intTypePromotion=1

Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
233
lượt xem
44
download

Nghị định 94/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 94/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 94/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 94/2009/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T PHÒNG, CH NG MA TÚY V QU N LÝ SAU CAI NGHI N MA TÚY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v bi n pháp qu n lý sau cai nghi n ma túy (g i t t là qu n lý sau cai nghi n), i tư ng, thNm quy n và trình t , th t c áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n; ch qu n lý, chính sách h tr cho ngư i b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n (g i t t là ngư i sau cai nghi n) và t ch c, ho t ng c a cơ s qu n lý sau cai nghi n. Cơ s qu n lý sau cai nghi n ma túy trong Ngh nh này ư c g i là Trung tâm qu n lý sau cai nghi n (g i t t là Trung tâm). i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Trung tâm qu n lý sau cai nghi n là ơn v do Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh) thành l p th c hi n công tác qu n lý sau cai nghi n i v i ngư i ã hoàn thành th i gian cai nghi n ma túy b t bu c nhưng có nguy cơ tái nghi n cao.
 2. 2. Tái nghi n là tình tr ng ngư i nghi n ma túy sau khi ã th c hi n xong quy trình cai nghi n ma túy theo quy nh nhưng v n ti p t c s d ng ch t ma túy. i u 3. Th i gian, tu i và th i hi u thi hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n 1. Th i gian qu n lý sau cai nghi n i v i ngư i ch p hành xong th i gian cai nghi n ma túy b t bu c là t m t n hai năm. Căn c vào tính ch t, m c nguy cơ tái nghi n cao, ngư i có thNm quy n quy t nh qu n lý sau cai nghi n quy nh t i kho n 2 i u 5, kho n 3 i u 17 Ngh nh này quy t nh th i gian qu n lý sau cai nghi n i v i t ng trư ng h p c th . 2. Không áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n i v i n trên 55 tu i, nam trên 60 tu i. 3. Th i hi u thi hành quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n là m t năm, k t ngày ký quy t nh. Trư ng h p ngư i b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n c tình tr n tránh vi c thi hành thì th i hi u nói trên ư c tính l i k t th i i m hành vi tr n tránh ch m d t. i u 4. Kinh phí m b o cho công tác qu n lý sau cai nghi n 1. Kinh phí b o m cho công tác qu n lý sau cai nghi n g m: a) Ngân sách nhà nư c theo phân c p c a Lu t Ngân sách nhà nư c; b) óng góp c a cá nhân ho c gia ình ngư i b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n; c) Ngu n thu t k t qu lao ng s n xu t, d ch v c a Trung tâm; d) Ngu n vi n tr , ng h c a các t ch c, cá nhân trong, ngoài nư c và các ngu n thu h p pháp khác. 2. Các doanh nghi p, t ch c, cá nhân u tư vào d y ngh , t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ư c hư ng các chính sách ưu ãi v thu , v vay v n và các chính sách ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2. QU N LÝ SAU CAI NGHI N T I NƠI CƯ TRÚ i u 5. i tư ng, th m quy n quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. i tư ng b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú là ngư i ã hoàn thành xong th i gian cai nghi n t i Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i, không thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 17 Ngh nh này.
 3. 2. Ch t ch y ban nhân dân các huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là c p huy n) nơi l p h sơ ưa i tư ng vào cơ s ch a b nh, quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú. i u 6. L p h sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. Trư c khi k t thúc th i gian cai nghi n b t bu c b n mươi lăm ngày, Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i có trách nhi m l p h sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú. 2. H sơ ngh g m: a) H sơ c a i tư ng cai nghi n b t bu c t i Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i (b n sao); b) B n nh n xét, ánh giá c a Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i v quá trình h c t p, rèn luy n t i Trung tâm c a ngư i cai nghi n ma túy; c) Văn b n ngh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n c a Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i; d) Các tài li u ch ng minh i tư ng thu c di n qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú. i u 7. Quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i có trách nhi m chuy n h sơ cho Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n nơi l p h sơ ưa i tư ng vào Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i ch m nh t là hai mươi ngày trư c khi ngư i ó k t thúc th i gian cai nghi n b t bu c. 2. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c h sơ, Trư ng phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m thNm tra và làm văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. 3. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c văn b n c a Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú và thông báo danh sách i tư ng thu c di n qu n lý sau cai nghi n cho y ban nhân dân c p xã nơi ngư i nghi n cư trú có k ho ch ti p nh n và th c hi n vi c qu n lý sau cai nghi n. 4. Quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ký quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i ký quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, ngh nghi p, nơi cư trú c a ngư i b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n; th i h n và nơi thi hành quy t nh, cơ quan có trách nhi m thi hành quy t nh. 5. Quy t nh ph i g i cho ngư i cai nghi n, gia ình ngư i ó, Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i nơi ang qu n lý ngư i cai nghi n và y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú.
