Nghị định số 10/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Tan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
68
lượt xem
4
download

Nghị định số 10/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 10/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 10/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- Hà N i, ngày 06 tháng 02 năm 2009 S : 10/2009/NĐ-CP NGH Đ NH QUY Đ NH X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH TI N HÀNH TH T C PHÁ SN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phá s n ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002; Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 04 năm 2008; Xét đ ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGH Đ NH: Chương 1. NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh hành vi vi ph m hành chính, hình th c x ph t, m c ph t, th m quy n x ph t, th t c x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n thì b x ph t theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n trong ph m vi lãnh th Vi t Nam thì b x ph t theo quy đ nh t i Ngh đ nh này. 3. Trư ng h p Đi u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác thì áp d ng theo quy đ nh c a đi u ư c qu c t đó. Đi u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 3 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 4. Tình ti t tăng n ng, gi m nh
  2. Tình ti t tăng n ng, tình ti t gi m nh trong x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 8, Đi u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 6 c a Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n là m t năm k t ngày vi ph m hành chính đư c th c hi n. N u quá th i hi u nói trên mà vi ph m hành chính m i b phát hi n thì không x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i Ngh đ nh này. Ngư i có th m quy n x ph t n u có l i trong vi c đ quá th i hi u x ph t thì b x lý theo quy đ nh t i Đi u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Đ i v i cá nhân đã b kh i t , truy t h o c có quy t đ nh đưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s nhưng sau đó có quy t đ nh đình ch đi u tra ho c đình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n thì b x ph t vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t đ nh đình ch đi u tra, đình ch v án, ngư i đã ra quy t đ nh ph i g i quy t đ nh cho ngư i có th m quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng k t ngày ngư i có th m quy n x ph t nh n đư c quy t đ nh đình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n đư c quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này, n u ngư i vi ph m th c hi n vi ph m hành chính m i trong quá trình ti n hành th t c phá s n ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u x ph t quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này; th i hi u x ph t đư c tính l i k t th i đi m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c th i đi m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. Đi u 6. Th i h n đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Th i h n đư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 11 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 7 c a Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 7. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Đ i v i m i vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau đây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. M c quy đ nh ti n ph t t i đa đ i v i m t hành vi vi ph m trong quá trình ti n hành th t c phá s n là 15.000.000 đ ng. 2. Tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu đư c quy đ nh c th t i các đi u c a Chương II Ngh đ nh này. 3. Trong trư ng h p ph t ti n thì m c ph t ti n c th đ i v i m t vi ph m hành chính không có tình ti t tăng n ng, gi m nh quy đ nh t i Đi u 8 và Đi u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t; đ i v i trư ng h p vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m
  3. xu ng nhưng không dư i m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không vư t quá m c t i đa c a khung ti n ph t. Đ i v i trư ng h p vi ph m hành chính có c tình ti t tăng n ng l n tình ti t gi m nh , thì tùy theo tính ch t, m c đ c a các tình ti t tăng n ng, gi m nh đó mà ngư i có th m quy n quy t đ nh áp d ng m c ph t cao hơn, th p hơn m c trung bình ho c áp d ng m c trung bình c a khung ti n ph t. Chương 2. HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH TH C X PH T TRONG QUÁ TRÌNH TI N HÀNH TH T C PHÁ S N Đi u 8. Hành vi c n tr , gây khó khăn trong vi c th c hi n quy n n p đơn Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi c n tr , gây khó khăn trong vi c th c hi n quy n n p đơn c a nh ng ngư i có quy n n p đơn yêu c u m th t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n đư c quy đ nh t i các Đi u 13, 14, 16, 17, 18 c a Lu t Phá s n. Đi u 9. Hành vi vi ph m quy đ nh v nghĩa v n p đơn 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i hành vi c a ch doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã không n p đơn yêu c u m th t c phá s n trong th i h n quy đ nh t i Đi u 15 c a Lu t Phá s n. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c ch doanh nghi p, ngư i đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã n p đơn theo yêu c u c a Tòa án có th m quy n. Đi u 10. Hành vi vi ph m quy đ nh v nghĩa v cung c p tài li u, xu t trình gi y t 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i ngư i n p đơn yêu c u m th t c phá s n có m t trong các hành vi sau: a) Không cung c p ho c cung c p không đ y đ , k p th i tài li u do pháp lu t quy đ nh theo yêu c u c a Tòa án; b) Không s a đ i đơn, b sung tài li u ho c quá h n trong vi c s a đ i đơn, b sung tài li u theo yêu c u c a Tòa án; 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i ch doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã có hành vi không xu t trình cho Tòa án các gi y t , tài li u trong th i h n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 23 c a Lu t phá s n. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : a) Bu c cung c p đ y đ các tài li u cho Tòa án đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này; b) Bu c s a đ i đơn, tài li u theo yêu c u c a Tòa án đ i v i hành vi quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này. c) Bu c xu t trình gi y t , tài li u cho Tòa án đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.
  4. Đi u 11. Hành vi vi ph m trách nhi m c a ngư i n p đơn yêu c u m th t c phá s n 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i hành vi c a ngư i n p đơn yêu c u m th t c phá s n do không khách quan, gây nh hư ng x u đ n danh d , uy tín, ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã. 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i ngư i n p đơn có hành vi gian d i trong vi c yêu c u m th t c phá s n, gây nh hư ng x u đ n danh d , uy tín, ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c c i chính trên các phương ti n thông tin đ i chúng đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 12. Hành vi vi ph m quy đ nh v ho t đ ng c a doanh nghi p, h p tác xã khi đã có quy t đ nh m th t c phá s n 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã sau khi nh n đư c quy t đ nh m th t c phá s n mà có m t trong các hành vi sau đây khi chưa đư c s đ ng ý b ng văn b n c a th m phán: a) C m c , th ch p, chuy n như ng, bán, t ng cho, cho thuê tài s n; b) Nh n tài s n t h p đ ng chuy n như ng; c) Ch m d t th c hi n h p đ ng đã có hi u l c; d) Vay ti n; đ) Bán, chuy n đ i c ph n ho c chuy n quy n s h u tài s n; e) Thanh toán các kho n n m i phát sinh t ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã, tr lương cho ngư i lao đ ng trong doanh nghi p, h p tác xã. 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã sau khi đã nh n đư c quy t đ nh m th t c phá s n mà có m t trong các hành vi sau đây: a) C t gi u, t u tán tài s n; b) Thanh toán n không có b o đ m; c) T b h o c gi m b t quy n đòi n ; d) Chuy n các kho n n không có b o đ m thành n có b o đ m b ng tài s n c a doanh nghi p. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban đ u đã b thay đ i do vi ph m hành chính gây ra đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 13. Hành vi vi ph m quy đ nh v th i h n và nghĩa v ki m kê tài s n
  5. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n không th c hi n vi c ki m kê tài s n theo b ng kê chi ti t đã n p cho Tòa án và xác đ nh giá tr các tài s n đó trong th i h n quy đ nh. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n vi c ki m kê tài s n theo b ng kê chi ti t đã n p cho Tòa án và xác đ nh giá tr các tài s n đó trong th i h n quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 14. Hành vi vi ph m quy đ nh v nghĩa v c a t ch c tín d ng nơi doanh nghi p, h p tác xã b áp d ng th t c thanh lý có tài kho n 1. Ph t ti n t 5.000.000 đ ng đ n 10.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng nơi doanh nghi p, h p tác xã có tài kho n k t ngày nh n đư c quy t đ nh c a Tòa án áp d ng th t c thanh lý mà v n th c hi n vi c thanh toán các kho n n c a doanh nghi p, h p tác xã đó, tr trư ng h p vi c thanh toán đư c th m phán ph trách ti n hành phá s n đ ng ý b ng văn b n. 2. Ph t ti n t 10.000.000 đ ng đ n 15.000.000 đ ng đ i v i t ch c tín d ng nơi doanh nghi p, h p tác xã có tài kho n k t ngày nh n đư c quy t đ nh c a Tòa án áp d ng th t c thanh lý mà th c hi n b t kỳ hành vi nào nh m bù tr ho c thanh toán các kho n doanh nghi p, h p tác xã vay c a t ch c tín d ng. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thu h i các kho n đã thanh toán ho c bù tr không đúng quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này. Đi u 15. Hành vi vi ph m thông báo v tình tr ng phá s n 1. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n mà không thông báo công khai cho nhân viên và ngư i lao đ ng c a mình bi t sau khi nh n đư c quy t đ nh m th t c phá s n c a Tòa án. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thông báo công khai quy t đ nh m th t c phá s n đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 16. Hành vi vi ph m các quy đ nh v nghĩa v c a nhân viên, ngư i lao đ ng liên quan đ n th t c phá s n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i nhân viên, ngư i lao đ ng có hành vi che gi u tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã sau khi đư c thông báo doanh nghi p, h p tác xã đã nh n đư c quy t đ nh m th t c phá s n. 2. Ph t ti n t 1.000.000 đ ng đ n 3.000.000 đ ng đ i v i nhân viên, ngư i lao đ ng có hành vi t u tán, chuy n như ng tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã sau khi đư c thông báo doanh nghi p, h p tác xã đã nh n đư c quy t đ nh m th t c phá s n. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c thu h i tài s n đã b t u tán, chuy n như ng trái quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.
  6. Đi u 17. Hành vi vi ph m quy đ nh v đi u ki n áp d ng th t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n không th c hi n vi c xây d ng phương án ph c h i ho t đ ng kinh doanh theo Ngh quy t c a H i ngh ch n và n p cho Tòa án có th m quy n trong th i h n quy đ nh. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c xây d ng phương án ph c h i ho t đ ng kinh doanh và n p cho Tòa án có th m quy n trong th i h n quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 18. Hành vi vi ph m quy đ nh v giám sát th c hi n phương án ph c h i ho t đ ng kinh doanh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n không g i báo cáo v tình hình th c hi n phương án ph c h i ho t đ ng kinh doanh cho Tòa án có th m quy n trong th i h n quy đ nh. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu : Bu c th c hi n vi c g i báo cáo v tình hình th c hi n phương án ph c h i ho t đ ng kinh doanh cho Tòa án có th m quy n trong th i h n quy đ nh đ i v i hành vi quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. Đi u 19. Hành vi vi ph m quy đ nh v tham gia H i ngh ch n Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 đ ng đ n 1.000.000 đ ng đ i v i hành vi c a ch doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a ch doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n không tham gia H i ngh ch n mà không có lý do chính đáng ho c ngư i n p đơn yêu c u m th t c phá s n quy đ nh t i các Đi u 15, 16, 17 và 18 c a Lu t Phá s n không tham gia H i ngh ch n nhưng không y quy n cho ngư i khác tham gia H i ngh ch n mà không có lý do chính đáng. Chương 3. TH M QUY N X PH T Đi u 20. Th m quy n x ph t c a Tòa án nhân dân 1. Th m phán ti n hành th t c phá s n có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 10.000.000 đ ng; c) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i Chương II Ngh đ nh này. 2. Chánh án Tòa án nhân dân c p huy n, Chánh tòa Tòa án nhân dân c p t nh có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n 15.000.000 đ ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính;
  7. d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i Chương II Ngh đ nh này. 3. Chánh án Tòa án nhân dân c p t nh, Chánh tòa Tòa án nhân dân t i cao có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n đ n m c t i đa quy đ nh t i Ngh đ nh này; c) T ch thu tang v t, phương ti n đư c s d ng đ vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i Chương II Ngh đ nh này. Đi u 21. Th m quy n x ph t c a T trư ng T qu n lý, thanh lý tài s n 1. Ph t c nh cáo; 2. Ph t ti n đ n 5.000.000 đ ng; 3. Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy đ nh t i Chương II Ngh đ nh này. Chương 4. TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH Đi u 22. Đình ch hành vi vi ph m hành chính Khi phát hi n hành vi vi ph m hành chính ho c nh n đư c báo cáo, biên b n v hành vi vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n, ngư i có th m quy n đang thi hành công v ph i ki m tra, xác minh, ra l nh đình ch ngay hành vi vi ph m. Quy t đ nh đình ch có th là quy t đ nh b ng văn b n ho c b ng các hình th c khác tùy trư ng h p vi ph m c th . Đi u 23. L p biên b n vi ph m hành chính 1. Ngư i có th m quy n đang thi hành nhi m v , công v ph i k p th i l p biên b n vi ph m hành chính tr trư ng h p x ph t b ng hình th c x ph t c nh cáo, ph t ti n đ n 200.000 đ ng. 2. Vi c l p biên b n vi ph m hành chính ph i tuân th quy đ nh t i Đi u 55 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 22 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 24. Quy t đ nh x ph t 1. Vi c ra quy t đ nh x ph t theo th t c đơn gi n đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 54 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Vi c ra quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính, tr trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 56 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 23 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008.
  8. Đi u 25. Th t c ph t ti n, thu n p ti n ph t Th t c ph t ti n, thu n p ti n ph t th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 57, Đi u 58 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 27, Đi u 28 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 26. Ch p hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính, hoãn ch p hành quy t đ nh ph t ti n, n p ti n ph t nhi u l n 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính ph i ch p hành quy t đ nh x ph t trong th i h n 10 ngày, k t ngày đư c giao quy t đ nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có quy đ nh khác. Quá th i h n này, n u cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính không t nguy n ch p hành quy t đ nh x ph t thì b cư ng ch thi hành. Sau khi ra quy t đ nh x ph t, ngư i có th m quy n x ph t ph i giao quy t đ nh cho cá nhân, t ch c b x ph t ho c thông báo cho h đ n nh n; th i đi m cá nhân, t ch c b x ph t nh n đư c quy t đ nh x ph t đư c coi là th i đi m giao quy t đ nh x ph t. Trư ng h p đã qua m t năm mà ngư i có th m quy n không th giao quy t đ nh x ph t đ n cá nhân, t ch c b x ph t do ngư i đó không đ n nh n và không xác đ nh đư c đ a ch c a h ho c lý do khách quan khác đư c x lý theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 24 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 2. Cá nhân b ph t ti n t 500.000 đ ng tr lên có th đư c hoãn ch p hành quy t đ nh x ph t theo quy đ nh t i Đi u 65 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Cá nhân đư c hoãn ch p hành quy t đ nh đư c tr l i gi y t ho c tang v t, phương ti n đã b t m gi theo quy đ nh t i Đi u 29 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. 3. Vi c n p ti n ph t nhi u l n đư c th c hi n theo quy đ nh t i kho n 5, 6 Đi u 57 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 27 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 27. Cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính và chuy n quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính đ thi hành 1. Vi c cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 66, Đi u 67 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Ngh đ nh s 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh th t c áp d ng các bi n pháp cư ng ch thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính. 2. Vi c chuy n quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính đ thi hành đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 68 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Đi u 30 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 28. Th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính
  9. Th i hi u thi hành quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n là m t năm, k t ngày ra quy t đ nh x ph t; quá th i h n này mà quy t đ nh đó không đư c thi hành thì không thi hành quy t đ nh x ph t n a nhưng v n áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu đư c ghi trong quy t đ nh. Trong trư ng h p cá nhân, t ch c b x ph t c tình tr n tránh, trì hoãn thì th i hi u nói trên đư c tính l i k t th i đi m ch m d t hành vi tr n tránh, trì hoãn. Đi u 29. Quy t đ nh bu c kh c ph c h u qu trong trư ng h p không ra quy t đ nh x ph t 1. Trong trư ng h p quá th i hi u x ph t đư c quy đ nh t i Đi u 5 và trư ng h p quá th i h n ra quy t đ nh x ph t quy đ nh t i Đi u 24 Ngh đ nh này, ngư i có th m quy n x ph t không đư c ra quy t đ nh x ph t nhưng v n có th ra quy t đ nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu . 2. Vi c ra quy t đ nh bu c kh c ph c h u qu đư c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 25 Ngh đ nh s 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2008. Đi u 30. Khi u n i, t cáo, kh i ki n hành chính 1. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n ho c ngư i đ i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i đ i v i quy t đ nh x ph t c a ngư i có th m quy n. Công dân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có th m quy n nh ng hành vi trái pháp lu t v x ph t hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n. 2. Th t c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Vi c kh i ki n đ i v i quy t đ nh x ph t vi ph m hành chính, quy t đ nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o đ m vi c x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính. Đi u 31. X lý đ i v i ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n Ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n mà sách nhi u, dung túng, bao che cho ngư i vi ph m, không x ph t ho c x ph t không đúng m c, x ph t vư t th m quy n, thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i cho Nhà nư c, công dân, t ch c thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 32. X lý vi ph m đ i v i ngư i b x ph t vi ph m hành chính Ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th t c phá s n, n u có hành vi ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành ho c có nh ng hành vi vi ph m khác thì tùy theo tính ch t, m c đ vi ph m mà b x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 5. ĐI U K HO N THI HÀNH
  10. Đi u 33. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 23 tháng 3 năm 2009. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BCĐ TW v phòng, ch ng tham nhũng; Nguy n T n Dũng - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TTĐT, các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản