Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
63
lượt xem
3
download

Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 90/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  90/1998/N§­C P   g µ y  7 th¸ng 11 n¨ m  1998  C n B a n  h µ n h  Q u y  ch Õ   u ¶ n   ý vay v µ  tr¶ n î n íc n g o µ i Q l C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch Nhµ   ícngµy  th¸ng 3    n  20    n¨m  1996  µ  Ët Söa   v Lu   ® æi, bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  ©n   m s® c Lu Ng s¸ch Nhµ   íc sè    n   06/1998/QH10   ngµy  th¸ng5  20    n¨m 1998; C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µy  th¸ng12  cø    h Nh n     ng 12    n¨m  1997; C¨n  LuËt c¸ctæ  cø      chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12  td ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh,Thèng  c  ©n  µng  µ   ®Ò ngh c B tr BT    ®è Ng h Nh nícViÖt Nam,  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ëng  é         B tr B K ho v§ t  tr B T ph¸p  µ  é   ­ v B tr ëng,Chñ  Ö m    nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ, Ch ph Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  Õ   ch Qu¶n  ý l  vay  µ    înícngoµi. v tr¶n     §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùc  2. Ngh ®Þ n c hi l  sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  kv thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/CP  ña  Ýnh  ñ  µy  th¸ng8  c Ch ph ng 30    n¨m  1993. §i Ò u    é  ëng  é  µichÝnh,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt 3. B tr B T     ®è Ng h Nh n     Nam,  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  ñ  ëng    ¬  B tr B K ho v§ t v Th tr c¸c c quan  ã  ªnquan  c li   chÞu tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön  µ  íng  Én,  Óm     Öc    µnh    th hi v h d ki tra vi thih Quy  Õ   ch qu¶n  ývay  µ    înícngoµiban  µnh  Ìm  l  v tr¶n       h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸c c quan  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih NghÞ   ®Þnh  µy. n
 2. 2 Q uy   Õ   ch Q u ¶ n  lý vay v µ  tr¶ n î n íc n g o µ i (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 90/1998/N§/CP  ngµy  th¸ng11  07    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  Trong  1.  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. Vay  íc ngoµilµ c¸c kho¶n    n       vay  ¾n,  ng trung hoÆc   µi h¹n  ã hoÆc     d  (c   kh«ng ph¶itr¶l∙   Nhµ   íc ViÖt Nam,  Ýnh  ñ  Öt Nam       ido  ) n    Ch ph Vi   hoÆc  doanh  nghiÖp  µph¸p nh©n  ÖtNam   Ó  doanh  l    Vi   (k c¶  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi) c v ®Ç tn     vay  ña  chøc  µichÝnh  èc  Õ, cña  Ýnh  ñ, cña  ©n  µng  íc c tæ  t  qu t   Ch ph   ng h n  ngoµihoÆc   ña  chøc  µ    ©n  ícngoµikh¸c (sau  y   äit¾t lµ Bªn    c tæ  v c¸ nh n      ®© g       cho  vay  ícngoµi). n  2.Vay  ¾n  ¹n lµc¸ckho¶n    ng h      vay  ã  êih¹n vay  n   ét  c th     ®Õ m n¨m. 3.Vay    trunghoÆc   µih¹n lµc¸ckho¶n    d        vay  ã  êih¹n  c th   vay    ét  trªnm n¨m.  4. Vay  íc ngoµi cña  Ýnh  ñ  µ c¸c kho¶n    n    Ch ph l     vay  c¬  do  quan  îc uû  ®  quyÒn  ña  µ   íc hoÆc   Ýnh  ñ  Öt Nam   ý  c Nh n   Ch ph Vi   k vay  íiBªn  v  cho vay  íc n  ngoµidíi    danh  Üa  µ   íchoÆc   Ýnh  ñ  éng  µ    éichñ  Üa  ngh Nh n   Ch ph C ho x∙h   ngh ViÖtNam.   Vay  íc ngoµi cña  Ýnh  ñ  n    Ch ph bao  å m     g c¸c kho¶n  vay  ®∙iHç   ìph¸t u    tr    tr Ón chÝnh  i  thøc (ODA),vay  ¬ng  ¹i hoÆc   Ýn  ông  Êt khÈu  µ    th m  td xu   v vay  õ t  thÞ  êng  èn  èc  Õ  tr v qu t th«ng  qua  Öc  vi ph¸thµnh    Õu  íidanh    tr¸ phi d   i nghÜa  Nhµ   íchoÆc   Ýnh  ñ  Ó  tr¸phiÕu  n  Ch ph (k c¶   i chuyÓn  æi  î)ra nícngoµi. ® n     5. Vay  íc ngoµi cña  n    c¸c doanh  nghiÖp  µ  l c¸c kho¶n  vay  doanh  do  nghiÖp  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   theo  Ëtph¸p  Ön  µnh  ña  Öt Nam   lu   hi h c Vi   (kÓ  c¸cdoanh  c¶    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi)trùctiÕp ký  c v ®Ç tn        vay  íi v  Bªn    cho vay  íc ngoµitheo  ¬ng  n    ph thøc  ù vay,tù chÞu  t     tr¸chnhiÖ m     î,hoÆc       tr¶n   vay th«ng  qua  Öc    µnh      Õu    ícngoµi(tr   Õu  vi ph¸th c¸ctr¸phi ra n   i   ¸phi doanh  i nghiÖp,  tr¸phiÕu  ©n  µng.. )   i ng h .. Vay  ícngoµicña    n    c¸cdoanh  nghiÖp  bao  å m: g ­Vay  ã    c b¶o    ña  Ýnh  ñ; l∙nhc Ch ph ­ Vay  ã    c b¶o    ña  ©n  µng  l∙nhc ng h hoÆc     ×nh  c¸ch thøc b¶o  ¶m     ® kh¸c® ­   îcquy  nh    ®Þ theo §iÒu  Quy  Õ   µy;   23  ch n ­Vay    kh«ng  ã  c b¶o    l∙nhhoÆc   b¶o  ¶m. ® 6. B¶o      l∙nhvay  èn  íc ngoµilµ cam   Õt  ña  ¬   v n     k c C quan  b¶o    íiBªn  l∙nhv   cho  vay  íc ngoµi vÒ   Öc    î  y   ,  ng  ¹n  ña  n    vi tr¶ n ®Ç ®ñ ®ó h c Bªn  i  ® vay    (c¸c doanh  nghiÖp).Trêng  îp Bªn  i    h  ® vay kh«ng    îcnî hoÆc     tr¶®     tr¶kh«ng    î ®ñ n   khi ®Õ n   ¹n,C¬     h   quan  b¶o    Ï chÞu  l∙nh s   tr¸ch nhiÖ m     î thay    tr¶ n   cho Bªn  i  ® vay. B¶o    l∙nhvay  èn  ícngoµicã  lo¹ : v n    2  i
 3. 3 ­ B¶o    ña  Ýnh  ñ: do  é   µi chÝnh    l∙nhc Ch ph   B T   hoÆc   ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   ViÖt Nam   îc ChÝnh  ñ  û  Òn  Êp    ®  ph u quy c theo  quy  Õ   ch b¶o    ña  Ýnh   l∙nhc Ch phñ  i víi ®è    vay  èn  ícngoµi. v n  C¸c kho¶n vay  ã  c b¶o    ña  Ýnh  ñ  îc qu¶n  ýnh  èn  l∙nhc Ch ph ®   l   v vay  ña  c ChÝnh  ñ. ph ­ B¶o    ña  ©n  µng: do    ©n  µng  ña  Öt Nam   Êp    l∙nh c ng h   c¸c ng h c Vi   c theo  Quy  Õ   ch b¶o    µ    l∙nhv t¸ b¶o    Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   i l∙nhdo  ®è Ng h Nh n     quy  nh. C¸c  ®Þ   kho¶n b¶o    µy  l∙nhn kh«ng  îccoilµb¶o    ña  Ýnh  ñ. ®      l∙nhc Ch ph 7. Tho¶  Ën    thu cho  vay  ¹ bao  å m     îp  ng  li  g c¸c H ®å cho vay  ¹ hoÆc     li  c¸c HiÖp  nh  ô  ®Þ ph cho  vay  ¹gi÷a c¬  l i   quan,tæ    chøc  îcCh Ýnh  ñ  ®  ph giao nhiÖ m     vô  ùc hiÖn  Öc  th   vi cho  vay  ¹ nguån  èn  l i v vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  íi   n    Ch ph v   c¸c tæ chøc,®¬n  Þ    v trong nícsö  ông  ån  èn    d ngu v trªn.  C¸c  iÒu  Ön  ® ki vay    ña  tr¶c c¸c Tho¶  Ën    thu cho  vay  ¹ cã  Ó  l i th kh¸c víic¸c ®iÒu  Ön         ki vay    ña  Öp  tr¶ c Hi ®Þnh  vay  ý  íi k v  Bªn  cho  vay  ícngoµi. n  8. Vèn  i    ®è øng  trong níccña    ù  sö  ông  èn     c¸c d ¸n  d v vay  íc ngoµi(sau n      ®©y   äit¾t lµ Vèn  i  g      ®è øng)  µ phÇn  èn  l  v trong níc cÇn  Õtm µ   Ýa  Öt    thi   ph Vi   Nam  ph¶ichi®Ó   ùc hiÖn  ù    ïng víi èn      th   d ¸n c     v vay  ícngoµi. n  Vèn  i øng  ã  Ó  µngo¹itÖ  iÒn ® Æt  äc,tiÒn nhËp  ®è   c th l     (t   c    m¸y  ãc  Õt m thi   bÞ  kh«ng  îc sö  ông  èn  ® d v vay..   . hoÆc   Òn  ng  Öt Nam     ) ti ®å Vi   (chicho kh¶o  s¸t, ÕtkÕ,  n   ï gi¶iphãng  Æt    thi   ®Ò b     m b»ng,x©y  ¾p,c¸c kho¶n  Òn thuÕ  µ    l   ti   v b¶o  Ó m...) hi . §i Ò u 2.  Ýnh  ñ  èng  Êt  Ch ph th nh qu¶n  ývay,tr¶nî níc ngoµicña    l           c¶ nícvµ  ©n    ph c«ng  Ö m  ô  nhi v cho    é    c¸cB nh sau: 1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Þu    K ho   § tch tr¸chnhiÖm:   ­X ©y  ùng  Õn îcquèc    Ò     d chi l   giav vay  µ    înícngoµivµ  v tr¶n       tæng  îp kÕ   h  ho¹ch  µi h¹n  Ò   d  v vay  µ    î níc ngoµicña  níc phï hîp  íichiÕn îc ph¸t v tr¶n       c¶      v   l    tr Ón kinh tÕ      éicña  èc    õng  êikú  µ  Õn îc quèc    Ò     i    ­ x∙ h   qu gia t th   v chi l   gia v vay vµ    înícngoµi. tr¶n     ­ Phèi hîp víiBé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam          T  v Ng h Nh n     trong qu¸    tr×nh qu¶n  ýnînícngoµië  Êp  Ü    l        c v m«. ­ Thùc  Ön    Ö m   ô  îc Ch Ýnh  ñ  ©n    hi c¸c nhi v®  ph ph c«ng  ¹  Òu  Quy   ti §i 13  chÕ   qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d ODA   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 5  th¸ng8    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2.Bé  µichÝnh  Þu    T  ch tr¸chnhiÖm:   ­ Chñ   ×,phèihîp víi ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µ    ¬    tr        Ng h Nh n     v c¸c c quan  ªn li   quan  ©y  ùng    Ýnh  xd c¸cch s¸ch chÕ     ña  µ   íctrong lÜnh  ùc    ®é c Nh n     v qu¶n  ýnî l    níc ngoµiphï hîp  íichiÕn îc quèc    Ò         v  l  gia v vay  µ    î níc ngoµi vµ  Ýnh  v tr¶n       ch s¸ch tµichÝnh  èc     qu gia. ­ Chñ   ×,phèihîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu  ,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt   tr     v   K ho v§ t  h Nh n     Nam   ©y  ùng  Õ   ¹ch vay  µ    ícngoµicña  Ýnh  ñ  µng  xd k ho   v tr¶n     Ch ph h n¨m  ×nh tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph phª  Öt.Tæng   îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  duy   h  h th   vay  µ    î v tr¶n   nícngoµihµng      n¨m  ña  Ýnh  ñ  µ  èihîp víiNg ©n   µng  µ   ícViÖt c Ch ph v ph       h Nh n     Nam  tæng  îp t×nh  ×nh  h  h vay  µ    î nícngoµihµng  v tr¶n       n¨m  ña  nícb¸o    c c¶    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph
 4. 4 ­ Qu¶n  ýtµichÝnh  i víi     l    ®è     kho¶n  c¸c vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  n    Ch ph (bao  gå m   vay  ®∙iODA,  c¶  u    vay  ¬ng  ¹i cña  Ýnh  ñ  µ  th m  Ch ph v vay  qua    µnh  ph¸th tr¸ phiÕu  Ýnh  ñ),cÊp    i Ch ph   b¶o    Ýnh  ñ  l∙nh Ch ph cho  doanh nghiÖp  õtæ  (tr   chøc  Ýn  ông)vay  èn  ícngoµitheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. td   v n        c Th t   ph ­ Tæ     chøc  ùc  Ön  Öc    î níc ngoµi cña  µ   íc vµ  ña  Ýnh  th hi vi tr¶n       Nh n   c Ch phñ  õng©n  t  s¸ch Nhµ   íc.   n ­ Thùc  Ön    Ö m   ô  îc Ch Ýnh  ñ  ©n    hi c¸c nhi v®  ph ph c«ng  ¹  Òu  Quy   ti §i 14  chÕ   qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d ODA   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 5  th¸ng8    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 3.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Þu    h Nh n     ch tr¸chnhiÖ m:   ­ Qu¶n  ý viÖc  l  vay, tr¶ nî  íc ngoµi cña      n    c¸c doanh  nghiÖp  éc  äi  thu m thµnh  Çn  ph kinh tÕ, cÊp     b¶o    Ýnh  ñ  l∙nhCh ph cho    chøc  Ýn  ông    c¸c tæ  td vay vèn  íc ngoµitheo  Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ, híng dÉn  µ  Óm   n    quy ®Þ c Th t   ph     v ki traviÖc    b¶o    ña    ©n  µng  ¬ng  ¹i. l∙nhc c¸cng h th m ­ Chñ  ×, èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  ©y  ùng  Õ     tr  ph       K ho   § B t  T   xd k ho¹ch tæng  ¹n  h møc  vay  ¬ng  ¹i hµng  th m  n¨m  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  ×nh tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. t  ph phª duy Tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  h  h th   vay  µ    î nícngoµihµng  v tr¶n       n¨m  i víi ®è     c¸ckho¶n    vay  ña  c doanh  nghiÖp      ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  ng  öiBé  b¸o c¸o Th t   ph v ®å g   Tµi chÝnh      ®Ó tæng  îp t×nh  ×nh  h  h vay,tr¶nî nícngoµichung  µng           h n¨m  ña  c c¶  íc. n ­ §iÒu  µnh  Õ   ¹ch    h k ho tæng  ¹n  h møc vay  ¬ng  ¹i nícngoµihµng    th m      n¨m cña    c¸cdoanh  nghiÖp;tæ    chøc  Öc  ¨ng  ý    vi ® k c¸ckho¶n  vay  ícngoµicña    n    c¸c doanh nghiÖp. ­ Thùc  Ön    Ö m   ô  îc Ch Ýnh  ñ  ©n    hi c¸c nhi v®  ph ph c«ng  ¹  Òu  Quy   ti §i 15  chÕ  qu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d ODA   ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 87/CP  µy  ng 5  th¸ng8   n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 4.Bé      T ph¸p chÞu    tr¸chnhiÖm:   ­ Tham       Õn  Ò   ÷ng  Ên      gia ý ki v nh v ®Ò ph¸p  ý trong c¸c tho¶  Ën  Ò   l     thu v vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  µ  ña  n    Ch ph v c doanh  nghiÖp  îcChÝnh  ñ  ®  ph b¶o    l∙nh tr ckhitr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  í      t  ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    ­Cho    Õn  Ò   ÷ng  Ên      ý ki v nh v ®Ò kh¸cnhau  ÷a c¸ctho¶ thuËn  Ò     gi       v vay  ­ n íc ngoµi cña  Ýnh  ñ  µ      Ch ph v ph¸p  Ëttrong níc;theo  âi viÖc  ö  ýc¸c vÊn  lu      d  x l    ®Ò   µy  n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn           c¸ccam   Õt  Ò   k v vay  µ    înícngoµi. v tr¶n     ­ C Êp    Õn    ý ki ph¸p  ýtrong c¸c tr ng  îp cÇn  Õt®èi víi   l     ê h   thi       tho¶  Ën  c¸c thu vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  µ  ña  n    Ch ph v c doanh  nghiÖp  îcCh Ýnh  ñ  ®  ph b¶o  l∙nh,   hoÆc  tham      Õn  Ò     Ên    giaý ki v c¸cv ®Ò ph¸p lýkh¸ccã  ªnquan       li   theo ®Ò   Þ    ngh cña  ¬  c quan  µ   íchoÆc   Nh n   doanh  nghiÖp.
 5. 5 §i Ò u 3. C¨n  yªu  Çu  ùc  Õ  ña  cø  c th t c c«ng    t¸cqu¶n  ý nî níc ngoµi, l        Thñ íng  Ýnh  ñ  ã  Ó  µnh  Ëp  ét  ¬  Õ   ªnngµnh  Ých  îp  Ò   t Ch ph c th th l m c ch li   th hv qu¶n  ýnînícngoµi. ícm ¾t, khicÇn  Õt, ñ íng ChÝnh  ñ  ã  Ó  l         Tr    thi  Th t   ph c th giao   cho  éi  ng  µichÝnh    Òn  Ö  µ   íc (®îc thµnh  Ëp  H ®å t  ­ ti t Nh n     l theo Quy Õt  nh   ®Þ sè 23/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 01  ng 31    n¨m  1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ)   c Th t Ch ph t vÊn  ét  è  Ên    ínli   m s v ®Ò l   ªnquan  n   î níc ngoµinh  Õn îc quèc    Ò   ®Õ n       chi l   gia v vay  µ    înícngoµi,       ínvay  èn  ícngoµivµ  ö  ýnînícngoµi. v tr¶n       ®Ò ¸n l   c¸c v n    x l      §i Ò u    4. Trong  êng  îp néidung  ù  tr h   d th¶o c¸chiÖp  nh, tho¶ thuËn     ®Þ     vay  hoÆc  b¶o    èn  l∙nhv vay  ícngoµicã  ÷ng  iÒu  n    nh ® kho¶n  Bªn  do  cho vay  ­ n íc ngoµi nªu  kh«ng  ï hîp  íiluËt ph¸p  ña  Öt Nam,  ¬      ra  ph   v    c Vi   c quan  ñ  × ch tr   ®µ m  ph¸n  Öp  nh,  hi ®Þ tho¶  Ën    thu ®ã ph¶iphèihîp  ïng    ¬     c c¸c c quan  ã  ªn c li   quan  é  µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  (B T     K ho v§ t  h Nh n     Bé  ¹igiao,Bé    Ngo     T ph¸p)thèng  Êt ý  Õn      ñ íng Ch Ýnh  ñ    nh   ki b¸o c¸o Th t   ph xem   xÐt  Õt  nh,  quy ®Þ hoÆc     Þ   ñ  íng  Ýnh  ñ  ×nh  ñ   Þch  íc ®Ò ngh Th t Ch ph tr Ch t N  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh  ÷ng  iÒu  x    nh ® kho¶n  kh«ng  ïhîp víi     ph       v¨n b¶n  Ëtvµ  c¸c lu   ph¸p lÖnh.   C h ¬ n g  II Q u ¶ n  l ý v a y v µ  tr¶ n î n í c n g o µ i c ñ a C h Ý n h  p h ñ §i Ò u    5. C«ng    t¸cqu¶n  ývay  µ    î nícngoµicña  Ýnh  ñ  l  v tr¶n       Ch ph ph¶i   ®¸p  øng      Çu  ¬  c¸cyªu c c b¶n  sau  y: ®© 1. B¶o  ¶m   Öc    ® vi vay  µ    î nícngoµi® îcthùc hiÖn  èng  Êt theo v tr¶n          th nh     chiÕn îc quèc    Ò   l  gia v vay  µ    î níc ngoµi nh»m   hót tèiu  äi  ån  v tr¶n       thu      m ngu vèn  Ých  îp  õ bªn  µiphôc  ô  Õ   ¹ch  th h t  ngo   v k ho ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi cña   i     ­ x∙ h   ®Êt  íctrong tõng thêikú. n       2. Bè   Ý nguån  èn    tr   v vay  Ých  îp  íidanh  ôc  ù  u  , th h v  m d ¸n  tiªn  kh¶  n¨ng  hoµn  èn  µ  v v n¨ng  ùc trong níc (Vèn  i  l     ®è øng, nh©n  ùc)cña  õng  ù  ®Ó     l  t d ¸n  t¹o®iÒu  Ön  ùc hiÖn  ù    ng  Õn ®é   µ  ö  ông  èn    ki th   d ¸n ®ó ti   v s d v vay  ã  Öu  c hi qu¶,   t¹o ra  ån  ¹itÖ  µ  èn  Ých  ü    ngu ngo   v v t lu trong  íc ®¸p  n  øng  îc m ôc       ®  tiªuph¸t tr Ón,®ång  êi®¶m   i  th   b¶o    îcnîcho  tr¶®     Bªn  cho vay  ícngoµi. n  §i Ò u    ÷ng  6. Nh nguyªn t¾c  ¬    c b¶n  ña  Öc  c vi qu¶n  ývay  µ    î níc l  v tr¶n     ngoµicña  Ýnh  ñ:   Ch ph 1. ChÝnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýc¸c kho¶n    ph th nh   l    vay  î,tr¶nî nícngoµicña  n         ChÝnh  ñ    ¬  ë  Õn îcquèc    Ò   ph trªnc s chi l   gia v vay  µ    î nícngoµi,theo  âi v tr¶n       d  vµ gi¸m      s¸tc¸c kho¶n vay  µ    î níc ngoµi theo    ¹n  v tr¶n       c¸c h møc   µ  Õ   ¹ch v k ho   hµng  n¨m  µ  µi h¹n,¸p  ông    Ýnh  vd   d c¸c ch s¸ch  µ  v c«ng  ô  µichÝnh      c t  ®Ó b¶o ®¶m   ¬  Êu, thêih¹n  µ  cc     v tæng  è  î hîp  ýnh»m   ¶m   s n   l  ® b¶o    c¸c yªu  Çu  ©n   c c ®èi kinhtÕ  Ü    µ      v m« v nhu  Çu    iÓncña  t  íctrong tõng thêikú. c ph¸ttr   ®Ê n        2. C¸c  ¬    c quan  Ýnh  Òn,  oµn  Ó  µ    ¬  ch quy ® th v c¸c c quan qu¶n  ýhµnh  l  chÝnh    Êp  c¸cc kh«ng  îcphÐp  ùctiÕp vay  ícngoµi. ®  tr     n  3. C¸c  ¬    c quan  µ   íc,c¸ctæ  Nh n     chøc,®¬n  Þ  Õp nhËn  µ  ö  ông  èn    v ti   vsd v vay  î nícngoµicña  Ýnh  ñ  n      Ch ph ph¶isö  ông  èn   d v vay  î theo  ng  ù    ∙  n  ®ó d ¸n ®
 6. 6 ® îc duyÖt, ®ång  êicã      th   tr¸ch nhiÖ m     thu  åi ®Çy   ,  Þp  êinî  h  ®ñ k th   vay  õ t  nguån  èn  v cho  vay  ¹  ña  Ýnh  ñ    Ýnh  ñ  ùc  Ön  ng    li c Ch ph ®Ó Ch ph th hi ®ó c¸c nghÜa  ô  ∙  v ® cam  Õt  íi k v  Bªn  cho vay  ícngoµi. n  §i Ò u  ViÖc  7.  qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  l  s d v vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  n    Ch ph ph¶i phï hîp  íiLuËt  ©n      v  Ng s¸ch  µ   íc vµ  îc thùc  Ön  Nh n   ®   hi theo  ¬  Õ   µi c ch t   chÝnh sau  y: ®© 1.§èivíi èn       v vay  cho    ù    u      iÓn: c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr a) Ch Ýnh  ñ  Ïthùc hiÖn  Êp    õvèn    ph s     c ph¸tt   vay  înícngoµitheo chÕ     n        ®é cÊp    èn  ©n  ph¸tv ng s¸ch Nhµ   íc®èi víi   ù    u    ¬  ë  ¹ tÇng,phóc  î   n       d ¸n ®Ç tc s h   c¸c   l i x∙héivµ    ù    éc lÜnh  ùc      c¸c d ¸n thu   v kh¸c kh«ng  ã    c kh¶ n¨ng  µn  èn  ùctiÕp ho v tr     nh:h Ö   èng  Çu  èng  µ  ôcgiao th«ng  êng  é  èc    ªntØnh,m¹ng    th cc v tr     ® b qu gia,li     giao th«ng    c«ng  éng  «  Þ,® êng  c ® th   giao th«ng  Òn  óivµ    mi n   n«ng  th«n,c«ng    tr×nh h¹ tÇng  ¬  ë  êng  ¾t,hµng     cs® s  kh«ng,cÇu    c¶ng  Ón;m¹ng  ©n  èi bi   ph ph   nícs¹ch n«ng      th«n  µ  Òn  ói;c¸c c«ng  ×nh tho¸t íc®«  Þ  µ  ö  ýchÊt v mi n   tr       th v x l   n   th¶isinh  ¹t;c¸c  ù   ®Ç u    x©y  ùng  éc    ho   d ¸n  t d thu c¸c  µnh  tÕ, gi¸o dôc, ng y        nghiªncøu    khoa  äc,®iÒu    ¬  h  trac b¶n,m«i  êng,ph¸tthanh    tr    truyÒn  ×nh;c¸c h    dù    Ò   ång rõng  ¸n v tr   phßng  é, rõng  u   ån,c¸c dù    Ò   û  î  èng  h  ®Ç ngu     ¸n v thu l ich , lò. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×phèihîp  íiBé   µi chÝnh  ×nh Thñ íng K ho v§ tch tr     v  T   tr   t  ChÝnh  ñ  ph danh  ôc  ô  Ó    ù  ® îc cÊp  m c th c¸c d ¸n    ph¸ttõ nguån  èn     v vay  íc n  ngoµi cña  Ýnh  ñ  íc khic¸c §iÒu  c quèc  Õ    Ch ph tr       í  t khung  hoÆc  Tho¶  Ën  thu vÒ   danh  ôc  ù    îcký  Õt  íi m d ¸n ®   k v   Bªn cho  vay  ícngoµi. n  b)  èi víic¸c dù  ®Ç u    §       ¸n  t ph¸ttr Ón kh¸c cã   i     kh¶  n¨ng thu  åi vèn  h  (bao  gå m   c¸c dù  c¬  ë  ¹  Çng):ChÝnh  ñ  c¶    ¸n  s h t   ph cho    ù  vay  ¹     åinî c¸c d ¸n  l ithu h     , cho  vay  ¹ vµ  l i chuyÓn  µo  ü   Ých  ü tr¶nî do  é   µi chÝnh    v Qu t lu       B T   qu¶n  ý®Ó   l  tr¶nînícngoµikhi®Õ n   ¹n.         h Bé   µi chÝnh  íng  Én  µ  chøc  T  h d v tæ  cho vay  ¹ vèn  li  vay  íc ngoµi cña  n    ChÝnh  ñ  ph cho    ù    u      iÓnth«ng  c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr   qua  Ö   èng  h th Tæng  ôc  Çu  c§ tph¸ttr Ón.Tæng  ôc  Çu     iÓn cã     i   c§ tph¸ttr   tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ    åivèn  l   thu h   tõ c¸c chñ  u       ép     ®Ç t ®Ó n cho  ©n ng s¸ch  µ   íc,®ång  êi® îc hëng  Ý  Nh n   th     ph cho vay  ¹theo quy  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. l  i   ®Þ c Th t   ph C¨n  ®iÒu  Ön  cø  ki vay    ∙  ý  íiníc ngoµi,kh¶  tr¶® k v       n¨ng  håivèn  ña  thu    c dù  ®Ç u    ¸n  t ph¸ttr Ón b»ng  èn   i   v vay  íc ngoµi,Bé   µi chÝnh  n    T  quy  nh    ®Þ c¸c ®iÒu  Ön  ki cho  vay  ¹  i  íitõng  l i®è v   kho¶n vay  ô  Ó  c th theo  c¸c nguyªn  ¾c  t chÝnh  sau: ­ Thêi h¹n      cho vay  ¹ phï hîp  íithêigian  µn  èn  l    v     i ho v nªu trong dù  kh¶    ¸n  thi îcduyÖt.    ® ­L∙i Êtcho     su   vay  ¹ : li +  èi víivay  ¬ng  ¹i cña  Ýnh  ñ: cho  §   th m  Ch ph   vay  ¹ tÝnh  li  b»ng  ¹itÖ  ngo   theo møc     Êt vµ  Ý   l∙ su   ph vay  íc ngoµi céng  i n    thªm  Ý   Þch  ô  ph d v cho  vay  ¹ l i trongníc.   +  èi víivèn  §   vay ODA: cho vay  ¹ tÝnh  li  b»ng  ¹itÖ  ngo   hoÆc   Òn  Öt ti Vi   Nam  theo møc    Êt tÝn  ông  u    ña  µ   íc(theo tõng  ¹  Òn tÖ)do  l∙su   d i ®Ç tc Nh n     lo i ti     Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh.  t  ph quy ®Þ Møc    Êt nµy  l∙ su   i bao  å m   phÝ  g c¶  cho    vay l¹trong níc.   i  
 7. 7 ­ Trêng  îp  Æc   Öt cÇn    h® bi   quy  nh    iÒu  Ön  ®Þ c¸c ® ki cho vay  ¹ kh¸c víi l i    c¸cnguyªn t¾c      trªn, é  µichÝnh  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   T  B tr   t  ph quy   2.§èivíi         kho¶n  c¸c vay  theo ch¬ng  ×nh tÝn  ông:   tr   d Bé   µi chÝnh  ý  îp ®ång  T  kh  cho    ©n  µng  Ých  îp vay  ¹ ®Ó     c¸c ng h th h  l i cho vay  Õp  ti hoÆc   µm  Þch  ô  ld v cho  vay  ¹ ®Õ n   êisö  ông  èn  l  i ng   d v vay  èicïng cu     (doanh nghiÖp,tnh©n...     )theo    iÒu  Ön  c¸c ® ki cho  vay  ¹ ® îcThñ íng ChÝnh  l    i t  phñ    Öt. phª duy Trõ  êng  îp  ñ íng  Ýnh  ñ  tr h Th t Ch ph chØ   nh  â  i îng  ®Þ r ®è t cho  vay  èi cu   cïng,c¸c ng©n  µng     h vay  ¹  èn  liv vay  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph ®Ó cho  vay  Õp  îc ti ®   quyÒn  än  i t ng cho  ch ®è  î   vay  ï hîp víich¬ng  ×nh tÝn  ông  ∙  ph       tr   d ® tho¶  Ën  thu víi  Bªn cho vay  ícngoµi, µ  Þu  äi  ñiro trong qu¸ tr×nh cho  n    ch m r     v      vay  ¹ ®èi víi l      i nh÷ng  i t ng nµy. ®è  î   3. §èi víic¸c kho¶n         vay b»ng  ¹itÖ  ngo   hoÆc  vay b»ng  µng    h ho¸ kh«ng  trùctiÕp g ¾n  íi   ù      v   d ¸n: c¸c a) Ngo¹itÖ      vay  ña  ícngoµi,kÓ   b»ng  c n    c¶  c¸ch ph¸thµnh    Õu,® îc    tr¸phi     i chuyÓn  µo  ü   ¹itÖ  Ëp  v Qu ngo   t trung do  é  µichÝnh    BT  qu¶n  ý. l  Riªng c¸ckho¶n     vay  ç  î   ©n  h tr  c thanh    èc  Õ  îcchuyÓn  µo  ü   ù  ÷ngo¹itÖ    c¸n to¸nqu t ®   v Qu d tr     do Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   h Nh n     qu¶n  ý.TÊt  ngo¹itÖ  l  c¶    vay  ícngoµi® îcsö  n     dông theo quyÕt ®Þnh  ô  Ó  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     c th c Th t   ph b) Ph Çn    vay  ícngoµib»ng  µng  n    h ho¸: ­ C¸c    kho¶n  vay b»ng  µng  h ho¸  ∙    nh  îc ®èi îng  ® x¸c ®Þ ®  t trong níc sö     dông  èn  v vay: Bé   µi chÝnh    T  quy  æi  tiÒn  Öt  ® ra  Vi Nam     ¹ch  ®Ó h to¸n thu    ng©n  s¸ch Nhµ   ícvµ  ¹ch to¸nchicÊp      n  h       ph¸thoÆc   cho  vay  ¹ ®èi víi i t ng l        î   i ®è ® îcsö  ông  èn.  d v ­ C¸c    kho¶n vay  b»ng  µng  h ho¸  a    nh  îc ®èi îng  ö  ông  ô  ch x¸c ®Þ ®  t sd c thÓ:Bé   µichÝnh  ñ  ×tæ    T  ch tr   chøc  Öc  Ëp  µng,b¸n  u    µ  ép  Òn  vi nh h   ®Ê gi¸v n ti vµo  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc.   n §i Ò u    ch¬ng  ×nh,dù    u      iÓn sö  ông  èn  níc 8. C¸c  tr   ¸n ®Ç tph¸ttr   d v vay    ngoµicña  Ýnh  ñ    Ch ph ph¶i®¶m     b¶o    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a) Danh  ôc  ¬ng  ×nh,dù      m ch tr   ¸n ph¶i® îcghitrong kÕ   ¹ch  u            ho ®Ç tph¸t tr Ónhµng  i  n¨m  ña  µ   íccòng    ña  é, ngµnh  µ  a  ¬ng. c Nh n   nh c B   v ®Þ ph b)  ¬ng  ×nh, dù   ® îc cÊp  ã  Èm   Ch tr   ¸n    c th quyÒn  phª duyÖt theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h C¬  quan  îc chØ  nh  m   ®  ®Þ ®µ ph¸n  Öp  nh  hi ®Þ vay  èn  ã  v c tr¸chnhiÖm     kiÓm      iÒu  Ön    íckhiký  Õt  Öp  nh  trac¸c® ki trªntr     k hi ®Þ vay  èn  íi v v  Bªn  cho    vay nícngoµi.   Trong  êng  îp  tr h Bªn  cho  vay  íc ngoµi yªu  Çu  ù    ¬ng  ×nh  îc n    c d ¸n,ch tr ®  tµitrî    ph¶icã  Èm  nh  µ  Êp  Ën  ña  ä,Chñ   u      th ®Þ v ch thu c h   ®Ç tph¶itrao® æi  íi    v  Bªn cho vay  íc ngoµi vµ  n    b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  Èm   nh  ña  íc ngoµicho  ¬  th ®Þ c n    c quan  ñ  ×®µ m   ch tr   ph¸n vay  íckhiký  Õt  Öp  nh  ô  Ó.   tr     k hi ®Þ c th
 8. 8 §i Ò u  Chñ   u    9.  ®Ç thoÆc     ©n  µng  ö  ông  èn  c¸c ng h sd v vay  ícngoµi n    cña  Ýnh  ñ  Ch ph theo  ×nh  h thøc vay  ¹ cã  l i tr¸chnhiÖ m   µn    èn      ho tr¶v vay    cho Ng ©n  s¸ch  µ   íc theo  ng  Nh n   ®ó quy  nh  ¹  ®Þ tiTho¶  Ën  thu cho  vay  ¹   l iNguån  . vèn  µn    èn  ho tr¶v vay  cho  ©n  ng s¸ch Nhµ   íclµkhÊu    n    hao  ¬  c b¶n  µ  înhuËn  v l  i thu  îc sau    ∙  ép  Õ  ®  khi® n thu theo  Ët®Þnh.  êng  îp  n   ¹n  lu   Tr h ®Õ h thanh  to¸n,   n Õu    ån  nãi trªncha  ,  c¸c ngu thu      ®ñ ph¶idïng    ü  ña    c¸c qu c doanh  nghiÖp  µ  v c¸cnguån  èn  îp ph¸p kh¸c®Ó   µn    èn    v h      ho tr¶v vay. C¸c  ¬  c quan,tæ    chøc  îcBé   µichÝnh  û  Òn  ùc hiÖn  ®  T  u quy th   cho vay  ¹ l i cã quyÒn  dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p  Çn  Õtphï hîp  íiquy  nh   Ýn  ông  c thi     v  ®Þ td hiÖn  µnh  µ  h v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   ¶m   lu   ® b¶o  Öc    åinî vµ  µn  vi thu h     ho tr¶ng©n    s¸ch Nhµ   íc®Çy  ,  ng  ¹n.   n  ®ñ ®ó h §i Ò u 10. C¨n  vµo  Õ   ¹ch  ©n  cø  k ho ng s¸ch  µ   íc tr¶nî níc ngoµi Nh n           hµng  n¨m  ∙  îc ChÝnh  ñ  ®®  ph phª  duyÖt, Bé   µi chÝnh  chøc  ùc  Ön    T  tæ  th hi viÖc    î  tr¶ n theo  ng  ®ó cam   Õt  ña  Ýnh  ñ  íiBªn  k c Ch ph v   cho  vay  íc ngoµi. n    Trong  êng  îp cÇn  ÕtBé  µichÝnh  ñ  ×cïng c¸cBé  ã  ªnquan  m   tr h  thi   T   ch tr       c li   ®µ ph¸n  íic¸c chñ  î níc ngoµivÒ   ¹n  v    n      h møc,  êih¹n  µ  ×nh  th   vh thøc    î thÝch  tr¶n   hîp (tr¶b»ng  Òn,b»ng  µng    Þch  ô  Êt khÈu     ti   h ho¸,d v xu   hoÆc  chuyÓn  æi  î ® n  thµnh  u  .. ) ®Ç t . . § Ó   ¹onguån    î ®óng  ¹n  µ  ¹n  Õ   ñiro  t  tr¶n   h v h ch r   cho  ©n  ng s¸ch Nhµ   íc   n  trong viÖc    vay  µ    î nícngoµi,thµnh  Ëp  ü   Ých  ü tr¶nî thuéc  ©n  v tr¶n       l Qu t lu       ng s¸ch Nhµ   ícdo  é  µichÝnh    n  BT  qu¶n  ýtrªnc¬  ë  ån    îtõc¸cdù      l     s ngu thu n       ¸n vay l¹ vèn  i   vay  µ  èn  Ön  îníc ngoµi cña  Ýnh  ñ, tiÒn  v v vi tr      Ch ph   thu  Ý   ph b¶o   l∙nh cña  Ýnh  ñ  µ    ån    Ch ph v c¸c ngu thu kh¸c do  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Th t   ph quy  nh.  é  ®Þ B tr ng  é   µichÝnh  ©y  ùng  ë BT  xd Quy  Õ   ch qu¶n  ýQuü   Ých  ü tr¶nî tr×nh Thñ  l  t lu         t ng ChÝnh  ñ    Öt. í  ph phª duy §i Ò u 11. TÊt  c¸c ch¬ng  ×nh,dù  sö  ông  ån  èn    c¶    tr   ¸n  d ngu v vay  íc n  ngoµicña  Ýnh  ñ  u     Ch ph ®Ò ph¶i® îcbè  Ý®Çy    µ  Þp  êivèn  i øng.     tr   ®ñ v k th   ®è   Vèn  i øng  ®è   cho    ù    éc diÖn  ©n  c¸c d ¸n thu   ng s¸ch Nhµ   íccÊp      n  ph¸tph¶i  ® îcc©n  i trongkÕ   ¹ch ng©n    ®è     ho   s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m. ViÖc  Ëp kÕ   ¹ch,   l   ho   phª  Öt  µ  Êp  duy v c ph¸tvèn  i    ®è øng  i  íic¸c dù  thuéc  Ön  ©n  ®è v     ¸n  di ng s¸ch  Nhµ   íccÊp    n  ph¸tph¶itu©n  ñ LuËt Ng ©n     th     s¸ch Nhµ   ícvµ        n   c¸c v¨n b¶n  íng h  dÉn  íi Ëtcã  ªnquan  µ  ïhîp tiÕn ®é   ùc hiÖn  ù  d     li   lu v ph       th   d ¸n. §èivíic¸c dù  vay  ¹ tõ nguån  èn        ¸n  l    i v vay  íc ngoµicña  Ýnh  ñ, c¸c n    Ch ph     chñ  u    ®Ç t ph¶itù lo nguån  èn  i      v ®è øng, vµ  îc u      ®   tiªnvay  õ c¸c nguån  Ýn  t    t dông  ña  µ   íchoÆc   õQuü   ç  î u    èc  c Nh n   t  h tr  ®Ç tqu gia. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   µi chÝnh  Þu  K ho v§ tv B T   ch tr¸chnhiÖm   è  Ý ®ñ   µ    b tr   v ®óng  Õn ®é   èn  i øng  ti   v ®è   trong ng©n    s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m cho    ù    c¸c d ¸n thuéc  Ön  ©n  di ng s¸ch  µ   íc cÊp    µ  íng  Én    ñ  u    ¨ng  ý  Nh n   ph¸tv h d c¸c ch ®Ç t ® k vay  èn  i øng  õnguån  Ýn  ông  ña  µ   íchoÆc   ü   ç  î u    èc  v ®è   t  td c Nh n   Qu h tr  ®Ç tqu gia. HiÖp  nh  ®Þ vay  ícngoµicô  Ó  n    th cho  ù    d ¸n chØ  îcký  ®   sau    ñ  u   khiCh ®Ç t®∙    nh    ån  èn  i øng.   x¸c®Þ ®ñ ngu v ®è  
 9. 9 §i Ò u    ñ   u      Ëp  ù  ®Çu      vèn  ícngoµiph¶i 12. Ch ®Ç tkhil d ¸n  t®Ó vay  n      tÝnh    y      ¹ thuÕ  to¸n®Ç ®ñ c¸clo i   ph¶inép    theo luËt®Þnh.    Trêng  îp  h kh«ng    ån  èn    ép    ¹  Õ  ®ñ ngu v ®Ó n c¸c lo ithu theo  quy  nh, ®Þ   Chñ   u    ®Ç t ph¶inhËn  î víing©n    n    s¸ch vÒ   è  Õ  Õu  ïng  íivèn    s thu thi c v  vay  µ  v chÞu  tr¸chnhiÖ m   µn    ©n    ho tr¶ng s¸ch    ù  ®i  µo  ¹t®éng  khid ¸n  v ho   theo  íng h  dÉn  ña  é  µichÝnh. c BT  §i Ò u 13.  Öc    µnh    ¹i   Õu  íidanh  Üa  µ   íc Vi ph¸th c¸c lo   i tr¸ phi d   ngh Nh n   hoÆc   Ýnh  ñ    Ch ph ®Ó vay  èn    Þ  êng  èn  èc  Õ  îcthùc hiÖn  v trªnth tr v qu t ®     theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  Ò     µnh    Õu  èc  Õ.Thñ ­ ®Þ hi h c Ch ph v ph¸th tr¸phi qu t   i t íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  Öc  ö  ông  ån  Òn thu ® îctõph¸thµnh      ph quy ®Þ vi s d ngu ti           tr¸i phiÕu  èc  Õ  µy. qu t n C h ¬ n g  III B ¶ o  l∙nh c ñ a C h Ý n h  p h ñ §i Ò u    14. Nguyªn  ¾c  Êp  l∙nhcña  Ýnh  ñ: t c b¶o    Ch ph C¸c kho¶n vay  ícngoµicña  n    doanh nghiÖp  ïng      iÓn s¶n  Êt d ®Ó ph¸ttr   xu   kinh doanh    theo  ¬ng  ph thøc  ù vay,tù chÞu  t     tr¸chnhiÖm     î ph¶itu©n  ñ   tr¶n     th   c¸cquy  nh  ¹ Ch ¬ng  b¶n    ®Þ t i IV  Quy  Õ   µy.Trêng  îp Bªn  ch n   h  cho vay  ícngoµi n    yªu  Çu  ã  c c b¶o    ña  ©n  µng  ×  ùc hiÖn  l∙nhc ng h th th   theo Quy  Õ   ch b¶o    µ  l∙nhv t¸ b¶o    Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam     i l∙nhdo  ®è Ng h Nh n     ban  µnh.§èivíi   h      c¸c dù    ¸n vay  ¬ng  ¹inícngoµivîtqu¸ kh¶  th m        n¨ng b¶o    ña    ©n  µng  µ  l∙nhc c¸cng h v Bªn cho  vay  ícngoµicã  cÇu  Ýnh  n    yªu  ch thøc Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   øng      ph Vi   ® ra b¶o  l∙nh,Ch Ýnh  ñ  ã  Ó    ph c th xem   Ðt cÊp  x  b¶o    èn  l∙nhv vay  ¬ng  ¹i cho    th m  c¸c tr ng  îp ® Æc   Ötsau  y: ê h  bi   ®© a)  ù   cã  Çm   D ¸n  t quan  äng  íntrong  Õ   ¹ch  tr l  k ho ph¸ttr Ón kinh  Õ  ña   i   tc ®Êt  íc. n b) Dù     Ëp    ÕtbÞ    ¸n nh c¸cthi   c«ng  Ö   ngh cao  hoÆc     ®Ó s¶n  Êt lo¹ hµng  xu   i   xuÊtkhÈu  Çu  tiªn.   c u  c) C¸c    kho¶n vay  ¬ng  ¹i ®i  ïng  íinguån  Ön  îhoÆc   th m c v  vi tr  vay ODA   ®Ó   ¹othµnh  ån  èn  µitrî íi ¹ng  Ýn  ông  çn  îp. t  ngu v t       dd td hh §i Ò u    èit ng ® îcb¶o  15. §  î     l∙nh: §èit ng ® îcb¶o    ña  Ýnh  ñ  µdoanh   î     l∙nhc Ch ph l   nghiÖp  µ   íchoÆc     Nh n   tæ chøc  Ýn  ông  µ   íc® îcCh Ýnh  ñ  td Nh n     ph cho  Ðp  ùctiÕp vay  èn  ícngoµi ph tr     v n    theo  ¬ng  ph thøc  ù vay,tù tr¶®Ó   ùc hiÖn    ù  ®Ç u    t       th   c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón,gãp   i   vèn  ªndoanh  íiníc ngoµi,hoÆc   ë   éng  ¹t®éng  Ýn  ông. Trêng  îp li   v      mr ho   td   h  ® Æc   Öt,theo  cÇu  ùc tÕ  µ    Þ  ña  ¬  bi   yªu  th   v ®Ò ngh c c quan  Êp  c b¶o  l∙nh,Thñ    t ng  Ýnh  ñ  ã  Ó  Õt  nh  í Ch ph c th quy ®Þ cho  Ðp  Êp  ph c b¶o    Ýnh  ñ  íi l∙nh Ch ph v   tõng ®èi t ng cô  Ó  µic¸c®èi t ng nªu     î   th ngo      î   trªn.
 10. 10 §i Ò u    Òu  Ön    Êp  l∙nhcña  Ýnh  ñ: 16. §i ki ®Ó c b¶o    Ch ph ­  ã   ù  kh¶    îc cÊp  ã  Èm   Òn  C d ¸n  thi®   c th quy phª  Öt  duy theo quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh,trong ®ã   râ ph¬ng    µn    èn  h     nªu    ¸n ho tr¶v vay. ­ Cã   îp  ng    h ®å vay  µ/hoÆc  îp  ng  ¬ng  ¹i ký  Õt  µ  îc c¸c c¬  v h ®å th m  k v®    quan  ã  Èm  Òn    Öt theo quy  nh  Ön  µnh. c th quy phª duy     ®Þ hi h ­ §èivíic¸c tæ          chøc  µ  n  Þ  ang  ¹t®éng: ho¹t®éng  v ®¬ v ® ho      kinh doanh    vµ  ×nh  ×nh  µichÝnh  ña  n  Þ  îcb¶o    t h t  c ®¬ v ®   l∙nhtrong tr¹ngth¸i ×nh  êng.      b th §i Ò u    ¬   17. C quan  Êp  l∙nhChÝnh  ñ: c b¶o    ph Bé   µi chÝnh  T  thay  Æt   Ýnh  ñ  m Ch ph xem   Ðt  Êp  xc b¶o    l∙nh cho doanh  nghiÖp  õc¸c  chøc  Ýn  ông)  (tr   tæ  td theo quyÕt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ®Þ c Th t Ch phñ. Riªng  êng  îp b¶o      tr h  l∙nhc¸c kho¶n vay  ¬ng  ¹i ®i  ïng  th m c kho¶n  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ hoÆc   ho l i   vay ODA     ¹othµnh  ån  µitrîdíid¹ng  Ýn  ông  ®Ó t   ngu t       td hçn  îp,Thñ   íng  Ýnh  ñ  û  Òn  h  t Ch ph u quy cho  é   µi chÝnh  BT  xem   Ðt  Õt  x quy ®Þnh  Êp  c b¶o    l∙nhcho    c¸cdoanh  nghiÖp theo dù    u    ∙  îcChÝnh  ñ    ¸n ®Ç t® ®   ph phª duyÖt.   Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     thay m Æt   Ýnh  ñ  Êp    Ch ph c b¶o      l∙nhcho c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  td theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.Sau    Êp      c Th t   ph   khic b¶o l∙nh, ©n  µng  µ   ícViÖtNam   öim ét  é  å  ¬   Ng h Nh n     g  b h s b¶o    l∙nhcho  é  µi BT  chÝnh    ®Ó theo dâiqu¶n  ýchung  Öc  Êp     l  vi c b¶o    ña  Ýnh  ñ. l∙nhc Ch ph §i Ò u    18. Møc  l∙nh: b¶o  Tæng  ¹n  h møc  Êp  c b¶o    Ýnh  ñ  µng  l∙nhCh ph h n¨m  bao  å m     g c¸cb¶o    l∙nh cña  é   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   èi®a  BT  v Ng h Nh n     t   b»ng  10%  kho¶n  thu ng©n    s¸ch Nhµ   íccña    n  n¨m  .  Õ u   ®ã N nhu  Çu  c b¶o    µng  l∙nhh n¨m  îtqu¸ v    møc  èi a  t   trªn, é  µichÝnh  ®   T  B ph¶itr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.     t  ph quy   Ch Ýnh  ñ  ùc hiÖn  ph th   b¶o    l∙nhvay  ícngoµitheo tõng kho¶n  n        vay.Trêng    hîp doanh    nghiÖp vay  õnhiÒu  ån  × gií h¹n tæng  è  Òn vay  èi a  îc t  ngu th      i s ti   t  ®   ® ChÝnh  ñ  ph b¶o    l∙nhcho  ét  m doanh  nghiÖp  îc quy  nh    ®  ®Þ nh sau  õtr ng  (tr   ê hîp ® Æc   Ötdo  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh):   bi   Th t   ph quy   ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  éc  µnh  thu ng n¨ng îng,dÇu  á,  Ý   t, giao l  m kh ®è     th«ng  Ën  , v t¶i c«ng  ×nh  «   Þ, c«ng  tr ® th   nghiÖp  Ðp, c«ng  th   nghÖ   th«ng    tin: Tæng  møc  b¶o    èi®a  l∙nht   cho  ét  m doanh  nghiÖp  b»ng  lÇn  è  èn  ñ  ë  12  s v ch s h÷u  Ön  ã  ña  hi c c doanh  nghiÖp  µo  êi®iÓ m     Þ   v th   ®Ò ngh b¶o    l∙nh(bao  å m   g c¶  èn  ©n   v ng s¸ch  µ   íc giao  Nh n   cho doanh  nghiÖp trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  µ   íc,c¸cquü  ña  Nh n     c doanh  nghiÖp  µ  èn    v v bæ sung  õlînhuËn). t    i ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  éc    µnh  thu c¸c ng s¶n  Êt  Ët  Êt  xu v ch kh¸c:tæng    møc  b¶o    èi®a  l∙nht   cho  ét  m doanh nghiÖp b»ng  lÇn  èn  ñ  ë  ÷u  Ön  6  v ch s h hi cã  ña  c doanh  nghiÖp  . ®ã ­  èi víitæ  §     chøc  Ýn  ông: tæng  td   møc  b¶o    l∙nh cho  ét  chøc  Ýn  m tæ  t dông  kh«ng    lÇn  è  èn  ùcã  ña  chøc  Ýn  ông  . qu¸ 6  s v t   c tæ  td ®ã
 11. 11 C¸c tæng  ¹n  h møc  b¶o    trªnph¶itrõ®i  è    îcña    l∙nhnªu        s dn  c¸ckho¶n    vay níc ngoµi cha    ña      tr¶c doanh  nghiÖp hoÆc   chøc  Ýn  ông    Ýnh  n   tæ  td ®ã t ®Õ thêi®iÓ m   Êp    c b¶o  l∙nh. ­ §èivíic¸c dù    u      µnh  Ëp          ¸n ®Ç t ®Ó th l doanh  nghiÖp  íi,møc   m  b¶o    l∙nh do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Th t   ph xem  Ðt vµ  Õt ®Þnh  õng tr ng  îp cô  Ó. x   quy   t   ê h   th §i Ò u  19. êi ® îc b¶o l∙nh ph¶i nép cho c¬ quan cÊp b¶o l∙nh  Ng       ChÝnh  ñ  ét  ph m kho¶n  Ý  ph b¶o    èi®a  µ1,5%  l∙nht   l   n¨m  Ýnh    è  Òn cßn  t trªns ti   ®ang  îcb¶o  ®  l∙nh. Òn    Ý  µy  îcbæ    Ti thu ph n ®   sung  µo  ü   Ých  ütr¶nîníc v Qu t lu         ngoµinãië  Òu  cña      §i 10  Quy  Õ   µy,kÓ   tr ng  îp c¬  ch n   c¶  ê h   quan  Êp  c b¶o    l∙nh lµ Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt    h Nh n   Nam.  Møc   Ý   ô  Ó  µ  êih¹n  ép  c¬  ph c th v th   n do  quan  Êp  c b¶o    l∙nhquy  nh  ô  Ó  cø  µo  ®Þ c th c¨n  v kh¶  n¨ng  µn  èn  µ  ho v v møc   ®é   tiªncña  õng dù    u    t   ¸n vay. Ngoµi ra,ngêi® îcb¶o          l∙nhph¶inép    kho¶n  Ö  Ý  Ðt ®¬n  µ  Êp    l ph x   v c b¶o l∙nh cè  nh     ®Þ cho  ¬  c quan  Êp  c b¶o      ï  p       Ý   l∙nh ®Ó b ®¾ c¸c chi ph ph¸tsinh     trong qu¸ tr×nh xÐt  µ  Êp       v c b¶o  l∙nh.Møc     µ  êih¹n  ép  Ö  Ý   µy      thu v th   n l ph n do Bé  µichÝnh  T  quy  nh  èng  Êt. ®Þ th nh §i Ò u 20. C¬     quan  Êp  c b¶o    Ýnh  ñ  µ tæ  l∙nhCh ph l   chøc  Èm   nh   th ®Þ cuèicïng vÒ     å  ¬        c¸ch s xinb¶o          ñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt l∙nh®Ó b¸o c¸o Th t   ph phª duy   vµ  µc¬  l   quan  ùc hiÖn  äi  th   m tr¸chnhiÖ m   ña  êib¶o    íi   c Ng   l∙nhv  Bªn cho vay  ­ n íc ngoµi.Trong  êng  îp  êi ® îc b¶o        tr h ng     l∙nhkh«ng  ã  c kh¶  n¨ng    î ®∙  ¸o  tr¶n   ® h¹n,c¬    quan  Êp  c b¶o    Ýnh  ñ  ã  l∙nhCh ph c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    Ön    th   c¸cbi ph¸p  vµ    c¸c c«ng  ô  µichÝnh    Ýn  ông  c t  ­t d theo  Ëtph¸p  Ön  µnh    ã  ån  lu   hi h ®Ó c ngu tr¶ nî.Trêng  îp  ∙  ö  ông  äi  Ön     h ®sd m bi ph¸p, c«ng  ô  ãi trªn m µ   Én      cn    v cßn thiÕu hoÆc  kh«ng  ã  ån    î th× ® îcphÐp  ö  ông  ü   Ých  ü tr¶nî c ngu tr¶n       sd Qu t lu       nícngoµi.   ViÖc  ö  ýc¸c vÊn      x l    ®Ò ph¸tsinh gi÷a ngêi® îcb¶o    µ  ¬         l∙nhv c quan  Êp  c b¶o    Ï ® îc thùc hiÖn  l∙nhs       theo Quy  Õ   ch b¶o    ña  Ýnh  ñ, phï hîp  íi l∙nhc Ch ph     v   luËtph¸p hiÖn  µnh  ña  µ   ícViÖtNam   µ      h c Nh n     v th«ng  Ö  èc  Õ. l qu t §i Ò u    é  µichÝnh  èihîp víi ©n  µng  µ  ícViÖtNam   ©y  21. B T   ph       Ng h Nh n     x dùng Quy  Õ   ch b¶o    ña  Ýnh  ñ  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  l∙nhc Ch ph tr   t  ph ban  µnh  h nh»m   ô  Ó  c th ho¸  Öc  ùc  Ön    vi th hi c¸c nguyªn  ¾c  µ  t v quy  nh  Ò   Êp    ®Þ vc b¶o l∙nhChÝnh  ñ  t¹ Ch ¬ng  µy.   ph nªu   i n
 12. 12 C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý v a y v µ  tr¶ n î n í c n g o µ i c ñ a d o a n h  n g hi Ö p §i Ò u 22.  Öc  Vi vay  µ    î níc ngoµicña  v tr¶n       doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo c¸cnguyªn t¾c       sau  y: ®© 1. Doanh    nghiÖp  éc  äi  µnh  thu m th kinh tÕ  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng   ®  l v ho   theo ph¸p  ËtViÖt Nam   u   ã  Òn  ùctiÕp vay  èn  ícngoµitheo  ­ lu     ®Ò c quy tr     v n    ph ¬ng thøc  ù vay,tù chÞu  t     tr¸chnhiÖm     î cho    tr¶n   Bªn  cho vay  íc ngoµi theo n      ®óng    iÒu  Ön  ∙  c¸c ® ki ® cam   Õt.Trong  Êt cø  êng  îp nµo  òng  k  b   tr h  c kh«ng  îc ®  phÐp  chuyÓn  î cña  n  doanh  nghiÖp  µnh  î cña  Ýnh  ñ, trõ c¸c kho¶n  th n  Ch ph       vay  îcChÝnh  ñ  ®  ph b¶o    ë  ¬ng  I l∙nhnªu  Ch II  Quy  Õ   µy. ch n 2. C¸c    kho¶n  vay  íc ngoµi trung,dµi h¹n  Ó  b»ng  ×nh  n       (k c¶  h thøc    ph¸t hµnh  i Õu  èc  Õ)  ña  tr¸ phi qu t c c¸c    doanh  nghiÖp  ph¶i n»m     trong  Õ   ¹ch k ho   tæng  ¹n møc  µng  h  h n¨m  ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt vµ  ¸p  ®®   t  ph phª duy   ® øng  ­ ® îc c¸c ®iÒu  Ön  Ò      ki v vay  trung vµ  µi h¹n  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     d  do  h Nh n     quy  nh  ®Þ trong tõng  êikú; ph¶i® îc ®¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt   th        k v  h Nh n     Nam   µ  îc Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     Ën; ph¶i®Þnh  ú  v®  h Nh n     x¸c nh     k b¸o   c¸o Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ò   ×nh  ×nh  ótvèn  µ    î theo  Õ     h Nh n     vt h r  v tr¶n   ch ®é b¸o c¸o do  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam       Th ®è Ng h Nh n     quy  nh. ®Þ §èi víic¸c     doanh nghiÖp  µ  íc:tho¶  Ën  nh n   thu vay  íc ngoµi ph¶i ® îc n       Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     tham      Õn  íckhiký  Õt.§èivíi   êng  giaý ki tr     k       tr c¸c hîp  îc ChÝnh  ñ  ®  ph b¶o    ùc hiÖn  l∙nh th   theo    c¸c quy  nh  ¹  ¬ng  I ®Þ ti Ch II Quy  chÕ   µy. n 3. C¸c    kho¶n vay  íc ngoµi ng ¾n   ¹n  ña  n    h c doanh  nghiÖp  ph¶i®¸p      øng c¸c®iÒu  Ön  Ò     ki v vay  ¾n  ¹n do  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ng h   Th ®è Ng h Nh n     quy  nh  ®Þ cho  õng  êikú. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ×nh t th     ®è Ng h Nh n     tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Öt h¹n møc    îng ¾n  ¹n hµng  t  ph duy     dn  h  n¨m, bao  å m   h¹n    g c¶  møc    Ýn  ông    Ë m   tht d tr¶ch cho    ©n  µng. c¸cng h 4. ViÖc  ótvèn    r  vay  µ  v chuyÓn  Òn    î níc ngoµicña  ti tr¶n       doanh nghiÖp  ph¶i thùc  Ön    hi qua  c¸c  ©n   µng  ¹t ®éng      ng h ho   trªn l∙nh thæ  Öt  Vi Nam   îc ®  phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi.Trêng  îp rótvèn,tr¶nî b»ng  µis¶n  µng      ho   ngo     h        t  h ho¸ (v« h×nh  hoÆc   ÷u  ×nh) kh«ng  ùc hiÖn  hh   th   qua  ©n  µng, doanh  ng h   nghiÖp ph¶i  b¸o    c¸o theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,  µ    Çn  Õt, ®Þ c Ng h Nh n     v khic thi   ph¶i cã    Õn  ña  ¬    ý ki c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cña  µnh, lÜnh  ùc  ã  ªn l  n  ng   v c li   quan. 5. C¸c    doanh nghiÖp vay  èn  íc ngoµi cã  Üa  ô  ö  ông  èn    v n    ngh vsd v vay ®óng  ôc  ch, kh«ng  îcsö  ông  èn  m ®Ý   ® d v vay  ¾n  ¹n    u    ng h ®Ó ®Ç tcho    ù  c¸c d ¸n trung vµ  µih¹n,hoµn    î(gèc vµ  itheo  ng      d    tr¶n     l∙  ) ®ó cam   Õt  k trong hîp ®ång     vay  îký  íi n  v   Bªn  cho vay  ícngoµi, ùchÞu  äi  ñiro vµ  n     t m r     tr¸chnhiÖm  ícph¸p   tr     luËtcña  µ   íctrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    Nh n          kho¶n vay  µ    î. v tr¶n 6. §èivíi         kho¶n  c¸c vay trung vµ  µih¹n  ña      d   c c¸cdoanh  nghiÖp  theo Quy  chÕ   µy,c¸cng©n  µng  n   h chØ  îcthùc hiÖn  ótvèn  µ  ®    r  v chuyÓn  Òn tr¶nîcho  ti       nícngoµitheo yªu cÇu  ña         c doanh  nghiÖp    khikho¶n  vay  ∙  ¨ng  ý  µ  ∙  îc ®® kv®®   Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Ën  h Nh n     x¸cnh b»ng    v¨n b¶n. Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn  ô  Ó  ñ tôc,hå  ¬  µ  iÒu  h Nh n     h  c th th     s v ® kiÖn  vay  ícngoµicña  n    doanh nghiÖp  nh»m   ùc hiÖn    th   c¸cnguyªn t¾c    trªn.
 13. 13 §i Ò u    h×nh  23. C¸c  thøc b¶o  ¶m     ® kho¶n  vay: 1.  êng hîp Bªn  Tr cho vay níc  ngoµi yªu cÇu kho¶n    vay cña doanh  nghiÖp  ph¶i cã    b¶o    ña  ©n  µng  ×  Öc  l∙nh c ng h th vi b¶o    Ï ® îc thùc  Ön  l∙nh s     hi theo quy Quy  Õ   ch b¶o    µ  i l∙nh v t¸ b¶o    l∙nh vay  èn  íc ngoµi do  èng  c  v n    Th ®è Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   h Nh n     ban  µnh. h Doanh  nghiÖp  vay  èn  íc ngoµi cã  Ó  ×m  Õm   v n    th t ki b¶o    ña  êi l∙nh c Ng   kh«ng    ó(c¸cng©n  µng, tæ  c tr     h   chøc  µichÝnh  Ýn  ông  t  td hoÆc   c«ng    íc ty n   ngoµi. . nhng  .  ) ph¶i b¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki b¶o   l∙nh kh«ng    íiph¸p  Ët tr¸ v   i lu   hiÖn  µnh  ña  Öt Nam.  èivíi h c Vi   §   doanh nghiÖp  µ   íc,néidung    Nh n     th b¶o    l∙nh ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam      h Nh n     tham      Õn. giaý ki 2. Trêng  îp    h kho¶n vay  ña  c doanh  nghiÖp  Çn  ã  c c b¶o    ña  Ýnh   l∙nhc Ch phñ, Bé   µi chÝnh    T  hoÆc   ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ùc hiÖn  Öc    Ng h Nh n     th   vi b¶o l∙nhtheo c¸cquy  nh  ¹ Ch ¬ng  I      ®Þ t  i II Quy  Õ   µy.   ch n 3. Ng ©n   µng    h b¶o    µ ngêi quyÕt  nh  µ  Þu  l∙nh l     ®Þ v ch tr¸chnhiÖm   èi   cu   cïng  Ò   Öc  v vi b¶o    l∙nhvay  íc ngoµi cña  n    doanh  nghiÖp. Trêng  îp  Ðt  Êy    h x th kh«ng    iÒu  Ön    ®ñ ® ki ®Ó b¶o    l∙nhtheo Quy  Õ   ch b¶o    µ    l∙nhv t¸ b¶o  i l∙nh, ©n    ng hµng  ph¶i th«ng    b¸o  Þp  êicho  k th   doanh nghiÖp  Õt.Ng ©n   µng  bi   h b¶o    l∙nh còng  îcphÐp  ùa chän  µ    ông  ét  ®  l  v ¸p d m hoÆc   Òu  Ön  nhi bi ph¸p  b¶o  ¶m     ® tr¶ nîtheo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt,   ý  ü,thÕ  Êp,cÇ m   è  i víi õng  ù      k qu   nh ch   c ®è     t d ¸n vay    hoÆc  kho¶n  vay  ô  Ó. c th 4. Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  îc b¶o    ®  l∙nhkh«ng    îcnî cho  íc ngoµi tr¶®     n    khi®Õ n   ¹n,c¬    h   quan  b¶o    l∙nhph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m     î thay cho    tr¶n     doanh  nghiÖp; ®ång  êicã  Òn  dông    Ön    th   quy ¸p  c¸c bi ph¸p  Çn  Õtphï hîp  íic¸c c thi     v     quy  nh  Ò   Ýn  ông  µ    ®Þ vtd v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  Ëtph¸p ViÖtNam         lu       ®Ó thu håic¸ckho¶n  î®∙       n   tr¶thay cho    doanh nghiÖp. 5. Doanh nghiÖp  ã  Ó  ö  ông  c th s d c¸c  µis¶n  ×nh  µnh  õ  èn    t  h th t v vay hoÆc     ×nh  c¸c h thøc b¶o  ¶m   ® kh¸c phï hîp  íiluËtph¸p  Öt Nam     ¶m       v    Vi   ®Ó ® b¶o  Öc  vi vay  èn  ícngoµi. v n  6. §èivíi         kho¶n  c¸c vay  ícngoµikh«ng  ã  n    c b¶o    l∙nhhoÆc   b¶o  ¶m   ×  ® th c¸cbªn  ùc hiÖn    th   kho¶n  vay  ùtho¶ thuËn  t    tr¸chnhiÖ m  Ò   äi  ñiro.   v m r 
 14. 14 §i Ò u 24. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  Ýnh    th   30  k t  k ch thøc    îp c¸c h   ®ång  vay trung  ¹n  h hoÆc   µi h¹n  ã  d  (c hoÆc   kh«ng  ã  c b¶o    ña  ©n  l∙nh c ng hµng)c¸cdoanh     nghiÖp  µ  chøc  Ýn  ông  v tæ  td vay  èn  v ph¶icung  Êp    c b¶n    sao cã c«ng chøng    c¸c v¨n b¶n  ∙  ý  Õt  íiBªn  ® k k v  cho  vay  íc ngoµi cho  ©n   n    Ng hµng  µ   ícViÖtNam   µ  Nh n     v cho  ¬  c quan  b¶o l∙nh. C h ¬ n g  V C « n g  t¸c b¸o c¸o,  ki Ó m  tra,  thanh tra §i Ò u    é  ëng    é, Thñ  ëng    ¬  25. B tr c¸cB   tr c¸c c quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  û     ph   t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc v th ph tr     Trung  ng  µ  ñ   ëng  ¬ v Th tr c¸c  ¬  c quan  Trung  ng  ña  ¬ c c¸c  oµn   Ó   Çn  ® th qu chóng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íc Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Óm       tr   t Ch ph v vi ki tra,gi¸m    s¸t viÖc  Õp  Ën  µ  ö  ông  èn  ti nh vsd v vay  íc ngoµi cña  Ýnh  ñ  n    Ch ph hoÆc   îc ®  ChÝnh  ñ  ph b¶o    l∙nh cho  ù    ¬ng  ×nh  éc  ¹m    d ¸n,ch tr thu ph vi qu¶n  ý cña  ¬  l  c quan,®Þa  ¬ng  ×nh.   ph m §i Ò u  26.  é  Tµi chÝnh, Ng ©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Bé  K Õ   B ho¹ch  µ  Çu   µ  v§ t v V¨n phßng  Ýnh  ñ  ã  Ch ph c tr¸chnhiÖ m   íng  Én, gióp      h d   ®ì c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng    ng   ph trong c«ng    Óm       t¸cki tragi¸m    ng  êitheo  s¸t,®å th   chøc n¨ng  ña  ×nh  ùc tiÕp  Õn  µnh  Óm     cm tr   ti h ki tra,gi¸m    Öc  s¸tvi qu¶n  ýsö  l  dông  èn  v vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  µ  Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  ña    n    Ch ph v vi th   ngh v c c¸c doanh  nghiÖp  ö  ông  èn  sd v vay  ícngoµiquy  nh  ¹ c¸ctho¶ thuËn  n    ®Þ ti       vay  íc n  ngoµihoÆc       c¸ctho¶ thuËn    cho vay  ¹ . li ViÖc  Óm     ki tra,gi¸m      ù  ®Ç u    s¸tc¸c d ¸n  t hoÆc     c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d sö  ông  èn  d v vay  íc ngoµiph¶itheo  ng  n      ®ó quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng. tv x d §iÒu    Õ     27. Ch ®é b¸o  c¸o  nh   ú  ùc  Ön    ¬ng  ×nh,dù    ®Þ k th hi c¸c ch tr   ¸n b»ng  ån  ngu vay  î níc ngoµi cña  Ýnh  ñ  Ó  c¸c kho¶n  îc ChÝnh  n      Ch ph (k c¶    ®  phñ b¶o  l∙nh)thùc hiÖn      theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ¹  Òu  vµ  cña  ®Þ ti §i 28  29  Quy   chÕ   qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d ODA   ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 5  th¸ng8    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
 15. 15 §i Ò u  28. Þnh  ú  µng  ý, n¨m   § kh qu   hoÆc     Çn  Õt,c¸c  khi c thi   doanh  nghiÖp  ùc tiÕp  tr   vay  èn  íc ngoµi ph¶i b¸o  v n      c¸o  ©n   µng  µ   íc ViÖt Ng h Nh n     Nam,  ¬  c quan  b¶o    µ  ¬  l∙nh v c quan  qu¶n  ý trùc tiÕp  ®èi víidoanh  l    (    nghiÖp  Nhµ   íc)t×nh  ×nh  ùc  Ön    îp  ng  n  h th hi c¸c h ®å vay  èn  ×nh  ×nh  ótvèn, sö  v (t h r    dông  èn  v vay  µ    î)vµ  Þu  ù  Óm     v tr¶n   ch s ki tra,thanh    tratheo quy  nh  ña  ®Þ c Thèng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam. ®è Ng h Nh n     §i Ò u    µng  29. H n¨m,  é   µi chÝnh  ã  BT  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp  h b¸o    c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ×nh  ×nh  t  ph t h vay  µ    înícngoµicña  Ýnh  ñ  µ  ña  v tr¶n       Ch ph v c c¶  íc,t×nh  ×nh  n  h cho vay  ¹ vµ  l i thu  åi vèn    h  vay  ña  Ýnh  ñ, ®ång  öi c Ch ph   g  Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . h Nh n     v B K ho   § t Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã  h Nh n     c tr¸chnhiÖ m     b¸o  Thñ íng  Ýnh  c¸o  t Ch phñ  ×nh  ×nh  t h vay, tr¶ nî níc ngoµi cña             c¸c doanh nghiÖp  µ  chøc  Ýn  v tæ  t dông. C h ¬ n g  VI X ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u  30. ñ   ëng  c¬   Th tr c¸c  quan qu¶n  ý trùc tiÕp  ña  l    c c¸c doanh  nghiÖp  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  Ýn  ông  td vay  èn  íc ngoµi chÞu  v n    tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ChÝnh  ñ  Ò   Öu  ph v hi qu¶  ña  ù  vay  m ×nh  c d ¸n  do  phª  Öt  duy hoÆc     Þ   ®Ò ngh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt cho  Ðp  c th quy phª duy   ph vay  èn  ícngoµi. v n  Trêng  îp  viÖc  ùc  Ön  h do  th hi kh«ng  ng  íic¸c quy  nh  Ön  µnh  ®ó v    ®Þ hi h vÒ   Ðt duyÖt  x  hoÆc   Èm  nh  ¬ng    u    th ®Þ ph ¸n ®Ç tb»ng  èn  v vay,quyÕt  nh     ®Þ saivÒ   ñ  ¬ng  u  ,g©y    Öth¹ivÒ     ch tr ®Ç t  ra thi     kinh tÕ,th×  êilËp  µ  êiphª     ng   v ng     duyÖt  ¬ng    ú  ph ¸n,tu theo  møc     Öth¹iph¶i chÞu  ®é thi       tr¸chnhiÖm   íc ph¸p   tr     luËt. ­C¸c  ñ  u    ö  ông  èn  ch ®Ç t s d v vay  íc ngoµi,kÓ   vay  ¹ vèn  n    c¶  li  vay  ña  c ChÝnh  ñ, n Õu    ph   ®Ó x¶y  t×nh  ¹ngkh«ng    îc nî do    ra  tr   tr¶®     c¸c nguyªn  ©n   nh chñ quan, nh  ö  ông  èn  Ð m   Öu    sd vk hi qu¶, ®Ó     Ý,  Êttho¸tvèn, g©y     l∙ngph th       ¶nh  ëng  n   Êu  n   tÝn  Ýnh  ñ  µ  Öth¹icho  ©n  h ®Õ x ®Õ uy  Ch ph v thi     ng s¸ch Nhµ   ­   n íc®Ò u     ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     Tæ  chøc, c¸ nh©n    ¹m     vi ph Quy  Õ   µy  µ    ch n v c¸c v¨n  b¶n ph¸p  Ëtli   lu   ªn quan,tuú theo     møc      ¹m, sÏbÞ   ö  ýhµnh  Ýnh  ®é viph     x l   ch hoÆc  ph¶ibåith ng     ê thiÖth¹itheo     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Trêng  îp viph¹m  lu   h    nghiªm  äng sÏ bÞ   tr     truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s
Đồng bộ tài khoản