 4. i u 8. Bàn giao ngư i, h sơ c a ngư i sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. Sau khi có quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i nơi qu n lý ngư i cai nghi n có trách nhi m bàn giao ngư i và h sơ cho y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. Khi nh n bàn giao, y ban nhân dân c p xã ph i ki m tra h sơ và l p biên b n bàn giao. Biên b n bàn giao ư c l p thành ba b n, m i bên gi m t b n, m t b n g i cho y ban nhân dân c p huy n nơi ra quy t nh ph i h p qu n lý. 2. H sơ bàn giao g m: a) Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n v vi c áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú; b) H sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh này. i u 9. N i dung qu n lý sau cai nghi n và trách nhi m c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã, các cơ quan liên quan trong vi c t ch c qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. N i dung qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú: a) Qu n lý, hư ng d n, giúp ngư i sau cai nghi n phòng, ch ng tái nghi n; tư v n cho h thay i hành vi, nhân cách; b) H tr h c ngh , tìm vi c làm và t o i u ki n ngư i sau cai nghi n tham gia các ho t ng xã h i, hòa nh p c ng ng. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m: a) Ch o, t ch c th c hi n công tác qu n lý sau cai nghi n; l p S theo dõi, ánh giá quá trình sau cai nghi n; phân công t ch c, ngư i giúp , hư ng d n ngư i sau cai nghi n cách ly môi trư ng ma túy, phòng, ch ng tái nghi n; nh kỳ ho c t xu t t ch c ki m tra, xét nghi m các ch t ma túy i v i ngư i sau cai nghi n; b) T ch c các i ho t ng xã h i tình nguy n; huy ng c ng ng dân cư tham gia qu n lý, giúp ngư i sau cai nghi n; ng viên, khuy n khích ngư i sau cai nghi n tham gia các ho t ng xã h i; c) Tuyên truy n, qu n lý, t ch c chăm sóc, tư v n, i u tr , h tr cho ngư i sau cai nghi n nhi m HIV/AIDS; d) Hàng tháng, t ch c h p ki m i m, nh n xét quá trình ph n u, rèn luy n c a ngư i sau cai nghi n. 3. Cán b Lao ng – Thương binh và Xã h i, Y t , Công an c p xã theo ch c năng, nhi m v ư c giao, giúp Ch t ch y ban nhân dân c p xã t ch c th c hi n qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú.
 5. i u 10. H tr t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. Gia ình ngư i sau cai nghi n, các t ch c, cá nhân có i u ki n v v n, k thu t, kinh nghi m s n xu t, kinh doanh có th h p tác liên k t thành l p các cơ s s n xu t giúp , t o i u ki n cho ngư i sau cai nghi n có công ăn vi c làm, thu th p n nh. 2. Ch t ch y ban nhân dân các c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i v s n xu t, kinh doanh i v i cơ s s n xu t thu c các t ch c, cá nhân có ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 3. Cơ s s n xu t ph i th c hi n các cam k t trong h p ng lao ng i v i lao ng là ngư i sau cai nghi n; ph i h p v i y ban nhân dân c p xã trong vi c qu n lý ngư i sau cai nghi n; i u 11. Trách nhi m c a gia ình ngư i sau cai nghi n 1. Qu n lý, giám sát ch t ch và h tr t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 2. Ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân c p xã trong vi c qu n lý ngư i sau cai nghi n. 3. T o i u ki n cho ngư i sau cai nghi n tham gia các ho t ng c ng ng do y ban nhân dân c p xã, các t ch c oàn th , t ch c xã h i nơi ngư i ó cư trú t ch c. i u 12. Quy n, trách nhi m và ch h tr i v i ngư i sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. Ngư i sau cai nghi n t i nơi cư trú có các quy n sau: a) ư c lao ng, h c t p và tham gia các ho t ng xã h i c a c ng ng t i nơi cư trú; b) ư c t nguy n v ng, ki n ngh c a mình v i Ch t ch y ban nhân dân c p xã; c) ư c th c hi n các quy n công dân khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i sau cai nghi n có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch rèn luy n sau cai nghi n theo hư ng d n c a cá nhân, t ch c ư c phân công giúp ; cam k t th c hi n các quy nh v qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú và nghiêm túc th c hi n cam k t ó; b) Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c, th c hi n y nghĩa v công dân, quy ư c c a thôn, làng, p, b n, ơn v dân cư nơi cư trú; c) Hàng tháng ph i báo cáo v i t ch c ư c giao qu n lý, giúp v tình hình rèn luy n, ph n u và k t qu ti n b c a mình
 6. 3. Ch h tr i v i ngư i sau cai nghi n: a) Ngư i sau cai nghi n t i nơi cư trú ư c h tr v tâm lý, xã h i trong th i gian qu n lý sau cai và tái hòa nh p c ng ng; b) Ngư i sau cai nghi n ư c xem xét h tr h c ngh , h tr tìm vi c làm theo kh năng, i u ki n c th c a y ban nhân dân c p xã. i u 13. Nh ng quy nh v i l i, thay i nơi cư trú i v i ngư i sau cai nghi n 1. Trong th i gian ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú, ngư i sau cai nghi n có th v ng m t t i nơi cư trú n u có lý do chính áng, nhưng m i l n v ng m t không ư c quá ba mươi ngày và t ng s th i gian v ng m t không ư c vư t quá m t ph n ba th i gian áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n như sau: a) Trư ng h p v ng m t t i nơi cư trú n mư i ngày thì ph i báo cáo t ch c, ngư i giúp ho c y ban nhân dân c p xã bi t; b) Trư ng h p v ng m t t i nơi cư trú t trên mư i ngày n ba mươi ngày, thì ph i làm ơn xin phép ghi rõ lý do, th i gian và nơi n kèm theo ý ki n c a t ch c, ngư i ư c phân công giúp tr c ti p và ư c Ch t ch y ban nhân dân c p xã ho c Trư ng Công an c p xã nơi cư trú ng ý. 2. Ngư i sau cai nghi n có trách nhi m báo cáo Công an xã nơi mình n lưu trú bi t. Khi h t th i h n cho phép lưu trú, ph i có xác nh n c a Trư ng Công an c p xã nơi lưu trú v th i h n lưu trú và vi c ch p hành pháp lu t t i nơi n lưu trú. 3. Th i gian ngư i sau cai nghi n v ng m t t i nơi cư trú ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh, n u ngư i ó không vi ph m pháp lu t t i a phương nơi n lưu trú; n u có vi ph m ho c v ng m t mà không báo cáo ho c không ư c s ng ý c a Trư ng Công an c p xã thì th i gian v ng m t không ư c tính vào th i h n qu n lý sau cai nghi n. 4. Trư ng h p vì các lý do chính áng như thay i nơi ăng ký h khNu thư ng trú, i h c, có vi c làm n nh ho c các lý do chính áng khác thì ngư i sau cai nghi n ph i làm ơn ngh và có ý ki n c a t ch c, ngư i ư c giao qu n lý, giúp . Căn c vào ơn ngh và các ý ki n xác nh n ó, Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i sau cai nghi n cư trú xem xét, gi i quy t. N u ngư i sau cai nghi n thay i nơi ăng ký h khNu thư ng trú thì Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó ang cư trú làm văn b n ngh và g i toàn b h sơ c a ngư i sau cai nghi n cho Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó s n cư trú ti p t c qu n lý, h tr sau cai nghi n. i u 14. Gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n ch p hành th i gian qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. Ngư i sau cai nghi n ã ch p hành ư c hai ph n ba th i gian theo quy t nh qu n lý sau cai nghi n, n u l p công ho c có ti n b rõ r t thì Ch t ch y ban nhân
 7. dân c p xã ngh Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh gi m m t ph n ho c mi n ch p hành th i gian còn l i. 2. Trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n b m n ng thì ư c t m ình ch ch p hành quy t nh i u tr ; th i gian i u tr không ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. i v i ph n có thai thì ư c t m ình ch thi hành quy t nh cho n khi con ba mươi sáu tháng tu i. N u trong th i gian t m ình ch mà ngư i ó có ti n b rõ r t ho c l p công ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú xác nh n thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. i v i ngư i m c b nh hi m nghèo có ch ng nh n c a b nh vi n c p huy n tr lên thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. 3. Trình t , th t c xem xét vi c gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú như sau: a) Ch t ch y ban nhân dân c p xã l p danh sách các trư ng h p gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n vi c ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n quy nh t i kho n 1, 2 i u này và làm văn b n g i Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n; b) Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã, Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n ph i thNm tra, làm văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. c) Trong th i h n hai ngày, k t ngày nh n văn b n c a Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i xem xét, quy t nh vi c gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n vi c ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n. i u 15. H t th i h n qu n lý sau cai nghi n 1. Khi h t th i h n qu n lý sau cai nghi n, ngư i sau cai nghi n ph i làm b n ki m i m v quá trình h c t p, rèn luy n c a b n thân trong toàn b th i gian b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n. 2. Trên cơ s b n ki m i m c a ngư i sau cai nghi n và xác nh n c a cá nhân, t ch c ư c phân công giúp qu n lý sau cai nghi n, y ban nhân dân c p xã nh n xét, ánh giá và c p “Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú”. i u 16. Ch , chính sách h tr ngư i tr c ti p tham gia công tác qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú 1. Ngư i tr c ti p tham gia công tác qu n lý sau cai nghi n ma túy t i nơi cư trú ư c hư ng ch tr c p theo quy nh.
 8. 2. B N i v ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính quy nh c th v ch ph c p, m c h tr cho ngư i tr c ti p tham gia công tác qu n lý sau cai nghi n ma túy t i nơi cư trú. Chương 3. QU N LÝ SAU CAI NGHI N T I TRUNG TÂM M C 1. TH T C ÁP D NG BI N PHÁP QU N LÝ SAU CAI NGHI N T I TRUNG TÂM i u 17. i tư ng, th m quy n quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm 1. i tư ng b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm là ngư i ã hoàn thành xong th i gian cai nghi n ma túy t i Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i, có nguy cơ tái nghi n cao thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) Có th i gian nghi n ma túy t năm năm tr lên ho c s d ng ma túy v i hình th c tiêm chích t hai năm tr lên (xác nh theo h sơ áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i); b) ã cai nghi n b t bu c t i Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i t ba l n tr lên; c) Trong th i gian sáu tháng, i tư ng có hành vi vi ph m n i quy, quy ch c a Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i b thi hành k lu t v i hình th c c nh cáo t ba l n tr lên ho c v i hình th c cách ly t i phòng k lu t t 2 l n tr lên; d) Không có ngh nghi p; có ngh nghi p nhưng không có vi c làm n nh trư c khi vào cơ s cai nghi n ma túy; không có nơi cư trú nh t nh 2. Không áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm i v i ngư i ã hoàn thành th i gian cai nghi n ma túy b t bu c, có nguy cơ tái nghi n cao theo quy nh t i kho n 1 i u này nhưng không s c kh e h c ngh , lao ng s n xu t ho c b b nh AIDS giai o n cu i; ngư i thu c i m a kho n 1 i u này nhưng trong th i gian cai nghi n b t bu c t i Trung tâm có ý th c ch p hành k lu t, h c t p, rèn luy n t t. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi l p h sơ ưa i tư ng vào Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm. i u 18. L p h sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm 1. Trư c khi k t thúc th i gian cai nghi n b t bu c b n mươi lăm ngày, Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i có trách nhi m l p h sơ, t ch c H i ng xét duy t ngư i có nguy cơ tái nghi n cao quy nh t i kho n 1 i u 17
 9. Ngh nh này và l p h sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm. 2. H sơ ngh g m: a) H sơ c a ngư i cai nghi n b t bu c t i Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i (b n sao); b) B n ki m i m quá trình h c t p, rèn luy n trong th i gian Trung tâm c a ngư i cai nghi n, có nh n xét ánh giá c a Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i; c) Biên b n c a H i ng xét duy t ngư i có nguy cơ tái nghi n cao t i Trung tâm; các tài li u ch ng minh i tư ng thu c di n qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm; d) Văn b n ngh c a Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i g i Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i nơi l p h sơ ưa i tư ng vào Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i. i u 19. Trách nhi m và th i h n th m tra h sơ Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c h sơ quy nh t i kho n 2 i u 18 Ngh nh này, Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m thNm tra h sơ và trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. i u 20. Quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm 1. Trong th i h n năm ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n xem xét, quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm. 2. Quy t nh ph i ghi rõ ngày, tháng, năm ký quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i ký quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, ngh nghi p, nơi cư trú c a ngư i sau cai nghi n; th i h n và nơi thi hành quy t nh, cơ quan có trách nhi m thi hành quy t nh. 3. Quy t nh ư c g i cho ngư i sau cai nghi n, gia ình ngư i ó, Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i ang qu n lý ngư i sau cai nghi n, Trung tâm qu n lý sau cai nghi n, S Lao ng – Thương binh và Xã h i. i u 21. Thi hành quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm 1. Trong th i h n ba ngày, k t ngày quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm có hi u l c thi hành, Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i có trách nhi m t ch c bàn giao ngư i sau cai nghi n cho Giám c Trung tâm qu n lý sau cai nghi n.
 10. 2. Ngư i ph i ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm n u không t nguy n ch p hành trong th i h n quy nh t i kho n 1 i u này thì b cư ng ch thi hành. i u 22. Th t c bàn giao ngư i sau cai nghi n vào Trung tâm 1. Khi nh n bàn giao ngư i b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n ma túy, Trung tâm ph i ki m tra h sơ và l p biên b n bàn giao. Biên b n bàn giao ư c l p thành ba b n, m i bên gi m t b n, m t b n g i Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i nơi l p h sơ ưa i tư ng vào Trung tâm. 2. H sơ bàn giao g m: a) Quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm; b) H sơ ngh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm quy nh t i kho n 2 i u 18 Ngh nh này. 3. Trư ng h p Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i ng th i là Trung tâm qu n lý sau cai nghi n thì Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i ph i ti n hành phân lo i và lưu h sơ qu n lý riêng ng th i báo cáo S Lao ng – Thương binh và Xã h i. i u 23. Hoãn ho c mi n ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm 1. Ngư i sau cai nghi n ư c hoãn thi hành quy t nh trong các trư ng h p sau ây: a) ang m n ng có ch ng nh n c a cơ s y t t c p huy n tr lên; b) Gia ình có hoàn c nh c bi t khó khăn ư c Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú xác nh n; c) Ph n có thai ho c ang nuôi con nh dư i ba mươi sáu tháng tu i. 2. Ngư i sau cai nghi n ư c mi n ch p hành quy t nh trong các trư ng h p sau ây: a) ang m c b nh hi m nghèo có ch ng nh n c a cơ s y t t c p huy n tr lên; b) B nh nhân AIDS giai o n cu i; 3. Trình t , th t c xem xét vi c hoãn, mi n ch p hành bi n pháp qu n lý sau cai nghi n: a) Ngư i sau cai nghi n thu c các trư ng h p quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này làm ơn g i Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i ho c Giám c Trung tâm qu n lý sau cai nghi n;
 11. i v i ngư i ã có quy t nh nhưng chưa chuy n sang Trung tâm qu n lý sau cai nghi n thì Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i ti p nh n ơn ngh hoãn, mi n; i v i ngư i ang ch p hành quy t nh t i Trung tâm qu n lý sau cai nghi n thì Giám c Trung tâm qu n lý sau cai nghi n ti p nh n ơn ngh hoãn, mi n. b) Trong th i h n hai ngày, k t ngày nh n ơn, Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i, Giám c Trung tâm qu n lý sau cai nghi n làm văn b n g i Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n nơi l p h sơ ưa i tư ng vào Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i; c) Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n văn b n c a Giám c Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i, Giám c Trung tâm qu n lý sau cai nghi n, Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i thNm tra, làm văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n; d) Trong th i h n hai ngày, k t ngày nh n văn b n c a Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i xem xét, quy t nh vi c hoãn, mi n ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm. 4. Khi h t th i h n hoãn thi hành quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n thì quy t nh ư c ti p t c thi hành. Trư ng h p ngư i sau cai nghi n không t nguy n ch p hành thì b áp d ng bi n pháp cư ng ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i t i Trung tâm 1. Ngư i sau cai nghi n ã ch p hành ư c hai ph n ba th i h n theo quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n, n p l p công ho c có ti n b rõ r t thì Giám c Trung tâm xét, ngh Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh gi m m t ph n ho c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. 2. Trư ng h p ngư i ang ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp ưa vào Trung tâm b m n ng thì ư c t m ình ch ch p hành quy t nh, chuy n v gia ình i u tr ; th i gian i u tr không ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. 3. i v i ph n có thai thì ư c t m ình ch thi hành quy t nh cho n khi con ba mươi sáu tháng tu i. Trong th i gian t m ình ch mà ngư i ó có thành tích xu t s c trong quá trình h c t p, rèn luy n, lao ng ư c y ban nhân dân c p xã nơi cư trú xác nh n thì ư c mi n ch p hành ph n th i gian còn l i. 4. Trình t , th t c xem xét vi c gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm: a) Giám c Trung tâm qu n lý sau cai nghi n l p danh sách các trư ng h p gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n vi c ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n quy nh t i kho n 1, 2, 3 i u này và làm văn b n g i Trư ng Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n nơi l p h sơ ưa i tư ng vào Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i;
 12. b) Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n văn b n c a Giám c Trung tâm qu n lý sau cai nghi n, Trư ng phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n ph i thNm tra, làm văn b n trình Ch t ch y ban nhân dân c p huy n; c) Trong th i h n hai ngày, k t ngày nh n văn b n c a Trư ng phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i c p huy n, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ph i xem xét, quy t nh vi c gi m th i h n, t m ình ch ho c mi n vi c ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n. i u 25. H t th i h n ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm 1. Trong th i gian ba mươi ngày, trư c khi ngư i sau cai nghi n h t th i h n ch p hành quy t nh áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm, Giám c Trung tâm có trách nhi m thông báo cho ngư i ó bi t. 2. Khi h t h n ch p hành quy t nh, Giám c Trung tâm c p “Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm” cho ngư i ó và g i b n sao Gi y ch ng nh n n Phòng Lao ng – Thương binh và Xã h i, y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú và gia ình ngư i ó giúp khi tái hòa nh p c ng ng. 3. i v i nh ng t nh có khu nh cư và làm vi c cho ngư i sau cai nghi n, khi h t th i h n ch p hành quy t nh, n u ngư i sau cai nghi n có nguy n v ng l i sinh s ng, làm vi c t i khu v c này thì làm ơn g i Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. Trong th i h n mư i ngày, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i xem xét, gi i quy t. M C 2. CH QU N LÝ, H C T P, LAO NG VÀ KHEN THƯ NG, K LU T I V I NGƯ I SAU CAI NGHI N T I TRUNG TÂM i u 26. Ch qu n lý 1. Ngư i sau cai nghi n ư c em theo dùng sinh ho t cá nhân thi t y u; ư c g p thân nhân, ư c g i thư ho c liên l c v i gia ình; ư c nh n ti n, chăn màn, qu n áo, thu c ch a b nh, ăn và các dùng sinh ho t cá nhân thi t y u khác do thân nhân g i t i theo quy nh c a Trung tâm; ư c tham gia các ho t ng văn hóa, th thao, gi i trí và các sinh ho t t p th khác do Trung tâm t ch c. 2. Trong th i h n Trung tâm, ngư i sau cai nghi n ph i th c hi n các quy nh, quy ch c a Trung tâm v qu n lý, giáo d c, h c t p, sinh ho t, lao ng và rèn luy n theo quy nh; ph i tham gia lao ng s n xu t t túc ti n ăn và chi phí sinh ho t. i u 27. Ch h c ngh Ngư i sau cai nghi n ư c h c ngh , nâng cao tay ngh trên cơ s i u ki n và kh năng t ch c c a Trung tâm. i u 28. Ch lao ng và hư ng thành qu lao ng
 13. 1. Ngư i sau cai nghi n ph i ch p hành ch , th i gian làm vi c theo quy nh c a Trung tâm và ư c trang b b o h lao ng, b o m an toàn, v sinh lao ng theo quy nh. 2. Ngư i sau cai nghi n ư c hư ng ti n công lao ng theo nh m c lao ng và k t qu công vi c hoàn thành ho c theo H p ng lao ng. Ti n công lao ng ư c chi dùng cho i s ng và sinh ho t, s ti n còn l i ư c g i ti t ki m. Khi ch p hành xong quy t nh thì ư c nh n l i s ti n ã g i ti t ki m và lãi su t ti t ki m tương ng. 3. Trong trư ng h p ngư i sau cai nghi n b tai n n lao ng thì Trung tâm ph i t ch c c u ch a k p th i và làm các th t c c n thi t gi i quy t ch tr c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 29. Ch óng góp, tr c p, B o hi m y t 1. Ngư i sau cai nghi n t i Trung tâm ph i óng góp ti n ăn, ti n khám, ch a b nh và các chi phí qu n lý khác theo quy nh. i v i ngư i thu c h nghèo, gia ình chính sách theo Pháp l nh Ưu ãi ngư i có công v i cách m ng, ngư i chưa thành niên, ngư i b b nh AIDS giai o n cu i, ngư i không có nơi cư trú nh t nh ư c xem xét, mi n gi m các kho n óng góp. 2. Ngư i sau cai nghi n t i Trung tâm ư c Nhà nư c h tr m t ph n ti n ăn, ti n thu c ch a b nh, ti n h c ngh , mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t và các kho n chi phí khác trong th i gian ch p hành quy t nh. 3. Ngư i sau cai nghi n t i Trung tâm ư c tham gia b o hi m y t theo các quy nh hi n hành v ch b o hi m y t . i u 30. Ch gi i quy t v ngh ch u tang Trư ng h p b , m , ông, bà (c bên v và bên ch ng), v ho c ch ng, con, anh, ch , em ru t c a ngư i sau cai nghi n b ch t, có ơn ngh c a gia ình và ư c y ban nhân dân c p xã xác nh n, Giám c Trung tâm xem xét cho ngư i ó v nhà ch u tang trong th i gian không quá ba ngày (không tính th i gian i ư ng). Gia ình có trách nhi m ón và ưa ngư i ó tr l i Trung tâm. Th i gian này ư c tính vào th i h n ch p hành quy t nh. i u 31. Ch khen thư ng, k lu t 1. Trong th i gian ch p hành quy t nh ưa vào qu n lý sau cai nghi n, ngư i sau cai nghi n có ti n b ho c có thành tích xu t s c thì ư c khen thư ng v i các hình th c sau: a) Bi u dương; b) ngh gi m ho c mi n th i gian ch p hành quy t nh; c) Các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t;
 14. 2. Giám c Trung tâm quy t nh k lu t i v i ngư i sau cai nghi n ang qu n lý t i Trung tâm vi ph m n i quy, quy ch c a Trung tâm b ng các hình th c sau: a) Khi n trách; b) C nh cáo; c) Giáo d c t i phòng k lu t; d) Các hình th c k lu t khác theo quy nh c a pháp lu t. Giám c Trung tâm quy t nh k lu t b ng hình th c giáo d c t i phòng k lu t t i a là b y ngày cho m t l n quy t nh. i tư ng b ưa vào phòng k lu t ph i làm b n ki m i m và t ki m i m trư c toàn ơn v tr c ti p qu n lý i tư ng. 3. Các quy t nh khen thư ng và k lu t ph i b ng văn b n và lưu vào h sơ c a ngư i sau cai nghi n. 4. Trư ng h p i tư ng có hành vi vi ph m pháp lu t thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính, chuy n sang cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Gi i quy t trư ng h p ngư i sau cai nghi n b m n ng, m c b nh hi m nghèo, b ch t 1. Ngư i sau cai nghi n b m n ng ho c m c b nh hi m nghèo vư t quá kh năng i u tr c a Trung tâm thì ư c chuy n t i cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c ho c ưa v gia ình ch a tr , chăm sóc. Chi phí khám b nh, ch a b nh do Trung tâm chi tr và yêu c u b n thân ngư i sau cai nghi n ho c gia ình h b i hoàn l i. Trư ng h p các i tư ng có th B o hi m y t còn th i h n s d ng, chi phí khám, ch a b nh s do Qu B o hi m xã h i thanh toán theo quy nh hi n hành. i v i nh ng ngư i thu c di n nghèo, c n nghèo, gia ình chính sách không có th B o hi m y t , có ơn ngh thì ư c Trung tâm xét tr c p m t ph n ho c toàn b chi phí khám, ch a b nh. i v i ngư i chưa thành niên ư c tr c p 100% chi phí khám, ch a b nh. Trung tâm có trách nhi m qu n lý ngư i sau cai nghi n trong quá trình chăm sóc, i u tr t i cơ s khám, ch a b nh. 2. Trư ng h p ngư i sau cai nghi n b ch t trong th i gian ang ch p hành quy t nh thì Giám c Trung tâm ph i báo ngay cho Cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát, cơ quan Y t nơi Trung tâm óng tr s xác nh nguyên nhân ch t, ng th i thông báo cho thân nhân ngư i ch t bi t làm th t c mai táng. Trong trư ng h p ngư i ch t không có thân nhân ho c thân nhân không n k p, Trung tâm có trách nhi m t ch c mai táng trong vòng 24 gi . Trung tâm thanh toán chi phí giám nh pháp y, chi phí mai táng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 33. Trách nhi m c a gia ình ngư i sau cai nghi n
 15. 1. Ph i h p ch t ch v i Trung tâm trong vi c qu n lý, h tr ngư i b áp d ng bi n pháp qu n lý sau cai nghi n. 2. Qu n lý, giám sát, ngăn ch n ngư i sau cai nghi n s d ng ma túy ho c có hành vi gây m t tr t t , an toàn xã h i khi tr v c ng ng. i u 34. Trách nhi m và quy n l i c a ngư i sau cai nghi n 1. Trong th i gian ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm, ngư i sau cai nghi n có trách nhi m: a) Ch p hành nghiêm ch nh quy nh c a pháp lu t, n i quy, quy ch c a Trung tâm; b) Tích c c tham gia lao ng s n xu t, hoàn thành nh m c lao ng, kh i lư ng, ch t lư ng công vi c ư c giao; c) Tích c c rèn luy n, h c t p, thi ua lao ng, tham gia các phong trào văn hóa, th thao và các ho t ng xã h i c a Trung tâm; d) Tích c c tham gia công tác tuyên truy n, v n ng bài tr t n n ma túy và các t n n xã h i khác, ph n ánh, t cáo v i ngư i có trách nhi m k p th i ngăn ch n m i bi u hi n và hành vi tiêu c c, nh t là các hành vi s d ng, mua bán, tàng tr ma túy t i Trung tâm nh m góp ph n xây d ng môi trư ng sinh ho t lành m nh; ) Khi h t th i h n ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm, ph i tr l i nh ng v t d ng, trang thi t b lao ng và b o h lao ng ã mư n, trư ng h p làm m t ho c hư h ng thì ph i b i thư ng; thanh toán các kho n còn vay ho c n cá nhân, t p th t i Trung tâm; e) Trong th i h n mư i ngày, k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh, ph i trình báo y ban nhân dân c p xã và Công an cùng c p nơi cư trú. 2. Trong th i gian ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm, ngư i sau cai nghi n ư c hư ng các quy n l i sau: a) Khi tham gia lao ng s n xu t t i các doanh nghi p ngoài Trung tâm, ngư i sau cai nghi n ư c ký k t h p ng lao ng, ư c hư ng các ch , chính sách v ti n lương, ti n thư ng, th i gian làm vi c, th i gian ngh ngơi và các ch b o hi m theo quy nh c a B lu t Lao ng; b) ư c b trí ch phù h p, m b o các ti n nghi c n thi t; ăng ký t m trú t i a phương nơi làm vi c; h c t p, ào t o ngh nghi p theo nguy n v ng và phù h p v i nhu c u c a ngư i s d ng lao ng; c) ư c tham gia sinh ho t trong các t ch c oàn th chính tr - xã h i, t ch c ngh nghi p theo quy nh; ti p thân nhân t i khu v c dành riêng ngoài gi lao ng, sinh ho t và h c t p theo hư ng d n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i và quy nh c th c a ơn v qu n lý;
 16. d) ư c khen thư ng khi có thành tích xu t s c trong lao ng s n xu t, trong h c t p, rèn luy n, tham gia gi gìn an ninh tr t t , b o m an toàn c a ơn v và a phương; ) Khi h t th i h n ch p hành quy t nh ưa vào Trung tâm, ngư i sau cai nghi n ư c c p Gi y ch ng nh n ã ch p hành xong quy t nh ưa vào Trung tâm; ư c c p ch ng ch , b ng c p h c văn hóa, h c ngh (theo trình t ư c); ư c nh n l i ti n ti t ki m và lãi su t tương ng (n u có). Trư ng h p khó khăn s d ng tr c p ti n ăn ư ng, ti n tàu xe tr v nơi cư trú. M C 3. T CH C VÀ HO T NG C A TRUNG TÂM i u 35. Th m quy n thành l p Trung tâm 1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh căn c vào i u ki n c th a phương và s i tư ng c n qu n lý sau cai nghi n quy t nh thành l p, gi i th Trung tâm. Trình t , th t c thành l p Trung tâm ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thành l p, t ch c l i, gi i th t ch c hành chính, t ch c s nghi p nhà nư c. 2. i v i nh ng t nh không thành l p Trung tâm riêng bi t thì Ch t ch y ban nhân dân c p t nh giao nhi m v qu n lý sau cai nghi n cho Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i. Trung tâm Ch a b nh – Giáo d c – Lao ng xã h i ph i b trí khu v c riêng qu n lý ngư i sau cai nghi n. i u 36. Cơ c u t ch c b máy, biên ch , chính sách cán b và cơ ch tài chính c a Trung tâm 1. T ch c, b máy c a Trung tâm g m: Giám c, không quá ba Phó Giám c và các Phòng chuyên môn, nghi p v . Trư ng h p c bi t do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh. Vi c b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó giám c; quy t nh biên ch và t ch c b máy c a Trung tâm th c hi n theo quy nh hi n hành v phân c p qu n lý. 2. Trung tâm ư c thành l p theo a bàn c p t nh, tr c thu c S Lao ng – Thương binh và Xã h i. Quy mô qu n lý m i Trung tâm ph i t 200 i tư ng tr lên. 3. Cán b công tác t i Trung tâm ư c hư ng ch ph c p theo quy nh t i Ngh nh s 114/2007/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch ph c p i v i cán b , viên ch c làm vi c t i các cơ s qu n lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy. 4. Cơ ch tài chính c a Trung tâm th c hi n theo quy nh hi n hành v quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. i u 37. N i dung qu n lý sau cai nghi n và trách nhi m c a Trung tâm 1. N i dung qu n lý sau cai nghi n:
 17. a) Qu n lý, tư v n, giúp ngư i sau cai nghi n n nh tâm lý, s c kh e, phòng, ch ng tái nghi n; b) T ch c d y văn hóa, d y ngh ; t ch c lao ng s n xu t và h tr ngư i sau cai nghi n chuNn b các i u ki n tái hòa nh p c ng ng. 2. Trách nhi m c a Trung tâm: a) Ti p nh n, t ch c h c t p, giáo d c, d y ngh , t o vi c làm, hư ng nghi p cho ngư i sau cai nghi n; liên doanh, liên k t ho c ph i h p v i cá nhân, t ch c, doanh nghi p t ch c lao ng s n xu t, gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. B o m các i u ki n ăn, , sinh ho t vui chơi, gi i trí cho ngư i sau cai nghi n theo quy nh; b) T ch c tuyên truy n, qu n lý, chăm sóc, tư v n, i u tr , h tr ngư i sau cai nghi n; thông tin, giáo d c truy n thông và tri n khai các bi n pháp d phòng lây nhi m HIV/AIDS; theo dõi, ánh giá quá trình h c t p, rèn luy n ph c h i hành vi nhân cách i v i ngư i sau cai nghi n; nh kỳ ho c t xu t t ch c ki m tra, xét nghi m các ch t ma túy i v i ngư i sau cai nghi n; c) T ch c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c và nhân viên c a Trung tâm theo quy nh; d) Qu n lý, s d ng cơ s v t ch t và các ngu n kinh phí theo quy nh; ) Ph i h p v i chính quy n a phương gi gìn an ninh tr t t , an toàn t i Trung tâm; e) T ch c b o v môi trư ng t i Trung tâm; l ng ghép b o v môi trư ng v i các chương trình, k ho ch khác c a Trung tâm. i u 38. Các phương th c gi i quy t vi c làm và trách nhi m c a các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n: 1. Ngư i sau cai nghi n ư c s p x p, gi i quy t vi c làm theo m t trong nh ng phương th c sau: a) T ch c các khu s n xu t t i Trung tâm v n ng các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t n u tư t ch c s n xu t nh m gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n; b) T ch c các khu v c s n xu t t p trung phù h p v i các lo i hình s n xu t kinh doanh quy mô v a và nh nh m gi i quy t vi c làm n nh, tái nh cư lâu dài cho ngư i sau cai nghi n; c) B trí làm vi c t i các h p tác xã, các cơ s s n xu t cho gia ình ngư i sau cai nghi n ho c các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t u tư.
 18. 2. y ban nhân dân c p t nh căn c vào i u ki n c th c a a phương và theo quy nh t i kho n 1 i u này t ch c các cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n phù h p. 3. Cơ s gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n theo quy nh t i kho n 1 i u này có trách nhi m: a) Xây d ng k ho ch, chương trình qu n lý, giáo d c, t ch c lao ng s n xu t và ào t o, b i dư ng ngh nghi p, t ch c các ho t ng văn hóa, văn ngh , th d c, th thao phù h p v i i u ki n ho t ng c a ơn v nh m c i thi n i s ng tinh th n, nâng cao hi u qu s n xu t; b) Ban hành n i quy qu n lý t i ơn v ; c) Th c hi n úng các quy nh v t ch c qu n lý, t ch c lao ng s n xu t theo ch c năng, nhi m v c a ơn v và các quy nh c a Nhà nư c. Nghiêm c m m i hành vi xâm ph m thân th , s c kh e, danh d , nhân phNm c a ngư i sau cai nghi n; d) Thư ng xuyên ki m tra, theo dõi và ánh giá v m c rèn luy n, ph n u c a ngư i sau cai nghi n. nh kỳ hàng tháng, quý, năm ph i báo cáo tình hình qu n lý ngư i sau cai nghi n t i cơ s v i S Lao ng – Thương binh và Xã h i; ) ăng ký cho ngư i sau cai nghi n ư c t m trú có th i h n t i a phương nơi trú óng; ph i h p v i các cơ quan ch c năng, y ban nhân dân c p xã nơi cư trú óng th c hi n t t công tác gi gìn an ninh tr t t xã h i, an toàn ơn v , phòng, ch ng ma túy các ch t gây nghi n thNm l u vào cơ s . i u 39. Phân khu trong Trung tâm 1. Trung tâm t ch c khu v c dành riêng cho ph n . Phòng Y t c a Trung tâm ph i b trí khu v c cách ly i v i ngư i m c m t s b nh truy n nhi m nguy hi m theo quy nh c a B trư ng B Y t . 2. Trung tâm ph i có nơi ti p nh n i tư ng, nơi khám, ch a b nh, h c văn hóa, d y ngh , lao ng s n xu t, nơi ăn, , sinh ho t văn hóa, th thao m b o v sinh, an toàn cho ngư i sau cai nghi n. 3. Trung tâm có phòng k lu t giáo d c nh ng i tư ng có hành vi ch ng i ngư i thi hành công v và các hành vi vi ph m n i quy, quy ch c a Trung tâm. i u 40. Ph i h p, h tr trong vi c b o m an ninh tr t t và ho t ng t i Trung tâm Khi có tình hình ph c t p v an ninh tr t t , b nh d ch thì Giám c Trung tâm ngh cơ quan Công an, cơ quan Y t s t i c cán b , chi n sĩ, nhân viên tăng cư ng, h tr . i u 41. Trang b , s d ng công c h tr
 19. Cán b b o v Trung tâm ư c trang b , s d ng công c h tr . Vi c trang b , s d ng công c h tr ph i theo úng quy nh t i Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr . i u 42. Truy tìm và b t gi ngư i sau cai nghi n b tr n 1. Ngư i ang ch p hành quy t nh qu n lý sau cai nghi n t i Trung tâm mà b tr n thì Giám c Trung tâm có trách nhi m ra quy t nh truy tìm và t ch c vi c truy tìm ngư i b tr n ưa v Trung tâm. 2. Cá nhân, gia ình, cơ quan, t ch c phát hi n ngư i sau cai nghi n b tr n có trách nhi m thông báo cho Trung tâm, Cơ quan công an ho c y ban nhân dân c p xã nơi g n nh t. Cơ quan công an ho c y ban nhân dân nh n ư c thông tin ph i ph i h p v i Trung tâm t ch c truy b t và ưa ngư i b tr n tr l i Trung tâm. i u 43. Th m quy n c a Giám c Trung tâm trong vi c áp d ng các bi n pháp cư ng ch 1. Giám c Trung tâm ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp cư ng ch iv i ngư i sau cai nghi n ang qu n lý t i Trung tâm trong các trư ng h p sau: a) Không ch p hành các n i quy, quy ch v giáo d c, h c t p, lao ng, rèn luy n c a Trung tâm; b) Có hành vi làm m t an ninh tr t t , an toàn xã h i; ch ng l i ngư i thi hành công v ; c) Xâm h i s c kh e, tài s n và xúc ph m danh d , nhân phNm c a ngư i khác ho c xâm h i tài s n, cơ s v t ch t c a Trung tâm. 2. Các bi n pháp cư ng ch ư c áp d ng ngăn ch n hành vi vi ph m pháp lu t bao g m s d ng công c h tr theo quy nh t i Ngh nh s 47/CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v qu n lý vũ khí, v t li u n và công c h tr và các bi n pháp ngăn ch n khác theo quy nh c a Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Chương 4. TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C i u 44. Trách nhi m c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i 1. Th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác qu n lý sau cai nghi n 2. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u xây d ng, ban hành các ch , chính sách v công tác qu n lý sau cai nghi n; quy ch qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i nơi cư trú và t i Trung tâm; ban hành các tiêu chuNn, nh m c kinh t , k thu t c a Trung tâm qu n lý sau cai nghi n; quy
 20. nh các ch c danh, tiêu chuNn cán b lãnh o và cán b , nhân viên qu n lý Trung tâm. 3. T ch c b máy, ào t o, b i dư ng cán b làm công tác qu n lý sau cai nghi n và gi i quy t các v n xã h i sau cai nghi n. 4. nh kỳ ki m tra, thanh tra, giám sát và t ng h p, báo cáo vi c tri n khai th c hi n công tác qu n lý sau cai nghi n ma túy. i u 45. Trách nhi m c a B Công an 1. Ch o cơ quan Công an các c p ph i h p v i cơ quan Lao ng – Thương binh và Xã h i, M t tr n T qu c, các t ch c oàn th xã h i có liên quan giúp y ban nhân dân cùng c p trong vi c qu n lý, giám sát và giúp ngư i sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng. 2. Ch o cơ quan công an các c p h tr Trung tâm trong vi c m b o an ninh tr t t ; truy tìm và ưa ngư i b tr n tr l i Trung tâm. i u 46. Trách nhi m c a B Y t 1. Ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c m b o an toàn th c phNm và phòng, ch ng các b nh truy n nhi m, các b nh xã h i t i Trung tâm. 2. Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh c th v tiêu chuNn c a cơ s y t thu c Trung tâm. i u 47. Trách nhi m c a B N i v , B Tài chính 1. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i quy nh c th m c h tr h c ngh , h tr tìm vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n t i nơi cư trú; hư ng d n các kho n óng góp, ch mi n, gi m các kho n óng góp, ch h tr m t ph n ti n ăn, ti n thu c ch a b nh, ti n h c ngh , mua s m v t d ng sinh ho t cá nhân c n thi t và các kho n chi phí khác cho ngư i sau cai nghi n. 2. B N i v ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i trong vi c hư ng d n v t ch c b máy, ho t ng c a các cơ s qu n lý sau cai nghi n; quy nh các ch c danh, tiêu chuNn cán b lãnh o và qu n lý Trung tâm; xây d ng ch , chính sách i v i cán b làm công tác qu n lý sau cai nghi n t i nơi cư trú và t i các Trung tâm. i u 48. Trách nhi m c a y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 1. Ch o S Lao ng – Thương binh và Xã h i ph i h p v i các cơ quan liên quan và y ban nhân dân c p huy n: a) L p k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n công tác qu n lý sau cai nghi n;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2