intTypePromotion=1

Nghị định 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
313
lượt xem
26
download

Nghị định 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 90/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. NghÞ ®Þnh  cña chÝnh phñ Sè 90/2005/N§­CP ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2005  q u y   ® Þ n h   c h i   t i Õ t   t h i   h µ n h   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a   P h ¸ p   l Ö n h   C h è n g  b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng  12 n¨m  2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh sè 20/2004/PL­UBTVQH11 ngµy 29 th¸ng   4 n¨m 2004 vÒ chèng b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu vµo   ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh  Chèng  b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ nhËp  khÈu  vµo  ViÖt Nam (sau ®©y gäi lµ Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸) vÒ  C¬   quan   ®iÒu   tra   chèng   b¸n   ph¸   gi¸,   Héi   ®ång   xö   lý   vô  viÖc   chèng   b¸n   ph¸   gi¸;   thñ   tôc,   néi   dung   ®iÒu   tra   vµ  viÖc ¸p dông biÖn  ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸ hµng  ho¸  nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam. §iÒu  2.  TiÕng nãi vµ ch÷ viÕt trong qu¸ tr×nh gi¶i  quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ 1.   TiÕng   nãi   vµ   ch÷   viÕt   dïng   trong   qu¸   tr×nh   gi¶i  quyÕt  vô viÖc  chèng  b¸n ph¸ gi¸ lµ tiÕng ViÖt.  C¸c bªn  liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  11 Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸ (sau ®©y gäi lµ c¸c bªn  liªn quan)  cã quyÒn  dïng tiÕng  nãi vµ ch÷  viÕt  cña d©n  téc m×nh, trong trêng hîp nµy ph¶i cã phiªn dÞch. 
 2. 2 2. C¸c th«ng tin, tµi liÖu kh«ng ph¶i b»ng tiÕng ViÖt  do   c¸c   bªn   liªn   quan   cung   cÊp   ph¶i   ®îc   dÞch   ra   tiÕng  ViÖt.  C¸c   bªn   liªn   quan   ph¶i   ®¶m   b¶o   tÝnh   trung   thùc,  chÝnh x¸c vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ néi dung  ®îc dÞch thuËt.  §iÒu  3.  Chøng cø Chøng cø trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n  ph¸ gi¸ lµ nh÷ng g× cã thËt ®îc C¬ quan ®iÒu tra  chèng  b¸n   ph¸   gi¸,   Héi   ®ång   xö   lý  vô   viÖc   chèng   b¸n   ph¸   gi¸  dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng b¸n ph¸ gi¸ hµng  ho¸   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam,   t×nh   tr¹ng   ngµnh   s¶n   xuÊt  trong   níc   bÞ   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   hoÆc   bÞ   ®e   däa   g©y   ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ, mèi quan hÖ gi÷a viÖc b¸n ph¸ gi¸ hµng  ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e  däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc  còng   nh  nh÷ng   t×nh   tiÕt   kh¸c   cÇn   thiÕt   cho   viÖc   gi¶i  quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸. §iÒu  4.  X¸c ®Þnh  tû lÖ chñ yÕu trong tæng khèi l­ îng, sè lîng hoÆc trÞ gi¸ hµng ho¸ t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt ë  trong níc Khèi   lîng,   sè   lîng   hoÆc   trÞ   gi¸   hµng   hãa   s¶n   xuÊt  chiÕm  tõ 50% tæng  khèi  lîng, sè lîng  hoÆc  trÞ gi¸ hµng  ho¸ t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt ë trong níc trë lªn ®îc coi lµ  chiÕm  tû lÖ chñ yÕu trong  tæng  khèi lîng, sè lîng  hoÆc  trÞ gi¸ hµng ho¸ t¬ng tù ®îc s¶n xuÊt ë trong níc. §iÒu   5.   X¸c   ®Þnh  mèi   quan   hÖ   liªn   kÕt   trùc   tiÕp  gi÷a c¸c nhµ s¶n xuÊt hµng hãa t¬ng tù trong níc víi tæ  chøc, c¸ nh©n xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ 1. C¸c nhµ s¶n xuÊt hµng ho¸ t¬ng tù ®îc coi lµ cã  mèi quan hÖ liªn kÕt trùc tiÕp víi tæ chøc, c¸ nh©n xuÊt  khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   hãa   bÞ   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸ trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)  Bªn   nµy   trùc   tiÕp   hoÆc   gi¸n   tiÕp   kiÓm   so¸t   bªn  kia;  b)  TÊt c¶ ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp bÞ kiÓm so¸t  bëi mét bªn thø ba;
 3. 3 c)  Cïng   trùc   tiÕp   hoÆc   gi¸n   tiÕp   kiÓm   so¸t   bªn   thø  ba. 2.   Mét   bªn   cã   thÓ   bÞ   coi   lµ   kiÓm   so¸t   ®îc   mét   bªn  kh¸c   khi   bªn   ®ã   cã   quyÒn   chi   phèi   c¸c   chÝnh   s¸ch   tµi  chÝnh vµ ho¹t ®éng cña bªn kh¸c nh»m thu ®îc lîi Ých kinh  tÕ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña bªn kh¸c ®ã. Ch¬ng II c¬ quan  chèng b¸n ph¸ gi¸, ngêi tiÕn hµnh  g i ¶ i   q u y Õ t   v ô   v i Ö c   c h è n g   b ¸ n   p h ¸   g i ¸ ,   n g ê i   t h a m   g i a  qu¸ tr×nh Gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ Môc 1 C¬ quan chèng b¸n ph¸ gi¸, Ngêi tiÕn hµnh  gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ §iÒu   6.   C¬ quan chèng b¸n ph¸ gi¸, ngêi tiÕn hµnh  gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ 1. C¬ quan chèng b¸n ph¸ gi¸ thuéc Bé Th¬ng m¹i gåm  C¬   quan   ®iÒu   tra   chèng   b¸n   ph¸   gi¸   (sau   ®©y   gäi   lµ   C¬  quan ®iÒu tra) vµ Héi ®ång xö lý vô viÖc chèng b¸n ph¸  gi¸ (sau ®©y gäi lµ Héi ®ång xö lý). 2.   Ngêi   tiÕn   hµnh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng   b¸n   ph¸  gi¸ bao gåm: a) Ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra;  b) §iÒu tra viªn vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ (sau ®©y  gäi lµ §iÒu tra viªn); c) Thµnh viªn Héi ®ång xö lý. §iÒu  7.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña C¬ quan ®iÒu tra  Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸,  C¬ quan ®iÒu tra cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Ban hµnh mÉu hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  b¸n ph¸ gi¸ vµ b¶n c©u hái ®iÒu tra. 2.  Thùc hiÖn  c¸c  nhiÖm  vô ®iÒu  tra ®Ó ¸p  dông biÖn  ph¸p chèng  b¸n ph¸ gi¸ theo tr×nh  tù,  thñ  tôc  quy  ®Þnh  t¹i Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸ vµ NghÞ ®Þnh nµy. 3. Yªu cÇu c¸c bªn liªn quan cung cÊp c¸c th«ng tin  cÇn thiÕt vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô viÖc chèng  b¸n ph¸ gi¸. 4. Tæ chøc phiªn tham vÊn víi c¸c bªn liªn quan.
 4. 4 5. C«ng bè kÕt luËn s¬ bé vÒ c¸c néi dung liªn quan  ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 6.   KiÕn   nghÞ   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   xem   xÐt,   quyÕt  ®Þnh   vÒ   viÖc   ¸p   dông   thuÕ   chèng   b¸n   ph¸   gi¸   t¹m   thêi  trong trêng hîp cÇn thiÕt. 7. KiÕn nghÞ Bé trëng Bé Th¬ng m¹i xem xÐt viÖc chÊp  nhËn,  kh«ng   chÊp   nhËn  hoÆc   ®Ò  nghÞ   ®iÒu   chØnh  néi  dung  cam   kÕt   trªn   c¬   së   ®Ò   xuÊt   tù   nguyÖn   cña   c¸c   nhµ   s¶n  xuÊt,  xuÊt  khÈu cã  liªn quan  theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n  2  §iÒu 21 Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸. 8.  C«ng bè  kÕt luËn  cuèi  cïng vÒ  c¸c néi  dung liªn  quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 9. TiÕn hµnh rµ so¸t viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chèng  b¸n ph¸ gi¸ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i; 10.   Thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt. §iÒu  8.  Ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra 1. Ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra do Bé trëng Bé Th­ ¬ng m¹i bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm. 2.  Ngêi  ®øng ®Çu  C¬ quan  ®iÒu  tra cã c¸c  nhiÖm  vô,  quyÒn h¹n sau ®©y:  a) Tæ chøc, chØ ®¹o C¬ quan ®iÒu tra thùc hiÖn nhiÖm  vô, quyÒn h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy; b) Ph©n c«ng §iÒu tra viªn ®iÒu tra vô viÖc chèng b¸n  ph¸ gi¸ cô thÓ;  c) Ph©n c«ng §iÒu tra viªn ®iÒu hµnh phiªn tham vÊn;  d) Gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®iÒu tra cña §iÒu tra viªn; ®) QuyÕt ®Þnh më phiªn tham vÊn; e) Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 30 NghÞ ®Þnh nµy; g) Trng cÇu gi¸m ®Þnh. §iÒu  9.  §iÒu tra viªn  1. Tiªu chuÈn cña §iÒu tra viªn Ngêi cã ®ñ tiªu chuÈn sau ®©y cã thÓ ®îc bæ nhiÖm lµm  §iÒu tra viªn: a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc, kh¸ch quan; b) Cã tr×nh ®é cö nh©n trë lªn vÒ lÜnh vùc luËt hoÆc  kinh tÕ, tµi chÝnh;
 5. 5 c) Cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ Ýt nhÊt lµ 05 n¨m  thuéc  mét  trong  c¸c lÜnh vùc quy ®Þnh  t¹i  ®iÓm  b kho¶n  nµy;  d) §îc ®µo t¹o, båi dìng vÒ nghiÖp vô ®iÒu tra. 2. §iÒu tra viªn do Bé trëng Bé Th¬ng m¹i bæ nhiÖm,  miÔn nhiÖm  theo ®Ò nghÞ cña  ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu  tra. §iÒu  10.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña §iÒu tra viªn Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸,  §iÒu tra viªn cã c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®iÒu tra theo sù ph©n c«ng  cña ngêi ®øng ®Çu C¬ quan ®iÒu tra. 2. Yªu cÇu c¸c bªn liªn quan cung cÊp th«ng tin cÇn  thiÕt vµ c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn vô viÖc chèng b¸n  ph¸ gi¸. 3. Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 30 NghÞ ®Þnh nµy. 4. B¶o qu¶n tµi liÖu ®∙ ®îc cung cÊp. 5. B¸o c¸o ®iÒu tra sau khi kÕt thóc ®iÒu tra vô viÖc  chèng  b¸n  ph¸  gi¸,  so¹n th¶o vµ tr×nh  ngêi ®øng ®Çu C¬  quan   ®iÒu   tra  kÕt   luËn   s¬   bé,   kÕt   luËn   cuèi   cïng   liªn  quan ®Õn qu¸ tr×nh ®iÒu tra. §iÒu  11.  NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång xö lý Héi ®ång xö lý cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Xem xÐt c¸c kÕt luËn cña C¬ quan ®iÒu tra theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 39 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh theo ®a sè vÒ viÖc cã hoÆc  kh«ng cã b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y  ra   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   cho   ngµnh   s¶n  xuÊt trong níc. 3. KiÕn nghÞ Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh ¸p  dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh t¹i  §iÒu 39 NghÞ ®Þnh nµy.  §iÒu  12.  Thµnh viªn Héi ®ång xö lý 1. Tiªu chuÈn thµnh viªn Héi ®ång xö lý. Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   ®Ò   nghÞ  danh   s¸ch  thµnh   viªn  Héi ®ång xö lý ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt theo  tiªu chuÈn sau ®©y:
 6. 6 a) Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, trung thùc, kh¸ch quan; b) Cã tr×nh ®é cö nh©n trë lªn vÒ lÜnh vùc luËt hoÆc  kinh tÕ, tµi chÝnh; c) Cã thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ Ýt nhÊt 09 n¨m thuéc  mét trong c¸c lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy. 2. C¨n cø danh s¸ch thµnh viªn Héi ®ång xö lý ®∙ ®îc  Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i xem  xÐt, ra quyÕt ®Þnh cô thÓ vÒ sè lîng thµnh viªn Héi ®ång  xö   lý   tham   gia   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng   b¸n   ph¸   gi¸,  trong ®ã ph©n c«ng mét thµnh viªn lµm chñ täa phiªn häp  vµ ký c¸c quyÕt ®Þnh, kiÕn nghÞ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3  §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy. 3. NhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång xö lý lµ 05 n¨m  vµ cã thÓ ®îc bæ nhiÖm l¹i. §iÒu   13.   NhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   thµnh   viªn   Héi  ®ång xö lý  Khi tiÕn hµnh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸,  thµnh viªn Héi ®ång xö lý cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n sau ®©y: 1.   Nghiªn   cøu,   xem   xÐt   hå   s¬,   c¸c   kÕt   luËn   cña   C¬  quan   ®iÒu  tra     vµ  c¸c  tµi  liÖu   kh¸c   trong  bé   hå   s¬   vô  viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ do C¬ quan ®iÒu tra chuyÓn. 2. Tham gia phiªn häp cña Héi ®ång xö lý ®Ó th¶o luËn  vµ bá phiÕu vÒ viÖc   cã hoÆc kh«ng cã b¸n ph¸ gi¸ hµng  ho¸   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   g©y   ra   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. 3. Gi÷ bÝ mËt th«ng tin ®îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i  §iÒu 30 NghÞ ®Þnh nµy. Môc 2 Ngêi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc  chèng b¸n ph¸ gi¸ §iÒu   14.   Ngêi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô  viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ Ngêi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n  ph¸ gi¸ bao gåm: 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cho ngµnh s¶n  xuÊt trong níc theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh  Chèng   b¸n   ph¸   gi¸   nép   hå   s¬   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸ lªn C¬ quan ®iÒu tra (sau ®©y gäi lµ  Ngêi yªu cÇu).
 7. 7 2.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   s¶n   xuÊt,   xuÊt   khÈu  hµng ho¸ bÞ Ngêi yªu cÇu nép hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn  ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ hoÆc bÞ C¬ quan ®iÒu tra tiÕn hµnh  ®iÒu tra theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸  (sau ®©y gäi lµ Ngêi bÞ yªu cÇu). 3. LuËt s cña Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu. 4. C¸c bªn liªn quan kh¸c. §iÒu   15.  QuyÒn, nghÜa vô cña Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ  yªu cÇu  1.   Khi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng  b¸n ph¸ gi¸, Ngêi yªu cÇu cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) TiÕp cËn c¸c th«ng tin mµ c¸c bªn liªn quan kh¸c  cung cÊp cho C¬ quan ®iÒu  tra,  trõ nh÷ng th«ng  tin ®îc  b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh nµy; b) Yªu cÇu b¶o mËt th«ng tin theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  30 NghÞ ®Þnh nµy;  c) Tham gia phiªn tham vÊn; d)  ñy   quyÒn   cho   luËt   s  thay   mÆt   m×nh   tham   gia   qu¸  tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸; ®)  Yªu cÇu  C¬ quan  ®iÒu tra  tæ chøc  phiªn  tham  vÊn  kÝn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 29 NghÞ ®Þnh nµy; e) KhiÕu n¹i, khëi kiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé trëng  Bé Th¬ng  m¹i  theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 26 Ph¸p lÖnh  Chèng  b¸n ph¸ gi¸. 2.   Khi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng  b¸n ph¸ gi¸, Ngêi bÞ yªu cÇu cã c¸c quyÒn sau ®©y: a) C¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) KiÕn nghÞ C¬ quan ®iÒu tra gia h¹n thêi h¹n cung  cÊp th«ng tin, gia h¹n thêi h¹n tr¶ lêi b¶n c©u hái ®iÒu  tra theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 23  NghÞ ®Þnh nµy. 3. Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu cã c¸c nghÜa vô sau  ®©y: a) Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc, chÝnh x¸c, kÞp thêi  nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn yªu cÇu  cña m×nh; b) Cung cÊp ®Çy ®ñ, trung thùc, chÝnh x¸c, kÞp thêi  nh÷ng th«ng tin, tµi liÖu theo yªu cÇu cña C¬ quan ®iÒu  tra, §iÒu tra viªn; c) Thi hµnh quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i.
 8. 8 §iÒu  16.  LuËt s cña Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu 1. LuËt s cã ®ñ ®iÒu kiÖn tham gia tè tông t¹i Tßa ¸n  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®îc Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu  cÇu uû quyÒn cã quyÒn  tham  gia qu¸ tr×nh gi¶i  quyÕt  vô  viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ ®Ó b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p  cña bªn mµ m×nh ®¹i diÖn.  2.   Khi   tham   gia   qu¸   tr×nh   gi¶i   quyÕt   vô   viÖc   chèng  b¸n ph¸ gi¸, luËt s cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: a) Tham gia c¸c giai ®o¹n trong  qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt  vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸;  b) X¸c minh, thu thËp vµ cung cÊp tµi liÖu ®Ó b¶o vÖ  quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho bªn mµ m×nh ®¹i diÖn;  c)   Nghiªn   cøu   nh÷ng   tµi   liÖu   trong   hå   s¬   vô   viÖc  chèng b¸n ph¸ gi¸; d) §îc ghi chÐp, sao chôp nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt cã  trong  hå s¬ vô viÖc chèng  b¸n  ph¸  gi¸,  trõ  nh÷ng  th«ng  tin ®îc b¶o mËt theo quy ®Þnh t¹i                         §iÒu  30  NghÞ ®Þnh  nµy,  ®Ó thùc hiÖn  viÖc  b¶o vÖ quyÒn,  lîi Ých  hîp ph¸p cho bªn mµ m×nh ®¹i diÖn; ®)  Gióp bªn  mµ m×nh  ®¹i diÖn  vÒ mÆt  ph¸p  luËt liªn  quan ®Õn viÖc b¶o vÖ quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña hä; e)   T«n   träng   sù   thËt   vµ   ph¸p   luËt;   kh«ng   ®îc   mua  chuéc, cìng Ðp hoÆc xói giôc ngêi kh¸c khai b¸o gian dèi,  cung cÊp tµi liÖu sai sù thËt; g) Kh«ng ®îc tiÕt lé bÝ mËt ®iÒu tra mµ m×nh biÕt khi  tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸;  h) Kh«ng ®îc sö dông tµi liÖu ®∙ ghi chÐp, sao chôp  trong hå s¬ vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ vµo môc ®Ých x©m  ph¹m lîi Ých cña Nhµ níc, quyÒn, lîi Ých hîp ph¸p cña tæ  chøc vµ c¸ nh©n.  §iÒu   17.   QuyÒn,   nghÜa   vô   cña   c¸c   bªn   liªn   quan  kh¸c  Khi tham gia qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n  ph¸   gi¸,   c¸c   bªn   liªn   quan   kh«ng   ph¶i   lµ   Ngêi   yªu   cÇu  hoÆc Ngêi bÞ yªu cÇu cã c¸c quyÒn, nghÜa vô sau ®©y: 1.   Cung   cÊp   th«ng   tin   trung   thùc   vµ   tµi   liÖu   cÇn  thiÕt liªn quan ®Õn vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ theo quan  ®iÓm   cña   m×nh   hoÆc   theo   yªu   cÇu   cña   C¬   quan   ®iÒu   tra,  §iÒu tra viªn. 2.  Yªu cÇu  C¬ quan  ®iÒu tra,  §iÒu  tra viªn  b¶o  mËt  th«ng tin theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh nµy.
 9. 9 3.  TiÕp cËn  th«ng  tin vÒ  vô viÖc  chèng  b¸n ph¸  gi¸  cña   C¬   quan   ®iÒu   tra,   trõ   nh÷ng   th«ng   tin   ®îc   b¶o   mËt  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 NghÞ ®Þnh nµy. 4.   Tham   gia   phiªn   tham   vÊn   vµ   tr×nh   bµy   quan   ®iÓm  liªn quan  ®Õn  vô viÖc  chèng  b¸n ph¸ gi¸, trõ trêng  hîp  quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 29 NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng III §iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ §iÒu   18.  Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n  ph¸ gi¸ Hå  s¬ yªu cÇu  ¸p dông  biÖn  ph¸p chèng  b¸n  ph¸ gi¸,  bao gåm: 1. §¬n yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸,  bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña Ngêi  yªu cÇu hoÆc cña ®¹i diÖn ngµnh s¶n xuÊt trong níc trong  trêng hîp C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña  Bé trëng Bé Th¬ng m¹i;  b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn  ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸,  trong  ®ã bao gåm tªn  gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m∙ sè  theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu  ®ang ¸p dông, xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu; c) M« t¶ khèi lîng, sè lîng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸  nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy trong thêi h¹n 12  th¸ng tríc khi Ngêi yªu cÇu nép hå s¬ hoÆc tríc khi C¬  quan ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé  Th¬ng m¹i; d) M« t¶ khèi lîng, sè lîng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸  t¬ng  tù ®îc s¶n xuÊt  trong  níc trong  thêi h¹n 12 th¸ng  tríc   khi   Ngêi   yªu   cÇu   nép   hå   s¬   hoÆc   tríc   khi   C¬   quan  ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i; ®) Th«ng tin vÒ gi¸ th«ng thêng vµ gi¸ xuÊt khÈu cña  hµng ho¸ ®îc m« t¶ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy t¹i  thêi ®iÓm nhËp khÈu vµo ViÖt Nam trong thêi h¹n 12 th¸ng  tríc   khi   Ngêi   yªu   cÇu   nép   hå   s¬   hoÆc   tríc   khi   C¬   quan  ®iÒu tra lËp hå s¬ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i; e) Biªn ®é b¸n ph¸ gi¸ cña hµng hãa nhËp khÈu bÞ yªu  cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸;
 10. 10 g) Th«ng tin, sè liÖu, chøng cø vÒ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc do hµng hãa b¸n ph¸ gi¸ vµo  ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra; h) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña tÊt  c¶ Ngêi bÞ yªu cÇu; i) Yªu cÇu cô thÓ vÒ viÖc ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n  ph¸ gi¸, thêi h¹n ¸p dông vµ møc ®é ¸p dông. 2. Tµi liÖu, th«ng tin liªn quan kh¸c mµ Ngêi yªu cÇu  hoÆc C¬ quan ®iÒu tra (trong trêng hîp C¬ quan ®iÒu tra  lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸)  cho lµ cÇn thiÕt.  §iÒu   19.  ThÈm ®Þnh hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸ trong trêng hîp cã Ngêi yªu cÇu 1. Trong thêi h¹n 45 ngµy, tÝnh tõ ngµy nhËn ®îc hå  s¬   ®Çy   ®ñ,   hîp   lÖ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   18   NghÞ   ®Þnh  nµy, C¬ quan ®iÒu tra chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh hå s¬ ®Ó  tr×nh  Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i  xem  xÐt  ra quyÕt  ®Þnh ®iÒu  tra. 2. Néi dung thÈm ®Þnh hå s¬ bao gåm: a)  X¸c ®Þnh  t  c¸ch  ®¹i diÖn  hîp  ph¸p cho  ngµnh  s¶n  xuÊt trong níc cña tæ chøc, c¸ nh©n nép hå s¬ theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸; b) X¸c ®Þnh b»ng chøng vÒ viÖc b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra thiÖt  h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc. §iÒu   20.  LËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  b¸n ph¸ gi¸ trong trêng hîp kh«ng cã Ngêi yªu cÇu 1. Trong trêng hîp kh«ng cã Ngêi yªu cÇu nhng cã dÊu  hiÖu vÒ viÖc b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam  g©y ra hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n  xuÊt trong níc, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ra quyÕt ®Þnh giao  C¬ quan ®iÒu tra tiÕn hµnh lËp hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn  ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ ®Ó tr×nh Bé trëng xem xÐt ra quyÕt  ®Þnh ®iÒu tra. 2. Thêi h¹n lËp hå s¬ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy   lµ   06   th¸ng   tÝnh   tõ   ngµy   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   ký  quyÕt ®Þnh giao C¬ quan ®iÒu tra lËp hå s¬. §iÒu  21.  Néi dung quyÕt ®Þnh ®iÒu tra  1. QuyÕt ®Þnh ®iÒu tra bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: 
 11. 11 a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  Ngêi yªu cÇu (nÕu cã); b) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  ®¹i diÖn ngµnh s¶n xuÊt trong níc trong trêng hîp kh«ng  cã Ngêi yªu cÇu; c) M« t¶ hµng ho¸ lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ®iÒu tra ¸p  dông biÖn  ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸,  trong  ®ã bao gåm tªn  gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m∙ sè  theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu  ®ang ¸p dông;  d) Tªn, ®Þa chØ vµ th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña tÊt  c¶ Ngêi bÞ yªu cÇu; ®)   Tªn   níc,   vïng   l∙nh   thæ   s¶n   xuÊt,   xuÊt   khÈu   hµng  ho¸ lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n  ph¸ gi¸; e)   Tãm   t¾t   th«ng   tin   vÒ   viÖc   b¸n   ph¸   gi¸   hµng   ho¸  nhËp khÈu ®îc m« t¶ t¹i ®iÓm c kho¶n nµy g©y ra hoÆc ®e  do¹ g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong n­ íc; g) Ngµy cã hiÖu lùc b¾t ®Çu tiÕn hµnh ®iÒu tra; h) Giai ®o¹n ®iÒu tra; i) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸; k) C¸c th«ng tin liªn quan kh¸c mµ Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i cho lµ cÇn thiÕt. 2.   ViÖc   th«ng   b¸o,   c«ng   bè   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu   tra   ®îc  thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   5   §iÒu   10   Ph¸p   lÖnh  Chèng b¸n ph¸ gi¸. §iÒu   22.   Cung   cÊp   th«ng   tin,   tµi   liÖu   trong   qu¸  tr×nh ®iÒu tra 1.   C¸c   bªn   liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   cung   cÊp   th«ng  tin x¸c thùc vµ tµi liÖu cÇn thiÕt theo yªu cÇu cña C¬  quan ®iÒu tra. 2.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   C¬   quan   ®iÒu   tra   sÏ  tiÕn hµnh trng cÇu gi¸m ®Þnh hoÆc kiÓm tra, x¸c minh tÝnh  x¸c thùc cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu do c¸c bªn liªn quan  cung cÊp hoÆc thu thËp thªm c¸c th«ng tin, tµi liÖu cÇn  thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc chèng b¸n ph¸  gi¸.  3. Trong trêng hîp tiÕn hµnh kiÓm tra, x¸c minh tÝnh  x¸c thùc cña c¸c th«ng tin, tµi liÖu hoÆc thu thËp thªm  th«ng   tin   ë   níc   hoÆc   vïng   l∙nh   thæ   ngoµi   ViÖt   Nam,   C¬  quan ®iÒu tra ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh sau ®©y:
 12. 12 a)   Tríc   khi   thùc   hiÖn   viÖc   x¸c   minh   hoÆc   thu   thËp  th«ng   tin,   C¬   quan   ®iÒu   tra   ph¶i   th«ng   b¸o   cho   c¸c   tæ  chøc, c¸ nh©n cã liªn quan vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cña  níc hoÆc vïng l∙nh thæ ®ã; b) ViÖc x¸c minh hoÆc thu thËp th«ng tin ph¶i ®îc c¸c  tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan ®ång ý vµ kh«ng bÞ c¬ quan cã  thÈm   quyÒn   cña   níc   hoÆc   vïng   l∙nh   thæ   nªu   t¹i   ®iÓm   a  kho¶n nµy ph¶n ®èi, trõ trêng hîp c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ  ViÖt   Nam,   c¸c   níc   vµ   vïng   l∙nh   thæ   liªn   quan   lµ   thµnh  viªn cã quy ®Þnh kh¸c. 4.  Trõ c¸c  th«ng  tin ®îc b¶o  mËt theo  quy ®Þnh  t¹i  §iÒu 30 NghÞ ®Þnh  nµy,  C¬ quan  ®iÒu tra ph¶i c«ng  khai  kÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, kiÓm tra x¸c minh hoÆc thu thËp th«ng  tin víi c¸c bªn cã liªn quan. 5. C¬ quan ®iÒu tra sÏ quyÕt ®Þnh dùa trªn c¸c th«ng  tin, tµi liÖu cã s½n trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Bªn liªn quan kh«ng cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu  cÇn   thiÕt   theo   ®óng   yªu   cÇu   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1  §iÒu nµy; b) KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh, kiÓm tra, x¸c minh cho thÊy c¸c  th«ng   tin,   tµi   liÖu   do   c¸c   bªn   liªn   quan   cung   cÊp   lµ  kh«ng x¸c thùc; c) Bªn liªn quan kh«ng ®ång ý ®Ó cho C¬ quan ®iÒu tra  tiÕn hµnh kiÓm tra x¸c minh; d) Bªn liªn quan g©y c¶n trë qu¸ tr×nh ®iÒu tra. 6. Trêng hîp kh«ng chÊp nhËn sö dông phÇn th«ng tin,  tµi   liÖu   mµ   c¸c   bªn   cã   liªn   quan   ®∙   cung   cÊp,   C¬   quan  ®iÒu tra ph¶i  gi¶i  thÝch lý do kh«ng chÊp  nhËn  sö dông  phÇn th«ng tin, tµi liÖu ®ã. §iÒu  23.  B¶n c©u hái ®iÒu tra  1. Trong thêi h¹n 15 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh  ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi b¶n c©u hái ®iÒu tra  ®Õn ®Þa chØ cña c¸c ®èi tîng sau ®©y: a) Ngêi bÞ yªu cÇu hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña Ngêi bÞ  yªu cÇu; b) §¹i diÖn t¹i ViÖt Nam cña níc hoÆc vïng l∙nh thæ  s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸; c) C¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc hoÆc vïng l∙nh thæ  s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ho¸ bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸; d) C¸c bªn cã liªn quan kh¸c.
 13. 13 2. Trong thêi h¹n 30 ngµy tÝnh tõ ngµy nhËn ®îc b¶n  c©u hái ®iÒu tra, Ngêi bÞ yªu cÇu ph¶i göi v¨n b¶n tr¶  lêi ®Çy ®ñ c¸c c©u hái ghi trong b¶n c©u hái ®iÒu tra cho  C¬ quan ®iÒu tra. Trong trêng hîp cÇn thiÕt vµ nÕu Ngêi  bÞ yªu cÇu cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ, thêi h¹n nµy cã thÓ ®îc C¬  quan ®iÒu tra xem xÐt, gia h¹n thªm mét lÇn víi thêi h¹n  tèi ®a kh«ng qu¸ 30 ngµy. 3. B¶n c©u hái ®iÒu tra ®îc coi lµ ®Õn ®Þa chØ ngêi  nhËn sau 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy C¬ quan ®iÒu tra  göi   ®i.   Ngµy   göi   ®îc   x¸c   ®Þnh   c¨n   cø   theo   dÊu   cña   bu  ®iÖn. §iÒu   24.   Néi   dung   ®iÒu   tra   ®Ó   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸ §iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ hµng  ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: 1. X¸c ®Þnh hµng hãa b¸n ph¸ gi¸ vµo ViÖt Nam vµ biªn  ®é b¸n ph¸ gi¸ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 25 NghÞ ®Þnh nµy. 2.   X¸c   ®Þnh   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   hoÆc   ®e   däa   g©y   ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 12 Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸. 3.   Mèi   quan   hÖ   gi÷a   viÖc   b¸n   ph¸   gi¸   hµng   ho¸   vµo  ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt  h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh  s¶n  xuÊt  trong níc theo  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 28 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu  25.  X¸c ®Þnh biªn ®é b¸n ph¸ gi¸ 1. C¬ quan ®iÒu tra ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh biªn ®é  ph¸   gi¸   riªng   cho   tõng   Ngêi   bÞ   yªu   cÇu   trong   vô   viÖc  chèng   b¸n   ph¸   gi¸,   trõ   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2  §iÒu nµy.  2.   Trêng   hîp   sè   lîng   Ngêi   bÞ   yªu   cÇu   hoÆc   ph¹m   vi  hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸  qu¸   lín,   kh«ng   thÓ   tiÕn   hµnh   x¸c   ®Þnh   biªn   ®é   ph¸   gi¸  riªng, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra  ®Ó x¸c ®Þnh biªn ®é ph¸ gi¸ riªng ®èi víi mét sè Ngêi bÞ  yªu cÇu hoÆc hµng hãa bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng  b¸n ph¸ gi¸.  ViÖc giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra ®îc thùc hiÖn theo c¸c  quy ®Þnh sau ®©y: a) ViÖc giíi h¹n ph¹m vi ®iÒu tra ®îc thùc hiÖn b»ng  ph¬ng ph¸p chän mÉu thèng kª phï hîp trªn c¬ së  khèi l­ îng,  sè   lîng   hoÆc   trÞ   gi¸   hµng   ho¸  bÞ   yªu   cÇu  ¸p   dông  biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸  ®îc  s¶n xuÊt, xuÊt khÈu  vµo 
 14. 14 ViÖt   Nam   bëi   Ngêi   bÞ   yªu   cÇu   hoÆc   c¸c   th«ng   tin   mµ   C¬  quan ®iÒu tra cã ®îc t¹i thêi ®iÓm chän mÉu; b) Khi tiÕn hµnh chän mÉu ®iÒu tra, C¬ quan ®iÒu tra  cã thÓ tiÕn hµnh c¸c tham vÊn cÇn thiÕt víi Ngêi bÞ yªu  cÇu,   c¸c   nhµ   nhËp   khÈu   liªn   quan   ®Õn   viÖc   chän   mÉu   vµ  ph¶i cã sù ®ång ý cña Ngêi bÞ yªu cÇu nµy vÒ viÖc chän  mÉu. 3. Biªn ®é b¸n ph¸ gi¸ ®îc x¸c ®Þnh b»ng kho¶ng chªnh  lÖch cã thÓ tÝnh ®îc gi÷a gi¸ th«ng thêng cña hµng hãa so  víi gi¸ xuÊt khÈu hµng hãa ®ã vµo ViÖt Nam.  4. Biªn ®é b¸n ph¸ gi¸ ¸p dông cho Ngêi bÞ yªu cÇu  kh«ng ®îc ®iÒu tra lµ biªn ®é b¸n ph¸ gi¸ b×nh qu©n gia  quyÒn ¸p dông cho Ngêi bÞ yªu cÇu ®îc chän ®Ó x¸c ®Þnh  biªn ®é b¸n ph¸ gi¸ riªng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  nµy.  5. C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ xem xÐt x¸c ®Þnh biªn ®é  b¸n ph¸ gi¸ riªng cho Ngêi bÞ yªu cÇu kh«ng ®îc chän theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy nhng ®∙ tù nguyÖn cung cÊp  th«ng tin cÇn thiÕt, kÞp thêi trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra,  trõ khi sè lîng Ngêi bÞ yªu cÇu tù nguyÖn cung cÊp th«ng  tin   nµy     qu¸   lín   vµ   viÖc   x¸c   ®Þnh  biªn   ®é  b¸n  ph¸  gi¸  riªng cho Ngêi bÞ yªu cÇu nµy lµm cho viÖc ®iÒu tra kh«ng  thÓ hoµn thµnh ®óng thêi h¹n. §iÒu  26.  X¸c ®Þnh gi¸ th«ng thêng, gi¸ xuÊt khÈu 1.   Gi¸   th«ng   thêng   cña   hµng   hãa   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt  Nam ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ 3 §iÒu 3  Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸. 2.   Trêng   hîp   hµng   hãa   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   th«ng  qua mét níc,  vïng  l∙nh thæ trung  gian  thø 3, gi¸  th«ng  thêng sÏ ®îc x¸c ®Þnh lµ møc gi¸ cã thÓ so s¸nh ®îc cña  hµng hãa t¬ng tù t¹i níc, vïng l∙nh thæ xuÊt khÈu. 3. Trêng hîp hµng hãa chØ ®¬n thuÇn chuyÓn qua c¶ng  cña níc, vïng l∙nh thæ thø 3, hoÆc kh«ng tån t¹i møc gi¸  nµo cã thÓ so s¸nh ®îc ®èi víi c¸c hµng hãa nµy t¹i níc,  vïng l∙nh thæ trung gian thø 3, gi¸ th«ng thêng ®îc x¸c  ®Þnh lµ møc gi¸ cã thÓ so s¸nh ®îc cña hµng hãa liªn quan  t¹i níc, vïng l∙nh thæ xuÊt xø. 4. Gi¸ xuÊt khÈu cña hµng hãa nhËp khÈu vµo ViÖt Nam  ®îc tÝnh b»ng gi¸ b¸n hµng hãa cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ  xuÊt khÈu níc ngoµi b¸n cho nhµ nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam,  x¸c ®Þnh th«ng qua c¸c chøng tõ giao dÞch hîp ph¸p.  5. Trêng hîp kh«ng tån t¹i gi¸ xuÊt khÈu hoÆc cã c¨n  cø râ rµng ®Ó cho r»ng gi¸ xuÊt khÈu nªu t¹i kho¶n 4 §iÒu 
 15. 15 nµy lµ kh«ng ®¸ng tin cËy, C¬ quan ®iÒu tra sÏ x¸c ®Þnh  gi¸ xuÊt khÈu theo mét trong hai ph¬ng ph¸p sau ®©y: a) Gi¸ ®îc x©y dùng trªn c¬ së gi¸ cña hµng hãa nhËp  khÈu b¸n cho ngêi mua ®éc lËp ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam;  b) Gi¸ ®îc tÝnh to¸n dùa trªn c¸c c¬ së hîp lý theo  quyÕt ®Þnh cña C¬ quan ®iÒu tra. §iÒu   27.  §iÒu chØnh gi¸ th«ng thêng, gi¸ xuÊt khÈu  khi x¸c ®Þnh biªn ®é b¸n ph¸ gi¸  Trong trêng hîp cÇn thiÕt, khi x¸c ®Þnh biªn ®é b¸n  ph¸ gi¸ C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ xem xÐt vµ thùc hiÖn c¸c  ®iÒu chØnh sau ®©y: 1.   §iÒu   chØnh   gi¸   th«ng   thêng   vµ   gi¸   xuÊt   khÈu   vÒ  cïng mét kh©u cña qu¸ tr×nh lu th«ng hµng hãa. 2.   §iÒu   chØnh   gi¸   th«ng   thêng   vµ   gi¸   xuÊt   khÈu   vÒ  cïng thêi ®iÓm tÝnh to¸n hoÆc t¹i c¸c thêi ®iÓm tÝnh to¸n  gÇn nhau nhÊt. 3. §iÒu chØnh gi¸ th«ng thêng vµ gi¸ xuÊt khÈu trªn  c¬ së nh÷ng kh¸c biÖt vÒ thuÕ, ®iÒu kiÖn b¸n hµng, dung  lîng th¬ng m¹i, khèi lîng, ®Æc tÝnh vËt lý vµ c¸c yÕu tè  kh¸c mµ C¬ quan ®iÒu tra cho lµ phï hîp. 4. Gi¸ th«ng thêng vµ gi¸ xuÊt khÈu ph¶i ®îc quy ®æi  thµnh tiÒn ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn  thÞ trêng  ngo¹i  tÖ liªn ng©n hµng  do Ng©n  hµng  Nhµ níc  ViÖt Nam c«ng bè vµo ngµy Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ký quyÕt  ®Þnh ®iÒu tra. Trong trêng hîp Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam  kh«ng c«ng bè tû gi¸ vµo ngµy Bé trëng Bé Th¬ng m¹i ký  quyÕt ®Þnh ®iÒu tra, viÖc quy ®æi thùc hiÖn theo tû gi¸  ®îc c«ng bè cña ngµy liÒn kÒ sau ®ã. §iÒu   28.   X¸c   ®Þnh   mèi   quan   hÖ   gi÷a   viÖc   b¸n   ph¸  gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam víi thiÖt h¹i ®¸ng kÓ  hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc 1.   Khi   x¸c   ®Þnh   mèi   quan   hÖ   gi÷a   viÖc   b¸n   ph¸   gi¸  hµng   ho¸   nhËp   khÈu   vµo   ViÖt   Nam   víi   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ  hoÆc ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt  trong níc, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ xem xÐt tæng thÓ c¸c  yÕu tè sau ®©y: a)  Mèi quan  hÖ gi÷a  viÖc  b¸n ph¸  gi¸ hµng  ho¸ nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam víi chøng cø vÒ thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc  ®e däa g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong  níc;
 16. 16 b) Sè lîng vµ gi¸ cña hµng hãa t¬ng tù nhËp khÈu vµo  ViÖt Nam kh«ng bÞ b¸n ph¸ gi¸; c) Møc ®é gi¶m sót cña cÇu hoÆc thay ®æi vÒ h×nh thøc  tiªu dïng ®èi víi hµng hãa t¬ng tù s¶n xuÊt trong níc; d) Kh¶ n¨ng xuÊt khÈu vµ n¨ng suÊt cña ngµnh s¶n xuÊt  trong níc;  ®) C¸c yÕu tè kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña C¬ quan ®iÒu  tra. 2. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ  xem xÐt thªm c¸c yÕu tè kh¸c g©y ra hoÆc ®e do¹ g©y ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc ngoµi viÖc  b¸n ph¸ gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. §iÒu  29.  Tham vÊn trong ®iÒu tra 1.  C¨n cø vµo  thêi  gian tæ  chøc phiªn  tham  vÊn  nªu  trong quyÕt ®Þnh ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n  ph¸ gi¸, C¬ quan ®iÒu tra sÏ tæ chøc phiªn tham vÊn c«ng  khai víi c¸c bªn liªn quan vµ ph©n c«ng Ýt nhÊt 03 §iÒu  tra   viªn,   trong   ®ã   cã   01   §iÒu   tra   viªn   lµm   Chñ   täa   ®Ó  ®iÒu hµnh phiªn tham vÊn. 2. ChËm nhÊt lµ 30 ngµy tríc ngµy tæ chøc phiªn tham  vÊn, c¸c bªn liªn quan ph¶i göi v¨n b¶n ®¨ng ký tham gia  phiªn   tham   vÊn   cho   C¬   quan   ®iÒu   tra,   trong   ®ã   nªu   râ  nh÷ng vÊn ®Ò cÇn tham vÊn kÌm theo lËp luËn b»ng v¨n b¶n.  3. Tr×nh tù tiÕn hµnh tham vÊn: a) Chñ täa tuyªn bè khai m¹c phiªn tham vÊn; b) Ngêi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu trùc tiÕp hoÆc th«ng  qua ®¹i diÖn theo  ñy quyÒn  lÇn lît tr×nh  bµy trùc tiÕp  b»ng lêi nãi c¸c chøng cø ®Ó b¶o vÖ quan ®iÓm cña m×nh  liªn quan  ®Õn  vô viÖc  chèng  b¸n ph¸ gi¸. Thêi  gian  cho  mçi bªn tr×nh bµy kh«ng qu¸ 90 phót; c)  Ngêi  yªu cÇu,  Ngêi  bÞ yªu cÇu  trao  néi dung  bµi  ph¸t biÓu quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy b»ng v¨n b¶n cho  Chñ täa; d) C¸c bªn liªn quan kh«ng thuéc trêng hîp quy ®Þnh  t¹i ®iÓm b kho¶n nµy cã quyÒn trao v¨n b¶n tr×nh bµy quan  ®iÓm liªn quan ®Õn vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ cña m×nh cho  Chñ täa; ®) Chñ täa, c¸c §iÒu tra viªn ®Æt c©u hái vµ nghe Ng­ êi yªu cÇu, Ngêi bÞ yªu cÇu hoÆc ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä  tr¶ lêi. Thêi gian hái vµ tr¶ lêi dµnh cho mçi bªn kh«ng 
 17. 17 qu¸ 60 phót. Toµn bé néi dung nµy sÏ ®îc ghi vµo biªn b¶n  tham vÊn; e) Chñ täa tãm t¾t néi dung buæi tham vÊn vµ tuyªn bè  kÕt thóc. 4.  Trong  thêi h¹n  07 ngµy  lµm viÖc  tÝnh  tõ ngµy  tæ  chøc   tham   vÊn,   c¸c   bªn   liªn   quan   cã   quyÒn   göi   v¨n   b¶n  tr×nh bµy thªm quan ®iÓm cña m×nh liªn quan ®Õn vô viÖc  chèng b¸n ph¸ gi¸ cho C¬ quan ®iÒu tra. 5. Toµn bé néi dung tham vÊn, bao gåm v¨n b¶n tr×nh  bµy cña c¸c bªn vµ biªn b¶n tham vÊn ®îc C¬ quan ®iÒu tra  c«ng bè c«ng khai. 6. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, C¬ quan ®iÒu tra cã thÓ  tæ chøc phiªn tham vÊn kÝn khi cã yªu cÇu cña Ngêi yªu  cÇu hoÆc Ngêi bÞ yªu cÇu. Thµnh phÇn tham gia phiªn tham  vÊn kÝn sÏ ®îc C¬ quan ®iÒu tra xem xÐt quyÕt ®Þnh trªn  c¬ së yªu cÇu cña bªn yªu cÇu tham vÊn kÝn.  §iÒu  30.  B¶o mËt th«ng tin 1.   C¬   quan   ®iÒu   tra,   §iÒu   tra   viªn   chØ   chÞu   tr¸ch  nhiÖm b¶o mËt ®èi víi c¸c th«ng tin do c¸c bªn liªn quan  cung cÊp sau ®©y: a) BÝ mËt quèc gia vµ bÝ mËt kh¸c theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt; b)   Th«ng   tin   mµ   bªn   cung   cÊp   cho   lµ   mËt   vµ   ®îc   C¬  quan ®iÒu tra chÊp nhËn ®Ò nghÞ b¶o mËt th«ng tin. 2. Khi cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®îc ®Ò nghÞ b¶o mËt  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, bªn cung cÊp  th«ng tin ph¶i göi kÌm theo th«ng tin ®ã b¶n gi¶i tr×nh  chi tiÕt vÒ lý do ®Ò nghÞ b¶o mËt th«ng tin vµ b¶n tãm  t¾t nh÷ng néi dung cña th«ng tin mËt cã thÓ c«ng bè c«ng  khai cho c¸c bªn liªn quan kh¸c. 3. Trêng hîp kh«ng chÊp nhËn ®Ò nghÞ b¶o mËt cña bªn  cung cÊp th«ng tin hoÆc bªn cung cÊp th«ng tin kh«ng ®ång  ý c«ng khai th«ng tin ®îc ®Ò nghÞ b¶o mËt, C¬ quan ®iÒu  tra sÏ kh«ng sö dông th«ng tin nµy vµ göi tr¶ l¹i cho bªn  cung cÊp.   §iÒu  31.  KÕt luËn s¬ bé 1. Trong thêi h¹n 90 ngµy, tÝnh tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh  ®iÒu tra ®Ó ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸, C¬ quan 
 18. 18 ®iÒu tra c«ng bè kÕt luËn s¬ bé vÒ c¸c néi dung liªn quan  ®Õn   qu¸   tr×nh   ®iÒu   tra   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   12   Ph¸p   lÖnh  Chèng   b¸n   ph¸   gi¸;   trong   trêng   hîp   ®Æc   biÖt,   thêi   h¹n  c«ng bè kÕt luËn s¬ bé cã thÓ ®îc gia h¹n nhng kh«ng qu¸  60 ngµy. 2. KÕt luËn s¬ bé ph¶i ®îc th«ng b¸o c«ng khai b»ng  ph¬ng thøc thÝch hîp vµ ph¶i bao gåm nh÷ng néi dung sau  ®©y:  a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  Ngêi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn  ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸,  trong  ®ã bao gåm tªn  gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m∙ sè  theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu  ®ang ¸p dông, xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu;  c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  Ngêi bÞ yªu cÇu; d) M« t¶ khèi lîng, sè lîng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy  trong thêi h¹n 12 th¸ng tríc khi Ngêi yªu cÇu nép hå s¬  yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ hoÆc tríc khi  C¬   quan   ®iÒu   tra   lËp   hå   s¬   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i; ®) Biªn ®é b¸n ph¸ gi¸; e)   C¸c   th«ng   tin,   chøng   cø   chøng   minh   viÖc   b¸n   ph¸  gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc m« t¶ t¹i ®iÓm b kho¶n nµy g©y  ra   hoÆc   ®e   do¹   g©y   ra   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   cho   ngµnh   s¶n  xuÊt trong níc; hoÆc c¸c th«ng tin, chøng cø chøng minh  viÖc chËm ¸p dông thuÕ chèng b¸n ph¸ gi¸ t¹m thêi ®e däa  g©y ra thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc vµ  khã cã thÓ kh¾c phôc ®îc; g) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸;  h) C¸c th«ng tin kh¸c mµ C¬ quan ®iÒu tra cho lµ cÇn  thiÕt. 3.   Sau   07   ngµy   lµm   viÖc,   tÝnh   tõ   ngµy   cã   kÕt   luËn  ®iÒu   tra   s¬   bé,   C¬   quan   ®iÒu   tra   ph¶i   göi   b¶n   b¸o   c¸o  ®iÒu tra vµ kÕt luËn ®iÒu tra s¬ bé lªn Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i vµ trong trêng hîp cÇn thiÕt, kiÕn nghÞ Bé trëng Bé  Th¬ng  m¹i  ra quyÕt  ®Þnh ¸p dông thuÕ chèng  b¸n ph¸ gi¸  t¹m thêi.
 19. 19 §iÒu  32.  ChÊm døt ®iÒu tra 1. Bé trëng Bé Th¬ng m¹i quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 19 Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸.  2.  Sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   chÊm   døt   ®iÒu   tra,   trong  vßng   07   ngµy   lµm   viÖc   C¬   quan   ®iÒu   tra   cã   tr¸ch   nhiÖm  th«ng b¸o quyÕt ®Þnh chÊm døt ®iÒu tra, trong ®ã nªu râ  lý do chÊm døt ®iÒu tra cho c¸c bªn liªn quan b»ng ph¬ng  thøc thÝch hîp. §iÒu  33.  KÕt luËn cuèi cïng 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh  ®iÒu   tra,   C¬   quan   ®iÒu   tra   ph¶i   c«ng   bè   kÕt   luËn   cuèi  cïng   vÒ   c¸c   néi   dung   liªn   quan   ®Õn   qu¸   tr×nh   ®iÒu   tra  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12 Ph¸p lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸. 2. KÕt luËn cuèi cïng vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó ®a ra  kÕt luËn cuèi cïng ph¶i ®îc th«ng b¸o c«ng khai b»ng ph­ ¬ng thøc thÝch hîp vµ ph¶i bao gåm c¸c néi dung sau ®©y: a) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  Ngêi yªu cÇu (nÕu cã); b) M« t¶ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ®èi tîng bÞ yªu cÇu ¸p  dông biÖn  ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸,  trong  ®ã bao gåm tªn  gäi, c¸c ®Æc tÝnh c¬ b¶n vµ môc ®Ých sö dông chÝnh, m∙ sè  theo biÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh vµ møc thuÕ nhËp khÈu  ®ang ¸p dông, xuÊt xø hµng ho¸ nhËp khÈu;  c) Tªn, ®Þa chØ vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c cña  Ngêi bÞ yªu cÇu; d) M« t¶ khèi lîng, sè lîng vµ trÞ gi¸ cña hµng ho¸  nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n nµy  trong thêi h¹n 12 th¸ng tríc khi Ngêi yªu cÇu nép hå s¬  yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸ hoÆc tríc khi  C¬   quan   ®iÒu   tra   lËp   hå   s¬   yªu   cÇu   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  chèng b¸n ph¸ gi¸ theo quyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Th¬ng  m¹i; ®) Biªn ®é b¸n ph¸ gi¸; e)   C¸c   th«ng   tin,   chøng   cø   chøng   minh   viÖc   b¸n   ph¸  gi¸ hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc m« t¶ t¹i ®iÓm b kho¶n nµy g©y  ra   hoÆc   ®e   do¹   g©y   ra   thiÖt   h¹i   ®¸ng   kÓ   cho   ngµnh   s¶n  xuÊt trong níc; g) LÞch tr×nh gi¶i quyÕt vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸;  h) C¸c th«ng tin kh¸c mµ C¬ quan ®iÒu tra cho lµ cÇn  thiÕt.
 20. 20 3. Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, tÝnh tõ ngµy c«ng  bè kÕt luËn cuèi cïng, C¬ quan ®iÒu tra ph¶i göi Héi ®ång  xö lý bé hå s¬ vô viÖc chèng b¸n ph¸ gi¸ bao gåm c¸c tµi  liÖu sau ®©y: a) Hå s¬ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p chèng b¸n ph¸ gi¸; b) B¸o c¸o ®iÒu tra; c) KÕt luËn s¬ bé; d) KÕt luËn cuèi cïng vµ c¸c c¨n cø chÝnh ®Ó ®a ra  kÕt luËn cuèi cïng; ®) KiÕn nghÞ cña C¬ quan ®iÒu tra. Ch¬ng IV ¸p dông C¸C BIÖN PH¸P chèng b¸n ph¸ gi¸ Môc 1 ¸p dông biÖn ph¸p Cam kÕt §iÒu  34.  Göi v¨n b¶n cam kÕt Sau khi cã kÕt luËn s¬ bé vµ chËm nhÊt kh«ng qu¸ 30  ngµy tríc khi kÕt thóc giai ®o¹n ®iÒu tra, ®¹i diÖn hîp  ph¸p cña Ngêi bÞ yªu cÇu cã thÓ göi v¨n b¶n cam kÕt vÒ  mét hoÆc c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 21 Ph¸p  lÖnh Chèng b¸n ph¸ gi¸ (sau ®©y gäi lµ Cam kÕt lo¹i trõ  b¸n ph¸ gi¸) trùc tiÕp ®Õn C¬ quan ®iÒu tra hoÆc ®Õn c¸c  nhµ s¶n xuÊt trong níc ®Ó xem xÐt tríc khi  tr×nh lªn C¬  quan ®iÒu tra.  §iÒu  35.  Xem xÐt Cam kÕt lo¹i trõ b¸n ph¸ gi¸ 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy, tÝnh tõ ngµy nhËn ®îc v¨n  b¶n   Cam   kÕt   lo¹i   trõ   b¸n   ph¸   gi¸,   C¬   quan   ®iÒu   tra   cã  tr¸ch nhiÖm xem xÐt vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn ®Ó Bé trëng Bé Th­ ¬ng m¹i xem xÐt, quyÕt ®Þnh. 2. Cam kÕt lo¹i trõ b¸n ph¸ gi¸ ph¶i ®îc xem xÐt dùa  trªn c¸c c¨n cø sau ®©y: a) ViÖc ¸p dông Cam kÕt lo¹i trõ b¸n ph¸ gi¸ cã kh¶  n¨ng kh¾c phôc ®îc thiÖt h¹i ®¸ng kÓ hoÆc ®e däa g©y ra  thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho ngµnh s¶n xuÊt trong níc; b)  ViÖc ¸p  dông Cam  kÕt lo¹i  trõ  b¸n ph¸  gi¸ kh«ng  g©y ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch kinh  tÕ ­ x∙ héi trong níc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2