n 45 ngµy, tÝnh tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬  ®Çy ®ñ, hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 NghÞ ®Þnh nµy, C¬  quan ®iÒu tra chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ó tr×nh Bé  trëng Bé Th¬ng m¹i xem xÐt ra quyÕt ®Þnh ®iÒu tra. 2. Néi dung thÈm ®Þnh hå s¬ bao gåm: a)  X¸c ®Þnh  t  c¸ch  ®¹i diÖn  hîp  ph¸p cho  ngµnh  s¶n  xuÊt trong níc cña tæ chøc, c¸ nh©n nép hå s¬ theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp; b) X¸c ®Þnh b»ng chøng vÒ viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng  kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. §iÒu   21.  LËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  trî cÊp trong trêng hîp kh«ng cã Ngêi yªu cÇu 1. Trong trêng hîp kh«ng cã Ngêi yªu cÇu nhng cã dÊu  hiÖu vÒ viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y  ra   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   cho   ngµnh   s¶n  xuÊt trong níc, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh giao  C¬ quan ®iÒu tra tiÕn hµnh lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn  ph¸p   chèng   trî   cÊp   ®Ó   tr×nh   Bé   trëng   xem   xÐt   ra   quyÕt  ®Þnh ®iÒu tra. 2. Thêi h¹n lËp hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy lµ 06 th¸ng, tÝnh tõ ngµy Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ký  quyÕt ®Þnh giao C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬.   §iÒu  22.  Néi dung quyÕt ®Þnh ®iÒu tra  1. QuyÕt ®Þnh ®iÒu tra bao gåm c¸c néi dung sau ®©y:  a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­ êi yªu cÇu (nÕu cã); b) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  ®¹i diÖn ngµnh s¶n xuÊt trong níc trong trêng hîp kh«ng  cã Ngêi yªu cÇu; c) M« t¶ hµng ho¸ lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn  ph¸p chèng  trî cÊp, trong  ®ã bao gåm tªn gäi hµng  hãa,  c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m∙ sè theo  biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang  ¸p dông;  d) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ngêi  bÞ yªu cÇu;
 12. 12 ®)  Tªn níc,  vïng  l∙nh thæ  xuÊt  khÈu vµ  xuÊt xø  cña  hµng ho¸ lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  trî cÊp; e)  Tãm t¾t  th«ng  tin vÒ viÖc  trî  cÊp hµng  ho¸ nhËp  khÈu ®îc m« t¶ t¹i ®iÓm c kho¶n nµy g©y ra hoÆc ®e do¹  g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc; g) Ngµy cã hiÖu lùc b¾t ®Çu tiÕn hµnh ®iÒu tra; h) Giai ®o¹n ®iÒu tra; i) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; k) C¸c th«ng tin liªn quan kh¸c mµ Bé trëng Bé Th¬ng m¹i  cho lµ cÇn thiÕt. 2.   ViÖc   th«ng   b¸o,   c«ng   bè   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu   tra   ®îc  thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   5  §iÒu   10  Ph¸p   lÖnh  Chèng trî cÊp. §iÒu   23.   Cung   cÊp   th«ng   tin,   tµi   liÖu   trong   qu¸  tr×nh ®iÒu tra 1.   C¸c   bªn   liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   th«ng  tin x¸c thùc vµ tµi liÖu cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña C¬  quan ®iÒu tra. 2.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   C¬   quan   ®iÒu   tra   sÏ  tiÕn hµnh trng cÇu gi¸m ®Þnh hoÆc kiÓm tra, x¸c minh tÝnh  x¸c thùc cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu do c¸c bªn liªn quan  cung cÊp hoÆc thu thËp thªm c¸c th«ng tin, tµi liÖu cÇn  thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc chèng trî cÊp.  3. Trong trêng hîp tiÕn hµnh kiÓm tra, x¸c minh tÝnh  x¸c thùc cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu hoÆc thu thËp thªm  th«ng   tin   ë   níc   hoÆc   vïng   l∙nh   thæ   ngoµi   ViÖt   Nam,   C¬  quan ®iÒu tra ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y: a)   Tríc   khi   thùc   hiÖn   viÖc   x¸c   minh   hoÆc   thu   thËp  th«ng   tin,   C¬   quan   ®iÒu   tra   ph¶i   th«ng   b¸o   cho   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n cã liªn quan vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña  níc hoÆc vïng l∙nh thæ ®ã; b) ViÖc x¸c minh hoÆc thu thËp th«ng tin ph¶i ®îc c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®ång ý vµ kh«ng bÞ c¬ quan cã  thÈm   quyÒn   cña   níc   hoÆc   vïng   l∙nh   thæ   nªu   t¹i   ®iÓm   a  kho¶n nµy ph¶n ®èi, trõ trêng hîp c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ  ViÖt   Nam,   c¸c   níc   vµ   vïng   l∙nh   thæ   liªn   quan   lµ   thµnh  viªn cã quy ®Þnh kh¸c. 4.  Trõ c¸c  th«ng  tin ®îc b¶o  mËt theo  quy ®Þnh  t¹i  §iÒu 28 NghÞ ®Þnh  nµy,  C¬ quan  ®iÒu tra ph¶i c«ng  khai  kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, kiÓm tra x¸c minh hoÆc thu thËp th«ng  tin cho c¸c bªn cã liªn quan.
 13. 13 5. C¬ quan ®iÒu tra sÏ quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c th«ng  tin, tµi liÖu cã s½n trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Bªn liªn quan kh«ng cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu  cÇn   thiÕt   theo   ®óng   yªu   cÇu   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1  §iÒu nµy; b) KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, kiÓm tra, x¸c minh cho thÊy c¸c  th«ng   tin,   tµi   liÖu   do   c¸c   bªn   liªn   quan   cung   cÊp   lµ  kh«ng x¸c thùc; c) Bªn liªn quan ®∙ kh«ng ®ång ý ®Ó cho C¬ quan ®iÒu  tra tiÕn hµnh x¸c minh; d) Bªn liªn quan g©y c¶n trë qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 6. Trêng hîp kh«ng chÊp nhËn sö dông phÇn th«ng tin,  tµi liÖu mµ c¸c bªn liªn quan ®∙ cung cÊp, C¬ quan ®iÒu  tra ph¶i gi¶i  thÝch  lý do kh«ng  chÊp nhËn  sö dông  phÇn  th«ng tin, tµi liÖu ®ã. §iÒu  24.  B¶n c©u hái ®iÒu tra  1. Trong thêi h¹n 15 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh  ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi b¶n c©u hái ®iÒu tra  ®Õn ®Þa chØ cña c¸c ®èi tîng sau ®©y: a) Ngêi bÞ yªu cÇu hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña Ngêi bÞ  yªu cÇu; b) §¹i diÖn t¹i ViÖt Nam cña níc hoÆc vïng l∙nh thæ  s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp; c) C¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc hoÆc vïng l∙nh thæ  s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ho¸ bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp; d) C¸c bªn cã liªn quan kh¸c. 2. Trong thêi h¹n 30 ngµy tÝnh tõ ngµy nhËn ®îc b¶n  c©u hái ®iÒu tra, Ngêi bÞ yªu cÇu ph¶i göi v¨n b¶n tr¶  lêi ®Çy ®ñ c¸c c©u hái ghi trong b¶n c©u hái ®iÒu tra cho  C¬ quan ®iÒu tra. Trong trêng hîp cÇn thiÕt vµ nÕu Ngêi  bÞ yªu cÇu cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ, thêi h¹n nµy cã thÓ ®îc C¬  quan ®iÒu tra xem xÐt, gia h¹n mét lÇn víi thêi h¹n tèi  ®a kh«ng qu¸ 30 ngµy. 3. B¶n c©u hái ®iÒu tra ®îc coi lµ ®Õn ®Þa chØ ngêi  nhËn sau 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy C¬ quan ®iÒu tra  göi   ®i.   Ngµy   göi   ®îc   x¸c   ®Þnh   c¨n   cø   theo   dÊu   cña   bu  ®iÖn.
 14. 14 §iÒu  25.  X¸c ®Þnh møc trî cÊp riªng 1. C¬ quan ®iÒu tra ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh møc trî  cÊp   riªng   ®èi   víi   tõng   Ngêi   bÞ   yªu   cÇu   trong   vô   viÖc  chèng  trî  cÊp,  trõ trêng  hîp  quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu  nµy.  2.   Trêng   hîp   sè   lîng   Ngêi   bÞ   yªu   cÇu   hoÆc   ph¹m   vi  hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp lµ  qu¸ lín, kh«ng thÓ tiÕn hµnh x¸c ®Þnh møc trî cÊp riªng,  C¬   quan   ®iÒu   tra   cã   thÓ   giíi   h¹n   ph¹m   vi   ®iÒu   tra   x¸c  ®Þnh   møc   trî   cÊp   riªng   ®èi   víi   mét   sè   Ngêi   bÞ   yªu   cÇu  hoÆc hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp.  ViÖc giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra ®îc thùc hiÖn theo c¸c  quy ®Þnh sau ®©y: a) ViÖc giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra ®îc thùc hiÖn b»ng  ph¬ng ph¸p chän mÉu thèng kª phï hîp trªn c¬ së khèi lîng,  sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng ho¸ bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng trî cÊp ®îc s¶n xuÊt, xuÊt khÈu bëi Ngêi  bÞ yªu cÇu  hoÆc c¸c th«ng tin mµ C¬ quan ®iÒu tra cã ®îc t¹i thêi ®iÓm  chän mÉu; b) Khi tiÕn hµnh chän mÉu ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra cã  thÓ tiÕn hµnh c¸c tham vÊn cÇn thiÕt víi Ngêi bÞ yªu cÇu,  c¸c nhµ nhËp khÈu liªn quan ®Õn viÖc chän mÉu vµ ph¶i cã sù  ®ång ý cña Ngêi bÞ yªu cÇu nµy vÒ viÖc chän mÉu. 3. Møc trî cÊp ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14  Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp.    4. Møc trî cÊp cña Ngêi bÞ yªu cÇu kh«ng ®îc ®iÒu tra  ®îc x¸c ®Þnh lµ møc trî cÊp b×nh qu©n gia quyÒn ¸p dông  cho   Ngêi   bÞ   yªu   cÇu   ®îc   chän   ®Ó   x¸c   ®Þnh   møc   trî   cÊp  riªng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.  §iÒu   26.   X¸c   ®Þnh   mèi   quan   hÖ   gi÷a   viÖc   trî   cÊp  hµng   ho¸   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   víi   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ  hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc 1.  Khi x¸c  ®Þnh mèi  quan  hÖ gi÷a  viÖc trî  cÊp hµng  ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e  däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­ íc, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ xem xÐt tæng thÓ c¸c yÕu tè  sau ®©y: a) Mèi quan hÖ gi÷a viÖc trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu  vµo ViÖt Nam víi chøng cø vÒ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e  däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­ íc;
 15. 15 b) Sè lîng vµ gi¸ cña hµng hãa t¬ng tù nhËp khÈu vµo  ViÖt Nam kh«ng ®îc trî cÊp; c) Møc ®é gi¶m sót cña cÇu hoÆc thay ®æi vÒ h×nh thøc  tiªu dïng ®èi víi hµng hãa t¬ng tù s¶n xuÊt trong níc; d) Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu vµ n¨ng suÊt cña ngµnh s¶n xuÊt  trong níc;  ®) C¸c yÕu tè kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña C¬ quan ®iÒu  tra. 2. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ  xem xÐt thªm c¸c yÕu tè kh¸c g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc ngoµi viÖc  trî cÊp hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. §iÒu  27.  Tham vÊn trong ®iÒu tra 1.   Tríc   khi   tiÕn   hµnh   ®iÒu   tra   vµ   trong   qu¸   tr×nh  ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ tæ chøc phiªn tham vÊn  c«ng khai víi c¸c bªn liªn quan vµ ph©n c«ng Ýt nhÊt 03  §iÒu tra viªn, trong ®ã cã 01 §iÒu tra viªn lµm chñ täa  ®Ó ®iÒu hµnh phiªn tham vÊn. 2. ChËm nhÊt lµ 30 ngµy tríc ngµy tæ chøc phiªn tham  vÊn, c¸c bªn liªn quan ph¶i göi v¨n b¶n ®¨ng ký tham gia  phiªn tham vÊn cho C¬ quan ®iÒu tra trong ®ã nªu râ nh÷ng  vÊn ®Ò cÇn tham vÊn kÌm theo lËp luËn b»ng v¨n b¶n.  3. Tr×nh tù tiÕn hµnh tham vÊn: a) Chñ täa tuyªn bè khai m¹c phiªn tham vÊn; b) Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu trùc tiÕp hoÆc th«ng  qua ®¹i diÖn theo  ñy quyÒn  lÇn lît tr×nh  bµy trùc tiÕp  b»ng lêi nãi c¸c chøng cø ®Ó b¶o vÖ quan ®iÓm cña m×nh  liªn quan  ®Õn  vô viÖc  chèng  trî cÊp. Thêi  gian  cho mçi  bªn tr×nh bµy kh«ng qu¸ 90 phót; c) Ngêi yªu cÇu vµ Ngêi bÞ yªu cÇu trao néi dung bµi  ph¸t biÓu quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy b»ng v¨n b¶n cho  Chñ täa; d) C¸c bªn liªn quan kh«ng thuéc trêng hîp quy ®Þnh  t¹i ®iÓm b kho¶n nµy cã quyÒn trao v¨n b¶n tr×nh bµy quan  ®iÓm liªn quan ®Õn vô viÖc chèng trî cÊp cña m×nh cho Chñ  täa; ®) Chñ täa, c¸c §iÒu tra viªn ®Æt c©u hái vµ nghe Ng­ êi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä  tr¶ lêi. Thêi gian hái vµ tr¶ lêi dµnh cho mçi bªn kh«ng  qu¸ 60 phót. Toµn bé néi dung nµy sÏ ®îc ghi vµo biªn b¶n  tham vÊn;
 16. 16 e) Chñ täa tãm t¾t néi dung buæi tham vÊn vµ tuyªn bè  kÕt thóc. 4. Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy tæ  chøc   tham   vÊn,   c¸c   bªn   liªn   quan   cã   quyÒn   göi   v¨n   b¶n  tr×nh bµy thªm quan ®iÓm cña m×nh liªn quan ®Õn vô viÖc  chèng trî cÊp cho C¬ quan ®iÒu tra. 5. Toµn bé néi dung tham vÊn, bao gåm v¨n b¶n tr×nh  bµy cña c¸c bªn vµ biªn b¶n tham vÊn ®îc C¬ quan ®iÒu tra  c«ng bè c«ng khai. 6. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ  tæ chøc phiªn tham vÊn kÝn khi cã yªu cÇu cña Ngêi yªu  cÇu hoÆc Ngêi bÞ yªu cÇu. Thµnh phÇn tham gia phiªn tham  vÊn kÝn sÏ ®îc C¬ quan ®iÒu tra xem xÐt, quyÕt ®Þnh trªn  c¬ së yªu cÇu cña bªn yªu cÇu tham vÊn kÝn.  §iÒu  28.  B¶o mËt th«ng tin 1. C¬ quan ®iÒu tra vµ §iÒu tra viªn chØ chÞu tr¸ch  nhiÖm b¶o mËt ®èi víi c¸c th«ng tin do c¸c bªn liªn quan  cung cÊp sau ®©y: a) BÝ mËt quèc gia vµ bÝ mËt kh¸c theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt; b)   Th«ng   tin   mµ   bªn   cung   cÊp   cho   lµ   mËt   vµ   ®îc   C¬  quan ®iÒu tra chÊp nhËn ®Ò nghÞ b¶o mËt th«ng tin. 2. Khi cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®îc ®Ò nghÞ b¶o mËt  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, bªn cung cÊp  th«ng tin ph¶i göi kÌm theo th«ng tin ®ã b¶n gi¶i tr×nh  chi tiÕt vÒ lý do ®Ò nghÞ b¶o mËt th«ng tin vµ b¶n tãm  t¾t nh÷ng néi dung cña th«ng tin mËt cã thÓ c«ng bè c«ng  khai cho c¸c bªn liªn quan kh¸c. 3. Trêng hîp kh«ng chÊp nhËn ®Ò nghÞ b¶o mËt cña bªn  cung cÊp th«ng tin hoÆc bªn cung cÊp th«ng tin kh«ng ®ång  ý c«ng khai th«ng tin ®îc ®Ò nghÞ b¶o mËt, C¬ quan ®iÒu  tra sÏ kh«ng sö dông th«ng tin nµy vµ göi tr¶ l¹i cho bªn  cung cÊp.  §iÒu  29.  KÕt luËn s¬ bé 1. Trong thêi h¹n 90 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh  ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, C¬ quan ®iÒu  tra c«ng bè kÕt luËn s¬ bé vÒ c¸c néi dung liªn quan ®Õn  qu¸   tr×nh   ®iÒu   tra   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   §iÒu   13,   14   vµ   15  Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp; trong trêng hîp ®Æc biÖt, thêi  h¹n c«ng bè kÕt luËn s¬ bé cã thÓ ®îc gia h¹n nhng kh«ng  qu¸ 60 ngµy.
 17. 17 2. KÕt luËn s¬ bé ph¶i ®îc th«ng b¸o c«ng khai b»ng  c¸c ph¬ng  thøc  thÝch hîp cho c¸c bªn liªn  quan  ®Õn qu¸  tr×nh ®iÒu tra vµ ph¶i bao gåm c¸c néi dung sau ®©y:  a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­ êi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, trong ®ã bao gåm tªn gäi,  c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m∙ sè theo  biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang  ¸p dông, xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu;  c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  Ngêi bÞ yªu cÇu; d) M« t¶ khèi lîng, sè lîng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy  trong thêi h¹n 12 th¸ng tríc khi Ngêi yªu cÇu nép hå s¬  yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp hoÆc tríc khi C¬  quan ®iÒu tra lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  trî cÊp theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i; ®) Møc trî cÊp; e)   C¸c   th«ng   tin,   chøng   cø   chøng   minh   viÖc   trî   cÊp  hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc m« t¶ t¹i ®iÓm b kho¶n nµy g©y ra  hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc; hoÆc c¸c th«ng tin, chøng cø chøng minh viÖc  chËm ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi ®e do¹ g©y ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc vµ khã cã  thÓ kh¾c phôc ®îc; g) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; h) C¸c th«ng tin kh¸c mµ C¬ quan ®iÒu tra cho lµ cÇn  thiÕt. 3. Sau 07 ngµy lµm viÖc tÝnh tõ ngµy cã kÕt luËn ®iÒu  tra s¬ bé, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi b¶n b¸o c¸o ®iÒu tra  vµ kÕt luËn ®iÒu tra s¬ bé lªn Bé trëng Bé Th¬ng m¹i vµ  trong  trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   kiÕn   nghÞ   Bé   trëng   Bé   Th¬ng  m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi. §iÒu  30.  ChÊm døt ®iÒu tra 1. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 2.  Sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   chÊm   døt   ®iÒu   tra,   trong  vßng   07   ngµy   lµm   viÖc   C¬   quan   ®iÒu   tra   cã   tr¸ch   nhiÖm  th«ng b¸o quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra trong ®ã nªu râ lý  do chÊm døt ®iÒu tra cho c¸c bªn cã liªn quan b»ng v¨n  b¶n hoÆc ph¬ng thøc thÝch hîp.
 18. 18 §iÒu  31.  KÕt luËn cuèi cïng 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh  ®iÒu   tra,   C¬   quan   ®iÒu   tra   ph¶i   c«ng   bè   kÕt   luËn   cuèi  cïng   vÒ   c¸c   néi   dung   liªn   quan   ®Õn   qu¸   tr×nh   ®iÒu   tra  theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 13, 14 vµ 15 Ph¸p lÖnh Chèng  trî cÊp vµ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 NghÞ ®Þnh  nµy. 2. KÕt luËn cuèi cïng vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó ®a ra  kÕt   luËn   cuèi   cïng   ®èi   víi   vô   viÖc   ®iÒu   tra   ph¶i   ®îc  th«ng b¸o c«ng khai b»ng ph¬ng thøc thÝch hîp vµ ph¶i bao  gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­ êi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp, trong ®ã bao gåm tªn gäi,  c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m∙ sè theo  biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu ®ang  ¸p dông, xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu;  c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  Ngêi bÞ yªu cÇu; d) M« t¶ khèi lîng, sè lîng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy  trong thêi h¹n 12 th¸ng tríc khi Ngêi yªu cÇu nép hå s¬  yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp hoÆc tríc khi C¬  quan ®iÒu tra lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  trî cÊp theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i; ®) Møc trî cÊp; e)   C¸c   th«ng   tin,   chøng   cø   chøng   minh   viÖc   trî   cÊp  hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc m« t¶ t¹i ®iÓm b kho¶n nµy g©y ra  hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc; g) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng trî cÊp; h) C¸c th«ng tin kh¸c mµ C¬ quan ®iÒu tra cho lµ cÇn  thiÕt. 3. Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy c«ng  bè kÕt luËn cuèi cïng, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi Héi ®ång  xö   lý  bé   hå   s¬   vô  viÖc   chèng   trî   cÊp,  bao  gåm  c¸c  tµi  liÖu sau ®©y: a) Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp; b) B¸o c¸o ®iÒu tra; c) KÕt luËn s¬ bé; d) KÕt luËn cuèi cïng vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó ®a ra kÕt  luËn cuèi cïng;
 19. 19 ®) KiÕn nghÞ cña C¬ quan ®iÒu tra. Ch¬ng IV ¸p dông C¸C BIÖN PH¸P chèng trî cÊp Môc 1 ¸p dông biÖn ph¸p cam kÕt §iÒu  32.  Göi v¨n b¶n cam kÕt Sau khi cã kÕt luËn s¬ bé vµ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 30  ngµy tríc khi kÕt thóc giai ®o¹n ®iÒu tra, ®¹i diÖn hîp  ph¸p hoÆc  ChÝnh  phñ níc,  vïng  l∙nh thæ cña Ngêi bÞ yªu  cÇu cã thÓ göi v¨n b¶n cam kÕt vÒ mét hoÆc c¸c néi dung  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 23 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp (sau  ®©y gäi lµ Cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp) trùc tiÕp ®Õn Bé Th­ ¬ng m¹i th«ng qua C¬ quan ®iÒu tra hoÆc ®Õn c¸c nhµ s¶n  xuÊt trong níc ®Ó xem xÐt tríc khi ®Ö tr×nh lªn C¬ quan  ®iÒu tra.  §iÒu  33.  Xem xÐt cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy tÝnh tõ ngµy nhËn ®îc v¨n  b¶n cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp, C¬ quan ®iÒu tra chÞu tr¸ch  nhiÖm xem xÐt vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn ®Ó Bé trëng Bé Th¬ng m¹i  xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. Cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp ph¶i ®îc xem xÐt dùa trªn  c¸c c¨n cø sau ®©y: a) ViÖc ¸p dông cam kÕt lo¹i trõ trî cÊp cã kh¶ n¨ng  kh¾c phôc ®îc thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y thiÖt h¹i  ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc; b)  ViÖc ¸p  dông cam  kÕt lo¹i  trõ  trî cÊp  kh«ng  g©y  ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh tÕ ­  x∙ héi trong níc. §iÒu   34.   QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc cam kÕt lo¹i trõ trî  cÊp 1. C¨n cø  ý kiÕn ®Ò xuÊt cña C¬ quan ®iÒu tra vÒ cam  kÕt lo¹i trõ trî cÊp, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i cã thÓ ra mét  trong c¸c quyÕt ®Þnh sau ®©y: a) QuyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra vµ chÊp nhËn cam kÕt  cña c¸c bªn ®a ra cam kÕt;  b) §Ò nghÞ bªn ®a ra cam kÕt ®iÒu chØnh néi dung cam  kÕt nhng kh«ng ®îc Ðp buéc c¸c bªn ®a ra cam kÕt;
 20. 20 c)  QuyÕt  ®Þnh kh«ng  chÊp  nhËn  cam kÕt  vµ nªu  râ lý  do. 2. C¸c quyÕt ®Þnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i  ®îc c«ng  bè c«ng  khai  cho c¸c bªn liªn quan b»ng  ph¬ng  thøc thÝch hîp. 3. Trêng hîp bªn ®a ra cam kÕt chÊp nhËn ®Ò nghÞ ®iÒu  chØnh néi dung cam kÕt quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu  nµy, bªn ®a ra cam kÕt ph¶i göi b¶n cam kÕt míi ®Õn C¬ quan  ®iÒu tra.  §iÒu   35.  Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cam kÕt lo¹i trõ  trî cÊp 1. Bªn cam kÕt ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t cña C¬ quan ®iÒu  tra ®èi víi viÖc thùc hiÖn cam kÕt. 2. Bªn cam kÕt ph¶i ®Þnh kú cung cÊp cho C¬ quan ®iÒu  tra th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn cam  kÕt vµ chøng minh tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin, tµi  liÖu ®ã theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i. 3. Trêng hîp c¸c bªn liªn quan kh«ng thùc hiÖn ®óng  theo cam kÕt, g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i kiÕn  nghÞ Bé trëng  Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh  tiÕp  tôc tiÕn  hµnh ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp hoÆc ra  quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p chèng trî cÊp theo quy ®Þnh  t¹i kho¶n 6 §iÒu 23 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. Môc 2 ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp §iÒu  36.  ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi 1. Sau 60 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh ®iÒu tra,  c¨n cø vµo kÕt luËn s¬ bé vµ kiÕn nghÞ cña C¬ quan ®iÒu  tra,   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   ra   quyÕt   ®Þnh   ¸p   dông   thuÕ  chèng trî cÊp t¹m thêi.  2. QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m  thêi ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, 3, 4 vµ 5  §iÒu 22 Ph¸p lÖnh Chèng trî cÊp. 3. QuyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng trî cÊp t¹m thêi ®îc  c«ng bè c«ng khai, bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ng­ êi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ ¸p dông  thuÕ chèng  trî cÊp t¹m thêi, trong  ®ã bao  gåm  tªn  gäi, 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản