Nghị định số 08/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
94
lượt xem
20
download

Nghị định số 08/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 08/2000/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 08/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2000/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 3 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 08 /2000/N -CP NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 2000 V ĂNG KÝ GIAO DNCH B O M CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH : Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh v vi c ăng ký c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n (sau ây g i chung là ăng ký giao d ch b o m); v t ch c, nhi m v , quy n h n c a cơ quan ăng ký giao d ch b o m và trình t , th t c ăng ký, tr trư ng h p lu t, pháp l nh ho c ngh nh có quy nh khác. i u 2. i tư ng ăng ký 1. Nh ng trư ng h p sau ây ph i ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký giao d ch b o m: a) Vi c c m c , th ch p tài s n mà pháp lu t quy nh tài s n ó ph i ăng ký quy n s h u; b) Vi c c m c , th ch p tài s n không thu c quy nh t i i m a, kho n 1 i u này nhưng các bên tho thu n bên c m c , bên th ch p ho c ngư i th ba gi tài s n; c) Vi c c m c , th ch p m t tài s n b o m th c hi n nhi u nghĩa v ; d) Văn b n thông báo v vi c x lý tài s n b o m. 2. Khi có yêu c u, thì vi c b o lãnh b ng tài s n cũng ư c ăng ký.
  2. 3. Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Nguyên t c ăng ký giao d ch b o m 1. Các giao d ch b o m ư c ăng ký trên cơ s n i dung kê khai trong ơn c a ngư i yêu c u ăng ký. Các n i dung kê khai trong ơn yêu c u ăng ký ph i chính xác, y , trung th c. Ngư i yêu c u ăng ký ph i ch u trách nhi m v n i dung ăng ký. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan ăng ký có quy n yêu c u ngư i yêu c u ăng ký cung c p gi y t liên quan n vi c ăng ký. 2. Cơ quan ăng ký ph i ăng ký k p th i, chính xác theo úng n i dung ơn mà ngư i yêu c u ăng ký ã kê khai và t o i u ki n cho vi c ăng ký, tìm hi u thông tin. 3. H th ng d li u qu c gia các giao d ch b o m và s ăng ký giao d ch b o m ư c m công khai m i ngư i có th tra c u, tìm hi u thông tin khi có yêu c u. i u 4. L phí 1. Ngư i yêu c u ăng ký, ngư i yêu c u ăng ký thay i, ngư i yêu c u ăng ký gia h n, ngư i yêu c u cung c p thông tin v giao d ch b o m ph i n p l phí khi n p ơn yêu c u; trư ng h p g i ơn yêu c u qua ư ng bưu i n ho c qua các phương ti n thông tin liên l c khác, thì ph i n p l phí vào tài kho n c a cơ quan ăng ký giao d ch b o m. 2. M c l phí, vi c qu n lý và s d ng l phí ăng ký và cung c p thông tin v giao d ch b o m do B Tài chính ph i h p v i B Tư pháp quy nh. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C V ĂNG KÝ GIAO DNCH B O M, CƠ QUAN ĂNG KÝ GIAO DNCH B O M i u 5. Nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp trong vi c qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m B Tư pháp là cơ quan giúp Chính ph th c hi n qu n lý th ng nh t v ăng ký giao d ch b o m, có nhi m v , quy n h n sau ây : 1. So n th o, trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v ăng ký giao d ch b o m; 2. Hư ng d n, ki m tra, ch o, t ch c b i dư ng nghi p v , chuyên môn cho cán b làm công tác ăng ký giao d ch b o m; 3. Qu n lý cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m;
  3. 4. Ban hành, qu n lý và hư ng d n theo thNm quy n vi c s d ng các m u ơn, gi y t , s ăng ký, t ch c qu n lý "H th ng d li u qu c gia các giao d ch b o m"; 5. Th ng kê ăng ký giao d ch b o m, t ng h p và báo cáo Chính ph v công tác ăng ký giao d ch b o m trong ph m vi c nư c; 6. Gi i quy t khi u n i, t cáo v ăng ký giao d ch b o m theo thNm quy n; 7. H p tác qu c t v ăng ký giao d ch b o m. i u 6. Nhi m v , quy n h n c a B Giao thông v n t i, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam trong vi c qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m B Giao thông v n t i, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam th c hi n qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m i v i tàu bi n, tàu bay, có nhi m v , quy n h n sau ây : 1. So n th o, trình cơ quan có thNm quy n ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v giao d ch b o m i v i tàu bi n, tàu bay; 2. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c ch o, hư ng d n, ki m tra, t ch c th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i tàu bi n, tàu bay theo quy nh c a pháp lu t; 3. T ch c b i dư ng nghi p v , chuyên môn cho cán b làm công tác ăng ký giao d ch b o m i v i tàu bi n, tàu bay; 4. Báo cáo nh kỳ sáu tháng và báo cáo hàng năm cho B Tư pháp v vi c ăng ký giao d ch b o m i v i tàu bi n, tàu bay; 5. Gi i quy t khi u n i, t cáo v ăng ký giao d ch b o m theo thNm quy n. i u 7. Nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c v ăng ký giao d ch b o m i v i quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t t i a phương mình, có nhi m v , quy n h n sau ây : 1. Ch o, ki m tra, t ch c th c hi n vi c ăng ký và qu n lý ăng ký giao d ch b o m i v i b t ng s n và quy n s d ng t theo quy nh c a Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan; 2. Xây d ng h th ng ăng ký giao d ch b o m iv ib t ng s n và quy n s d ng t t i a phương mình; 3. T ch c b i dư ng nghi p v , chuyên môn cho cán b làm công tác ăng ký giao d ch b o m i v i b t ng s n và quy n s d ng t;
  4. 4. Báo cáo nh kỳ sáu tháng và báo cáo hàng năm cho B Tư pháp v vi c ăng ký giao d ch b o m i v i b t ng s n và quy n s d ng t; 5. Gi i quy t khi u n i, t cáo v ăng ký giao d ch b o m theo thNm quy n. i u 8. Cơ quan ăng ký giao d ch b o m 1. Các cơ quan ăng ký giao d ch b o m bao g m : a) Cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m và chi nhánh; b) Cơ quan ăng ký tàu bi n và thuy n viên khu v c; c) C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; d) S a chính ho c S a chính - Nhà t; ) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n. 2. ThNm quy n ăng ký c a các cơ quan ăng ký giao d ch b o m ư c quy nh như sau : a) Cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m và chi nhánh th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i các lo i tài s n, tr các trư ng h p ư c ăng ký t i các cơ quan theo quy nh t i các i m b, c, d và kho n này; b) Cơ quan ăng ký tàu bi n và thuy n viên khu v c, nơi ã ăng ký tàu bi n th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i tàu bi n; c) C c Hàng không dân d ng Vi t Nam th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i tàu bay; d) S a chính ho c S a chính - Nhà t, nơi có b t ng s n th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t trong trư ng h p bên b o m là t ch c; ) y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi có b t ng s n ăng ký giao d ch b o m i v i quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t trong trư ng h p bên b o m là h gia ình, cá nhân. i u 9. Nhi m v , quy n h n c a cơ quan ăng ký giao d ch b o m Cơ quan ăng ký giao d ch b o m có nhi m v , quy n h n sau ây : 1. ăng ký giao d ch b o m; ăng ký thay i n i dung ã ăng ký; ăng ký gia h n; xoá ăng ký; 2. C p gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m và b n sao gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m;
  5. 3. ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n b o m; 4. T ch i ăng ký ho c t ch i cung c p thông tin khi ngư i yêu c u ăng ký ho c ngư i yêu c u cung c p thông tin không khai y theo m u ơn ho c không n p l phí theo quy nh; 5. Cung c p thông tin v giao d ch b o m ã ăng ký; 6. Thu l phí ăng ký, l phí cung c p thông tin v giao d ch b o m; 7. Lưu tr h sơ, tài li u, b o qu n các thông tin ã ư c ăng ký. Chương 3: TRÌNH T , TH T C ĂNG KÝ VÀ CUNG C P THÔNG TIN V GIAO DNCH B O M i u 10. Ngư i yêu c u ăng ký giao d ch b o m, g i ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m 1. Ngư i yêu c u ăng ký giao d ch b o m có th là bên b o m, bên nh n b o m ho c ngư i ư c u quy n.Trong trư ng h p thay i bên b o m, bên nh n b o m, thì bên b o m m i, bên nh n b o m m i cũng có th là ngư i yêu c u ăng ký thay i ó. ư2. Ngư i yêu c u ăng ký có th n p ơn tr c ti p t i cơ quan ăng ký ho c g i ơn qua ư ng bưu i n, qua các phương ti n thông tin liên l c khác n cơ quan ăng ký. i u 11. N i dung ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m có n i dung ch y u sau ây : 1. Bên b o m và bên nh n b o m: a) Trư ng h p là cá nhân : h và tên, ngày, tháng, năm sinh, s ch ng minh nhân dân (n u có), a ch , s i n tho i ho c s fax (n u có); b) Trư ng h p là t ch c : tên, lo i hình, s ăng ký kinh doanh (n u có), a ch tr s chính, a ch tr s c a chi nhánh, n u bên yêu c u ăng ký là chi nhánh, s i n tho i ho c s fax (n u có). 2. Mô t tài s n b o m. i u 12. Trách nhi m c a ngư i yêu c u ăng ký 1. Ngư i yêu c u ăng ký ph i kê khai y theo m u ơn, úng s th t, úng tho thu n c a các bên v giao d ch b o m.
  6. 2. Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký ghi vào ơn các n i dung không úng s th t, không úng tho thu n c a các bên v giao d ch b o m mà gây thi t h i, thì ph i b i thư ng cho ngư i b thi t h i. i u 13. Hi u l c c a vi c ăng ký Vi c ăng ký giao d ch b o m có giá tr trong năm năm, k t ngày ăng ký, tr trư ng h p các bên có yêu c u xoá ăng ký trư c th i h n ho c có yêu c u ăng ký gia h n. Th i h n c a m i l n ăng ký gia h n là năm năm. i u 14. Nh n ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m 1. Khi nh n ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m ã ư c ghi y các n i dung theo m u, cơ quan ăng ký ph i ghi vào ơn th i i m nh n (gi , ngày, tháng, năm) và c p cho ngư i yêu c u ăng ký b n sao ơn yêu c u có ghi th i i m nh n ơn h p l . 2. Trư ng h p ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m không ghi y các n i dung theo m u ho c ngư i yêu c u ăng ký không n p l phí, thì cơ quan ăng ký tr l i ơn yêu c u ăng ký và nêu rõ lý do t ch i ăng ký. i u 15. C p gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m Cơ quan ăng ký ph i k p th i nh p các n i dung kê khai trong ơn yêu c u ăng ký vào H th ng d li u ho c s ăng ký và trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ơn h p l ph i c p cho ngư i yêu c u ăng ký gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m. i u 16. H th ng d li u qu c gia các giao d ch b o m Các giao d ch b o m i v i ng s n, tàu bi n, tàu bay, quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t ư c lưu gi trong "H th ng d li u qu c gia các giao d ch b o m" theo tên c a bên b o m (sau ây g i là H th ng d li u). H th ng d li u là cơ s d li u th ng nh t toàn qu c và do cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m th ng nh t qu n lý. i u 17. S ăng ký giao d ch b o m 1. Các giao d ch b o m i v i tàu bi n, tàu bay ư c ghi vào S ăng ký tàu bi n qu c gia, S ăng b tàu bay. 2. Các giao d ch b o m i v i b t ng s n và quy n s d ng t c a t ch c, cá nhân và h gia ình ư c ghi vào s ăng ký giao d ch b o m i v i b t ng s n theo tên c a bên b o m. i u 18. N i dung gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m Gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m có n i dung ch y u sau ây :
  7. 1. Bên b o m và bên nh n b o m: a) Trư ng h p là cá nhân : h và tên, ngày, tháng, năm sinh, s ch ng minh nhân dân (n u có), a ch , s i n tho i ho c s fax (n u có); b) Trư ng h p là t ch c : tên, lo i hình, s ăng ký kinh doanh (n u có), a ch tr s chính, a ch tr s c a chi nhánh, n u bên yêu c u ăng ký là chi nhánh, s i n tho i ho c s fax (n u có). 2. Tài s n b o m : ghi các n i dung v tài s n b o m như trong ơn ngh ăng ký; 3. Th i i m ăng ký; 4. Th i h n ăng ký có hi u l c; 5. Th i i m ăng ký h t h n; 6. S ăng ký; 7. Danh m c các giao d ch b o m theo tên c a bên b o m hi n ang lưu gi trong H th ng d li u ho c trong s ăng ký t i th i i m c p gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m. i u 19. Thay i n i dung ã ăng ký 1. Ngư i yêu c u ăng ký có quy n yêu c u cơ quan ăng ký thay i n i dung ã ăng ký. Ngư i yêu c u thay i n i dung ã ăng ký ph i g i ơn ngh thay i n cơ quan ăng ký có thNm quy n theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 2. ơn yêu c u thay i ăng ký có n i dung ch y u sau ây : a) Ngư i yêu c u ăng ký thay i: Trư ng h p là cá nhân : h và tên, ngày, tháng, năm sinh, s ch ng minh nhân dân (n u có), a ch , s i n tho i ho c s fax ( n u có); Trư ng h p là t ch c : tên, lo i hình, s ăng ký kinh doanh (n u có), a ch tr s chính, a ch tr s c a chi nhánh, n u bên yêu c u ăng ký là chi nhánh, s i n tho i ho c s fax (n u có). b) N i dung thay i : bên b o m, bên nh n b o m, tài s n b o m, thay i th t ưu tiên thanh toán (n u có) và các n i dung khác ã ăng ký. i u 20. S a ch a sai sót Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký phát hi n trong ơn yêu c u ăng ký ho c gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m có sai sót, thì có quy n yêu c u cơ quan ăng ký s a l i cho úng v i n i dung ã kê khai trong ơn yêu c u ăng ký. Vi c n p ơn yêu c u s a ch a sai sót ư c th c hi n theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này.
  8. Khi nh n ơn yêu c u s a ch a sai sót, cơ quan ăng ký ph i ghi vào ơn th i i m nh n (gi , ngày, tháng, năm). Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ơn h p l , cơ quan ăng ký ph i c p cho ngư i yêu c u s a ch a sai sót gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m. i u 21. Th i i m ăng ký 1. Th i i m ăng ký giao d ch b o m là th i i m cơ quan ăng ký nh n ơn h p l theo quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh này. 2. Th i i m ăng ký giao d ch b o m trong các trư ng h p dư i ây ư c tính như sau: a) Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký có ơn yêu c u s a ch a sai sót trong ơn yêu c u ăng ký, thì th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n ơn yêu c u s a ch a sai sót ó; b) Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký có ơn yêu c u s a ch a sai sót trong gi y ch ng nh n ăng ký, thì th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n ơn yêu c u ăng ký theo quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh này; c) Trư ng h p ngư i yêu c u ăng ký có ơn yêu c u ăng ký thay i, thì th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n ơn yêu c u ăng ký theo quy nh t i kho n 1 i u 14 Ngh nh này; n u là yêu c u ăng ký b sung tài s n b o m, thì th i i m ăng ký là th i i m cơ quan ăng ký nh n ơn yêu c u b sung tài s n b o m ó. i u 22. Giá tr pháp lý c a vi c ăng ký giao d ch b o m 1. Các giao d ch b o m ã ăng ký có giá tr i v i ngư i th ba, k t th i i m ăng ký cho n khi h t hi u l c ăng ký theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này. 2. Th t ưu tiên thanh toán gi a nh ng ngư i cùng nh n b o m b ng m t tài s n ư c xác nh theo th t ăng ký. 3. Vi c ăng ký giao d ch b o m và gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m không có giá tr xác nh n tính xác th c c a giao d ch b o m. i u 23. Xoá ăng ký Vi c xoá ăng ký ư c th c hi n như sau : 1. Trư c ngày th i h n ăng ký ch m d t theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này, bên b o m ho c bên nh n b o m ngh xoá ăng ký trong các trư ng h p quy nh t i các i u 343, 362, 375 và 418 B Lu t Dân s và trong trư ng h p nghĩa v ư c b o m ch m d t; ngư i yêu c u xoá ăng ký ph i kê khai y vào ơn yêu c u xoá ăng ký theo m u và g i cho cơ quan ăng ký theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này. Ngư i yêu c u xoá ăng ký không ph i tr l phí.
  9. 2. Cơ quan ăng ký xoá ăng ký trong H th ng d li u ho c trong s ăng ký. Trong th i h n ba ngày, k t ngày nh n ơn yêu c u xoá ăng ký, cơ quan ăng ký c p cho ngư i có ơn yêu c u gi y ch ng nh n xoá ăng ký giao d ch b o m theo m u. Trong trư ng h p ngư i yêu c u xoá ăng ký là bên b o m, thì cơ quan ăng ký ph i g i cho bên nh n b o m b n sao gi y ch ng nh n xoá ăng ký giao d ch b o m. i u 24. Cung c p thông tin v giao d ch b o m 1. M i cá nhân, t ch c u có quy n tìm hi u thông tin v giao d ch b o m. Cơ quan ăng ký có trách nhi m hư ng d n, t o i u ki n cho cá nhân, t ch c trong vi c tìm hi u thông tin v giao d ch b o m. 2. Vi c cung c p thông tin ư c th c hi n theo tên c a bên b o m nêu trong ơn yêu c u. Cơ quan ăng ký cung c p cho ngư i yêu c u cung c p thông tin v các giao d ch b o m theo tên c a bên b o m ang ư c lưu gi trong H th ng d li u ho c trong s ăng ký t i th i i m cung c p. i u 25. ThNm quy n cung c p thông tin c a các cơ quan ăng ký giao d ch b o m ThNm quy n cung c p thông tin c a các cơ quan ăng ký giao d ch b o m ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m và chi nhánh cung c p thông tin v giao d ch b o m ã ư c lưu gi trong H th ng d li u; 2. Cơ quan ăng ký tàu bi n và thuy n viên, C c Hàng h i Vi t Nam cung c p thông tin v giao d ch b o m ã ăng ký i v i tàu bi n; 3. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam cung c p thông tin v giao d ch b o m ã ăng ký i v i tàu bay; 4. S a chính ho c S a chính - Nhà t, nơi có b t ng s n cung c p thông tin v giao d ch b o m ã ăng ký i v i quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t c a t ch c; 5. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, nơi có b t ng s n cung c p thông tin v giao d ch b o m ã ăng ký i v i quy n s d ng t, b t ng s n g n li n v i t c a cá nhân, h gia ình. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 26. Chuy n i vi c ăng ký l i các giao d ch b o m
  10. Các giao d ch b o m i v i ng s n ã ăng ký trư c ngày Ngh nh này có hi u l c mà nay thu c thNm quy n ăng ký c a cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m và chi nhánh ư c ăng ký l i theo ơn c a ngư i yêu c u ăng ký. Trong th i h n 12 tháng, k t ngày Ngh nh này có hi u l c, n u cá nhân, t ch c có ơn yêu c u ăng ký l i, thì không ph i tr l phí ăng ký và ngày ăng ký cũ v n ư c b o lưu; n u quá th i h n này m i có yêu c u ăng ký l i, thì yêu c u ăng ký ó ư c coi là yêu c u ăng ký m i và có hi u l c, k t th i i m ăng ký theo quy nh t i i u 21 Ngh nh này. i u 27. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 28. Thi hành Ngh nh 1. B Tư pháp, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản