Nghị định số 05/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
9
download

Nghị định số 05/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 05/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 05/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 05/2009/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH PHÁP L NH THU TÀI NGUYÊN VÀ PHÁP L NH S A I, B SUNG I U 6 PHÁP L NH THU TÀI NGUYÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Thu tài nguyên ngày 10 tháng 4 năm 1998; Căn c Pháp l nh s a i, b sung i u 6 Pháp l nh Thu tài nguyên ngày 22 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH Chương 1. I TƯ NG N P THU , CHNU THU TÀI NGUYÊN i u 1. T ch c, cá nhân ti n hành khai thác tài nguyên thiên nhiên dư i m i hình th c là i tư ng n p thu tài nguyên theo quy nh t i i u 1 Pháp l nh Thu tài nguyên. i u 2. Các lo i tài nguyên thiên nhiên trong ph m vi t li n, h i o, n i th y, lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a thu c ch quy n và quy n tài phán c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là i tư ng ch u thu tài nguyên, bao g m: 1. Khoáng s n kim lo i. 2. Khoáng s n không kim lo i, k c khoáng s n làm v t li u xây d ng thông thư ng và t khai thác san l p, xây p công trình, làm nguyên li u và các m c ích khác; nư c khoáng, nư c nóng thiên nhiên thu c i tư ng quy nh t i Lu t Khoáng s n. 3. D u m là d u thô theo quy nh t i kho n 2 i u 3 Lu t D u khí. 4. Khí t là khí thiên nhiên theo quy nh t i kho n 3 i u 3 Lu t D u khí. 5. Khí than theo quy nh t i kho n 3 i u 1 Lu t s a i, b sung m t s i uc a Lu t D u khí.
  2. 6. S n phNm c a r ng t nhiên bao g m: các lo i th c v t, ng v t và các lo i s n phNm khác c a r ng t nhiên. 7. Th y s n t nhiên bao g m: các lo i ng v t, th c v t t nhiên bi n, sông, ngòi, h . 8. Nư c thiên nhiên g m: nư c m t, nư c dư i t, tr nư c khoáng và nư c nóng thiên nhiên quy nh t i kho n 2 i u này. 9. Các lo i tài nguyên thiên nhiên khác. i u 3. Trư ng h p doanh nghi p khai thác tài nguyên ư c thành l p trên cơ s liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh, thì thu tài nguyên ph i n p c a doanh nghi p liên doanh, c a Bên nư c ngoài ư c xác nh trong h p ng h p tác kinh doanh và tính vào ph n s n phNm chia cho Bên Vi t Nam. Khi chia s n phNm khai thác, Bên Vi t Nam có trách nhi m n p thu tài nguyên vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và quy nh c a Ngh nh này. Chương 2. CĂN C TÍNH THU , BI U THU VÀ PHƯƠNG TH C N P THU TÀI NGUYÊN i u 4. Căn c tính thu tài nguyên là s n lư ng tài nguyên thương phNm th c t khai thác, giá tính thu và thu su t. Riêng i v i d u thô, khí thiên nhiên và khí than (sau ây g i chung là d u, khí), căn c tính thu tài nguyên ư c xác nh trên cơ s lu ti n t ng ph n c a t ng s n lư ng d u, khí th c khai thác trong m i kỳ n p thu tính theo s n lư ng d u, khí bình quân m i ngày khai thác ư c c a h p ng d u, khí, thu su t thu tài nguyên và s ngày khai thác trong kỳ tính thu . i u 5. S n lư ng tài nguyên thương phNm th c t khai thác là s lư ng, tr ng lư ng ho c kh i lư ng tài nguyên khai thác th c t trong kỳ n p thu , không ph thu c vào m c ích khai thác tài nguyên. i u 6. 1. Giá tính thu tài nguyên là giá bán ơn v s n phNm tài nguyên t i nơi khai thác. a. i v i lo i tài nguyên khai thác trong tháng có cùng phNm c p, ch t lư ng, m t ph n s n lư ng tài nguyên ư c bán ra t i nơi khai thác theo giá th trư ng, m t ph n bán i nơi khác ho c ưa vào s n xu t, ch bi n, sàng tuy n, phân lo i, ch n l c thì giá tính thu c a toàn b s n lư ng tài nguyên khai thác ư c là giá bán ơn v s n phNm tài nguyên ó t i nơi khai thác không bao g m thu giá tr gia tăng; b. Trư ng h p trong tháng có phát sinh s n lư ng tài nguyên khai thác, nhưng không phát sinh doanh thu bán tài nguyên thì giá tính thu ơn v tài nguyên ư c xác nh căn c vào giá tính thu ơn v s n phNm tài nguyên c a tháng trư c li n k .
  3. 2. Trư ng h p lo i tài nguyên chưa xác nh ư c giá bán ơn v s n phNm tài nguyên quy nh t i kho n 1 i u này thì giá tính thu ơn v tài nguyên ư c xác nh căn c vào m t trong nh ng cơ s sau: a. Giá bán bình quân trên th trư ng c a ơn v tài nguyên cùng lo i khai thác có giá tr tương ương; b. Giá bán ơn v c a s n phNm nguyên ch t và hàm lư ng ch t này trong tài nguyên khai thác ho c giá c a s n phNm nguyên ch t và hàm lư ng c a t ng ch t trong tài nguyên khai thác; c. T l ph n trăm trên giá bán c a s n phNm ư c s n xu t, ch bi n t tài nguyên khai thác. 3. Giá tính thu tài nguyên i v i m t s trư ng h p c th như sau: a. i v i nư c thiên nhiên dùng s n xu t th y i n, giá tính thu tài nguyên là giá bán i n thương phNm bình quân; giá tính thu i v i nư c khoáng, nư c thiên nhiên dùng vào m c ích khác th c hi n quy nh t i i m c kho n 2 i u này; b. i v i g là giá bán t i bãi giao; c. i v i d u, khí, giá tính thu tài nguyên ư c xác nh như sau: i v i d u thô, giá tính thu tài nguyên là giá bình quân gia quy n c a d u thô ư c bán t i i m giao nh n theo h p ng giao d ch sòng ph ng. i v i khí thiên nhiên, khí than giá tính thu tài nguyên là giá bán theo h p ng giao d ch sòng ph ng t i i m giao nh n. Trư ng h p d u thô, khí thiên nhiên, khí than ư c bán không theo h p ng giao d ch sòng ph ng, giá tính thu do B Tài chính quy nh. 4. B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá tính thu tài nguyên quy nh t i i u này. 5. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th giá tính thu i v i tài nguyên chưa xác nh ư c giá bán ơn v s n phNm tài nguyên (tr d u, khí và nư c thiên nhiên dùng s n xu t th y i n) theo hư ng d n c a B Tài chính. i u 7. 1. Bi u thu tài nguyên ư c ban hành t i Ph l c I và Ph l c II kèm theo Ngh nh này. 2. Căn c vào giá th trư ng c a t ng lo i tài nguyên và yêu c u qu n lý i v i t ng lo i tài nguyên trong t ng th i kỳ, B Tài chính ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh m c thu su t i v i t ng lo i tài nguyên trong Bi u thu tài nguyên ban hành kèm theo Ngh nh này phù
  4. h p v i Bi u thu su t quy nh t i i u 1 Pháp l nh s a i, b sung i u 6 Pháp l nh Thu tài nguyên ngày 22 tháng 11 năm 2008. i u 8. T ch c, cá nhân khai thác tài nguyên th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu tài nguyên theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý thu . Riêng i v i d u, khí th c hi n như sau: 1. Thu tài nguyên i v i khai thác d u, khí ư c n p b ng d u thô, khí thiên nhiên, khí than, b ng ti n ho c m t ph n b ng ti n và m t ph n b ng d u thô, khí thiên nhiên, khí than theo quy nh c a B Tài chính. Cơ quan thu thông báo cho ngư i n p thu b ng văn b n trư c 6 tháng v vi c n p thu tài nguyên b ng ti n hay b ng d u khí. 2. a i m n p thu tài nguyên thu b ng d u thô, khí thiên nhiên, khí than là i m giao nh n. Trong trư ng h p cơ quan thu yêu c u n p thu tài nguyên t i a i m khác thì i tư ng n p thu ư c tr chi phí v n t i và các chi phí tr c ti p khác phát sinh do thay i a i m n p thu vào ph n thu tài nguyên ph i n p. Chương 3. MI N, GI M THU TÀI NGUYÊN i u 9. Thu tài nguyên ư c mi n, gi m trong các trư ng h p sau ây: 1. T ch c, cá nhân khai thác tài nguyên g p thiên tai, ch ho , tai n n b t ng , gây t n th t n tài nguyên ã kê khai và n p thu ư c xét mi n thu tài nguyên ph i n p cho s tài nguyên b t n th t. Trư ng h p ã n p thu tài nguyên thì ư c hoàn tr l i s thu ã n p ho c bù tr vào s thu tài nguyên ph i n p c a kỳ sau. 2. T ch c, cá nhân ho t ng khai thác th y s n vùng bi n xa b b ng phương ti n có công su t l n ư c mi n thu tài nguyên trong 5 năm k t khi ư c c p Gi y phép khai thác và gi m 50% thu tài nguyên trong 5 năm ti p theo. Sau th i gian mi n, gi m thu trên ây, n u t ch c, cá nhân khai thác th y s n vùng bi n xa b còn b l thì s ti p t c ư c xét gi m thu tài nguyên tương ng v i s l c a t ng năm trong th i gian không quá 5 năm liên t c ti p theo. 3. Mi n thu tài nguyên i v i s n phNm r ng t nhiên do cá nhân ư c phép khai thác ph c v cho i s ng sinh ho t hàng ngày như: g , cành, c i, tre, n a, mai, giang, tranh, v u, l ô. 4. Mi n thu tài nguyên i v i nư c thiên nhiên dùng vào s n xu t th y i n không hòa vào m ng lư i i n qu c gia. 5. T ch c, cá nhân khai thác t s d ng vào các m c ích sau ư c mi n thu tài nguyên: a. San l p, xây d ng các công trình ph c v an ninh, qu c phòng; b. San l p, xây d ng các công trình ê i u, th y l i, ph c v nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p;
  5. c. San l p, xây d ng các công trình mang ý nghĩa nhân o, t thi n ho c dành ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng; t t khai thác và s d ng t i ch trên di n tích t ư c giao, ư c thuê; d. San l p, xây d ng các công trình cơ s h t ng mi n núi (trong a bàn c p huy n là huy n mi n núi) ph c v cho vi c phát tri n i s ng kinh t xã h i trong vùng; . San l p, xây d ng các công trình tr ng i m qu c gia theo quy t nh c a Chính ph cho t ng trư ng h p c th . Vi c mi n thu tài nguyên t i kho n 5 i u này ch áp d ng v i các ơn v khai thác không nh m m c ích kinh doanh. i u 10. Mi n thu tài nguyên i v i các t ch c, cá nhân ho t ng ánh b t h i s n, s n xu t mu i chưa qua ch bi n n năm 2010 ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 m c II Ngh quy t s 47/2005/QH11 ngày 01 tháng 11 năm 2005 c a Qu c h i. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 11. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 1. Bãi b các Ngh nh: s 68/1998/N -CP ngày 03 tháng 9 năm 1998, s 147/2006/N -CP ngày 01 tháng 12 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Thu tài nguyên và các i u 44, 45, 46 và i u 47 Ngh nh s 48/2000/N -CP ngày 12 tháng 9 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t D u khí. 2. i v i d án u tư ho c h p ng d u, khí ã ký k t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành mà trong Gi y phép u tư ho c H p ng d u, khí có quy nh vi c n p thu tài nguyên thì th c hi n theo quy nh t i Gi y phép u tư ho c H p ng d u, khí ã ký. i v i các H p ng d u, khí chưa ư c ký trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành nhưng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t c th v m c thu tài nguyên thì th c hi n theo quy t nh phê duy t c a Th tư ng Chính ph . i u 12. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  6. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b). PH L C I BI U THU SU T THU TÀI NGUYÊN (TR D U THÔ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN, KHÍ THAN) (Ban hành kèm theo Ngh nh s 05/2009/N -CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) STT Nhóm, lo i tài nguyên Thu su t (%) I Khoáng s n kim lo i 1 Khoáng s n kim lo i en (s t, man gan, titan …) 7 2 Khoáng s n kim lo i màu: 2.1 Vàng sa khoáng 9 2.2 Vàng c m 9 2.3 t hi m 12 2.4 B ch kim, thi c, Won fram, b c, antimoan 7 2.5 Chì, k m, nhôm, bau xít, ng, niken, coban, monlipden, thu 7 ngân, ma nhê, vanadi, platin 2.6 Các lo i khoáng s n kim lo i màu khác 7 II Khoáng s n không kim lo i (tr nư c nóng, nư c khoáng thiên nhiên ư c quy nh t i M c V dư i ây) 1 Khoáng s n không kim lo i dùng làm v t li u xây d ng thông thư ng: 1.1 t khai thác san l p, xây p công trình 3 1.2 Khoáng s n không kim lo i làm v t li u xây d ng thông 5 thư ng khác ( á, cát, s i, t làm g ch…) 2 Khoáng s n không kim lo i làm v t li u xây d ng cao c p 7
  7. (grannít, ônômit, sét ch u l a, quâc zít,…) 3 Khoáng s n không kim lo i dùng trong s n xu t công nghi p 7 (pirít, phosphorít, cao lanh, mica, th ch anh k thu t, á nung vôi và s n xu t ciment, cát làm th y tinh…) - Riêng: apatít, séc păng tin 3 4 Than: 4.1 Than an tra xít h m lò 4 4.2 Than an tra xít l thiên 6 4.3 Than nâu, than m 6 4.4 Than khác 4 5 á quý 5.1 Kim cương, ru bi, saphia, emôrôt, alexandrit, opan quý màu 16 en 5.2 A dit, rô ôlit, pyr p, berin, spinen, tôpaz, th ch anh tinh th 12 (màu tím xanh, vàng l c, da cam), crizôlit, pan quý (màu tr ng, l a), fenpat, birusa, nêfrit 5.3 Các lo i á quý khác 10 6 Các lo i khoáng s n không kim lo i khác 4 III S n ph m r ng t nhiên 1 G tròn các lo i: 1.1 Nhóm I 40 1.2 Nhóm II 35 1.3 Nhóm III, IV 30 1.4 Nhóm V, VI, VII, VIII 25 2 G tr m 20 3 G làm nguyên li u s n xu t gi y (b , thông m …) 20 4 G c t bu m, g c c áy 20 5 G tNm, g ư c, g tràm 20 6 Cành, ng n 15 7 C i 5 8 Tre, n a, giang, mai, v u, l ô … 10 9 Dư c li u 9.1 Tr m hương, kỳ nam 25 9.2 H i, qu , sa nhân, th o qu 10 9.3 Các lo i dư c li u khác 5
  8. 10 Các lo i s n phNm r ng t nhiên khác: 10.1 Chim, thú r ng (lo i ư c phép khai thác) 20 10.2 S n phNm r ng t nhiên khác 5 IV Th y s n t nhiên 1 Ng c trai, bào ngư, h i sâm 10 2 Tôm, cá, m c và các lo i th y s n khác 2 V Nư c khoáng thiên nhiên, nư c thiên nhiên 1 Nư c khoáng thiên nhiên; nư c thiên nhiên tinh l c óng chai, 8 óng h p 2 Nư c thiên nhiên dùng s n xu t th y i n 2 3 Nư c thiên nhiên khai thác ph c v ngành s n xu t (ngoài quy nh t i i m 1 và i m 2): 3.1 S d ng làm nguyên li u chính ho c ph t o thành y u t v t 3 ch t trong s n xu t s n phNm 3.2 S d ng chung ph c v s n xu t (v sinh công nghi p, làm mát, t o hơi…) a. S d ng nư c m t 1 b. S d ng nư c dư i t 2 3.3 Nư c thiên nhiên dùng s n xu t nư c s ch, dùng ph c v các 0 ngành nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p và nư c thiên nhiên khai thác t gi ng ào, gi ng khoan ph c v sinh ho t - Trư ng h p dùng nư c dư i t s n xu t nư c s ch 0,5 4 Nư c thiên nhiên khai thác dùng vào các m c ích khác ngoài quy nh t i i m 1, 2 và 3 4.1 Trong ho t ng d ch v : a. S d ng nư c m t 3 b. S d ng nư c dư i t 5 4.2 Trong s n xu t công nghi p, xây d ng, khai khoáng: a. S d ng nư c m t 3 b. S d ng nư c dư i t 4 4.3 Khai thác dùng m c ích khác: a. S d ng nư c m t 0 b. S d ng nư c dư i t 0,5 VI Tài nguyên khác 10 1 Y n sào 20
  9. 2 Tài nguyên khác 10 PH L C II BI U THU SU T THU TÀI NGUYÊN I V I D U THÔ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN, KHÍ THAN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 05/2009/N -CP ngày 19 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph ) STT S n lư ng khai thác D án khuy n khích D án u tư khác I i v i d u thô 1 n 20.000 thùng/ngày 6% 8% 2 Trên 20.000 thùng n 50.000 thùng/ngày 8% 10% 3 Trên 50.000 thùng n 75.000 thùng/ngày 10% 12% 4 Trên 75.000 thùng n 100.000 12% 17% thùng/ngày 5 Trên 100.000 thùng n 150.000 17% 22% thùng/ngày 6 Trên 150.000 thùng/ngày 22% 27% II i v i khí thiên nhiên, khí than 1 n 5 tri u m3/ngày 0% 0% 2 Trên 5 tri u m3 n 10 tri u m3/ngày 3% 5% 3 Trên 10 tri u m3/ngày 6% 10%
Đồng bộ tài khoản