Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
49
lượt xem
3
download

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 12/2002/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 12/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2002/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 1 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 12/2002/N -CP NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2002 V HO T NG O C VÀ B N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Nh m b o m s th ng nh t qu n lý và tri n khai ho t ng o c và b n trên ph m vi c nư c; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c a chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c tri n khai và th ng nh t qu n lý ho t ng o c và b n trên ph m vi c nư c. Các ho t ng o c và b n t li n, vùng tr i và các vùng bi n thu c ch quy n và quy n tài phán c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u ph i tuân th Ngh nh này. i u 2. Gi i thích t ng Các t ng trong Ngh nh này ư c hi u như sau: 1. o c là lĩnh v c ho t ng khoa h c k thu t s d ng các thi t b thu nh n thông tin và x lý thông tin nh m xác nh các c trưng hình h c và các thông tin có liên quan c a các i tư ng m t t, lòng t, m t nư c, lòng nư c, áy nư c, kho ng không d ng tĩnh ho c bi n ng theo th i gian. Các th lo i o c bao g m: o c m t t, o c áy nư c, o c tr ng l c, o c nh, o c hàng không, o c v tinh, o c hàng h i, o c thiên văn, o c vũ tr . 2. B n là lĩnh v c ho t ng khoa h c k thu t thu nh n và x lý các thông tin, d li u t quá trình o c, kh o sát th c a bi u th b m t trái t dư i d ng mô
 2. hình thu nh b ng h th ng ký hi u và m u s c theo các quy t c toán h c nh t nh. Các th lo i b n bao g m: b n a hình, b n n n, b n a chính, b n hành chính, b n bi n, b n chuyên ngành và các lo i b n chuyên khác. 3. H quy chi u là h th ng to toán h c trong không gian và trên m t ph ng bi u th lên ó các k t qu o c và b n ; h quy chi u qu c gia là h quy chi u ư c l a ch n s d ng th ng nh t trong c nư c. 4. H th ng s li u g c o c qu c gia bao g m: to g c tr c a, to g c thiên văn, to g c v tinh, giá tr g c tr ng l c tuy t i, giá tr g c cao, giá tr g c sâu; h th ng này ư c xác nh th ng nh t cho c nư c; m i s li u g c o c qu c gia ư c g n v i m t i m có d u m c c nh, lâu dài ư c g i là i m g c o c qu c gia. 5. H th ng i m o c cơ s là các i m có d u m c kiên c trên th c a ư c o liên k t thành các m ng lư i nh m m c ích xác nh giá tr c a i lư ng thu c các th lo i: to , cao, sâu, tr ng l c, thiên văn, v tinh t i các i m ó làm g c o c cho t ng khu v c; h th ng i m o c cơ s qu c gia là h th ng i m o c cơ s ư c thành l p theo tiêu chuNn th ng nh t ph c v nhu c u s d ng chung cho t t c các ngành và các a phương; h th ng i m o c cơ s chuyên d ng là h th ng i m o c cơ s ư c thành l p ph c v nhu c u riêng c a t ng ngành ho c t ng a phương. 6. H th ng không nh là các lo i nh ch p m t t và m t bi n t các thi t b t trên máy bay ( nh máy bay) và trên v tinh ho c t u vũ tr ( nh v tinh), bao g m: h th ng không nh cơ b n ph c v thành l p h th ng b n a hình qu c gia và h th ng b n n n, h th ng không nh chuyên d ng ph c v các m c ích khác. 7. H th ng b n a hình qu c gia là h th ng b n a hình th hi n a hình và a v t c a b m t trái t trên c t li n và áy bi n, ph trùm c nư c ho c vùng lãnh th theo m t s t l nh t nh. 8. Công trình xây d ng o c bao g m: a) Các tr m quan tr c c nh v thiên văn, tr c a, v tinh, tr ng l c, cao, sâu, th i gian, sau ây g i chung là tr m quan tr c c nh; b) Các i m g c o c qu c gia; c) Các cơ s ki m nh tham s c a thi t b o c, sau ây g i chung là cơ s ki m nh thi t b o c; d) D u m c c a các i m thu c h th ng i m o c cơ s , sau ây g i chung là d u m c o c. 9. S n phNm o c là k t qu th c hi n các th lo i o c, công trình xây d ng o c và các tư li u thuy t minh kèm theo, d li u o và d li u ã x lý, không nh và không nh ã x lý, các tư li u i u tra kh o sát khác có liên quan.
 3. 10. S n phNm b n là các lo i sơ , bình , b n , b n nh, t p b n , át-lát, sa bàn, b n n i, qu a c u ư c thành l p trên các lo i v t li u truy n th ng ho c trên các phương ti n k thu t s . n phNm b n là s n phNm b n ư c nhân b n trên gi y, trên các lo i v t li u khác ho c nhân b n b ng k thu t s . 11. Nghiên c u khoa h c trái t b ng phương pháp o c là ho t ng nghiên c u v các c trưng hình h c c a trái t b ng các phương pháp công ngh o c. 12. Công trình, s n phNm o c và b n bao g m s n phNm o c, s n phNm b n , k t qu nghiên c u khoa h c trái t b ng phương pháp o c, s n phNm d ch v o c và b n . 13. Thông tin, tư li u o c và b n bao g m các s n phNm o c tr các v t ki n trúc thu c công trình xây d ng o c, s n phNm b n , h th ng thông tin a lý, h th ng thông tin t ai. i u 3. Quy n l i và trách nhi m c a t ch c, cá nhân 1. T ch c và cá nhân ư c s d ng các s n phNm o c và b n theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c và cá nhân ư c th c hi n ho t ng o c và b n theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c và cá nhân có trách nhi m gi gìn, b o v các công trình, s n phNm o c và b n theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c và cá nhân không ư c c n tr ho c gây khó khăn cho ngư i có trách nhi m th c hi n nhi m v v o c và b n . 5. Nhà nư c khuy n khích các t ch c và cá nhân tham gia nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh v o c và b n theo quy nh c a pháp lu t v khoa h c và công ngh . 6. Nghiêm c m các ho t ng o c và b n gây h i ho c có nguy cơ gây h i cho qu c phòng, an ninh và tr t t , an toàn xã h i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 2: HO T NG O C VÀ B N i u 4. Ho t ng o c và b n 1. Ho t ng o c và b n bao g m: o c các th lo i; thành l p, xu t b n, phát hành các s n phNm b n ; lưu tr , c p phát, trao i, thu nh n, truy n d n, ph c p các thông tin, tư li u o c và b n ; nghiên c u khoa h c trái t b ng phương pháp o c; nghiên c u, phát tri n, ng d ng và chuy n giao công ngh o c và b n ; ào t o ngh nghi p o c và b n .
 4. 2. Ho t ng o c và b n cơ b n là xây d ng cơ s h t ng k thu t và thành l p các s n phNm o c và b n áp ng nhu c u s d ng chung cho các ngành và các a phương bao g m: a) Thi t l p h quy chi u qu c gia và h th ng s li u g c qu c gia; b) Thi t l p h th ng i m o c cơ s qu c gia; c) Nghiên c u khoa h c trái t b ng phương pháp o c; d) Xây d ng h th ng b n a hình qu c gia, h th ng b n n n, h th ng b n hành chính, h th ng b n a lý t ng h p; ) Xây d ng h th ng không nh cơ b n; e) Xây d ng cơ s d li u a lý qu c gia trên cơ s h th ng b n a hình qu c gia và h th ng b n n n. 3. Ho t ng o c và b n chuyên ngành là vi c thành l p các s n phNm o c và b n ph c v riêng cho t ng ngành có nhu c u ho c t ng a phương bao g m: a) Thi t l p h th ng i m o c cơ s chuyên d ng; b) Xây d ng h th ng không nh chuyên d ng; c) Xây d ng h th ng b n a hình ph c v m c ích chuyên d ng, h th ng b n a chính và các h th ng b n chuyên ; d) Xây d ng h th ng thông tin a lý chuyên d ng, h th ng thông tin t ai. i u 5. Gi y phép ho t ng o c và b n 1. T ch c kinh t , cá nhân khi ti n hành ho t ng o c và b n ph i có gi y phép ho t ng o c và b n do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này. 2. T ch c kinh t , cá nhân có nhu c u ho t ng o c và b n trong ph m vi ư c phép và có i u ki n chuyên môn, k thu t v o c và b n u ư cc p gi y phép ho t ng o c và b n . i u 6. Thành l p, xu t b n và phát hành s n phNm b n 1. Cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân, t ch c kinh t và cá nhân ư c phép thành l p các th lo i s n phNm b n phù h p v i gi y phép ho t ng o c và b n ư c c p; ư c quy n ph bi n s n phNm c a mình trên các phương ti n theo quy nh t i Lu t xu t b n; khi xu t b n b n , ngoài vi c n p lưu chi u cho theo quy nh, ph i n p 01 b n lưu chi u cho cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n . S n phNm b n thu c di n b o m t ch ư c xu t b n và phát hành t i cơ quan
 5. qu n lý nhà nư c v o cb n ph c v m c ích dân d ng và t i B Qu c phòng, B Công an ph c v m c ích qu c phòng, an ninh. 2. Vi c thành l p các lo i s n phNm b n chuyên ph i d a vào các l p thông tin n n l y t h th ng b n n n, b n a hình qu c gia, b n hành chính do cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n thành l p, trong trư ng h p c n s d ng thông tin n n khác ph i ư c s ng ý c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n . i u 7. Trách nhi m b o m ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n th c hi n b ng ngân sách nhà nư c 1. Ch u tư ph i ch u trách nhi m toàn b v kh i lư ng và ch t lư ng các công trình, s n phNm o c và b n ư c giao th c hi n b ng ngân sách nhà nư c; t ch c, cá nhân tr c ti p th c hi n công trình, s n phNm o c và b n ph i ch u trách nhi m v ch t lư ng ph n công trình, s n phNm o c và b n do mình th c hi n. 2. Cơ quan nhà nư c ư c giao nhi m v cung c p thông tin, tư li u ph c v các công trình, s n phNm o c và b n có trách nhi m cung c p úng, và k p th i các thông tin, tư li u do mình ang qu n lý. i u 8. Ki m tra, thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n th c hi n b ng ngân sách nhà nư c Công trình, s n phNm o c và b n th c hi n b ng ngân sách nhà nư c ph i ư c ki m tra, thNm nh ch t lư ng theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này, trách nhi m th c hi n ư c quy nh như sau: 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n có trách nhi m ki m tra, thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n do mình th c hi n; các công trình, s n phNm o c và b n khác ư c Chính ph giao. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này có trách nhi m ki m tra, thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n chuyên ngành do mình th c hi n. 3. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có trách nhi m ki m tra, thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n a chính, o c và b n chuyên d ng c a a phương mình. 4. T ch c s nghi p o c và b n có ch c năng thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n có nhi m v thNm nh ch t lư ng khi có yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu thNm nh. 5. T ch c kinh t ư c c p gi y phép ho t ng o c và b n có n i dung ki m tra k thu t và thNm nh ch t lư ng thì ư c th c hi n ki m tra k thu t và thNm nh ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n theo ngh c a ch u tư.
 6. i u 9. B o v các công trình xây d ng o c 1. Công trình xây d ng o c là tài s n c a nhà nư c, y ban nhân dân các c p có trách nhi m b o qu n, gi gìn và giáo d c m i công dân ý th c b o v các công trình này. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n quy nh c th v vi c qu n lý s d ng và b o v công trình xây d ng o c. 3. M i t ch c, cá nhân không ư c t ti n s d ng công trình xây d ng o c n u không ư c s ch p thu n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n Trung ương ho c c p t nh theo phân c p, trong quá trình s d ng ph i gi gìn b o v d u m c o c, không làm hư h ng, s d ng xong ph i khôi ph c l i tình tr ng như ban u. 4. Sau khi hoàn thành vi c xây d ng các d u m c o c, các ơn v th c hi n nhi m v o c ph i làm biên b n bàn giao d u m c kèm theo sơ v trí và tình tr ng m c t i th c a cho cán b a chính xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã) v i s có m t c a ch s d ng t; sau khi hoàn thành toàn b d án, ch u tư ph i bàn giao toàn b s lư ng các d u m c kèm theo b n ghi chú i m cho cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n theo phân c p. 5. Ch s d ng t và ch s h u công trình nơi có các d u m c o c có trách nhi m báo cáo cán b a chính c p xã khi ti n hành xây d ng ho c c i t o công trình trong trư ng h p có nh hư ng n d u m c o c. 6. Sau khi nh n bàn giao các d u m c o c, cán b a chính c p xã có trách nhi m: a) Ghi vào s a chính ph n ghi chú v d u m c o c trên th a t; b) B o v d u m c o c không b xê d ch ho c di chuy n, không b phá hu ho c hư h ng; c) Khi phát hi n th y các d u m c o c b xâm h i ho c có kh năng b xâm h i thì cán b a chính c p xã ph i báo cáo S a chính ho c S a chính - Nhà t (sau ây g i chung là S a chính) trong th i gian s m nh t. 7. S a chính có trách nhi m: a) Ch rõ cho ch s d ng t các d u m c o c có trên th a t và ghi vào biên b n bàn giao khi giao t t i th c a cho t ch c, cá nhân; b) Gi i quy t ho c báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n theo phân c p qu n lý d u m c o c trong trư ng h p công trình xây d ng trên th a t làm nh hư ng n d u m c o c quy t nh hu b , gia c ho c di d i; c) Báo cáo hàng năm b ng văn b n v i cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n v s lư ng d u m c m i xây d ng trên ph m vi a phương mình kèm theo b n th ng kê s li u, c p h ng và tình tr ng s d ng.
 7. i u 10. Lưu tr , cung c p thông tin, tư li u o c và b n 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n có trách nhi m: a) Th ng kê và thông báo công khai hi n tr ng thông tin, tư li u o c và b n ph c v m c ích dân d ng trong c nư c theo nh kỳ hàng năm; b) C p nh t, lưu tr và cung c p thông tin, tư li u v h quy chi u qu c gia; h th ng s li u g c o c qu c gia; h th ng i m o c cơ s qu c gia; h th ng không nh cơ b n và không nh ph c v qu n lý t ai; h th ng b n a hình qu c gia, b n n n, b n a lý t ng h p, b n hành chính, b n a chính, b n s d ng t; h th ng cơ s d li u a lý qu c gia và cơ s d li u t ai qu c gia. 2. B Qu c phòng, B Công an có trách nhi m c p nh t, lưu tr và cung c p thông tin, tư li u v h quy chi u, h th ng i m o c cơ s , h th ng không nh, h th ng b n a hình và b n chuyên , h th ng cơ s d li u a lý ph c v cho m c ích qu c phòng, an ninh. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này có trách nhi m c p nh t, lưu tr và cung c p thông tin, tư li u v h th ng i m o c cơ s , h th ng không nh, h th ng b n a hình và b n chuyên , h th ng cơ s d li u a lý ph c v riêng cho chuyên ngành c a mình. 4. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m c p nh t, lưu tr và cung c p thông tin tư li u v h th ng i m o c cơ s ; h th ng b n a hình, b n hành chính, b n a chính, b n chuyên ; h th ng thông tin a lý và thông tin t ai ph c v riêng cho m c ích chuyên d ng trong ph m vi a phương mình. i u 11. Ho t ng o c và b n Vi t Nam c a t ch c, cá nhân nư c ngoài 1. T ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p ho c h p tác v i các t ch c trong nư c th c hi n ho t ng o c và b n Vi t Nam ph i có d án o c và b n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và c p gi y phép ti n hành o c b n . 2. Sau khi hoàn thành th c hi n d án o c và b n , ch u tư d án ph i n p 01 b n sao thành qu cho cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n . i u 12. Trao i qu c t v thông tin, tư li u o c và b n 1. Các lo i thông tin, tư li u o c và b n , s n phNm o c và b n thu c ph m vi bí m t nhà nư c không ư c trao i v i nư c ngoài, trong trư ng h p c n thi t ph i ư c phép c a các cơ quan có thNm quy n quy t nh m c bí m t nhà nư c ư c quy nh t i Pháp l nh b o v bí m t nhà nư c. 2. T ch c và cá nhân ư c trao i v i nư c ngoài các lo i n phNm b n , thông tin a lý ã xu t b n. 3. T ch c và cá nhân công b , ph bi n ra nư c ngoài thông tin tư li u o c và b n , s n phNm o c và b n không xu t b n th c hi n theo quy nh t i Ngh nh
 8. s 72/2000/N -CP ngày 05 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph v công b , ph bi n tác phNm ra nư c ngoài và hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n . i u 13. Xu t nh p khNu s n phNm o c và b n 1. Các lo i s n phNm o c và b n ã ư c xu t b n và không thu c ph m vi bí m t nhà nư c thì ư c xu t khNu. 2. Vi c nh p khNu các lo i s n phNm o c và b n vào Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a B Văn hoá - Thông tin và cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n . i u 14. Quy n s h u s n phNm, thông tin, tư li u o c và b n 1. Quy n s h u, quy n tác gi i v i s n phNm thông tin, tư li u o c và b n th c hi n theo quy nh c a B lu t Dân s . 2. T ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t có quy n ư c s d ng s n phNm o c và b n , thông tin, tư li u o c và b n thu c quy n s h u c a Nhà nư c vào s n phNm c a mình theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: TRI N KHAI NHI M V V O C VÀ B N i u 15. Nhi m v c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n Cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n có trách nhi m: 1. Xây d ng h quy chi u qu c gia. 2. Xây d ng h th ng s li u g c o c qu c gia. 3. Thành l p h th ng i m o c cơ s qu c gia. 4. Thành l p h th ng không nh cơ b n và h th ng không nh chuyên d ng ph c v qu n lý t ai theo nh kỳ. 5. Thành l p, hi n ch nh, xu t b n và phát hành h th ng b n a hình qu c gia cho t li n và vùng bi n, h th ng b n n n, h th ng b n hành chính, h th ng b n a chính cơ s , h th ng b n s d ng t, h th ng b n hành chính th gi i và khu v c, h th ng b n a lý t ng h p, át-lát qu c gia. 6. Thành l p cơ s d li u và h th ng thông tin a lý qu c gia, cơ s d li u và h th ng thông tin t ai qu c gia. 7. Tri n khai nghiên c u khoa h c trái t b ng phương pháp o c.
 9. 8. Xây d ng và t ch c ho t ng c a các cơ s ki m nghi m, ki m nh, b o dư ng thi t b o c, m b o d n xu t chuNn qu c gia và phù h p v i h th ng ki m nh, hi u chuNn phương ti n o. i u 16. Nhi m v c a B Qu c phòng và B Công an B Qu c phòng và B Công an có trách nhi m: 1. Xây d ng h quy chi u ph c v m c ích qu c phòng, an ninh. 2. Xây d ng h th ng i m to và cao cơ s chuyên ngành ph c v m c ích qu c phòng, an ninh. 3. Xây d ng h th ng không nh chuyên ngành ph c v m c ích qu c phòng, an ninh. 4. Xây d ng h th ng b n a hình, b n bi n và các lo i b n chuyên khác ph c v m c ích qu c phòng, an ninh. 5. Tri n khai công tác o c-b n ph c v các ho t ng c a l c lư ng vũ trang. i u 17. Nhi m v c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. B Xây d ng có nhi m v t ch c th c hi n công tác o c và b n , h th ng thông tin a lý ph c v qu n lý và quy ho ch xây d ng ô th - nông thôn, quan tr c bi n d ng các công trình, thành l p b n các công trình ng m dân d ng. 2. B Giao thông v n t i có nhi m v t ch c tri n khai công tác o c ph c v thi công các công trình xây d ng ư ng giao thông và các công trình kèm theo, thành l p h th ng thông tin a lý qu n lý ư ng giao thông, xây d ng h th ng o c và b n m b o hàng h i. 3. B Công nghi p có nhi m v t ch c tri n khai công tác o c và b n ph c v nghiên c u a ch t, tìm ki m, thăm dò các m khoáng s n, thành l p b n và h th ng thông tin a ch t qu c gia, thành l p b n kinh t công nghi p. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có nhi m v t ch c tri n khai ho t ng o c và b n ph c v i u tra cơ b n, qu n lý, d báo, quy ho ch, khai thác, phát tri n tài nguyên kinh t - xã h i nông, lâm nghi p và nông thôn thu c ph m vi qu n lý c a mình. 5. B Th y s n có nhi m v t ch c tri n khai công tác o c và b n ph c v i u tra, qu n lý ngu n l i thu s n; nh v ngư trư ng ph c v ánh b t cá xa b ; quy ho ch nuôi tr ng thu s n, h th ng c ng cá, khu neo u và trú bão c a t u thuy n; thành l p h th ng thông tin a lý qu n lý chuyên ngành th y s n. 6. B Giáo d c và ào t o có nhi m v xây d ng h th ng b n giáo khoa.
 10. 7. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n t ch c d n xu t chuNn o lư ng, h th ng thông tin a lý ph c v giám sát và d báo di n bi n tình tr ng môi trư ng. 8. Ban T ch c - Cán b Chính ph có nhi m v t ch c tri n khai công tác thành l p h th ng thông tin a lý ph c v qu n lý a gi i hành chính các c p. 9. B Ngo i giao có nhi m v t ch c tri n khai công tác thành l p h th ng thông tin a lý ph c v qu n lý biên gi i, àm phán và ho ch nh biên gi i qu c gia trên t li n và trên bi n. 10. T ng c c Khí tư ng Th y văn có nhi m v t ch c tri n khai công tác thành l p h th ng b n khí h u, th i ti t, th y văn. i u 18. Nhi m v c a y ban nhân dân c p t nh y ban nhân dân c p t nh có nhi m v xây d ng h th ng i m o c cơ s chuyên d ng, thành l p h th ng b n a chính, thành l p các b n chuyên ph c v các m c ích chuyên d ng, thành l p h th ng thông tin t ai và b t ng s n c a a phương mình. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V O C VÀ B N i u 19. Xây d ng chi n lư c và quy ho ch phát tri n dài h n v o c và b n 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n có trách nhi m xây d ng và trình Th tư ng Chính ph quy t nh ch trương, chi n lư c phát tri n, k ho ch, chương trình, m c tiêu, d án tr ng i m v o c và b n cơ b n, o c và b n chuyên ngành ph c v qu n lý t ai và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này và y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m phê duy t k ho ch dài h n, k ho ch hàng năm, d án v o c và b n c a ngành và a phương mình, m b o không ch ng chéo v i k ho ch, d án c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n và c a các B , ngành khác. i u 20. Qu n lý k ho ch hàng năm v o c và b n 1. Cơ quan, t ch c ư c giao k ho ch th c hi n các công trình, s n phNm o c và b n b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c ph i qu n lý k ho ch hàng năm trên cơ s d án ư c l p theo các quy ph m k thu t và nh m c kinh t - k thu t do cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n ban hành. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n có trách nhi m tham gia H i ng thNm nh các d án có h ng m c v o c và b n do các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh xây d ng trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t, tr các d án có liên quan n bí m t qu c phòng, an ninh.
 11. 3. Các d án o c và b n ư c u tư b ng ngu n v n c a các t ch c qu c t , doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ph i có ý ki n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n ho c S a chính theo phân c p trư c khi trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, tr các d án thu c ph m vi qu c phòng, an ninh. i u 21. Ban hành h th ng tiêu chuNn kinh t - k thu t v o c và b n 1. Th tư ng Chính ph ban hành quy t nh v h quy chi u qu c gia. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n ban hành: a) Quy nh v h th ng s li u g c o c qu c gia, h th ng i m o c cơ s qu c gia, h th ng không nh cơ b n, h th ng b n a hình qu c gia, h th ng b n n n, h th ng b n hành chính, h th ng b n a lý t ng h p; b) Quy nh v h th ng b n a chính và b n s d ng t; c) Quy nh v tiêu chuNn, quy ph m, quy trình, nh m c kinh t - k thu t o c và b n ; d) Quy nh v tiêu chuNn công ngh , thi t b o c và b n , tiêu chuNn xây d ng các cơ s ki m nh, ki m nghi m các lo i thi t b o c và b n , phù h p v i h th ng tiêu chuNn công ngh qu c gia; ) Quy nh th ng nh t v chuNn d li u, chuNn công ngh , ch m b o an toàn và b o m t d li u, bi n pháp b o v quy n s h u d li u thông tin a lý và thông tin t ai. 3. B Qu c phòng ban hành: a) Quy nh v ho t ng o c và b n ph c v m c ích qu c phòng, an ninh; b) Quy nh c th v tiêu chuNn, quy ph m, quy trình, nh m c kinh t - k thu t o c và b n ph c v m c ích qu c phòng, an ninh trên cơ s h th ng tiêu chuNn kinh t - k thu t do cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n ban hành. 4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này ban hành quy nh v tiêu chuNn kinh t - k thu t o c và b n chuyên ngành phù h p v i h th ng tiêu chuNn kinh t - k thu t c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n . 5. y ban nhân dân c p t nh ban hành quy nh hư ng d n áp d ng tiêu chuNn kinh t - k thu t o c và b n c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n phù h p v i a phương mình. i u 22. Qu n lý ho t ng o c và b n 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n có trách nhi m: a) Ban hành và hư ng d n th c hi n quy ch ăng ký ho t ng o c và b n ;
 12. b) C p gi y phép ho t ng o c và b n cho các t ch c, cá nhân có i u ki n theo quy ch ; c) Xét duy t n i dung d li u o c, không nh, b n ư c thu, phát gi a m t t và các v tinh chuyên d ng ph c v các m c ích dân d ng trư c khi cơ quan qu n lý nhà nư c v bưu i n c p phép l p t và s d ng; d) Ki m tra vi c th c hi n quy ch ăng ký ho t ng o c và b n . 2. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m c p phép cho các máy bay dân d ng th c hi n các chuy n bay ph c v m c ích o c và ch p không nh trên cơ s ư cs ng ý c a B Qu c phòng. 3. B Qu c phòng có trách nhi m: a) Giám sát vi c th c hi n các chuy n bay ph c v m c ích ch p không nh; b) Quy nh v trình t , th t c, c p phép và giám sát vi c th c hi n công tác o c và b n thu c khu v c qu c phòng, an ninh; c) Xoá m c tiêu quân s trên không nh trư c khi ưa vào s d ng cho các m c ích dân d ng. 4. y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: a) ThNm nh kh năng ho t ng o c và b n c a các t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng o c và b n a phương mình và ngh cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n c p gi y phép ho t ng o c và b n ; b) Ki m tra nh kỳ vi c th c quy ch ăng ký ho t ng o c và b n i v i các t ch c, cá nhân ho t ng o c và b n trong ph m vi a phương mình. i u 23. Qu n lý xu t b n và phát hành s n phNm b n Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n có trách nhi m theo dõi vi c xu t b n, phát hành b n và ngh v i cơ quan qu n lý nhà nư c v xu t b n ình ch phát hành, thu h i các n phNm b n có sai sót v vi c th hi n ch quy n qu c gia, a gi i hành chính, a danh; n phNm b n có sai sót nghiêm tr ng v k thu t; n phNm b n có n i dung thu c ph m vi nghiêm c m theo quy nh c a Lu t xu t b n. i u 24. Qu n lý ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n ban hành quy nh chung v qu n lý ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n ; quy nh c th v qu n lý ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n cơ b n, o c và b n ph c v qu n lý t ai.
 13. 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này ban hành quy nh c th v qu n lý ch t lư ng công trình, s n phNm o c và b n chuyên ngành thu c ph m vi nhi m v c a ngành mình. i u 25. Qu n lý công tác o c và b n v a gi i hành chính và biên gi i qu c gia 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n ch trì, ph i h p v i Ban T ch c - Cán b Chính ph : a) Qu n lý vi c o c, thành l p b n ph c v vi c phân nh, i u ch nh và gi i quy t tranh ch p a gi i hành chính các c p; b) ThNm nh vi c th hi n ư ng a gi i hành chính các c p t nh, huy n, xã lên các lo i b n trên cơ s b h sơ a gi i hành chính thành l p theo Ch th s 364/CT ngày 0 6 tháng 11 năm 1991 c a Th tư ng Chính ph , trong trư ng h p nh ng o n a gi i hành chính còn ang có tranh ch p thì vi c th hi n nh ng o n ó lên b n ph i ghi rõ " o n a gi i ang có tranh ch p". 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao: a) Qu n lý vi c o c, thành l p b n ph c v vi c àm phán, ho ch nh và phân gi i ư ng biên gi i qu c gia trên t li n và trên bi n; b) ThNm nh vi c th hi n ư ng biên gi i qu c gia nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam lên các th lo i b n theo h th ng b n phân gi i c m m c kèm theo các Hi p ư c qu c t v biên gi i, trong trư ng h p ư ng biên gi i chưa ư c phân gi i c m m c theo các Hi p ư c qu c t thì ti n hành thNm nh vi c th hi n ư ng biên gi i qu c gia theo ch trương c a Nhà nư c. c) Vi c in n phát hành các lo i b n , tài li u có liên quan n ư ng biên gi i qu c gia trên t li n, các vùng bi n, h i o và th m l c a Vi t Nam. i u 26. H th ng a danh trên b n Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n ban hành danh m c a danh th hi n trên b n s d ng th ng nh t trong c nư c theo nguyên t c: 1. a danh các ơn v hành chính theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 2. a danh các i tư ng a lý t nhiên và xã h i chưa ư c s d ng th ng nh t thì quy t nh trên cơ s th ng nh t ý ki n v i y ban nhân dân c p t nh. 3. a danh qu c t chưa ư c s d ng th ng nh t thì quy t nh trên cơ s th ng nh t ý ki n v i B Ngo i giao. i u 27. Qu n lý vi c b o m t thông tin, tư li u o c và b n 1. Thông tin tư li u o c và b n thu c ph m vi bí m t nhà nư c bao g m:
 14. a) Lo i t i m t: to các i m cơ s qu c gia h ng II tr lên t o thành m ng lư i qu c gia hoàn ch nh kèm theo các ghi chú i m; các lo i b n quân s ; tài li u i u tra, kh o sát v ư ng biên gi i qu c gia chưa ư c công b ; b) Lo i m t do B trư ng B Công an quy t nh theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng và Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n . 2. Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v o cb n có trách nhi m: a) Quy t nh m t i v i t ng lo i thông tin tư li u o c và b n c th ph c v m c ích dân d ng thu c ph m vi bí m t nhà nư c d a trên danh m c bí m t nhà nư c thu c t i m t và m t trong lĩnh v c o c và b n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh; b) Ban hành và t ch c th c hi n các quy nh v b o v bí m t nhà nư c iv i thông tin tư li u o c và b n ph c v m c ích dân d ng; c) L p danh m c thay i m t, gi i bí m t nhà nư c i v i thông tin tư li u o c và b n ph c v m c ích dân d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. 3. B trư ng B Qu c phòng có trách nhi m: a) Quy t nh m t i v i t ng lo i thông tin tư li u o c và b n c th ph c v m c ích qu c phòng, an ninh thu c ph m vi bí m t nhà nư c d a trên danh m c bí m t nhà nư c thu c t i m t và m t trong lĩnh v c o c và b n ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh; b) Ban hành và t ch c th c hi n các quy nh v b o v bí m t nhà nư c iv i thông tin tư li u o c và b n ph c v m c ích qu c phòng, an ninh; c) L p danh m c thay i m t, gi i bí m t nhà nư c i v i thông tin tư li u o c và b n ph c v m c ích qu c phòng, an ninh trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. i u 28. Qu n lý vi c cung c p thông tin, tư li u o c và b n 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n ban hành các quy nh v phân c p qu n lý, khai thác s d ng và cung c p thông tin, tư li u o c và b n . 2. Thông tin, tư li u o c và b n ã xu t b n và không thu c ph m vi bí m t Nhà nư c thì ư c phát hành r ng rãi. 3. Thông tin, tư li u o c và b n không xu t b n và không thu c ph m vi bí m t nhà nư c ch ư c cung c p khi có công văn ngh c a Th trư ng cơ quan, t ch c có yêu c u s d ng. 4. Thông tin, tư li u o c và b n lo i m t ch ư c cung c p khi có công văn ngh c a c p v ho c c p tương ương.
 15. 5. Thông tin, tư li u o c và b n lo i t i m t ch ư c cung c p khi có công văn ngh c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, Chánh án Toà án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c, ngư i ng u các cơ quan c a Qu c h i, ngư i ng u các cơ quan c a Trung ương ng, ngư i ng u t ch c chính tr - xã h i. i u 29. Thanh tra o c và b n 1. Nhi m v thanh tra o c và b n : a) Thanh tra c a cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n có nhi m v t ch c thanh tra o c và b n ph c v m c ích dân d ng trên ph m vi c nư c; b) Thanh tra c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này có nhi m v thanh tra o c và b n thu c ph m vi cơ quan mình th c hi n; c) Thanh tra S a chính có nhi m v thanh tra o c và b n a chính, o c và b n chuyên d ng do a phương mình th c hi n. 2. N i dung thanh tra o c và b n : a) Thanh tra vi c ch p hành các văn b n pháp lu t v o c và b n ; b) Thanh tra v o c và b n theo yêu c u c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Ngh nh này và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; c) Giúp Th trư ng cùng c p xác minh, k t lu n n i dung khi u n i, t cáo; ki n ngh v i Th trư ng cùng c p bi n pháp gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c o c và b n . 3. Quy n c a oàn thanh tra ho c thanh tra viên khi ti n hành thanh tra v o c và b n : a) Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan cung c p tài li u c n thi t cho vi c thanh tra; b) Quy t nh t m th i ình ch thi công công trình, s n phNm o c và b n th c hi n b ng ngu n ngân sách nhà nư c không theo k ho ch ho c không theo úng d án ã ư c phê duy t, gây lãng phí ngân sách ho c không b o m ch t lư ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh ó, ng th i báo cáo ngay v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh x lý; c) X lý theo thNm quy n ho c ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m v o c và b n theo quy nh c a pháp lu t. i u 30. Gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c o c và b n
 16. 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v o c và b n . 2. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n nh n ư c ơn khi u n i, t cáo có trách nhi m gi i quy t theo úng trình t th t c quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. i u 31. X lý vi ph m 1. M i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v o c và b n thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . 2. Cán b , công ch c nhà nư c l i d ng ch c v , quy n h n có hành vi vi ph m pháp lu t v o c và b n thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t ho c truy c u trách nhi m hình s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 32. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Bãi b Ngh nh s 404-H BT ngày 14 tháng 11 năm 1990 c a H i ng B trư ng v gi gìn bí m t tài li u tr c a - b n và nh ng quy nh trư c ây c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v o c và b n . i u 33. Hư ng d n thi hành Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c v o c b n , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 34. Trách nhi m th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản