Nghị định 91/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
60
lượt xem
7
download

Nghị định 91/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 91/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 91/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  91/1999/N§­C P  n g µ y 04  th¸ng 9 n¨ m  1999 V Ò   æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a T h a n h   t tra  g © n  h µ n g n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  cø    h Nh n     Lu   tæ  td ngµy  th¸ng12  12    n¨m 1997; C¨n  Ph¸p  Önh  cø  l Thanh    µy  th¸ng4  trang 01    n¨m  1990; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   µ  é   ­ ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     v B tr ëng,Trëng    ban  Ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1. Thanh    ©n  µng  µThanh    µ   ícchuyªn ngµnh  Ò   trang h l  traNh n     v ng©n  µng, ® îc tæ  h     chøc  µnh  Ö   èng  éc  é  th h th thu b m¸y  ña  ©n   µng  µ   c Ng h Nh nícViÖtNam       (sau ®©y  äilµNg ©n  µng  µ   íc)vµ  ã    g    h Nh n   c con  Êu  d riªng. §i Ò u    èit ng cña  2. §  î   Thanh    ©n  µng  µ: trang h l  1.Tæ     chøc  µ  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông; v ho   c tæ  td 2. Ho¹t ®éng  ©n  µng  ña    chøc      ng h c c¸c tæ  kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  t dông  îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp; ®  h Nh n   ph 3. ViÖc  ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  lu   ti   v ho   ng©n  µng  ña    ¬  h c c¸cc quan,tæ   chøc  µ    ©n. v c¸nh §i Ò u    ôc  ch  ¹t®éng  ña  3. M ®Ý ho   c Thanh    ©n  µng  µnh»m   ãp  trang h l  g phÇn  b¶o  ¶m   toµn  Ö   èng    chøc  Ýn  ông,b¶o  Ö   Òn  µ  î ® an  h th c¸c tæ  td   v quy v l i Ých  îp  h ph¸p  ña  êi göi tiÒn,phôc  ô  Öc  ùc hiÖn  Ýnh  c ng       v vi th   ch s¸ch  Òn  Ö  ti t quèc gia. §i Ò u    éi dung  ¹t®éng  ña  4. N   ho   c Thanh    ©n  µng  å m   ã  trang h g c: 1. Thanh    Öc  Êp  µnh    travi ch h ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  lu   ti t v ho   ng hµng,viÖc  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  ®Þ tronggiÊy phÐp  ¹t®éng  ©n  µng;     ho   ng h
  2. 2 2. Ph¸t hiÖn, ng¨n      chÆn   µ  ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  v x ph     h ch theo  Èm   th quyÒn;  Õn  Þ     ¬  ki ngh c¸c c quan  ã  Èm   Òn  ö  ý vi ph¹m  c th quy x l    ph¸p  ËtvÒ   lu   tiÒn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng;   v ho   ng h 3.  Õn  Ki nghÞ   èng  c  ©n   µng  µ   íc, Gi¸m  c    Th ®è Ng h Nh n   ®è chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è   µ  h Nh n     ph v c¸c  ¬ c quan,  chøc  ã  Èm   tæ  c th quyÒn  kh¸c thùc hiÖn    Ön      c¸c bi ph¸p b¶o  ¶m     µnh  ® thih ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  lu   ti t vµ  ¹t®éng  ©n  µng; ho   ng h 4. X¸c    minh,kÕt  Ën,kiÕn  Þ  Öc    Õt  Õu  ¹i  è c¸o theo    lu   ngh vi gi¶iquy khi n ,    t quy  nh  ña  Ët  Õu  ¹i,tè c¸o  ªnquan  n   chøc  µ  ¹t®éng   ®Þ c Lu Khi n     li   ®Õ tæ  v ho   ng©n  µng;tham  u, gióp Thèng  c  ©n  µng  µ   ícchØ  o  h   m    ®è Ng h Nh n   ®¹ c«ng    t¸c phßng  õa  µ  u  ng v ®Ê tranh chèng    tham  òng  nh trong ngµnh  ©n  µng.   ng h §i Ò u 5. Ho¹t ®éng  ña    c Thanh    ©n  µng  tra ng h chØ   ©n  tu theo ph¸p  luËt,b¶o  ¶m   Ýnh      ® ch x¸c,kh¸ch quan, c«ng    khai,d©n  ñ, kÞp  êi    ch   th ;kh«ng  m ét  ¬  c quan,tæ    chøc  hoÆc     ©n  µo  îccan  Öp tr¸ph¸p luËtvµo  ¹t c¸nh n ®  thi    i    ho   ®éng  ña  c Thanh    ©n  µng. trang h C h ¬ n g  II N hi Ö m  v ô  v µ  q u y Ò n  h ¹ n c ñ a thanh tra n g © n  h µ n g §i Ò u    6. Thanh    ©n  µng  ã  Öm  ô  µ  Òn  ¹n  ®©y  trang h c nhi v v quy h sau  : 1. Thùc  Ön  Öc    hi vi gi¸m    êng  s¸tth xuyªn vµ  Õn  µnh    éc    ti h c¸c cu thanh    tra trùc tiÕp  Ò   chøc  µ  ¹t ®éng  ña  chøc  Ýn  ông, vÒ   ¹t ®éng    v tæ  v ho   c tæ  td   ho   ng©n  µng  ña    chøc  h c c¸ctæ  kh¸c,vÒ   ¹t®éng  ¹ihèivµ    ho   ngo     kinh doanh  µng    v thuéc  chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc cña  ©n   µng  µ   íc,nh»m   l  n  Ng h Nh n   ph¸thiÖn,     ng¨n chÆn       ¹m; kiÕn  Þ  Ön  c¸c viph   ngh bi ph¸p b¶o  ¶m     µnh    ® thih ph¸p luËtvÒ      tiÒn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng;   v ho   ng h 2. KiÕn  Þ  èng  c  ©n   µng  µ   íc¸p dông    Ön    ngh Th ®è Ng h Nh n     c¸c bi ph¸p  ö  x lýsau  y:   ®© a) §Æt  chøc  Ýn  ông  µo  ×nh  ¹ngkiÓm    Æc   Öt;   tæ  td vt tr   so¸t® bi b) §×nh    chØ  ét  è  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông  µ  ña  m s ho   ng h c tæ  td vc tæ  chøc  kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng;   ho   ng h c) Thu  åi giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc    h  ph th l v ho   ng h c tæ  tÝn  ông;thu håigiÊy phÐp  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  d       ho   ng h c tæ  kh¸c. 3.  ö   ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  µ  Õn  X ph     h ch v ki nghÞ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti t v ho   ng h theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   4. KiÕn  Þ  èng  c  ©n   µng  µ   ícchÊp  Ën    ngh Th ®è Ng h Nh n   thu hoÆc  kh«ng  chÊp  Ën  chøc  Óm    µo  Óm    chøc  Ýn  ông; thu tæ  ki to¸nv ki to¸ntæ  td 5. §îc b¶o u    Õn, n Õu   ñ  ëng  ¬     l ý ki   th tr c quan  ©n   µng  µ   íc cïng Ng h Nh n     cÊp kh«ng  Êt  Ý  íikÕt  Ën  ña  nh tr v   lu c Thanh    ©n   µng  µ  Þu  tra ng h v ch tr¸ch  nhiÖ m  Ò     Õn  ,  ng  êiph¶ib¸o c¸o c¬  v ý ki ®ã ®å th         quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       thanh  tra;
  3. 3 6. ThÈ m         tra,x¸c minh, kÕt  Ën,kiÕn  Þ   Êp  ã  Èm   Òn  ö  ý   lu   ngh c c th quy x l  c¸c khiÕu  ¹i  è c¸o  ªnquan  n   µnh  ©n  µng; tham  u    n ,t   li   ®Õ ng ng h   m cho  èng  Th ®èc  ©n   µng  µ   íc  Ò   Ng h Nh n v chØ   o, kiÓ m     Öc  ®¹   tra vi phßng  õa  µ  u   ng v ®Ê tranh  èng  ch tham  òng  nh theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët trong  µnh  ©n   lu   ng ng hµng; 7. Båi dìng nghiÖp  ô       v thanh    tracho    é, c«ng  c¸n b   chøc  éc  Ö   èng  thu h th Thanh    ©n  µng; trang h 8.Qu¶n  ý,   l chØ  o  Öc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch vµ  ®¹ vi th   ch tr   ho   nghiÖp  ô  v c«ng    t¸cthanh    tratrong ngµnh  ©n  µng;   ng h 9.  ùc  Ön  Th hi c¸c  Ö m   ô  µ  nhi v v quyÒn  ¹n  h theo quy  nh   ¹  Òu    ®Þ t i§i 8, §iÒu  cña  9  Ph¸p  Önh  l Thanh    µ    Öm   ô  trav c¸c nhi v kh¸c do  èng  c  ©n     Th ®è Ng hµng  µ   ícgiao. Nh n   §i Ò u  7. Khi  Õn  µnh  ti h thanh    tra,Thanh    ©n   µng  ã  ÷ng  tra ng h c nh quyÒn  ¹n sau  y: h  ®© 1. Yªu  Çu  i îng  Þ     c ®è t b thanh    µ    tra v c¸c bªn  ã  ªnquan  c li   cung  Êp  µi c t  liÖu,chøng  vµ    êi ÷ng  Ên    ªnquan  n   éidung    cø  tr¶l  nh v ®Ò li   ®Õ n   thanh  tra; 2.LËp      biªnb¶n  thanh    µ  Õn  Þ  Ön  trav ki ngh bi ph¸p gi¶i     Õt; quy 3. ¸ dông  Ön   p  bi ph¸p ng¨n chÆn   µ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  v x l    h ch theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;     4.Thùc  Ön    Òn    hi c¸cquy kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËtvÒ       thanh tra. §i Ò u  8. Khi tiÕn hµnh thanh tra,Thanh tra ng©n  hµng cã tr¸ch       nhiÖ m    nh sau: 1.XuÊt  ×nh quyÕt ®Þnh    tr     thanh    µ  ÎThanh    trav th  traviªn; 2.Thùc  Ön  ng  ×nh tù,thñ tôcthanh      hi ®ó tr         tra,kh«ng  ©y  Òn  µ,s¸ch g phi h     nhiÔu  µm  l c¶n  ëho¹t®éng  ©n  µng  ×nh  êng  µ  ©y  Öth¹i®Õ n   î tr     ng h b th vg thi     l  i Ých  îp ph¸p  ña  chøc  Ýn  ông  µ    chøc  h  c tæ  td v c¸c tæ  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n    ho   ng hµng; 3.B¸o    èng  c  ©n  µng  µ   ícvÒ   Õt    c¸o Th ®è Ng h Nh n   k qu¶  thanh    µ  Õn  trav ki nghÞ  Ön  bi ph¸p gi¶i     Õt; quy 4.  ©n   ñ  Tu th ph¸p  Ët,chÞu  lu   tr¸ch nhiÖm   íc Thèng  c  ©n   µng    tr   ®è Ng h Nhµ   íc vµ  ícph¸p  ËtvÒ   Õt  Ën  n   tr   lu   k lu thanh    µ  äi  µnh    Õt  nh   trav m h vi,quy ®Þ cña  × nh. m C h ¬ n g  III T æ  c h ø c c ñ a thanh tra n g © n  h µ n g §i Ò u    Ö   èng  chøc  9. H th tæ  Thanh    ©n  µng  trang h bao  å m   g : 1.Thanh    ©n  µng  µ   íc;   traNg h Nh n
  4. 4 2. Thanh        trachinh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùcthuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng  ¬ (sau ®©y  äilµThanh        g    trachinh¸nh  ©n  µng  µ   íc); Ng h Nh n 3. C¬   Êu  chøc  ña  Ö   èng    c tæ  c h th Thanh    ©n  µng  Thèng  c  trang h do  ®è Ng ©n   µng  µ   íc quyÕt  nh  h Nh n   ®Þ sau    èng  Êt ý  Õn  íiTæng   khith nh   ki v   Thanh  traNhµ   íc.   n §i Ò u    10. Thanh    ©n  µng  Þu  ù  trang h ch s chØ  o  ña  èng  c  ©n   ®¹ c Th ®è Ng hµng  µ  íctrongviÖc  ùchiÖn  Öm  ô  Nh n     th   nhi v thanh    ©n  µng  ªnph¹m      trang h tr   vic¶ níc. §i Ò u 11. C¸c    chøc  ô  iÒu  µnh  ¹t®éng  v® h ho   Thanh    ©n  µng  tra ng h gå m   : 1. Thanh    ©n   µng  µ   íc cã    tra Ng h Nh n   Ch¸nh Thanh      ã   tra,c¸c Ph Ch¸nh  Thanh  tra; 2. Thanh      tra chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   Ch¸nh Thanh      tra chi nh¸nh,c¸cPhã     Ch¸nh  Thanh      trachinh¸nh. §i Ò u    12. Ch¸nh  Thanh    ©n   µng  µ   ícdo  èng  c  ©n   traNg h Nh n   Th ®è Ng hµng  µ   íc®Ò   Þ, Tæng  Nh n   ngh   Thanh    µ   íctr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  traNh n     t  ph bæ   Öm,  Ôn  Öm. nhi mi nhi ViÖc    Ö m,  Ôn  Ö m     bæ nhi mi nhi c¸c chøc  ô  v kh¸c vµ    ¹ch    c¸c ng Thanh    tra viªn Ng ©n   µng  ùc  Ön    h th hi theo   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtthanh    Ön  lu   tra hi hµnh. §i Ò u    13. Ch¸nh  Thanh    ©n   µng  µ   íccã  Öm   ô,quyÒn  traNg h Nh n   nhi v  h¹n sau  y:   ®© 1. ChØ   o, tæ    ®¹   chøc  ùc hiÖn  µ  ùc hiÖn    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  th   v th   c¸c nhi v  h cña  Thanh    ©n  µng  trang h quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 6  NghÞ   nh  µy; ®Þ n 2. Quy Õt  nh  Ëp  µn    ®Þ l §o Thanh    trahoÆc   ö  c Thanh      i  traviªn® thanh    tra, phóc    i víic¸c tæ  tra®è       chøc  Ýn  ông  µ    chøc  td v c¸c tæ  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n     ho   ng hµng; 3. T¹m  nh    ®Þ chØ  ã  êih¹n)viÖc    µnh  Õt  nh  ña  chøc  (c th     thih quy ®Þ c tæ  tÝn  ông  µ  ña  chøc  d v c tæ  kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng,n Õu  Õt  nh      ho   ng h   quy ®Þ ®ã tr¸ LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  µ    i   h Nh n     Lu   tæ  td v ph¸p  luËtvÒ     thanh    ng  êib¸o c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   íc; tra;®å th       ®è Ng h Nh n 4.T¹m  nh    ®Þ chØ  ã thêih¹n)viÖc    µnh  Õt ®Þnh  û  Ët, (c       thih quy   k lu   thuyªn  chuyÓn  c«ng    ña  ñ  ëng  ¬  t¸cc Th tr c quan,®¬n  Þ  éc quyÒn    v thu   qu¶n  ýnhµ  ­ l  n íctrùctiÕp cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc®èi víi êi®ang  éng    íi      Th ®è Ng h Nh n       ng   c t¸cv   tæ chøc  Thanh    ©n  µng  trang h hoÆc   ang  µ®èi t ng bÞ   ® l    î   thanh    Õu  Ðt tra,n x  thÊy  Öc    µnh  Õt  nh    ©y  ëng¹icho  Öc  Õn hµnh  vi thih quy ®Þ ®ã g tr     vi ti   thanh    tra; n Õu  Õt  nh  ãitrªnlµ cña  ñ tr ng  ¬  quy ®Þ n      th   ë c quan, ®¬n  Þ    v kh«ng  Thèng  do  ®èc  ©n  µng  µ   ícqu¶n  ýtrùctiÕp th× kiÕn  Þ  Êp  ã  Èm  Òn   Ng h Nh n   l       ngh c c th quy quyÕt ®Þnh, ®ång  êib¸o c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   íc;     th       ®è Ng h Nh n
  5. 5 5. C¶nh    ¹m  nh    c¸o,t ®× chØ  ã thêih¹n)c«ng    êicña  ¬  (c       t¸cng   c quan,®¬n     vÞ  éc  Òn  thu quy qu¶n  ýtrùc tiÕp  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc cè    l    c Th ®è Ng h Nh n   ý c¶n  ë viÖc  tr   thanh    tra hoÆc  kh«ng  ùc  Ön  th hi yªu  Çu,  Õn  c ki nghÞ,  quyÕt  ®Þnh  ña  c Thanh    ©n  µng; n Õu  êi ®ã   µ thñ tr ng  ¬  trang h   ng   l     ë c quan, ®¬n  Þ    v do  èng  c  ©n   µng  µ   íc qu¶n  ý trùc tiÕp  Th ®è Ng h Nh n   l    hoÆc   µ ngêi kh«ng  l    thuéc quyÒn    qu¶n  ýcña  èng  c  ©n  µng  µ   íc,th× kiÕn  Þ  Êp  l  Th ®è Ng h Nh n     ngh c cã  Èm  Òn  Õt  nh,  ng  êib¸o    èng  c  ©n   µng  µ   th quy quy ®Þ ®å th   c¸o Th ®è Ng h Nh níc; 6. T¹m  nh    ®× chØ  ã thêih¹n)c«ng    êithuéc tæ  (c       t¸cng     chøc  Ýn  ông  µ  td v tæ chøc  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n  µng, n Õu   ã    ho   ng h   c c¨n  ngêi ®ã   ∙    ¹m  cø    ® vi ph ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng; ®ång  êib¸o    èng  c  lu   ti t v ho   ng h   th   c¸o Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc; h Nh n 7. T¹m  nh    ®× chØ  ã thêih¹n)nh÷ng  ¹t®éng  ©n  µng      ña  (c       ho   ng h saitr¸ c i tæ chøc  Ýn  ông  µ  ña  chøc  td v c tæ  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n  µng,n Õu  ã      ho   ng h   c c¨n cø  ÷ng  ¹t®éng    ∙    ¹m  nh ho   ®ã ® viph ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n   lu   ti t v ho   ng hµng;®ång  êib¸o c¸o Thèng  c  ©n  µng  µ   íc.   th       ®è Ng h Nh n 8. Thùc  Ön    Òn  ¹n    hi c¸cquy h kh¸cquy  nh  ¹ §iÒu    Òu  cña    ®Þ t  i 9,§i 14  Ph¸p  lÖnh  Thanh  tra. §i Ò u 14. Ch¸nh    Thanh      trachinh¸nh  ©n   µng  µ   íc cã  Öm   Ng h Nh n   nhi vô,quyÒn  ¹n sau  y:   h  ®© 1. Tæ     chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch  th   ch tr   ho thanh    ©n  µng  ña  trang h c Thanh    ©n  µng  µ   íc; traNg h Nh n 2. Ra  Õt  nh    quy ®Þ hoÆc     Þ  ®Ò ngh Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níctØnh,thµnh  è    Õt  nh      ph ra quy ®Þ thanh    Óm    chøc  Ýn  ông  µ  tra,ki tratæ  td v tæ chøc  kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng    ho   ng h trong ph¹m      vitr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýcña  l  chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc;   Ng h Nh n 3. T¹m  nh    ®× chØ  ã  êih¹n)viÖc    µnh  Õt  nh  ña  chøc  (c th     thih quy ®Þ c tæ  tÝn  ông  µ  ña  chøc  d v c tæ  kh¸ccã  ¹t®éng  ©n  µng,n Õu  Õt  nh      ho   ng h   quy ®Þ ®ã tr¸ LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  µ    i   h Nh n     Lu   tæ  td v ph¸p  luËtvÒ     thanh    ng  êib¸o    tra;®å th   c¸o Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   vµ Ch¸nh  Thanh    ©n  µng  µ   íc; traNg h Nh n 4.  Õn  Ki nghÞ  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön    Ng h Nh n   hi c¸c biÖn  ph¸p sau  y:   ®© a) §×nh    chØ  ét  è  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  Ýn  ông  µ  ña  m s ho   ng h c tæ  td vc tæ chøc  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n  µng  éc  Èm  Òn  ña    ho   ng h thu th quy c Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc; ng h Nh n b) Thu  åi giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  h  ph th l v ho   ng h c tæ  tÝn  ông, thu  åi giÊy  Ðp  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc  d   h  ph ho   ng h c tæ  kh¸c thuéc    thÈm  Òn  ña  quy c Gi¸m  c   ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 5. Xö   ¹ttheo  Èm   Òn  µ  Õn  Þ     ph   th quy v ki ngh Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Nh n   ph     h ch trong  Ünh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t l v ti t v ho   ®éng  ©n   µng  ng h theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,®ång  êib¸o  lu   th   c¸o Ch¸nh  Thanh    ©n  µng  µ   íc; trang h Nh n
  6. 6 6.T¹m  nh    ®× chØ  ã thêih¹n)viÖc    µnh  Õt  nh  û  Ët, (c       thih quy ®Þ k lu   thuyªn  chuyÓn  c«ng    ña  ñ  ëng  ¬  t¸cc Th tr c quan, ®¬n  Þ   éc  Òn    v thu quy qu¶n  ý cña  l  Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ®èi  íingêi ®ang  éng    íitæ  Ng h Nh n   v    c t¸cv   chøc  Thanh    ©n  µng  tra ng h hoÆc   ang  µ ®èi  îng  Þ   ® l  t b thanh    Õu   Ðt tra,n x  thÊy  Öc    µnh  Õt  nh    ©y  ëng¹icho  Öc  Õn hµnh  vi thih quy ®Þ ®ã g tr     vi ti   thanh    tra; n Õu  Õt  nh  ãi trªnlµ cña  ñ  ëng  ¬  quy ®Þ n      th tr c quan, ®¬n  Þ    v kh«ng  Gi¸m  do  ®èc    chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc qu¶n  ý trùc tiÕp  ×  Õn  Þ   Êp  ã  Ng h Nh n   l    th ki ngh c c thÈm  Òn  Õt  nh;  ng  êib¸o    quy quy ®Þ ®å th   c¸o Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   ícvµ  n   Ch¸nh  Thanh    ©n  µng  µ   íc; traNg h Nh n 7. C¶nh    ¹m  nh    c¸o,t ®× chØ  ã thêih¹n)c«ng    êicè    (c       t¸cng   ý c¶n  ëviÖc  tr   thanh    trahoÆc   kh«ng  ùc hiÖn    Çu, kiÕn  Þ, quyÕt ®Þnh  ña  th   yªu c   ngh     c Thanh  trang©n  µng; n Õu  êi ®ã   µ thñ  ëng  ¬    h   ng   l   tr c quan, ®¬n  Þ  Gi¸m  c      v do  ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   ícqu¶n  ýtrùctiÕp  Ng h Nh n   l    hoÆc   µ ngêicña  ¬  l    c quan, ®¬n     vÞ kh«ng  éc  Òn  thu quy qu¶n  ýcña  l  Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   th× kiÕn  Þ  Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh; ®ång  êib¸o      ngh c c th quy quy ®Þ   th   c¸o Gi¸m  c  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ícvµ    Ng h Nh n   Ch¸nh  Thanh    ©n  µng  µ   íc; traNg h Nh n 8. Trong    qu¸  ×nh  tr thanh    îc yªu  Çu  ¹m  nh  tra,®   c t ®× chØ   ã  êih¹n) (c th     nh÷ng  ¹t®éng  ©n  µng    ho   ng h tr¸ ph¸p  Ët,®ång  êib¸o  i lu   th   c¸o Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n  µng  µ   ícvµ  Ng h Nh n   Ch¸nh  Thanh    ©n  µng  µ   íc; traNg h Nh n 9. Thùc  Ön    Ö m   ô, quyÒn  ¹n    hi c¸c nhi v  h quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n        c¸c 1, 6, 9, §iÒu  NghÞ   nh  µy. 6  ®Þ n C h ¬ n g  IV T h a n h  tra viªn n g © n  h µ n g   §i Ò u  15. Thanh    tra viªn ng©n   µng    h ph¶i ®¸p    øng    Èn    tiªu chu c¸c ng¹ch c«ng    chøc  µnh  ng Thanh    µ   íctheo  traNh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn     hµnh. §i Ò u 16. ViÖc    Öm     bæ nhi Thanh      ©n  µng  Êp    traviªnng h (c I)ph¶itõ   nh÷ng c«ng  chøc  ∙  ã  t  Êt ba  ® c Ý nh   n¨m  µm l nghiÖp  ô  ©n  µng, trong ®ã   v ng h     cã  ét  m n¨m  µm  l c«ng   t¸cthanh    ©n  µng. trang h §i Ò u 17. Thanh      ©n  µng    ùc  Ön  Öm   ô    tra viªn ng h khi th hi nhi v thanh  tracã  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  îc quy  nh  ¹    nhi v  h®  ®Þ ti Ph¸p  Önh  l Thanh    µy    trang 01 th¸ng4    n¨m  1990,LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,  Ët C¸c  chøc  Ýn      h Nh n     Lu   tæ  t dông  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m 1997  µ  v NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    18. Thanh      traviªntrong h Ö   èng    th Thanh    ©n  µng  îch­ trang h ®  ëng  Õ   ,  Ýnh  ch ®é ch s¸ch  ∙ingé  µ  Õ     ®  v ch ®é trang  Þ   ¬ng  Ön  ü  Ët b ph ti k thu   nghiÖp  ô  v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h
  7. 7 C h ¬ n g  V Q u a n  h Ö  gi ÷ a thanh tra n g © n  h µ n g víi  c¸c c ¬  q u a n  liªn u a n  q §i Ò u    19. Thanh    ©n  µng  Þu  ù  trang h ch s chØ  o  µ  íng dÉn  Ò     ®¹ v h   v tæ chøc  µ  v nghiÖp  ô  v thanh    ña  tra c Thanh    µ   íc vµ  ùc  Ön    èi  tra Nh n   th hi c¸c m quan  Ö   h kh¸c víiThanh    µ   íc theo     traNh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   thanh  tra. §i Ò u    20. Thanh    ©n  µng  trang h trong qu¸ tr×nh thanh    chøc  µ       tratæ  v ho¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ña  chøc    c tæ  td v ho   ng h c tæ  kh¸c,  n Õu    Ön  ã  Êu  Öu    ¹m  ph¸thi c d hi viph ph¸p luËtthuéc lÜnh  ùc       v qu¶n  ýNhµ   íc l  n  cña  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph hoÆc   ¬  c quan, ®¬n     vÞ  a   ¬ng  µo  ×  ®Þ ph n th Thanh    ©n  µng  ã  trang h c tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o    cho Thanh    é,  ¬  tra B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph hoÆc   ña  ¬  cc quan,®¬n  Þ  a  ¬ng  .   v ®Þ ph ®ã Tæ  chøc Thanh    é,  ¬  traB c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  thu Ch ph vµ    chøc  c¸ctæ  Thanh    µ   ícë  a  ¬ng    ùc hiÖn  traNh n   ®Þ ph khith   thanh    Óm   tra,ki trac¸cho¹t®éng  éc lÜnh  ùc       thu   v qu¶n  ýnhµ  íccña  ×nh, n Õu    Ön  ã  l  n  m   ph¸thi c dÊu  Öu    ¹m  hi viph ph¸p  ËtvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ×  chøc  lu   ti   v ho   ng h th tæ  thanh      ã  tra®ã c tr¸chnhiÖ m     th«ng  cho  b¸o  Thanh    ©n  µng;n Õu  ÷ng  trang h   nh viph¹m    ã  Êu  Öu  Êu  µnh  éiph¹m  ×    ®ã c d hi c th t  th ph¶ichuyÓn  å  ¬    h s cho  ¬ c quan  iÒu    ã  Èm   ® tra c th quyÒn,  ng  êith«ng  ®å th   b¸o  cho Thanh    ©n   tra ng hµng. §i Ò u 21.  Thanh    ©n  µng  ã  tra ng h c tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íic¸c c¬    ph   v    quan  iÒu    Ön  Ó m     ©n  ©n  µ  µ    ©n  ©n    Êp  ® tra,Vi Ki s¸tnh d v To ¸n nh d c¸c c trong   viÖc  u   ®Ê tranh phßng  èng  éiph¹m    ch t  trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng    v ti t v ho   ng©n  µng  h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trong qu¸  ×nh  tr thanh    Õu   tra,n ph¸thiÖn  chøc  Ýn  ông, tæ    tæ  td   chøc  kh¸c ho¹t®éng  ©n  µng  ã  Êu  Öu  Êu  µnh  éiph¹m, Thanh    ©n     ng h cd hi c th t    trang hµng  ph¶ichuyÓn  å  ¬    h s cho  ¬  c quan  iÒu    ã  Èm  Òn; ® trac th quy C¸c  ¬  c quan  iÒu      Çn  Õt,ph¶i phèi hîp  íiThanh    ©n   ® tra khi c thi       v  tra ng hµng trong qu¸  ×nh  Õn  µnh  iÒu      Ên    ã  ªnquan  n   ¹t   tr ti h ® trac¸c v ®Ò c li   ®Õ ho   ®éng  ©n   µng  ña  chøc  Ýn  ông, cña  chøc  ng h c tæ  td   tæ  kh¸c  µ  ña  v c c¸c    c¸ nh©n. §i Ò u    22. Thanh    ©n  µng  îcsö  ông  éng      trang h ® d c t¸cviªntrong ho¹t    ®éng  thanh    tratheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ       thanh    Ön  µnh. trahi h C h ¬ n g  VI K h e n  thë n g  v µ  k û  lu Ët
  8. 8 §i Ò u  23. C¸n  é,  b c«ng chøc, céng      t¸c viªn vµ  chøc    tæ  Thanh    tra ng©n  µng  ã  µnh  Ých  h c th t trong ho¹t®éng     thanh    îckhen  ëng  tra,   ® th theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u    24. Thanh      ©n  µng  ã  µnh      ¹m    ®Þnh  traviªnng h ch viviph c¸cquy  cña ph¸p luËt, Õu     thi tr¸chnhiÖ m     trong khithi µnh  Öm   ô,bao      h nhi v  che  cho    tæ chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Òn  Ö  µ  ¹t®éng  lu   ti t v ho   ng©n  µng  µ    h v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy,tïymøc      ¹m, sÏbÞ  ®Þ n    ®é viph     xö  ýkû  Ët, l   lu   hoÆc   Þ     b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,n Õu  ©y  Öth¹iph¶i   h s  g thi       båith ng    ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 25. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    èng  c  ©n  µng  µ  íchíngdÉn  i µnh  Þ   nh   26.Th ®è Ng h Nh n     th h Ngh ®Þ nµy. §i Ò u    C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  27.   B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản