Nghị định số 01/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
53
lượt xem
1
download

Nghị định số 01/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 01/2001/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 01/2001/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 01/2001/N -CP NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2001 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HÀNG KHÔNG DÂN D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng là hành vi vô ý ho c c ý c a t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v hàng không dân d ng mà chưa t i m c truy c u trách nhi m hình s . 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng quy nh t i Ngh nh này bao g m: a) Vi ph m trong ho t ng khai thác bay; b) Vi ph m trong ho t ng qu n lý bay; c) Vi ph m trong ho t ng v n chuy n hàng không; d) Vi ph m các quy nh v bán v n chuy n, giá cư c và d ch v t ch ; ) Vi ph m trong ho t ng khai thác c ng hàng không.
 2. i u 2. i tư ng áp d ng 1. M i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng trên lãnh th Vi t Nam và vùng tr i thu c trách nhi m qu n lý c a Vi t Nam u b x ph t theo quy nh t i Ngh nh này. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng b x ph t theo quy nh t i Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. 3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng b x ph t theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 5 và i u 6 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i tuân theo các quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các quy nh c th t i Ngh nh này. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i do ngư i có thNm quy n quy nh t i các i u 13, 14 và 15 c a Ngh nh này th c hi n. 3. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i ư c ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành k p th i, công minh; m i h u qu do vi ph m hành chính gây ra ph i ư c khNn trương kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Vi c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra ư c ti n hành theo th a thu n gi a các bên. i v i thi t h i n 1.000.000 ng mà các bên không t tho thu n ư c thì ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh m c b i thư ng; nh ng thi t h i trên 1.000.000 ng ư c gi i quy t theo th t c t t ng dân s . 4. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 5. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy t nh hình th c, bi n pháp, m c x ph t thích h p. Tình ti t gi m nh , tăng n ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy nh t i các i u 7 và 8 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 6. Không x ph t hành chính trong trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c cá nhân có hành vi vi ph m khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c và i u khi n hành vi c a mình.
 3. 7. Nghiêm c m vi c gi l i các v vi ph m có d u hi u t i ph m x ph t hành chính. i u 4. Các hình th c x ph t 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng còn b áp d ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Ngoài các hình th c x ph t chính, x ph t b sung quy nh t i kho n 1 và 2 c a i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; b) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do hành vi vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra i v i nh ng thi t h i n 1.000.000 ng; d) Bu c tiêu hu v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, văn hoá phNm c h i. 4. Hình th c x ph t chính, x ph t b sung và các bi n pháp x lý i v i t ng hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ư c quy nh c th t i Chương II c a Ngh nh này. 5. Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ph t ph i tương ng v i tính ch t, m c c a hành vi vi ph m; n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ph t ti n có th gi m xu ng th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ph t ti n; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ph t ti n có th tăng lên cao hơn nhưng không vư t quá m c t i a c a khung ph t ti n. i u 5. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng là 1 năm k t ngày th c hi n hành vi vi ph m hành chính, tr trư ng h p quy nh t i các kho n 2 và 3 c a i u này.
 4. 2. Th i hi u x ph t là 2 năm k t ngày th c hi n hành vi vi ph m hành chính ư c áp d ng i v i hành vi vi ph m v giá cư c, l phí hàng không, xây d ng, l p t công trình và trang thi t b ph c v ho t ng hàng không dân d ng. 3. i v i cá nhân b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s mà có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án thì b x ph t vi ph m hành chính n u có d u hi u vi ph m hành chính. Th i hi u x ph t trong trư ng h p này là 3 tháng k t khi có quy t nh ình ch . 4. N u quá th i h n nói t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u này thì không b x ph t nhưng có th áp d ng các bi n pháp sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; b) Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh do hành vi vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c tiêu hu v t phNm gây h i cho s c kho con ngư i, văn hoá phNm c h i. 5. Trong th i h n ư c quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u này, n u cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m hành chính m i ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì th i hi u x ph t ư c tính t th i i m th c hi n hành vi vi ph m hành chính m i ho c t th i i m tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 6. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng, n u quá 1 năm k t ngày thi hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m, thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. Chương 2: HÀNH VI VI PH M, HÌNH TH C VÀ M C X PH T i u 7. Vi ph m trong ho t ng khai thác bay 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) ưa vào s d ng t u bay, ng cơ và các trang thi t b c a t u bay yêu c u có gi y phép mà không có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p; b) Làm hư h i t u bay ho c trang thi t b c a t u bay. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau:
 5. a) Th c hi n chuy n bay trên lãnh th Vi t Nam không có y thành ph n t bay phù h p v i pháp lu t c a qu c gia ăng ký t u bay; b) T u bay không có d u hi u qu c t ch và d u hi u ăng ký khi bay trên lãnh th Vi t Nam; c) Không có ch ng ch i u ki n bay còn hi u l c phù h p v i quy nh c a qu c gia ăng ký t u bay và phù h p v i các tiêu chuNn mà Vi t Nam th a nh n; d) Vi ph m các quy nh v l p t ho c s d ng thi t b vô tuy n trên t u bay ho c thi t b vô tuy n t m t t liên l c v i t u bay trong lãnh th Vi t Nam; ) Cung c p d ch v b o dư ng, s a ch a ho c ti n hành th nghi m t u bay, ng cơ và trang thi t b trên t u bay mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Vi ph m quy t c chuNn b chuy n bay, làm th t c chuy n bay và l p k ho ch bay; b) Th các thi t b , v t d ng vào không trung gây m t an toàn bay; c) Vi ph m các quy nh v b o m tr ng tâm, tr ng t i t u bay; d) Vi ph m quy nh v mang b ng, ch ng ch , gi y t , tài li u khi khai thác t u bay và các thi t b k thu t hàng không; ) Vi ph m các quy nh c a b ng, ch ng ch ho c không th c hi n các yêu c u i v i gi y t , tài li u khi khai thác t u bay và các trang thi t b hàng không; e) Không báo cáo k p th i v tai n n, s c k thu t nghiêm tr ng c a t u bay và các trang thi t b hàng không; g) Vi ph m th t c ki m tra an toàn và an ninh hàng không. 4. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Vi ph m tr t t , k lu t trong t u bay, không tuân th m nh l nh c a ngư i ch huy t u bay khi t u bay ang bay; b) Không thông báo k p th i tin t c v tai n n t u bay cho chính quy n a phương, t ch c tìm ki m - c u nguy ho c t ch c hàng không g n nh t; c) Không th c hi n nghĩa v giúp tìm ki m - c u nguy ngư i, b o qu n t u bay b n n và tài s n trên t u bay ó. 5. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr ho c không ch p hành yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra ho t ng khai thác bay.
 6. 6. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, b ng, ch ng ch n 3 tháng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m a kho n 1, các i m d và kho n 3 c a i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép n 6 tháng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 2 c a i u này. 7. Bu c kh c ph c h u qu i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 c a i u này. i u 8. Vi ph m trong ho t ng qu n lý bay 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n chuy n bay chưa ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép; b) T ý thay i hành trình bay, ch bay mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, tr trư ng h p b t kh kháng; c) Bay vào khu v c c m bay, khu v c h n ch , khu v c nguy hi m khi không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n; d) Cung c p các thông tin không trung th c ho c có nh ng hành vi l a d i khi xin phép bay; ) Vi ph m i u ki n quy nh phép bay ư c c p. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n chuy n bay qu c t c t cánh, h cánh t i sân bay n i a mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Không thông báo cho cơ quan c p phép bay khi t h y chuy n bay ã ư c c p phép; c) Th c hi n h cánh nh ng nơi không ư c quy nh phép bay, tr trư ng h p h cánh b t bu c; d) Th c hi n chuy n bay thao di n, luy n t p trên khu v c ông dân mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Bay không úng ư ng hàng không quy nh; b) Vi ph m các phương th c th c hành bay;
 7. c) Không tuân th quy t c bay qua biên gi i; d) Không ch p hành hu n l nh c a cơ quan qu n lý bay khi không có lý do chính áng; ) Không thông báo k p th i cho cơ quan qu n lý bay khi không th c hi n nhi m v chuy n bay, k ho ch bay ho c s ch d n c a cơ quan qu n lý bay; e) Can thi p vào ho t ng i u hành bay mà không ư c phép c a ngư i có thNm quy n. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n các công vi c trong lĩnh v c qu n lý bay (không lưu, không báo và b n hàng không, thông tin, d n ư ng, giám sát, khNn nguy sân bay, tìm ki m c u n n, khí tư ng hàng không) mà không có b ng ho c ch ng ch còn giá tr do cơ quan có thNm quy n c p; b) Khai thác các thi t b , phương ti n chuyên ngành thu c lĩnh v c qu n lý bay khi chưa ư c c p gi y phép khai thác theo quy nh; c) Vi ph m các tiêu chuNn, i u ki n khai thác, v n hành, s a ch a, hi u chuNn các thi t b chuyên ngành thu c lĩnh v c qu n lý bay; d) Vi ph m các tiêu chuNn v tĩnh không hàng không; ) Chi m d ng ho c khai thác trùng l p các t n s rada, vô tuy n dành riêng cho ho t ng hàng không dân d ng mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau: a) Không th c hi n nghĩa v báo cáo k p th i v i cơ quan qu n lý bay thích h p ho c không th c hi n ch d n c a cơ quan qu n lý bay trong trư ng h p phát hi n ngư i, phương ti n giao thông ho c tài s n khác b n n ngoài t u bay; b) Ch p nh, quay phim t trên không, s d ng các thi t b i n t ho c liên l c vô tuy n cá nhân trên t u bay khi không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr ho c không ch p hành yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra ho t ng qu n lý bay. 7. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép n 3 tháng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 c a i u này.
 8. 8. Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i iv i hành vi vi ph m quy nh t i các i m b, kho n 4 c a i u này. i u 9. Vi ph m trong ho t ng v n chuy n hàng không 1. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) V n chuy n hàng hoá nguy hi m như súng n, ch t n , ch t d cháy b ng t u bay mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) V n chuy n hành khách, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các quy nh v v n chuy n hàng hoá nguy hi m b ng t u bay. 3. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi ưa ngư i, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n và các v t khác lên t u bay không úng th t c quy nh. 4. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr ho c không ch p hành yêu c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra ho t ng v n chuy n hàng không. 5. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép n 6 tháng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 c a i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép vô th i h n i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 c a i u này. i u 10. Vi ph m các quy nh v bán v n chuy n, giá cư c và d ch v t ch 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Th c hi n ho t ng bán v n chuy n hàng không t i Vi t Nam khi chưa ư c phép ho c chưa ăng ký v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m quy nh c a gi y phép ư c c p; b) Xu t v n ơn hàng không th c p khi chưa ư c phép ho c chưa ăng ký v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m quy nh c a gi y phép ư c c p; c) Vi ph m nh ng quy nh v áp d ng giá cư c v n chuy n hàng không; d) Th c hi n ho t ng khai thác h th ng t ch b ng máy tính t i Vi t Nam khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p;
 9. ) Khai thác h th ng qu n lý ch dùng riêng t i Vi t Nam khi chưa ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c s d ng h th ng qu n lý ch dùng riêng vào vi c phân ph i d ch v c a các doanh nghi p khai thác h th ng t ch b ng máy tính t i Vi t Nam. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Thay i a i m văn phòng bán vé khi chưa ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Không th c hi n ch báo cáo ho t ng bán v n chuy n hàng không t i Vi t Nam theo quy nh; c) Không th c hi n nghĩa v theo quy nh v phân ph i s n phNm v n chuy n hàng không t i Vi t Nam khi khai thác h th ng t ch b ng máy tính và s d ng d ch v t ch b ng máy tính; d) Th c hi n ch c năng i di n cho các hãng hàng không nư c ngoài t i Vi t Nam khi chưa ư c phép ho c chưa ăng ký v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p. 3. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi c n tr ho c không ch p hành yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra ho t ng bán v n chuy n, giá cư c và d ch v t ch . 4. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép n 6 tháng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b, d kho n 1 và i m d kho n 2 c a i u này. b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m kho n 1 c a i u này. 5. Bu c b i thư ng thi t h i i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 1 c a i u này. i u 11. Vi ph m trong ho t ng khai thác c ng hàng không 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thành l p, m r ng, c i t o c ng hàng không, sân bay mà không có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p; b) M c ng hàng không, sân bay cho giao lưu hàng không qu c t mà không có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p.
 10. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm hư h ng h th ng tín hi u, trang thi t b , ài tr m thông tin, ch huy bay, các trang thi t b khác trong khu bay; b) i u khi n, ưa vào khai thác t i khu bay các phương ti n m t t không áp ng i u ki n k thu t; c) Xây d ng công trình ki n trúc, l p t trang b , thi t b , tr ng cây t i khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay khi không ư c phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c h n ch tĩnh không sân bay gây nh hư ng n ho t ng và b o m an toàn c a c ng hàng không, sân bay. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Làm h ng trang thi t b t i c ng hàng không; b) ưa vũ khí, ch t cháy, ch t n , các v t và ch t nguy hi m khác vào các khu v c h n ch t i c ng hàng không mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) ưa ngư i, hành lý, hàng hoá, bưu phNm, bưu ki n và các v t khác chưa ư c làm th t c v n chuy n hàng không và ki m tra an ninh hàng không vào các khu v c h n ch t i c ng hàng không; d) Phá h y, gây hư h i, làm bi n d ng, di chuy n v t ánh d u, v t ngăn cách, v t ghi tín hi u, v t b o v t i c ng hàng không. 4. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau: a) Làm hư h ng tài s n, trang thi t b t i sân ô tô thu c khu v c c ng hàng không, sân bay; b) i u khi n phương ti n mà không có b ng, ch ng ch ho c không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m các quy nh c a gi y phép ư c c p i v i ho t ng t i các khu v c c a c ng hàng không ( i l i không úng lu ng, tuy n, vư t quá t c quy nh ho c không úng v trí ); c) Không mua l phí khi vào ho t ng t i sân ô tô thu c khu v c c ng hàng không, sân bay; d) Cho thuê, mư n, gi m o gi y phép vào sân ô tô thu c khu v c c ng hàng không, sân bay; ) Gây m t tr t t an toàn i v i ho t ng t i sân ô tô thu c khu v c c ng hàng không, sân bay; e) t các v t thu hút chim chóc t t p trong khu v c c ng hàng không;
 11. g) Treo bi n qu ng cáo, dán tranh áp phích, c ng trong khu v c c ng hàng không mà không có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m quy nh c a gi y phép ư c c p; h) Ti n hành ho t ng kinh doanh, d ch v trong khu v c c ng hàng không mà không có gi y phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c vi ph m quy nh c a gi y phép ư c c p; i) Vi ph m các quy nh v s d ng th nh n d ng, th ki m soát an ninh hàng không và gi y phép ho t ng t i c ng hàng không; k) Vi ph m các quy t c t èn hi u, ký hi u nh n bi t các toà nhà, công trình trong khu v c lân c n c ng hàng không; l) t trong khu v c c ng hàng không các ký hi u, thi t b gi ng các ký hi u, thi t b dùng nh n bi t sân bay; m) t các v t d cháy, v t n trong khu v c c ng hàng không. 5. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng iv im t trong các hành vi sau: a) T ý vào khu v c cách ly; b) Làm hư h i các ký hi u nh n bi t c ng hàng không, sân bay. c) Chăn th trâu, bò, gia súc trong khu v c ư ng băng, ư ng lăn, sân t u bay, l b o hi m c a ư ng c t - h cánh; d) C n tr ho c không ch p hành yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ki m tra ho t ng khai thác c ng hàng không, sân bay. 6. Hình th c x ph t b sung: a) Tư c quy n s d ng gi y phép n 06 tháng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này. b) Tư c quy n s d ng gi y phép vô th i h n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b, d, g, h và i kho n 4 c a i u này. 7. Bu c kh c ph c h u qu ho c tháo d các công trình xây d ng trái phép và b i thư ng thi t h i n u có i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i m a, c kho n 2, i m a, d kho n 3, i m a, e, g, k, l, m kho n 4 và i m b kho n 5 c a i u này. i u 12. Áp d ng các văn b n pháp lu t khác v x ph t vi ph m hành chính 1) Các hành vi vi ph m an ninh tr t t t i khu v c c ng hàng không b x ph t theo quy nh t i i m c kho n 1 i u 5, i m b kho n 2 i u 16, i m b kho n 1 i u 17 c a Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh tr t t .
 12. 2) Các hành vi gây m t v sinh ho c nh hư ng n môi trư ng trong khu v c c ng hàng không b x ph t theo các quy nh tương ng c a Ngh nh s 26/CP ngày 26 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính v b o v môi trư ng và Ngh nh s 46/CP ngày 06 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t . Chương 3: TH M QUY N X PH T i u 13. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a y ban các c p Ch t ch U ban nhân dân các c p có quy n x ph t theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c a phương có liên quan n ho t ng hàng không dân d ng. i u 14. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra chuyên ngành hàng không dân d ng. 1. Chánh thanh tra chuyên ngành hàng không dân d ng có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Tư c quy n s d ng gi y phép thu c thNm quy n; d) Áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp x lý khác quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Thanh tra viên chuyên ngành hàng không dân d ng ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m có giá tr n 500.000 ng; d) Áp d ng các bi n pháp quy nh t i các i m a, b và d kho n 3 i u 11 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 15. ThNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan Công an, H i quan và Thu Trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a các cơ quan Công an, H i quan và Thu có quy n x ph t i v i các vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng theo quy
 13. nh t i các i u 29, 30 và 32 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 16. Nguyên t c phân nh thNm quy n x ph t 1. Các cơ quan thanh tra chuyên ngành có thNm quy n x ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng thu c lĩnh v c ngành mình qu n lý. 2. Trư ng h p vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng thu c thNm quy n x ph t c a nhi u cơ quan thì vi c x ph t do cơ quan th lý u tiên th c hi n. Chương 4: TH T C X PH T i u 17. Th t c áp d ng hình th c x ph t chính 1. Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra l nh ình ch ngay hành vi vi ph m hành chính. 2. Trư ng h p x ph t vi ph m hành chính b ng hình th c c nh cáo thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh x ph t t i ch theo th t c ơn gi n quy nh t i i u 46 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Trư ng h p x ph t vi ph m hành chính b ng hình th c ph t ti n thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i k p th i l p biên b n v vi ph m hành chính theo quy nh t i i u 47 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. N u ngư i l p biên b n không thNm quy n x ph t ho c không có thNm quy n x ph t thì ph i k p th i g i biên b n và các h sơ liên quan n c p có thNm quy n ra quy t nh x ph t. Trong th i h n 15 ngày k t ngày l p biên b n v vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n ph i ra quy t nh x ph t theo quy nh t i i u 48 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. N u có nhi u tình ti t ph c t p, th i h n trên có th kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 4. Quy t nh x ph t có hi u l c k t ngày ký ho c ngày ư c ghi trong quy t nh nhưng không quá 15 ngày k t ngày ký. Quy t nh x ph t ph i ư c g i cho t ch c, cá nhân b x ph t và nơi thu ti n ph t trong th i h n 03 ngày k t ngày ra quy t nh x ph t. Quy t nh ph t ti n t 2.000.000 ng tr lên ph i ư c g i cho Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p. 5. T ch c, cá nhân b ph t ti n ph i n p ti n ph t t i nơi ghi trong quy t nh x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t. B Tài chính ch trì, ph i h p v i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh vi c thu và s d ng ti n ph t i v i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng. 6. Nghiêm c m ngư i x ph t tr c ti p thu ti n ph t.
 14. i u 18. Th t c tư c quy n s d ng gi y phép 1. Th t c tư c quy n s d ng các lo i gi y phép v ho t ng hàng không dân d ng tuân theo quy nh t i i u 50 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. a) Ngư i có thNm quy n x ph t áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép trong trư ng h p t ch c, cá nhân vi ph m c tình không ch m d t hành vi vi ph m ho c có nhi u kh năng ti p t c vi ph m sau khi ã có quy t nh ình ch vi ph m; b) Ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép ph i ghi rõ trong quy t nh x ph t v tên, lo i, s gi y phép và th i h n tư c quy n s d ng gi y phép, ng th i ph i có văn b n thông báo cho cơ quan ã c p gi y phép ó bi t, trong ó ghi rõ lý do và th i h n gi y phép b tư c quy n s d ng; c) Trư ng h p xét th y lo i gi y phép ho c th i h n tư c quy n s d ng gi y phép c n áp d ng vư t quá thNm quy n quy t nh c a mình, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và yêu c u cơ quan có thNm quy n x ph t c p trên ho c cơ quan ã c p gi y phép ó ra quy t nh tư c quy n s d ng ho c thu h i gi y phép. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép có th i h n i v i trư ng h p xét th y t ch c, cá nhân vi ph m có th th c hi n các bi n pháp kh c ph c, h n ch h u qu do hành vi vi ph m gây ra, ch m d t vi ph m và lo i b các nguyên nhân, i u ki n ti p t c vi ph m sau m t th i h n nh t nh. a) Th i h n tư c quy n s d ng gi y phép ư c áp d ng ph i n m trong th i h n ư c quy nh i v i hành vi vi ph m liên quan và tương ng v i kho ng th i gian c n thi t cho t ch c, cá nhân vi ph m có th kh c ph c, h n ch h u qu vi ph m, th c hi n y các yêu c u quy nh trong quy t nh x ph t và lo i b các nguyên nhân, i u ki n ti p t c vi ph m; b) K t thúc th i h n ghi trong quy t nh x ph t, ngư i có thNm quy n ã ra quy t nh tư c quy n s d ng gi y phép ph i tr l i gi y phép cho t ch c, cá nhân s d ng gi y phép ó. 3. Ngư i có thNm quy n x ph t quy t nh áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép vô th i h n ho c ki n ngh cơ quan ã c p gi y phép ó thu h i gi y phép i v i trư ng h p vi ph m có t ch c, quy mô l n ho c tái ph m nhi u l n. 4. Trư ng h p phát hi n gi y phép ư c c p không úng thNm quy n, không tuân th theo th t c quy nh ho c có n i dung trái pháp lu t thì ngư i có thNm quy n x ph t ph i thu h i ngay gi y phép, ng th i thông báo k p th i cho cơ quan ã c p gi y phép và các cơ quan có thNm quy n liên quan bi t. i u 19. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính
 15. 1. Th t c t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i tuân theo quy nh t i i u 51 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính có giá tr t 5.000.000 ng tr lên ph i g i ngay cho Vi n Ki m sát nhân dân cùng c p. 3. Vi c x lý tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i tuân theo quy nh t i i u 52 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 20. Thi hành quy t nh x ph t 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i thi hành quy t nh x ph t trong th i h n 05 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác và ư c ghi rõ trong quy t nh x ph t. Quá th i h n trên, t ch c, cá nhân b x ph t không t giác ch p hành thì ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m có quy n áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành. 2. Vi c t ch c cư ng ch thi hành và áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t nh x ph t ph i tuân theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 21. Cư ng ch thi hành quy t nh x ph t 1. Vi c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ư c th c hi n theo các bi n pháp sau: a) Kh u tr m t ph n ti n lương ho c m t ph n thu nh p; kh u tr ti n t tài kho n t i ngân hàng; b) Kê biên ph n tài s n có giá tr tương ng v i s ti n ph t bán u giá; c) Các bi n pháp cư ng ch khác thi hành quy t nh x ph t. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m có quy n ra quy t nh cư ng ch và có trách nhi m t ch c vi c cư ng ch . 3. L c lư ng c nh sát nhân dân có trách nhi m thi hành quy t nh cư ng ch c a y ban nhân dân cùng c p và ph i ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này t ch c thi hành quy t nh cư ng ch c a các cơ quan ó khi ư c yêu c u. 4. Cá nhân, t ch c b cư ng ch ph i ch u m i chi phí v vi c t ch c th c hi n các bi n pháp cư ng ch . i u 22. Th i hi u thi hành quy t nh x ph t
 16. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng h t hi u l c thi hành sau m t năm k t ngày ra quy t nh; trong trư ng h p cá nhân, t ch c b x ph t c tình tr n tránh, trì hoãn thì không áp d ng th i hi u nói t i i u này. Chương 5: KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 23. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a ngư i ã ra quy t nh. a) Th t c khi u n i và gi i quy t khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; b) Trong th i gian ch i k t qu gi i quy t khi u n i c a cơ quan có thNm quy n, t ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng v n ph i thi hành quy t nh x ph t, tr trư ng h p bu c tháo d công trình xây d ng; c) Trong trư ng h p không ng ý v i vi c gi i quy t khi u n i thì t ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng có th kh i ki n t i toà hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công dân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh ng hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng c a các t ch c, cá nhân khác theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng. Vi c gi i quy t t cáo c a công dân ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 24. X lý vi ph m 1. Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x ph t ho c x ph t không k p th i, không úng m c, x ph t vư t quá thNm quy n quy nh thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i b x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng n u có hành vi c n tr , ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c th c hi n quy t nh x ph t ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
 17. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 25. Hi u l c thi hành. 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . 2. Căn c kho n 2 i u 108 c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991và Lu t s a i m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995, các m c x ph t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng không dân d ng ư c i u ch nh, áp d ng theo Ngh nh này. i u 26. Trách nhi m t ch c th c hi n 1. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản