Nghị định số 120/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
76
lượt xem
25
download

Nghị định số 120/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 120/2008/NĐ-CP về quản lý lưu vực sông do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 120/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 120/2008/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH V QU N LÝ LƯU V C SÔNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Tài nguyên nư c ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh vi c qu n lý lưu v c sông, bao g m: i u tra cơ b n môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông; quy ho ch lưu v c sông; b o v môi trư ng nư c lưu v c sông; i u hòa, phân b tài nguyên nư c và chuy n nư c i v i các lưu v c sông; h p tác qu c t và th c hi n các i u ư c qu c t v lưu v c sông; t ch c i u ph i lưu v c sông; trách nhi m qu n lý lưu v c sông. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n lưu v c sông. 2. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Lưu v c sông qu c t ” là lưu v c sông có m t hay nhi u ngu n nư c qu c t . 2. “Nhóm lưu v c sông” là t p h p các lưu v c sông g n nhau v m t a lý. 3. “Danh m c lưu v c sông” là t p h p các lưu v c sông ư c phân lo i d a trên các tiêu chí v t m quan tr ng, quy mô di n tích lưu v c, chi u dài sông chính, a i m v m t hành chính – lãnh th và các căn c khác. 4. “Danh b d li u môi trư ng – tài nguyên nư c lưu v c sông” là cơ s d li u t ng h p các c trưng th ng kê c a m t lưu v c sông, bao g m: v trí a lý, di n tích, t ng lư ng nư c, ch t lư ng nư c, tình tr ng khai thác, s d ng nư c, x nư c th i, các c i m v kinh t - xã h i, các c trưng v môi trư ng.
 2. 5. “K ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m” là n i dung bao g m các bi n pháp qu n lý, phương án u tư và ti n tri n khai các ho t ng c th nh m b o m m c tiêu ch t lư ng nư c ã xác nh trong quy ho ch b o v tài nguyên nư c. 6. “K ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c” là n i dung bao g m các bi n pháp qu n lý, phương án u tư và ti n tri n khai các ho t ng c th nh m b o m i u hòa, phân b tài nguyên nư c theo m c phân b , t l ã xác nh trong quy ho ch phân b tài nguyên nư c áp ng nhu c u s d ng c a các i tư ng s d ng nư c. 7. “Dòng ch y t i thi u” là dòng ch y m c th p nh t c n thi t duy trì dòng sông ho c o n sông, b o m s phát tri n bình thư ng c a h sinh thái th y sinh và b o m m c t i thi u cho ho t ng khai thác, s d ng tài nguyên nư c c a các i tư ng s d ng nư c theo th t ưu tiên ã ư c xác nh trong quy ho ch lưu v c sông. i u 4. Nguyên t c qu n lý lưu v c sông 1. Tài nguyên nư c trong lưu v c sông ph i ư c qu n lý th ng nh t, không chia c t gi a các c p hành chính, gi a thư ng ngu n và h ngu n; b o m s công b ng, h p lý và bình ng v nghĩa v và quy n l i gi a các t ch c, cá nhân trong cùng lưu v c sông. 2. Các B , ngành, các c p chính quy n a phương và các t ch c, cá nhân ph i cùng ch u trách nhi m b o v môi trư ng nư c trong lưu v c sông theo quy nh c a pháp lu t; ch ng h p tác khai thác ngu n l i do tài nguyên nư c mang l i và b o m l i ích c a c ng ng dân cư trong lưu v c. 3. Vi c khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i trên lưu v c sông ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. 4. K t h p ch t ch gi a khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c v i vi c b o v môi trư ng, khai thác b n v ng các ngu n tài nguyên thiên nhiên khác trong lưu v c sông. 5. Qu n lý t ng h p, th ng nh t s lư ng và ch t lư ng nư c, nư c m t và nư c dư i t, nư c n i a và nư c vùng c a sông ven bi n, b o m tài nguyên nư c ư c s d ng ti t ki m, hi u qu , a m c tiêu. 6. B o m ch quy n lãnh th , l i ích qu c gia, công b ng, h p lý, các bên cùng có l i trong b o v môi trư ng, khai thác, s d ng, b o v tài nguyên nư c, phòng, ch ng tác h i do nư c gây ra i v i các ngu n nư c qu c t trong lưu v c sông. 7. Phân công, phân c p h p lý công tác qu n lý nhà nư c v lưu v c sông; t ng bư c xã h i hóa công tác b o v tài nguyên nư c trong lưu v c sông, huy ng s óng góp tài chính c a m i thành ph n kinh t , c ng ng dân cư và tranh th s tài tr c a các qu c gia, các t ch c qu c t trong qu n lý, b o v tài nguyên nư c lưu v c sông. i u 5. N i dung qu n lý lưu v c sông 1. Xây d ng và ch o công tác i u tra cơ b n môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông, l p danh m c lưu v c sông, xây d ng cơ s d li u và danh b d li u môi trư ng – tài nguyên nư c lưu v c sông. 2. Xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch lưu v c sông. 3. Quy t nh các bi n pháp b o v môi trư ng nư c, ng phó s c môi trư ng nư c; phòng, ch ng, kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra trên lưu v c sông. 4. i u hòa, phân b tài nguyên nư c, duy trì dòng ch y t i thi u trên sông; chuy n nư c gi a các ti u khu v c trong lưu v c sông, t lưu v c sông này sang lưu v c sông khác.
 3. 5. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n quy ho ch lưu v c sông và x lý các vi ph m quy nh v qu n lý lưu v c sông; gi i quy t tranh ch p gi a các a phương; gi a các ngành, gi a các t ch c và cá nhân trong khai thác, s d ng, th hư ng các l i ích liên quan n môi trư ng, tài nguyên nư c trên lưu v c sông. 6. H p tác qu c t v qu n lý, khai thác và phát tri n b n v ng lưu v c sông; th c hi n các cam k t v ngu n nư c qu c t trong lưu v c sông mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p. 7. Thành l p t ch c i u ph i lưu v c sông. i u 6. Danh m c lưu v c sông 1. Danh m c lưu v c sông là căn c : a) T ch c th c hi n các n i dung quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này; b) Phân c p qu n lý lưu v c sông, xác nh trách nhi m c a các B , ngành, a phương trong qu n lý lưu v c sông; c) Xác nh ưu tiên u tư b o v tài nguyên nư c, phát tri n b n v ng lưu v c sông. 2. Danh m c lưu v c sông ư c phân lo i như sau: a) Danh m c lưu v c sông l n: bao g m các lưu v c sông H ng, sông Thái Bình, sông B ng Giang, sông Kỳ Cùng, sông Mã, sông C , sông Vũ Gia, sông Thu B n, sông Ba, sông ng Nai, sông C u Long (Mê Kông); b) Danh m c lưu v c sông liên t nh: bao g m các lưu v c sông có di n tích lưu v c n m trên a bàn t hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên. c) Danh m c lưu v c sông n i t nh: bao g m các lưu v c sông có di n tích lưu v c n m trên a bàn m t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 7. Chính sách u tư phát tri n b n v ng lưu v c sông 1. Nhà nư c ưu tiên ngu n v n u tư cho vi c qu n lý, b o v và phát tri n b n v ng lưu v c sông, bao g m: a) Công tác i u tra cơ b n môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông; xây d ng Danh b d li u môi trư ng – tài nguyên nư c và h th ng quan tr c, c nh báo, d báo v môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông; b) L p và tri n khai th c hi n quy ho ch lưu v c sông, k ho ch phòng, ch ng ô nhi m, kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra, k ho ch i u hòa phân b ngu n nư c và phát tri n tài nguyên nư c c a lưu v c sông. 2. Xây d ng và th c hi n các chương trình, d án qu n lý t ng h p ngu n nư c trong lưu v c sông, b o m cân i ngu n nư c trên quy mô qu c gia và t ng vùng nh m áp ng nhu c u nư c ph c v cho i s ng dân sinh và phát tri n kinh t - xã h i b n v ng. 3. u tư phát tri n b n v ng lưu v c sông là u tư phát tri n. Nhà nư c khuy n khích, t o i u ki n thu n l i m i t ch c, cá nhân, c ng ng xã h i tham gia u tư qu n lý, b o v , phát tri n b n v ng tài nguyên nư c trong lưu v c sông và phòng, ch ng tác h i do nư c gây ra.
 4. 4. M r ng và thu hút các ngu n v n qu c t cho công tác qu n lý, b o v môi trư ng tài nguyên nư c lưu v c sông. Chương 2. I U TRA CƠ B N MÔI TRƯ NG – TÀI NGUYÊN NƯ C LƯU V C SÔNG i u 8. N i dung ch y u c a công tác i u tra cơ b n môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông 1. i u tra môi trư ng; i u tra, ki m kê tài nguyên nư c trên lưu v c sông, bao g m: a) L p b n c trưng lưu v c sông, b n c trưng sông, h , m phá; b) L p b n a ch t th y văn cho các t ng, các c u trúc ch a nư c, ph c h ch a nư c; c) i u tra, tìm ki m ngu n nư c dư i t; d) i u tra, ánh giá và l p b n chuyên v tài nguyên nư c; ) i u tra, ánh giá các y u t nh hư ng n tài nguyên nư c; e) i u tra, ánh giá tình hình suy thoái, nhi m m n, ô nhi m, c n ki t ngu n nư c m t, nư c dư i t; l p danh m c các ngu n nư c b ô nhi m, suy thoái, c n ki t; g) i u tra xác nh kh năng ti p nh n nư c th i c a các ngu n nư c; h) i u tra, ánh giá, c nh báo, d báo các di n bi n b t thư ng v tài nguyên nư c, các tác h i do nư c gây ra; i) i u tra, xác nh kh năng, th nghi m b sung nư c dư i t. 2. i u tra hi n tr ng khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c. 3. Xây d ng và duy trì h th ng giám sát tài nguyên nư c, giám sát vi c khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c. 4. Xây d ng và duy trì h th ng thông tin, cơ s d li u v môi trư ng, tài nguyên nư c. i u 9. T ch c công tác i u tra cơ b n môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông 1. Chính ph th ng nh t qu n lý công tác i u tra cơ b n môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông trong ph m vi c nư c. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) t ch c th c hi n công tác i u tra cơ b n môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông, hư ng d n vi c xây d ng và l p k ho ch phát hành danh b d li u môi trư ng – tài nguyên nư c lưu v c sông. Chương 3. QUY HO CH LƯU V C SÔNG i u 10. Quy ho ch lưu v c sông
 5. 1. Quy ho ch lưu v c sông bao g m các quy ho ch thành ph n sau ây: a) Quy ho ch phân b tài nguyên nư c; b) Quy ho ch b o v tài nguyên nư c; c) Quy ho ch phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra. 2. Ph m vi c a quy ho ch thành ph n có th toàn lưu v c, m t hay m t s ti u lưu v c. i u 11. Kỳ h n và th i gian l p quy ho ch lưu v c sông 1. Quy ho ch lưu v c sông ư c l p theo kỳ h n mư i (10) năm m t l n, khi c n thi t có th kéo dài thêm kỳ h n nhưng không quá năm (05) năm k t ngày k t thúc kỳ h n i v i quy ho ch ang có hi u l c. 2. Th i gian l p án quy ho ch lưu v c sông không quá hai mươi b n (24) tháng k t ngày nhi m v quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 12. Nhi m v quy ho ch lưu v c sông 1. N i dung nhi m v quy ho ch lưu v c sông: a) ánh giá t ng quát v môi trư ng t nhiên, kinh t , xã h i, hi n tr ng tài nguyên nư c lưu v c sông, tình hình b o v môi trư ng nư c, khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c, phòng, ch ng, gi m thi u tác h i do nư c gây ra; b) Xác nh m c tiêu, nhu c u s d ng nư c, tiêu nư c, các v n c n gi i quy t trong b o v môi trư ng nư c, khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c, phòng, ch ng, gi m thi u tác h i, kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra; c) Xác nh quy ho ch thành ph n c n ph i xây d ng, th t ưu tiên và ph m vi l p quy ho ch c a các quy ho ch thành ph n nh m t ư c các m c tiêu, gi i quy t các v n ã xác nh t i i m b kho n 1 i u này; d) ra gi i pháp và ti n l p quy ho ch lưu v c sông. 2. Th i gian l p nhi m v quy ho ch lưu v c sông không quá sáu (06) tháng k t ngày chính th c ư c giao nhi m v . i u 13. Căn c l p quy ho ch lưu v c sông 1. Danh m c lưu v c sông ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. 2. Lu t Tài nguyên nư c, Lu t B o v môi trư ng, Chi n lư c qu c gia v tài nguyên nư c, Chi n lư c b o v môi trư ng qu c gia, nh hư ng chi n lư c phát tri n b n v ng Vi t Nam, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, c a vùng, c a a phương và các văn b n quy ph m pháp lu t khác liên quan. 3. Các chương trình m c tiêu, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch chuyên ngành liên quan n b o v môi trư ng, khai thác, s d ng tài nguyên nư c; phòng, ch ng, gi m thi u tác h i do nư c gây ra. 4. c i m môi trư ng t nhiên, kinh t , xã h i c a lưu v c sông và ti m năng th c t c a tài nguyên nư c.
 6. 5. Các quy n và nghĩa v trong i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên trong các lĩnh v c tài nguyên nư c và môi trư ng. 6. Các nh m c, tiêu chuNn v tài nguyên nư c và môi trư ng liên quan n tài nguyên nư c. 7. Nhi m v quy ho ch lưu v c sông ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 14. N i dung ch y u c a quy ho ch phân b tài nguyên nư c trong lưu v c sông 1. ánh giá s lư ng, ch t lư ng, d báo xu th bi n ng tài nguyên nư c, hi n tr ng khai thác, s d ng tài nguyên nư c i v i t ng ngu n nư c. 2. Xác nh nhu c u nư c, các v n t n t i trong vi c khai thác s d ng t ng h p tài nguyên nư c và l p th t ưu tiên gi i quy t, kh năng áp ng các nhu c u nư c cho sinh ho t, nông nghi p, th y i n, th y s n, công nghi p, giao thông, du l ch, các ho t ng kinh t - xã h i khác và b o v môi trư ng i v i t ng ngu n nư c. 3. Xác nh th t ưu tiên và t l phân b tài nguyên nư c trong khai thác, s d ng tài nguyên nư c cho c p nư c sinh ho t, cho các m c ích s d ng nư c khác bao g m c nhu c u cho b o v môi trư ng trong trư ng h p h n hán, thi u nư c. 4. Xác nh m c ích s d ng nư c, dòng ch y t i thi u c n duy trì trên các o n sông trong lưu v c và các bi n pháp c n th c hi n gi i quy t các v n ã xác nh t i kho n 2 i u này. 5. Ki n ngh m ng giám sát tài nguyên nư c, giám sát s d ng nư c, vi c i u ch nh các thông s ho c i u ch nh quy trình v n hành hi n t i c a các công trình khai thác, s d ng tài nguyên nư c (n u c n). 6. Xác nh nhu c u chuy n nư c gi a các ti u lưu v c trong lưu v c; nhu c u chuy n nư c v i lưu v c sông khác (n u có). 7. xu t bi n pháp công trình phát tri n tài nguyên nư c nh m áp ng nhu c u s d ng nư c phát tri n kinh t - xã h i trong lưu v c. 8. Gi i pháp và ti n th c hi n Quy ho ch. i u 15. N i dung ch y u c a quy ho ch b o v tài nguyên nư c lưu v c sông 1. Xác nh v trí, ph m vi và m c gây ô nhi m c a các ngu n gây ô nhi m trong lưu v c sông; nh ng khu v c b ô nhi m, suy thoái, c n ki t; nguyên nhân gây ra ô nhi m, suy thoái, c n ki t ngu n nư c. 2. ánh giá hi n tr ng và di n bi n ch t lư ng nư c i v i t ng ngu n nư c, phân vùng ch t lư ng nư c. 3. Xác nh và ánh giá t m quan tr ng c a các h sinh thái dư i nư c. 4. Xác nh m c tiêu ch t lư ng nư c trên cơ s m c ích s d ng nư c i v i t ng ngu n nư c. 5. Xác nh các gi i pháp b o v môi trư ng nư c, ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m ho c suy thoái, c n ki t. 6. Ki n ngh m ng giám sát ch t lư ng nư c trên lưu v c, giám sát x nư c th i vào ngu n nư c, vi c i u ch nh các thông s ho c i u ch nh quy trình v n hành hi n t i c a các công trình b o v tài nguyên nư c trên lưu v c sông (n u có).
 7. 7. xu t bi n pháp phi công trình, công trình áp ng m c tiêu ch t lư ng nư c trong lưu v c sông. 8. Gi i pháp và ti n th c hi n Quy ho ch. i u 16. N i dung ch y u c a quy ho ch phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra trong lưu v c sông. 1. ánh giá tình hình, di n bi n, xác nh nguyên nhân và phân vùng tác h i do nư c gây ra trong lưu v c sông. 2. ánh giá t ng quát hi u qu các bi n pháp công trình, phi công trình ã ư c xây d ng, h th ng trên lưu v c phòng, ch ng, gi m thi u tác h i và kh c ph c h u qu do nư c gây ra và nh hư ng c a các bi n pháp này i v i các vùng ng p l t, vùng t ng p nư c, các v n v b i, xói lòng, b sông, vùng c a sông, ven bi n. 3. Xác nh tiêu chuNn phòng, ch ng lũ, l t, h n hán i v i toàn b lưu v c sông, t ng vùng, t ng ti u lưu v c. 4. Ki n ngh vi c i u ch nh các thông s ho c i u ch nh quy trình v n hành hi n t i c a các công trình phòng, ch ng, gi m thi u tác h i và kh c ph c h u qu do nư c gây ra (n u có). 5. Xác nh các gi i pháp nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng phòng, ch ng, gi m thi u tác h i và kh c ph c h u qu do nư c gây ra, h th ng c nh báo, d báo lũ, l t, h n hán và các thiên tai khác. 6. xu t bi n pháp công trình, phi công trình gi m thi u tác h i, kh c ph c h u qu do nư c gây ra, b o v các khu v c có nguy cơ b lũ, l t, h n hán; b o t n các vùng t ng p nư c, b o m các tiêu chuNn phòng, ch ng lũ, l t, h n hán i v i toàn b lưu v c sông, t ng vùng, t ng ti u lưu v c. 7. Gi i pháp và ti n th c hi n Quy ho ch. i u 17. L p quy ho ch lưu v c sông 1. Trách nhi m l p quy ho ch lưu v c sông: a) B Tài nguyên và Môi trư ng l p nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) y ban nhân dân c p t nh l p nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông i v i các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh; c) Các cơ quan quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u này có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan trong quá trình l p án quy ho ch lưu v c sông. 2. án quy ho ch lưu v c sông ph i ư c l y ý ki n các B , ngành, a phương, các t ch c kinh t liên quan n khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và i di n c ng ng dân cư sinh s ng trên a bàn lưu v c sông, trư c khi trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. 3. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hư ng d n chi ti t v nh m c, quy chuNn, tiêu chuNn, n i dung, trình t , th t c l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch lưu v c sông. i u 18. i u ch nh quy ho ch lưu v c sông 1. Quy ho ch lưu v c sông ư c xem xét, i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau: a) Có s thay i l n v các i u ki n t nhiên trên lưu v c sông;
 8. b) Có s i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i làm thay i m c tiêu c a quy ho ch lưu v c sông; c) Có s ki n ngh i u ch nh c a các B , ngành ho c y ban Lưu v c sông ho c y ban nhân dân a phương liên quan trong vi c th c hi n quy ho ch lưu v c sông. 2. Th i h n i u ch nh quy ho ch lưu v c sông do cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch lưu v c sông quy t nh. 3. N i dung i u ch nh quy ho ch lưu v c sông ph i d a trên k t qu phân tích, ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch lưu v c sông ã ư c phê duy t, xác nh nh ng y u t nh hư ng n vi c i u ch nh quy ho ch; ph i b o m tính k th a và ch i u ch nh nh ng n i dung thay i. 4. Vi c l p, thNm nh và phê duy t n i dung i u ch nh th c hi n theo quy nh t i Ngh nh này. i u 19. T ch c th c hi n quy ho ch lưu v c sông 1. Công b quy ho ch lưu v c sông: a) B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng công b quy ho ch lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh công b quy ho ch lưu v c sông i v i các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh; c) B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th v n i dung và hình th c công b quy ho ch lưu v c sông. 2. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh căn c quy ho ch lưu v c sông ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, l p quy ho ch khai thác, s d ng tài nguyên nư c c a mình và phê duy t sau khi có ý ki n thNm nh c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 3. Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh trong lưu v c sông ch o, t ch c th c hi n quy ho ch lưu v c sông i v i ph n n i dung công vi c thu c ph m vi trách nhi m c a mình; i u ch nh các chi n lư c, quy ho ch, k ho ch thu c ph m vi trách nhi m qu n lý nhà nư c trong trư ng h p chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ó không phù h p v i quy ho ch lưu v c sông ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. y ban Lưu v c sông quy nh t i i u 30 Ngh nh này (sau ây g i là y ban Lưu v c sông) th o lu n, ki n ngh các bi n pháp b o m th c hi n ho c i u ch nh quy ho ch lưu v c sông; xu t v i cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v gi i quy t tranh ch p gi a các cơ quan nhà nư c, t ch c và cá nhân trong quá trình t ch c th c hi n quy ho ch lưu v c sông; nh kỳ hàng năm báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng v tình hình th c hi n. 5. Các h i ngh nghi p, các t ch c kinh t và t p th , c ng ng dân cư có trách nhi m và ư c t o i u ki n th c hi n quy n giám sát, xu t các bi n pháp c th th c hi n quy ho ch lưu v c sông. 6. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ki m tra th c hi n quy ho ch lưu v c sông; nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n các quy ho ch lưu v c sông trong c nư c. i u 20. Kinh phí l p và th c hi n quy ho ch lưu v c sông 1. Kinh phí l p nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh do ngân sách nhà nư c c p và ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Tài nguyên và Môi trư ng.
 9. 2. Kinh phí l p nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh do ngân sách nhà nư c c p và ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a t nh. 3. Kinh phí th c hi n quy ho ch lưu v c sông c a các B , ngành, a phương ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a các B , ngành, a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 4. Các kho n tài tr c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy nh c a pháp lu t ư c s d ng l p và th c hi n quy ho ch lưu v c sông. i u 21. Lưu tr h sơ án quy ho ch lưu v c sông 1. Ch u tư ph i n p h sơ lưu tr sau khi h sơ án quy ho ch lưu v c sông ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên nư c các c p có trách nhi m lưu tr h sơ v quy ho ch lưu v c sông theo quy nh c a pháp lu t v lưu tr . 3. Cơ quan lưu tr h sơ án quy ho ch lưu v c sông có trách nhi m cung c p tài li u lưu tr cho cá nhân, t ch c, cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. B O V MÔI TRƯ NG NƯ C LƯU V C SÔNG i u 22. Ki m soát các ngu n gây ô nhi m và b o v ch t lư ng nư c trên lưu v c 1. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân c p t nh, các t ng công ty, t p oàn kinh t nhà nư c và các t ch c, cá nhân ho t ng khai thác, s d ng nư c trên lưu v c sông trong ph m vi qu n lý c a mình có trách nhi m: a) T ch c quan tr c, o c thư ng xuyên ngu n th i; b) Ki m tra, giám sát các i m x nư c th i vào ngu n nư c b o m lư ng th i và ch t lư ng nư c th i áp ng kh năng ti p nh n nư c th i và m c tiêu ch t lư ng nư c c a t ng sông, o n sông, h , m phá và vùng t ng p nư c trong lưu v c sông; c) Th c hi n các bi n pháp b o v ngu n nư c do mình qu n lý ho c tr c ti p khai thác, s d ng; d) Xây d ng cơ s d li u nư c th i x vào ngu n nư c và ăng ký vào Danh b d li u môi trư ng – tài nguyên nư c lưu v c sông. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: a) Ch o t ch c i u tra, kh o sát, ánh giá tình hình ô nhi m, suy thoái, c n ki t các ngu n nư c, xây d ng h th ng quan tr c ch t lư ng môi trư ng nư c và thông tin v ch t lư ng các ngu n nư c, các ngu n x th i trên lưu v c sông; b) Quy nh v b o v hành lang sông i v i các ngu n nư c nh y c m, có giá tr cao v a d ng sinh h c, b o t n văn hóa; v b o v , phát tri n các h sinh thái t nhiên trong khu v c hành lang sông và vùng c a sông, ven bi n; c) Hư ng d n các gi i pháp ph c h i ch t lư ng nư c trong trư ng h p môi trư ng nư c b ô nhi m, suy thoái.
 10. i u 23. K ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông 1. L p k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông: a) K ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông ư c l p theo kỳ h n năm (05) năm m t l n; b) B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c l p k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông có s p x p th t ưu tiên trên cơ s Quy ho ch lưu v c sông ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; c) y ban nhân dân c p t nh t ch c l p k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông có s p x p th t ưu tiên trên cơ s Quy ho ch lưu v c sông ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t i v i các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh; d) K ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông ph i ư c l y ý ki n các B , ngành, a phương, các t ch c kinh t liên quan n khai thác, s d ng tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c và i di n c ng ng dân cư sinh s ng trên a bàn lưu v c sông. 2. Thông báo k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông: a) B Tài nguyên và Môi trư ng thông báo k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m cho các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có di n tích trên lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) y ban nhân dân c p t nh thông báo cho các Ban, ngành thu c ph m vi qu n lý, các cơ quan liên quan k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông i v i các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh; c) N i dung, hình th c thông báo k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông do cơ quan có thNm quy n thông báo quy t nh. 3. Th c hi n k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông: a) K ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông là cơ s l p chương trình, d án b o v môi trư ng c a các B , ngành, a phương; b) Các B , ngành, các t ng công ty, t p oàn kinh t nhà nư c và y ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o i u ch nh chương trình, k ho ch, d án, ch x nư c th i thu c ph m vi qu n lý phù h p v i k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông; c) B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ki m tra, giám sát, theo dõi vi c th c hi n k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông, nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 24. ng phó và kh c ph c s c môi trư ng nư c lưu v c sông
 11. 1. ng phó, kh c ph c s c môi trư ng nư c lưu v c sông: a) Các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có trách nhi m xây d ng các phương án và trang b y các thi t b phòng, ch ng, ng phó s c môi trư ng nư c do mình gây ra; b) Khi x y ra s c môi trư ng nư c, các cơ s s n xu t, kinh doanh, d ch v có trách nhi m th c hi n các bi n pháp ng phó, kh c ph c s c theo quy nh c a pháp lu t; c) T ch c, cá nhân gây s c môi trư ng nư c ngoài, vi c b x lý trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t, có trách nhi m b i thư ng kh c ph c h u qu ô nhi m, suy thoái trư c m t và ph c h i, c i t o môi trư ng v lâu dài. d) Trong trư ng h p x y ra s c , các cơ quan ch c năng a phương có trách nhi m ph i h p gi m thi u tác h i do s c gây ra, xác nh rõ ngu n g c, cơ s , cá nhân gây s c ; giám sát, ánh giá m c suy gi m ch t lư ng môi trư ng nư c lưu v c sông, các thi t h i do s c gây ra có căn c yêu c u cơ s , cá nhân gây s c b i thư ng thi t h i. 2. ng phó, kh c ph c s c môi trư ng nư c lưu v c sông xuyên qu c gia: a) y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ch ng ti n hành các bi n pháp ngăn ch n, h n ch lan r ng vùng ô nhi m, x lý, gi m thi u ô nhi m thu c ph m vi qu n lý và thông báo k p th i B Tài nguyên và Môi trư ng; b) B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i cơ quan liên quan t i qu c gia x y ra s c môi trư ng nư c xuyên qu c gia ti n hành ngay các bi n pháp ngăn ch n và kh c ph c h u qu phù h p v i cam k t, i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên. Chương 5. I U HOÀ, PHÂN B TÀI NGUYÊN NƯ C VÀ CHUY N NƯ C IV I CÁC LƯU V C SÔNG i u 25. Duy trì dòng ch y t i thi u trên lưu v c sông 1. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan quy nh vi c xác nh dòng ch y t i thi u c n duy trì trên lưu v c sông. 2. Xác nh dòng ch y t i thi u trong sông: a) B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c i u tra, kh o sát và xác nh dòng ch y t i thi u trong sông ho c o n sông i v i t ng ngu n nư c trong lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) i v i các lưu v c sông qu c t , B Tài nguyên và Môi trư ng thay m t Chính ph àm phán, th ng nh t v i các nư c có chung ngu n nư c qu c t v m c duy trì dòng ch y t i thi u trên dòng chính c a lưu v c sông. c) y ban nhân dân c p t nh t ch c i u tra, kh o sát và xác nh dòng ch y t i thi u trong sông ho c o n sông i v i t ng ngu n nư c trong lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh; d) Dòng ch y t i thi u trong sông ho c o n sông ph i ư c công b công khai, l y ý ki n các t ch c kinh t liên quan n khai thác, s d ng tài nguyên nư c và i di n c ng ng dân cư sinh s ng trên a bàn lưu v c sông. 3. ThNm quy n công b dòng ch y t i thi u duy trì trong sông:
 12. a) B Tài nguyên và Môi trư ng công b dòng ch y t i thi u trong sông ho c o n sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) y ban nhân dân c p t nh công b dòng ch y t i thi u trong sông ho c o n sông i v i các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh. 4. B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các t ng công ty, t p oàn kinh t nhà nư c liên quan ch u trách nhi m ch o i u ch nh chương trình, k ho ch, d án, ch khai thác, s d ng tài nguyên nư c c a mình b o m duy trì dòng ch y t i thi u trong sông ho c o n sông ã ư c công b . i u 26. i u hòa, phân b tài nguyên nư c trên lưu v c sông 1. L p k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c: a) K ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c lưu v c sông ư c l p theo kỳ h n năm (05) năm m t l n; b) Các B , ngành, a phương, t ch c kinh t có khai thác, s d ng tài nguyên nư c có trách nhi m thông báo cho y ban Lưu v c sông, B Tài nguyên và Môi trư ng k ho ch nhu c u s d ng nư c t ng năm c a mình trong th i kỳ năm (05) năm i v i t ng ngu n nư c trên lưu v c; c) i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh, B Tài nguyên và Môi trư ng l p k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c cho các m c ích s d ng khác nhau trên cơ s quy ho ch lưu v c sông ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, kh năng th c t c a ngu n nư c, yêu c u duy trì dòng ch y t i thi u trong sông, d báo tình hình bi n i dòng ch y các năm ti p theo trên lưu v c c a cơ quan khí tư ng th y văn và nhu c u s d ng nư c c a các B , ngành, a phương, các t ch c kinh t ; d) i v i các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh, y ban nhân dân c p t nh l p k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c cho các m c ích s d ng khác nhau trên cơ s quy ho ch lưu v c sông ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, kh năng th c t c a ngu n nư c, m c dòng ch y t i thi u trong sông, d báo tình hình bi n i dòng ch y các năm ti p theo trên lưu v c c a cơ quan khí tư ng th y văn và nhu c u s d ng nư c c a các B , ngành, a phương các t ch c kinh t ; ) K ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c ph i ư c công b công khai, l y ý ki n các B , ngành, a phương liên quan, các t ch c kinh t liên quan n khai thác, s d ng tài nguyên nư c và i di n c ng ng dân cư sinh s ng trên a bàn lưu v c sông. 2. Thông báo k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c: a) B Tài nguyên và Môi trư ng thông báo các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có di n tích n m trong lưu v c sông k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c trên lưu v c i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) y ban nhân dân c p t nh thông báo các Ban, ngành thu c ph m vi qu n lý, các cơ quan, ơn v liên quan khác, s d ng tài nguyên nư c trên lưu v c k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c i v i các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh; c) N i dung, hình th c thông báo k ho ch i u hoà, phân b tài nguyên nư c trên lưu v c sông do cơ quan có thNm quy n thông báo quy t nh. 3. Th c hi n k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c: a) Các B , ngành, t ng công ty, t p oàn kinh t nhà nư c liên quan n khai thác, s d ng và b o v tài nguyên nư c và y ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o vi c xem xét, i u ch nh chương
 13. trình, k ho ch, d án, ch khai thác, s d ng tài nguyên nư c c a mình phù h p v i k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c trên lưu v c sông và kh năng áp ng th c t c a ngu n nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thông báo; b) Khi x y ra h n hán, thi u nư c ho c ô nhi m ngu n nư c nghiêm tr ng, y ban Lưu v c sông ph i ki n ngh ngay v i B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban nhân dân c p t nh i u ch nh k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c theo th t ưu tiên ã ư c phê duy t trong quy ho ch phân b tài nguyên nư c trong lưu v c sông ư c quy nh t i kho n 3 i u 14 Ngh nh này và thông báo k p th i vi c i u ch nh k ho ch i u hoà, phân b tài nguyên nư c, th i kỳ hi u l c c a s i u ch nh cho các cơ quan nhà nư c, t ch c liên quan trên lưu v c sông; c) Trư ng h p cơ quan, t ch c liên quan và a phương n m trong lưu v c sông không nh t trí v i n i dung i u ch nh k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c thì ki n ngh v i cơ quan ra thông báo xem xét, quy t nh; d) Trong tình tr ng khNn c p, ph i th c hi n i u hòa, phân b tài nguyên nư c theo quy nh c a pháp lu t v tình tr ng khNn c p. i u 27. Chuy n nư c lưu v c sông 1. Căn c l p d án chuy n nư c gi a các lưu v c sông: a) Chi n lư c qu c gia v tài nguyên nư c, Chi n lư c b o v môi trư ng qu c gia; b) Quy ho ch lưu v c sông, duy trì dòng ch y t i thi u, k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c trên các lưu v c sông; c) K ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a các a phương n m trong các lưu v c sông liên quan; d) Kh năng ngu n nư c, nhu c u s d ng nư c và tác ng môi trư ng; ) Cam k t, i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên i v i trư ng h p d án chuy n nư c gi a các lưu v c sông qu c t . 2. L y ý ki n, thNm nh d án chuy n nư c gi a các lưu v c sông: a) D án chuy n nư c liên quan n lưu v c sông nào thì ph i l y ý ki n y ban Lưu v c sông ó trong quá trình l p, phê duy t d án chuy n nư c lưu v c sông; b) D án chuy n nư c gi a các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh, các t ng công ty và t p oàn kinh t nhà nư c, các t ch c cá nhân ph i g i B Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh ch trương u tư ho c quy t nh u tư theo phân c p qu n lý u tư xây d ng công trình; c) D án chuy n nư c gi a các lưu v c sông n m trong ph m vi a phương thu c Danh m c sông n i t nh c a các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh, các t ng công ty và t p oàn kinh t nhà nư c, các t ch c, cá nhân ph i g i y ban nhân dân c p t nh thNm nh trư c khi xin ch trương u tư ho c quy t nh u tư theo phân c p qu n lý u tư xây d ng công trình. Chương 6. H P TÁC QU C T VÀ TH C HI N CÁC I U Ư C QU C T V LƯU V C SÔNG i u 28. H p tác qu c t v lưu v c sông
 14. 1. B Tài nguyên và Môi trư ng là u m i giúp Chính ph th c hi n h p tác qu c t v lưu v c sông, có nhi m v : a) Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao và các B , ngành liên quan th c hi n các th t c àm phán, ký k t các i u ư c qu c t v lưu v c sông theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch o, giám sát vi c th c hi n các cam k t, i u ư c qu c t liên quan n tài nguyên nư c; vi c thu th p, trao i d li u, thông tin v tài nguyên nư c lưu v c sông theo i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên; c) i di n cho Chính ph Vi t Nam trong vi c ch trì àm phán các văn b n pháp lý qu c t v tài nguyên nư c; tham gia gi i quy t các tranh ch p qu c t v tài nguyên nư c và môi trư ng lưu v c sông; d) Theo dõi tình hình các B , ngành, a phương th c hi n các cam k t qu c t liên quan n lưu v c sông mà Vi t Nam là thành viên. 2. Các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh có nhi m v : a) Xây d ng, duy trì, c ng c m i quan h h p tác qu c t và th c hi n các i u ư c qu c t v lưu v c sông trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công; b) G i B Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo tình hình h p tác qu c t và th c hi n i u ư c qu c t v lưu v c sông B Tài nguyên và Môi trư ng t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 29. Gia nh p t ch c lưu v c sông qu c t 1. Vi c gia nh p t ch c lưu v c sông qu c t ư c th c hi n theo pháp lu t v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t . 2. B Tài nguyên và Môi trư ng là u m i i di n cho Chính ph Vi t Nam tham gia các t ch c lưu v c sông qu c t . B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình Th tư ng Chính ph v vi c c i di n t i t ch c lưu v c sông qu c t ; quy t nh vi c c chuyên gia làm vi c t i t ch c h p tác lưu v c sông qu c t . Chương 7. T CH C I U PH I LƯU V C SÔNG i u 30. y ban Lưu v c sông 1. Ch c năng c a y ban Lưu v c sông: a) y ban Lưu v c sông có ch c năng giám sát, i u ph i ho t ng c a các B , ngành, a phương liên quan trong vi c th c hi n quy ho ch lưu v c sông; xu t ban hành các chính sách, ki n ngh các gi i pháp v b o v môi trư ng nư c, khai thác, s d ng và phát tri n tài nguyên nư c, phòng, ch ng và gi m thi u tác h i do nư c gây ra trên lưu v c sông; b) Ph m vi ch u trách nhi m c a y ban Lưu v c sông có th là m t lưu v c sông ho c m t nhóm lưu v c sông. 2. T ch c y ban Lưu v c sông: a) y ban Lưu v c sông ư c thành l p i v i lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n ho c lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông liên t nh quy nh t i i m a, i m b kho n 2 i u 6 Ngh
 15. nh này. Lưu v c sông l n có nhi u ti u lưu v c sông liên t nh thì có th thành l p Ti u ban Lưu v c sông liên t nh; b) i v i lưu v c sông n i t nh, vi c i u ph i các ho t ng b o v môi trư ng nư c, khai thác, s d ng và phát tri n tài nguyên nư c, phòng, ch ng và gi m thi u tác h i do nư c gây ra trên lưu v c sông do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o. 3. Thành ph n y ban Lưu v c sông: a) y ban Lưu v c sông l n g m i di n lãnh o các B , ngành liên quan, i di n lãnh o y ban nhân dân c p t nh c a m t s t nh có lãnh th n m trong lưu v c sông, i di n m t s ơn v qu n lý công trình khai thác, s d ng tài nguyên nư c có quy mô l n (n u có) do m t Th trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng làm Ch t ch y ban. b) y ban Lưu v c sông liên t nh ho c Ti u ban Lưu v c sông liên t nh g m i di n lãnh o y ban nhân dân c p t nh c a các t nh có lãnh th n m trong lưu v c sông, i di n B Tài nguyên và Môi trư ng, các B , ngành có liên quan khác và các ơn v qu n lý công trình b o v , khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c, x nư c th i vào ngu n nư c có quy mô l n (n u có) trong lưu v c sông. Ch t ch y ban là m t lãnh o y ban nhân dân c p t nh do các t nh có lãnh th n m trong lưu v c sông c v i nhi m kỳ 02 năm theo ch luân phiên gi a các t nh; 4. ThNm quy n thành l p y ban Lưu v c sông: a) Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p y ban Lưu v c sông i v i lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n theo ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; b) B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng thành l p y ban Lưu v c sông i v i lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông liên t nh ho c Ti u ban Lưu v c sông liên t nh theo ngh c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v tài nguyên nư c; i u 31. Văn phòng lưu v c sông 1. Văn phòng lưu v c sông có nhi m v giúp y ban Lưu v c sông th c hi n các nhi m v ư c y ban giao, t t i m t ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. ThNm quy n thành l p Văn phòng lưu v c sông: a) B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh thành l p Văn phòng lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n v nhi m v , quy n h n và t ch c, biên ch c a Văn phòng lưu v c sông. i u 32. Kinh phí ho t ng c a y ban Lưu v c sông và Văn phòng lưu v c sông 1. Kinh phí t ngân sách nhà nư c: a) Kinh phí ho t ng c a y ban Lưu v c sông, b trí trong ph m vi d toán chi c a B , cơ quan có thành viên i di n trong y ban; b) Kinh phí ho t ng c a Văn phòng lưu v c sông, b trí trong ph m vi d toán chi ngân sách nhà nư c ư c giao hàng năm c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân. 3. Tài tr c a các t ch c qu c t , nư c ngoài.
 16. 4. Các ngu n khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8. TRÁCH NHI M QU N LÝ LƯU V C SÔNG i u 33. B Tài nguyên và Môi trư ng Là cơ quan c a Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c i v i lưu v c sông trên ph m vi c nư c, B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m: 1. Trình Th tư ng Chính ph : a) Ban hành Danh m c lưu v c sông liên t nh; b) Thành l p các y ban Lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n; c) Phê duy t nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông; k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông; k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c trong lưu v c i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n; d) Gi i quy t các tranh ch p v tài nguyên nư c gi a các B , ngành, a phương, tranh ch p gi a các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n lưu v c sông trên các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n. 2. Ban hành các quy chuNn, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá v l p nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông; quy ch làm vi c m u c a y ban Lưu v c sông. 3. Ban hành Danh m c lưu v c sông n i t nh, thành l p y ban Lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông liên t nh. 4. Phê duy t nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông liên t nh. 5. T ch c l p nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh. 6. T ch c l p và ch o th c hi n các k ho ch sau khi ư c phê duy t i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh, bao g m: a) K ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông; b) K ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c. 7. Công b dòng ch y t i thi u duy trì trong sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh. 8. ThNm nh các quy ho ch khai thác, s d ng tài nguyên nư c trong lưu v c sông c a các B , ngành, cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n, Danh m c lưu v c sông liên t nh. 9. Th c hi n h p tác qu c t và các i u ư c qu c t quy nh t i Chương VI Ngh nh này; gi i quy t các tranh ch p v tài nguyên nư c gi a các B , ngành, a phương, tranh ch p gi a các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông liên t nh.
 17. i u 34. Các B , cơ quan ngang B Trong ph m vi ch c năng, nhi m v và thNm quy n c a mình theo quy nh c a pháp lu t, các B , cơ quan ngang B qu n lý các ngành có khai thác, s d ng tài nguyên nư c có trách nhi m: 1. Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng và các y ban Lưu v c sông trong vi c xây d ng quy ho ch lưu v c sông. 2. Xây d ng, s a i, b sung quy ho ch, k ho ch b o v , khai thác s d ng tài nguyên nư c chuyên ngành c a mình phù h p v i quy ho ch lưu v c sông, k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông, k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 3. C i di n có thNm quy n tham gia y ban Lưu v c sông theo quy nh c a Ngh nh này. 4. Ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n phê duy t quy ho ch lưu v c sông v vi c xem xét, s a i ho c i u ch nh quy ho ch lưu v c sông khi th y c n thi t. i u 35. B K ho ch và u tư, B Tài chính 1. xu t b o m cân i nhu c u v n u tư cho vi c l p, th c hi n các quy ho ch lưu v c sông. 2. Nghiên c u, xây d ng cơ ch , chính sách nh m khuy n khích, huy ng các ngu n v n u tư trong nư c và nư c ngoài u tư th c hi n các quy ho ch lưu v c sông. 3. V n ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho u tư b o v , phát tri n b n v ng lưu v c sông. i u 36. y ban nhân dân c p t nh 1. T ch c l p, phê duy t nhi m v , án quy ho ch lưu v c sông và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh. 2. T ch c l p và ch o th c hi n các k ho ch sau khi ư c phê duy t i v i các lưu v c sông Danh m c lưu v c sông n i t nh, bao g m: a) K ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông; b) K ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c. 3. Công b dòng ch y t i thi u duy trì trong sông i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông n i t nh. 4. ThNm nh các quy ho ch khai thác, s d ng tài nguyên nư c c a các B , ngành, cơ quan thu c Chính ph trong các lưu v c sông n i t nh. 5. Gi i quy t các tranh ch p v tài nguyên nư c gi a các B , ngành, a phương, tranh ch p gi a các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n lưu v c sông trong lưu v c sông n i t nh. 6. Thông báo k ho ch qu n lý, tình hình b o v , khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra trên a bàn t nh cho: a) Ti u ban Lưu v c sông liên t nh tương ng trong trư ng h p t nh có di n tích n m trong lưu v c sông l n.
 18. b) y ban Lưu v c sông liên t nh tương ng trong trư ng h p t nh có di n tích n m trong lưu v c sông liên t nh. 7. nh kỳ báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng vi c th c hi n qu n lý lưu v c sông n i t nh. i u 37. H i ng Qu c gia v tài nguyên nư c 1. Cho ý ki n trư c khi Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch lưu v c sông và k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c i v i các lưu v c sông thu c Danh m c lưu v c sông l n. 2. Ki n ngh Th tư ng Chính ph v gi i quy t tranh ch p khai thác, s d ng tài nguyên nư c gi a các ngành, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. xu t các chính sách, cơ ch v qu n lý lưu v c sông. i u 38. y ban Lưu v c sông 1. T ch c thNm nh i v i nhi m v , án các quy ho ch lưu v c sông và quy ho ch c a các ti u lưu v c trong lưu v c sông; k ho ch phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng nư c và ph c h i các ngu n nư c b ô nhi m trên lưu v c sông; k ho ch i u hòa, phân b tài nguyên nư c; m c yêu c u duy trì dòng ch y t i thi u trong sông; các d án chuy n nư c gi a các vùng, các ti u lưu v c trong lưu v c, các d án chuy n nư c hay ti p nh n nư c c a lưu v c v i các lưu v c sông khác. 2. i u hòa, ph i h p ho t ng c a các B , ngành, a phương, các t ng công ty, t p oàn kinh t nhà nư c, các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch, d án v tài nguyên nư c trong lưu v c sông. 3. xu t m c thu s d ng tài nguyên nư c, m c thu phí, l phí và các kho n óng góp c a nhân dân trong lưu v c theo quy nh c a pháp lu t trong vi c b o v môi trư ng nư c, khai thác s d ng tài nguyên nư c, phòng, ch ng, kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra trên lưu v c sông. 4. Giám sát vi c th c hi n quy ho ch lưu v c sông; ki n ngh v i y ban nhân dân c p t nh trong lưu v c và B Tài nguyên và Môi trư ng các bi n pháp qu n lý, b o v , s d ng tài nguyên nư c, phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra, kh c ph c s c môi trư ng trong lưu v c, vi c s a i, i u ch nh quy ho ch lưu v c sông khi th y c n thi t. 5. T ch c xây d ng Cơ s d li u và Danh b d li u môi trư ng, tài nguyên nư c lưu v c sông. 6. T ch c th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c b o v môi trư ng nư c, khai thác, s d ng, phát tri n tài nguyên nư c; phòng, ch ng và kh c ph c h u qu tác h i do nư c gây ra trong lưu v c sông, phát tri n b n v ng lưu v c sông. 7. Ki n ngh phương án gi i quy t tranh ch p v tài nguyên nư c trong lưu v c sông v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t tranh ch p theo quy nh c a pháp lu t. 8. nh kỳ báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng v tình hình th c hi n quy ho ch lưu v c sông, tình hình th c hi n các k ho ch quy nh t i Ngh nh này. Chương 9. THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 39. Thanh tra, ki m tra 1. Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trư ng th c hi n ch c năng thanh tra qu n lý lưu v c sông.
 19. 2. N i dung thanh tra, ki m tra: a) Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t v qu n lý lưu v c sông; b) Phát hi n, ngăn ch n, x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m pháp lu t v qu n lý lưu v c sông; c) Ki n ngh các bi n pháp b o m thi hành pháp lu t v qu n lý lưu v c sông. 3. Vi c thanh tra ho t ng qu n lý lưu v c sông th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra. i u 40. Gi i quy t khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân có quy n khi u n i, t cáo vi ph m pháp lu t trong ho t ng qu n lý lưu v c sông. 2. Vi c gi i quy t khi u n i, t cáo vi ph m pháp lu t trong ho t ng qu n lý lưu v c sông th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Trong th i gian khi u n i, t cáo ho c kh i ki n, t ch c, cá nhân v n ph i thi hành quy t nh hành chính c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n v qu n lý lưu v c sông. Khi có quy t nh gi i quy t khi u n i, t cáo v ho t ng qu n lý lưu v c sông c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n ho c quy t nh c a Tòa án ã có hi u l c thì thi hành theo các quy t nh, b n án ó. i u 41. X lý vi ph m 1. T ch c, cá nhân có trách nhi m phát hi n, ngăn ch n và ki n ngh x lý k p th i nh ng vi ph m pháp lu t trong ho t ng qu n lý lưu v c sông. 2. T ch c, cá nhân l i d ng ch c v , quy n h n gây suy thoái, c n ki t ngu n nư c trên lưu v c sông, c n tr vi c th c hi n qu n lý lưu v c sông theo quy nh c a Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác liên quan thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 10. I U KHO N THI HÀNH i u 42. Hư ng d n thi hành B Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m t ch c ch o, hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 43. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i quy nh Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
 20. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản