Nghị định số 04/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
65
lượt xem
3
download

Nghị định số 04/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 04/2000/NĐ-CP về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 04/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2000/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 2 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 04/2000/N -CP NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2000 V THI HÀNH LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T T AI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c a chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Ngh nh này quy nh vi c thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998. i u 2. Th m quy n cho thuê t. 1. Cơ quan có thNm quy n giao t quy nh t i kho n 3 i u 23 và i u 24 c a Lu t t ai là cơ quan có thNm quy n cho thuê t. Trong trư ng h p cho thuê t s d ng vào m c ích nông nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i, thì th c hi n theo quy nh t i kho n 5 i u 1 c a Ngh nh s 85/1999/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a b n Quy nh v vi c giao t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p và b sung vi c giao t làm mu i cho h gia ình và cá nhân s d ng n nh lâu dài (g i t t là Ngh nh s 85/1999/N -CP c a Chính ph ); trong trư ng h p cho thuê t s d ng vào m c ích lâm nghi p, thì ư c th c hi n theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh s 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v vi c giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình và cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p (g i t t là Ngh nh s 163/1999/N -CP c a Chính ph ).
 2. 2. Trình t cho thuê t th c hi n d án như trình t giao t quy nh t i i u 19 và i u 20 c a Ngh nh này. i u 3. C p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 1. T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t có m t trong các lo i gi y t quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph v th t c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k quy n s d ng t và th ch p, góp v n b ng giá tr quy n s d ng t (g i t t là Ngh nh s 17/1999/N -CP c a Chính ph ), thì ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trong trư ng h p t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t nêu t i kho n này mà t ó n m trong quy ho ch xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t nhưng chưa có quy t nh thu h i t th c hi n quy ho ch ó thì v n ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nhưng ph i ch p hành úng các quy nh v xây d ng. Khi Nhà nư c thu h i t th c hi n quy ho ch xây d ng thì t ch c, h gia ình, cá nhân ph i ch p hành quy t nh thu h i t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ư c n bù thi t h i v t, tài s n có trên t theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t mà không có các gi y t nêu t i kho n 1 i u này, ư c y ban nhân dân c p xã xác nh n là t ó không có tranh ch p thì ư c xem xét c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trong trư ng h p t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t không có gi y t nêu t i kho n này mà t ó n m trong quy ho ch xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì không ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 3. U ban nhân dân c p t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các i tư ng sau ây: a) T ch c s d ng t; b) H gia ình, cá nhân s d ng các lo i t t i n i thành ph , n i th xã và t , t chuyên dùng t i th tr n; c) Nhà th , nhà chùa, thánh th t tôn giáo; d) C ng ng dân cư s d ng t có công trình như: ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h t i ô th . 4. y ban nhân dân c p huy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các i tư ng sau ây: a) H gia ình, cá nhân s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i t i nông thôn và t i th tr n; b) H gia ình, cá nhân s d ng t , t chuyên dùng t i nông thôn;
 3. c) C ng ng dân cư s d ng t có công trình như: ình, n, mi u, am, t ư ng, nhà th h t i nông thôn. i u 4. t s d ng vào m c ích công c ng. 1. t s d ng vào m c ích công c ng quy nh t i i m 5 kho n 5 i u 1 c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai bao g m t xây d ng ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, sông, h , ê, p, trư ng h c, b nh vi n, ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, sân bay, b n c ng. 2. t s d ng xây d ng các công trình công c ng khác bao g m t xây d ng nhà máy i n, tr m bi n th i n, h thu i n, ư ng dây thông tin, ư ng dây t i i n, ư ng ng d n xăng d u, ư ng ng d n khí, ài khí tư ng thu văn, các tr m quan tr c ph c v nghiên c u và d ch v công c ng, công trình thu l i, b n tàu, b n xe, b n phà, sân ga, vư n qu c gia, khu an dư ng, khu nuôi dư ng tr em có hoàn c nh khó khăn, cơ s hu n luy n, t p luy n th d c, th thao, cơ s ph c h i ch c năng cho tr em khuy t t t, trung tâm d y ngh , công trình văn hoá, tư ng ài, bia tư ng ni m, câu l c b , nhà hát, b o tàng, tri n lãm, r p chi u phim, r p xi c, trung tâm cai nghi n ma tuý, tr i giáo dư ng, tr i ph c h i nhân phNm, nghĩa trang, nghĩa a, khu x lý ch t th i, bãi rác. i u 5. Th i h n giao t, cho thuê t, th i h n s d ng t do nh n chuy n như ng quy n s d ng t. 1. Th i h n giao t, cho thuê t: a) Th i h n giao t, th i h n cho thuê t cho h gia ình, cá nhân tr ng cây hàng năm, tr ng cây lâu năm, nuôi tr ng thu s n, làm mu i ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 và kho n 5, i u 1 c a Ngh nh s 85/1999/N -CP c a Chính ph ; Th i h n giao t, cho thuê t cho t ch c, h gia ình, cá nhân s d ng vào m c ích lâm nghi p ư c th c hi n theo quy nh t i i u 14 c a Ngh nh s 163/1999/N -CP c a Chính ph . b) Th i h n giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà là n nh lâu dài, Nhà nư c ch thu h i trong các trư ng h p quy nh t i i u 26 và i u 27 c a Lu t t ai; c) Th i h n giao t cho t ch c kinh t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án là n nh lâu dài, Nhà nư c ch thu h i trong các trư ng h p quy nh t i i u 26 và i u 27 c a Lu t t ai; d) Th i h n giao t cho các t ch c kinh t xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó theo th i h n c a d án ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t nhưng không quá 50 năm. i v i d án c n có th i h n s d ng t dài hơn, thì do Th tư ng Chính ph quy t nh nhưng không quá 70 năm; sau th i h n ó, n u t ch c còn nhu c u ti p t c s d ng, thì ph i làm th t c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy t nh.
 4. 2. Th i h n s d ng t do nh n chuy n như ng theo quy nh sau ây: a) Trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng t , t chuyên dùng; t ch c kinh t nh n chuy n như ng t , t chuyên dùng c a h gia ình, cá nhân mà s ti n ph i tr khi nh n chuy n như ng không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, thì th i h n s d ng t ã nh n chuy n như ng là n nh lâu dài; b) Trư ng h p t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t i v i lo i t có quy nh th i h n s d ng mà không thay i m c ích s d ng t, thì th i h n s d ng t là th i gian còn l i trong th i h n s d ng t ó; sau th i h n ó, n u t ch c, h gia ình, cá nhân còn nhu c u ti p t c s d ng, thì ph i làm th t c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh; c) Trư ng h p t ch c kinh t , h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, kèm theo chuy n m c ích s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thì th i h n s d ng t ư c tính theo th i h n c a d án ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c ch p thu n nhưng không quá 50 năm. Riêng trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích sang làm t thì th i h n s d ng t là n nh lâu dài. i u 6. t c a h gia ình, cá nhân. 1. t c a h gia ình, cá nhân là t xây d ng nhà và các công trình ph c v sinh ho t như b p, sân, gi ng nư c, nhà t m, nhà v sinh, l i i, chu ng chăn nuôi gia súc, gia c m, nhà kho, nơi th c ăn gia súc, gia c m, nơi ch t t, nơi ôtô. 2. H n m c giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà . a) H n m c giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà t i nông thôn. Căn c vào qu t c a a phương, y ban nhân dân c p t nh quy t nh m c t giao cho m i h gia ình, cá nhân làm nhà theo quy nh như sau: - Các xã ng b ng không quá 300m2; - Các xã trung du, mi n núi, h i o không quá 400m2; - i v i nh ng nơi có t p quán nhi u th h cùng chung s ng trong m t h ho c có i u ki n t nhiên c bi t, thì m c t có th cao hơn, nhưng t i a không vư t quá hai l n m c quy nh i v i vùng ó. b) H n m c giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà t i ô th th c hi n theo d án u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. Trong trư ng h p chưa có i u ki n giao t theo d án, thì y ban nhân dân c p t nh căn c vào qu t c a a phương quy nh m c giao cho m i h gia ình, cá nhân t xây d ng nhà theo úng quy ho ch ô th và tiêu chuNn quy ph m thi t k quy ho ch xây d ng ô th .
 5. 3. H n m c giao t quy nh t i kho n 2 i u này ch áp d ng cho nh ng trư ng h p giao t m i làm nhà , không áp d ng cho nh ng trư ng h p ang s d ng t có trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. i u 7. i tư ng ư c giao t không thu ti n s d ng t. 1. T ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng tg m: a) T ch c ư c giao qu n lý t có r ng và t tr ng r ng phòng h u ngu n, phòng h ch n gió, ch n cát bay, phòng h ch n sóng l n bi n, phòng h b o v môi trư ng sinh thái; các t ch c ư c Nhà nư c giao qu n lý vư n qu c gia, khu r ng b o t n thiên nhiên, khu r ng văn hoá - l ch s - môi trư ng; b) Doanh nghi p nhà nư c ang s d ng t do Nhà nư c giao trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i; c) Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, ơn v vũ trang nhân dân s d ng t xây d ng tr s làm vi c, s d ng t vào m c ích qu c phòng, an ninh, s d ng t xây d ng các công trình thu c các ngành và lĩnh v c s nghi p v kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c k thu t, ngo i giao, t ch c ư c giao qu n lý t có công trình di tích l ch s , văn hóa ã ư c x p h ng; d) T ch c s d ng t vào các m c ích công c ng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. 2. H gia ình, cá nhân tr c ti p lao ng nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i trong h n m c theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 3. T ch c tôn giáo ang s d ng t. i u 8. i tư ng ư c giao t có thu ti n s d ng t. 1. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t làm nhà . 2. T ch c kinh t u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê. 3. T ch c kinh t u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó. 4. T ch c kinh t ư c giao t có thu ti n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 9. i tư ng ư c Nhà nư c cho thuê t. 1. H gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t s n xu t, kinh doanh. 2. H gia ình s d ng t nông nghi p vư t h n m c theo quy nh t i i m 1 kho n 5 i u 1 c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai.
 6. 3. T ch c kinh t s d ng t s n xu t, kinh doanh. 4. T ch c kinh t u tư xây d ng k t c u h t ng chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó t i khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. i u 10. Mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t. 1. Ngư i s d ng t ư c mi n ti n s d ng t trong các trư ng h p sau ây: a) S d ng t xây d ng nhà tình nghĩa; b) S d ng t xây nhà chung cư cao t ng bán ho c cho thuê; xây d ng ký túc xá; c) S d ng tt ih i o, biên gi i, vùng cao, vùng sâu, vùng xa làm nhà ; d) S d ng t xây d ng nhà i v i trư ng h p ph i di d i do thiên tai; ) Ngư i ang s d ng t vư n, ao ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n sang làm t trong h n m c giao t, phù h p v i quy ho ch. 2. Ngư i có công v i cách m ng s d ng t ư c mi n, gi m ti n s d ng t theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 3. Mi n, gi m ti n thuê t: a) T ch c, h gia ình, cá nhân thuê t khi g p thiên tai, ho ho n nh hư ng n ho t ng s n xu t, kinh doanh; b) T ch c, h gia ình, cá nhân thuê t th c hi n các d án thu c lĩnh v c ưu ãi u tư theo quy nh c a pháp lu t v khuy n khích u tư trong nư c ho c thuê t u tư khai thác t tr ng, i núi tr c. 4. Các doanh nghi p có nhà máy, xí nghi p n m trong n i thành ph , n i th xã khi th c hi n quy ho ch di chuy n vào các khu công nghi p thì ư c mi n, gi m ti n s d ng t, ti n thuê t. i u 11. Qu n lý, s d ng t hoang hoá, t chưa s d ng. i v i nh ng xã, phư ng, th tr n có di n tích t thùng ào, thùng u, các o n sông c t, kênh, r ch, ê, p, ư ng giao thông không s d ng, t m i b i ven sông, ven bi n, t hoang hóa, t chưa s d ng, thì y ban nhân dân c p xã có trách nhi m qu n lý di n tích t ó. ThNm quy n giao t, cho thuê t, th i h n s d ng t này vào m c ích s n xu t, kinh doanh th c hi n theo quy nh t i i u 20, 23, 24 c a Lu t t ai và i u 2, i u 5 c a Ngh nh này. Chương 2:
 7. QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN Ư C NHÀ NƯ C GIAO T KHÔNG THU TI N S D NG T lM C 1: I V I T CH C i u 12. Quy n c a t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t. 1. T ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t ư c hư ng các quy n quy nh t i các kho n 1, 2, 4, 5, 6 và 8 i u 73 c a Lu t t ai. i v i t ch c kinh t s d ng t quy nh t i i m d kho n 1 i u 7 c a Ngh nh này còn có quy n th ch p giá tr tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i quy n s d ng t vay v n theo quy nh c a pháp lu t. 2. i v i doanh nghi p nhà nư c s d ng t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i do Nhà nư c giao trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999, ngoài các quy n quy nh t i kho n 1 i u này còn có quy n th ch p tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i quy n s d ng t ó t i t ch c tín d ng Vi t Nam vay v n s n xu t, kinh doanh; góp v n b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài ti p t c s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i, m r ng công nghi p ch bi n, d ch v nh m phát tri n s n xu t. i u 13. Nghĩa v c a t ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t. 1. T ch c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t có nghĩa v quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 6 và 7 i u 79 c a Lu t t ai. 2. T ch c s d ng t vào m c ích công c ng, t ch c ư c Nhà nư c giao t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng t ó vào m c ích khác, thì ph i chuy n sang thuê t ho c ư c giao t có thu ti n s d ng t. M C 2: I V I H GIA ÌNH, CÁ NHÂN i u 14. Quy n c a h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t có các quy n quy nh t i các kho n 1, 2, 4, 5, 6 và 8 i u 73 c a Lu t t ai, có quy n chuy n i, chuy n như ng, cho thuê, cho thuê l i, th a k , th ch p quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t v t ai, ngoài ra còn có quy n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t trong th i h n ư c giao t h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c; trư ng h p góp v n b ng giá tr quy n s d ng t h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c phát tri n công nghi p ch bi n, d ch v , thì ph i ư c y ban nhân dân c p t nh cho phép và ph i chuy n sang thuê t. i u 15. Nghĩa v c a h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t.
 8. H gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t có nghĩa v quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 6 và 7 i u 79 c a Lu t t ai và i m 1 kho n 5 i u 1 c a Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai. Chương 3: QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C KINH T Ư C NHÀ NƯ C GIAO T CÓ THU TI N S D NG T i u 16. Quy n c a t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t. T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t có các quy n quy nh t i các kho n 1, 2, 4, 5, 6 và 8 i u 73 c a Lu t t ai, ngoài ra còn có quy n: 1. Chuy n như ng quy n s d ng t g n li n v i công trình ki n trúc, v i k t c u h t ng ã ư c xây d ng trên t ó; 2. Cho thuê quy n s d ng t g n li n v i công trình ki n trúc, v i k t c u h t ng ã ư c xây d ng trên t ó; 3. Th ch p giá tr quy n s d ng t t i t ch c tín d ng Vi t Nam vay v n s n xu t, kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 4. Góp v n b ng giá tr quy n s d ng t cùng v i tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i t ó h p tác s n xu t, kinh doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Nghĩa v c a t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t. T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t có nghĩa v quy nh t i i u 79 c a Lu t t ai, ngoài ra còn có các nghĩa v sau ây : 1. Ch p hành úng các quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư và xây d ng. 2. Tr l i t cho Nhà nư c khi h t th i h n s d ng t. Chương IV giao t u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê, t o v n xây d ng cơ s h t ng M C 1: GIAO T U TƯ XÂY D NG NHÀ BÁN HO C CHO THUÊ i u 18. Quy ho ch, k ho ch s d ng t xây d ng nhà .
 9. t s d ng u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê ph i trong quy ho ch phát tri n khu dân cư, khu ô th ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 19. L p h sơ xin giao t, trình t xét duy t h sơ xin giao t. 1. H sơ xin giao t g m: a) ơn xin giao t; b) Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t d án u tư xây d ng nhà bán ho c cho thuê; c) Phương án n bù gi i phóng m t b ng; d) Trích l c b n a chính ho c trích o a chính khu t ho c b n khu t trong ó xác nh rõ ranh gi i, di n tích khu t do S a chính ho c S a chính - Nhà t nơi có t ó xác nh n. H sơ xin giao t ư c l p thành hai b i v i trư ng h p thu c thNm quy n giao t c a y ban nhân dân c p t nh, l p thành b n b i v i trư ng h p thu c thNm quy n giao t c a Chính ph và g i n S a chính ho c S a chính - Nhà t nơi có t. 2. Trình t xét duy t h sơ xin giao t: a) Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l quy nh t i kho n 1 i u này, S a chính ho c S a chính - Nhà t hoàn thành các công vi c sau ây: - T ch c thNm tra và xác minh t i th c a, l p biên b n thNm tra h sơ xin giao t; - L p t trình và trình h sơ xin giao t lên y ban nhân dân c p t nh xem xét, quy t nh. b) Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l do S a chính ho c S a chính - Nhà t trình, y ban nhân dân c p t nh quy t nh giao t i v i trư ng h p thu c thNm quy n ho c l p t trình trình Th tư ng Chính ph và g i kèm hai b h sơ xin giao t n T ng c c a chính i v i trư ng h p thu c thNm quy n giao t c a Chính ph . c) Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l do y ban nhân dân c p t nh g i n, T ng c c a chính thNm nh h sơ xin giao t và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 20. T ch c th c hi n quy t nh giao t. Vi c t ch c th c hi n quy t nh giao t ư c quy nh như sau: 1. Sau khi có quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, t ch c kinh t ư c giao t ph i th c hi n n bù thi t h i cho ngư i có t b thu h i theo
 10. phương án n bù ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và n p ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t; 2. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m t ch c n bù thi t h i và tri n khai vi c gi i phóng m t b ng trong ph m vi a phương mình qu n lý; 3. S a chính ho c S a chính - Nhà t ch trì ph i h p cùng v i Phòng a chính, y ban nhân dân c p xã t ch c bàn giao m c gi i khu t trên th c a theo quy t nh giao t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho t ch c kinh t . i u 21. Chuy n như ng quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng. Vi c chuy n như ng quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 13, i u 14 c a Ngh nh s 17/1999/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 c a Chính ph . Ngư i nh n chuy n như ng ư c Nhà nư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. M C 2: GIAO T T O V N XÂY D NG CƠ S H T NG THEO D ÁN i u 22. L p và trình duy t d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. Hàng năm y ban nhân dân c p t nh l p và trình Th tư ng Chính ph phê duy t: 1. Danh m c các d án ư c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. 2. K ho ch s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. i u 23. Trình t th c hi n d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. 1. U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: a) Ch o vi c l p và trình c p có thNm quy n phê duy t d án xây d ng công trình cơ s h t ng ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép th c hi n; b) T ch c u th u ch n ch u tư th c hi n d án n u có nhi u ơn v tham gia, trư ng h p ch có m t ơn v xin th c hi n d án, thì ư c phép ch nh th u; c) Giao t ho c trình Th tư ng Chính ph giao t xây d ng công trình cơ s h t ng theo thNm quy n quy nh t i i u 23 c a Lu t t ai; d) T ch c nghi m thu và xác nh giá tr u tư xây d ng công trình cơ s h t ng theo quy nh c a pháp lu t; ) nh giá khu t s tr cho ch u tư ã b v n xây d ng cơ s h t ng theo quy nh c a pháp lu t; e) Hư ng d n vi c l p và trình c p có thNm quy n phê duy t d án xây d ng cơ s h t ng trên khu t tr cho ch u tư và quy t nh giao t ho c trình Th tư ng
 11. Chính ph giao t cho ch u tư theo thNm quy n quy nh t i i u 23 c a Lu t t ai. 2. Ti n thu ư c t vi c giao t, ti n xây d ng công trình ph i ư c h ch toán y vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách. i u 24. Quy n và nghĩa v c a t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t t o v n xây d ng cơ s h t ng. 1. T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t t o v n xây d ng cơ s h t ng có các quy n quy nh t i i u 16 c a Ngh nh này. 2. T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t t o v n xây d ng cơ s h t ng có nghĩa v quy nh t i i u 79 c a Lu t t ai, ngoài ra còn có nghĩa v ch p hành úng các quy nh v xây d ng công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Chương 5: GI I QUY T CÁC TRƯ NG H P Ã Ư C NHÀ NƯ C GIAO T, CHO THUÊ T, NH N CHUY N NHƯ NG QUY N S D NG T i u 25. Quy n và nghĩa v c a h gia ình, cá nhân s d ng t chuyên dùng. H gia ình, cá nhân ang s d ng t chuyên dùng mà không ph i t do Nhà nư c cho thuê, thì th i h n s d ng t là n nh lâu dài và có quy n và nghĩa v như h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t. i u 26. H gia ình, cá nhân chuy n m c ích s d ng t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i, khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n m c ích s d ng, thì không ph i chuy n sang thuê t và ư c ti p t c s d ng theo th i h n quy nh i v i các lo i t ó. i u 27. T ch c kinh t ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t. 1. T ch c kinh t ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t , t chuyên dùng h p pháp t ngư i khác mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, thì ư c s d ng t n nh lâu dài và không ph i chuy n sang thuê t. 2. T ch c kinh t ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p kèm theo chuy n m c ích s d ng t ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép mà ti n ã tr cho vi c nh n chuy n như ng, chuy n m c ích s d ng t không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, thì không ph i chuy n sang thuê t và th i h n s d ng t ư c tính theo th i h n c a d án ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t nhưng không quá 50 năm.
 12. 3. T ch c kinh t s d ng t quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này và t ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t khi góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài thì không ph i chuy n sang thuê t. i u 28. Doanh nghi p nhà nư c thuê t góp v n liên doanh v i nư c ngoài. 1. Doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c cho thuê t ư c s d ng giá tr ti n thuê t góp v n liên doanh v i nư c ngoài. Giá tr ti n thuê t ư c coi là v n ngân sách nhà nư c c p cho doanh nghi p. Doanh nghi p không ph i ghi nh n n và không ph i hoàn tr ti n thuê t, nhưng ph i n p thu tài s n theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Tài chính và T ng c c a chính hư ng d n c th vi c ghi tăng v n quy nh t i kho n 1 i u này cho doanh nghi p. i u 29. T ch c ã ư c Nhà nư c giao t, ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t mà ti n s d ng t, ti n nh n chuy n như ng ã tr có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. T ch c ã ư c Nhà nư c giao t ho c ã nh n chuy n như ng quy n s d ng t mà ti n s d ng t, ti n nh n chuy n như ng ã tr có ngu n g c t ngân sách nhà nư c, thì ph i chuy n sang thuê t theo th i h n c a d án nhưng không quá 50 năm. i u 30. T ch c, cá nhân thuê l i t trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao. 1. T ch c, cá nhân thuê l i t trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. i v i ph n di n tích t ã c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho t ch c, cá nhân thuê l i t, thì S a chính ho c S a chính - Nhà t ph i ch nh lý trên gi y ch ng nh n quy n s d ng t ã c p cho t ch c kinh doanh k t c u h t ng cho phù h p. 2. Th i h n thuê l i t trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao theo th i h n c a d án u tư ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. T ch c, cá nhân thuê l i t ã tr ti n thuê l i t cho c th i gian thuê l i ho c ã tr trư c ti n thuê l i t cho nhi u năm mà th i h n ã tr ti n còn l i ít nh t là 5 năm thì có quy n: a) Th ch p giá tr quy n s d ng t thuê l i và tài s n thu c s h u c a mình có trên t thuê l i t i t ch c tín d ng Vi t Nam; b) Chuy n như ng quy n s d ng t thuê l i và tài s n thu c s h u c a mình có trên t trong th i gian thuê l i t; c) Góp v n b ng giá tr quy n s d ng t thuê l i h p tác liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c; v i t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t;
 13. d) Ngoài các quy n quy nh t i i m a, b và c c a kho n này, cá nhân thuê l i t trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao còn có quy n th a k quy n s d ng t trong th i gian thuê l i t. 4. T ch c, cá nhân thuê l i t trong khu ch xu t, khu công nghi p, khu công ngh cao mà tr ti n thuê l i t hàng năm, ch có quy n chuy n như ng, th ch p tài s n thu c s h u c a mình g n li n v i quy n s d ng t thuê l i. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 31. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p và ngư i s d ng t. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p và ngư i s d ng t ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 32. Hi u l c thi hành. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản