Nghị định số 126/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
125
lượt xem
13
download

Nghị định số 126/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 126/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 126/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 126/2008/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH B O V CÔNG TRÌNH QUAN TR NG LIÊN QUAN N AN NINH QU C GIA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia ngày 20 tháng 4 năm 2007; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh B o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia v xác l p công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; l c lư ng b o v , n i dung b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia và trách nhi m các B , ngành, y ban nhân dân các c p trong vi c b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. i u 2. i tư ng áp d ng Cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam; cá nhân, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t cư trú, ho t ng trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam có trách nhi m th c hi n Ngh nh này. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy nh khác thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 3. Trách nhi m c a cơ quan, t ch c, cá nhân trong b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia Cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a Pháp l nh B o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan n b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; th c hi n nghiêm ch nh các yêu c u c a
 2. l c lư ng b o v và ph i h p v i l c lư ng b o v b o m an ninh, an toàn tuy t i cho công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. i u 4. Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. Cơ quan, t ch c, y ban nhân dân các c p có trách nhi m tuyên truy n, ph bi n, giáo d c m i thành viên thu c cơ quan, t ch c và nhân dân v các quy nh c a pháp lu t v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia và ý th c tuân th pháp lu t. 2. Các cơ quan thông tin, tuyên truy n có trách nhi m t ch c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 5. Kinh phí b o m ho t ng b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. i v i công trình ang trong giai o n kh o sát, thi t k , thi công xây d ng: kinh phí b o m cho ho t ng b o v công trình ư c b trí trong v n u tư xây d ng cơ b n. 2. i v i các công trình ã ưa vào khai thác s d ng: kinh phí b o m cho ho t ng b o v công trình ư c cân i, b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a cơ quan, t ch c ho c tính vào chi phí kinh doanh, d ch v c a cơ quan, t ch c ó. 3. Kinh phí h tr ào t o, hu n luy n l c lư ng b o v c a cơ quan, t ch c qu n lý công trình ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a B Công an. 4. Chi phí cho ho t ng b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, bao g m: a. Ti n lương, ti n công, b o hi m xã h i, b o hi m y t (n u có); khen thư ng và các kho n chi phí khác cho l c lư ng b o v và các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia công tác b o v theo quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; b. T ch c kh o sát, thNm tra, ánh giá, thNm nh và các chi phí c n thi t khác cho công tác thNm nh danh m c quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; c. Tr s làm vi c, nhà t p th c a l c lư ng b o v ; d. T ch c di n t p, hu n luy n; . Mua s m trang ph c và trang thi t b c n thi t cho l c lư ng b o v . 5. Căn c nhi m v ư c giao, các cơ quan, t ch c th c hi n l p d toán, qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành.
 3. i u 6. Ch , chính sách i v i l c lư ng b o v và i v i cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. Cán b , nhân viên c a l c lư ng b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia có thành tích thì ư c khen thư ng, ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t; n u b thương, hy sinh trong khi thi hành nhi m v , dũng c m u tranh b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia thì ư c công nh n là thương binh, li t sĩ. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia n u có thành tích thì ư c khen thư ng; cá nhân b thương tích, t n h i v s c kho ho c b thi t h i v tính m ng trong khi tham gia b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia thì b n thân và gia ình ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh c a Nhà nư c i v i cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia b o v an ninh qu c gia. 3. B Công an ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n chi ti t và c th i u này. Chương 2. XÁC L P DANH M C CÔNG TRÌNH QUAN TR NG LIÊN QUAN N AN NINH QU C GIA i u 7. Tiêu chí xác nh công trình thu c danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia Công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia ph i có các tiêu chí sau ây: 1. Là công trình có m t trong các c trưng: a. Là cơ s v t ch t c bi t quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia: - Công trình qu c phòng, an ninh quan tr ng n u x y ra s c ho c b phá ho i s làm suy y u kh năng phòng th b o v T qu c ho c tr c ti p tác ng n s t n t i c a ch . - Công trình văn hóa, thông tin - truy n thông n u b phá ho i ho c b l i d ng làm phương ti n thông tin, tuyên truy n ch ng l i chính quy n nhà nư c s tr c ti p tác ng n tư tư ng ngư i dân, n s t n t i c a ch . - Công trình có s d ng công ngh h t nhân (lò ph n ng h t nhân nghiên c u, nhà máy i n h t nhân), công trình c bi t quan tr ng trong các lĩnh v c kinh t , chính tr - xã h i, giao thông, ê i u, i n l c, th y l i, xây d ng n u x y ra s c ho c b phá ho i s gây h u qu c bi t nghiêm tr ng n n n kinh t qu c dân, gây th m ho i v i i s ng con ngư i, môi trư ng sinh thái. b. Là nơi t p trung lưu gi , b o qu n nhi u h sơ tài li u, m u v t, hi n v t thu c danh m c bí m t nhà nư c ho c có giá tr c bi t quan tr ng v chính tr - ngo i
 4. giao, văn hóa - l ch s , kinh t , khoa h c - k thu t; nơi thư ng xuyên di n ra các ho t ng nghiên c u, ho ch nh ch trương, chính sách thu c ph m vi bí m t nhà nư c. c. Là nơi b o qu n v t li u, ch t c bi t nguy hi m i v i con ngư i, môi trư ng sinh thái. d. Công trình khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Là công trình òi h i ph i áp d ng công tác b o v c bi t, tuy t i an toàn trong quá trình kh o sát, thi t k , xây d ng, qu n lý và s d ng theo quy nh c a Pháp l nh B o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, quy nh c a Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. i u 8. Hành lang b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. Hàng lang b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia là gi i h n ph n trên không, ph n m t t, m t nư c, dư i m t t, dư i m t nư c xung quanh công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; gi i h n ư c tính b ng ơn v o lư ng là mét tính t chân công trình: a. i v i công trình ã ư c văn b n pháp lu t chuyên ngành quy nh hành lang b o v , ph m vi m b o an toàn thì gi i h n c th c a hành lang b o v là gi i h n ph m vi an toàn, c ng thêm ph n gia tăng v cao, sâu, chi u dài, r ng theo ngh c a H i ng thNm nh. b. i v i công trình m i xây d ng ho c chưa ư c pháp lu t quy nh v hành lang b o v , ph m vi b o m an toàn thì ph m vi hành lang b o v do H i ng thNm nh ngh . 2. Th tư ng Chính ph quy t nh v ph m vi hành lang b o v i v i m i công trình trên cơ s xem xét ngh c a H i ng thNm nh. i u 9. L p h sơ ngh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. Căn c vào quy nh t i i u 7 và i u 8 c a Ngh nh này B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m l p h sơ và ngh ưa công trình thu c thNm quy n qu n lý c a mình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. H sơ ngh ưa công trình vào danh m c ph i ư c H i ng thNm nh ánh giá và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. H sơ ngh thNm nh ưa công trình vào danh m c, bao g m: a. T trình Th tư ng Chính ph ngh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. N i dung t trình ph i nêu rõ: s c n thi t ph i ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, m c tiêu, yêu c u b o v ; xu t v ph m vi hành lang b o v ; quy nh v quy mô, hư ng m , chi u cao, sâu n n móng i v i các công trình li n k phía ngoài hành lang b o v ;
 5. b. Công văn ngh thNm nh do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký; c. Phương án b o v ; biên ch , t ch c l c lư ng b o v c a cơ quan, t ch c qu n lý công trình. 3. i v i các công trình hi n ang s d ng thì h sơ ngh thNm nh ưa công trình vào danh m c, bao g m: a. Các tài li u như quy nh t i kho n 2 i u này; b. Trong T trình b sung n i dung: tóm t t v công trình, tên g i, ch c năng, nhi m v , ch u tư, ơn v trúng th u, ơn v thi công xây d ng, th i gian kh i công xây d ng, th i gian ưa vào khai thác s d ng, ơn v qu n lý khai thác; c i m tình hình an ninh tr t t liên quan n công trình; t ch c l c lư ng b o v hi n t i; sơ v trí công trình; phương hư ng x lý các v n liên quan yêu c u b o v công trình. i u 10. Cơ quan th m nh h sơ ngh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia Cơ quan thNm nh h sơ ngh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia là H i ng thNm nh. H i ng thNm nh ư c thành l p theo quy t nh c a B trư ng B Công an ho c B trư ng B Qu c phòng, v i thành ph n như sau: 1. i v i H i ng thNm nh do B trư ng B Công an quy t nh thành l p, thành ph n H i ng g m: a. B trư ng B Công an là Ch t ch H i ng; b. M t lãnh o c p Th trư ng c a B , ngành ho c Phó Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có công trình ngh ưa vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia và i di n lãnh o các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng và Văn phòng Chính ph là thành viên H i ng; c. Căn c vào tính ch t, quy mô, c i m c a t ng công trình, Ch t ch H i ng thNm nh quy t nh các thành viên khác. 2. i v i H i ng thNm nh do B Qu c phòng quy t nh thành l p ( i v i các công trình do B Qu c phòng tr c ti p qu n lý), thành ph n H i ng g m: a. B trư ng B Qu c phòng là Ch t ch H i ng; b. i di n lãnh o các B : Công an, Tài chính, K ho ch và u tư, Xây d ng và Văn phòng Chính ph là thành viên H i ng; c. Căn c vào tính ch t, c i m, quy mô c a t ng công trình, Ch t ch H i ng thNm nh quy t nh các thành viên khác.
 6. i u 11. Nguyên t c ho t ng c a H i ng th m nh 1. H i ng thNm nh làm vi c theo nguyên t c t p th th o lu n, bi u quy t và quy t nh theo a s ; trư ng h p ý ki n bi u quy t b ng nhau (50/50) thì do Ch t ch H i ng thNm nh quy t nh. 2. H i ng thNm nh ho t ng theo ch kiêm nhi m và t gi i th sau khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph ưa ho c không ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. Các thành viên ch u trách nhi m trư c B , ngành, a phương mình và s phân công c a Ch t ch H i ng thNm nh. i u 12. Trình t th m nh h sơ ngh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. Trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ thNm nh và 30 ngày, k t ngày nh n h sơ ngh thNm nh s a i, b sung danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, cơ quan thNm nh ph i ti n hành thNm nh và trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Ch t ch H i ng thNm nh có trách nhi m t ch c sao, g i h sơ ngh thNm nh n các thành viên H i ng trư c khi h p H i ng thNm nh 15 ngày; trư ng h p c n thi t, ph i t ch c kh o sát th c t trư c khi t ch c h p H i ng thNm nh. Cơ quan ngh thNm nh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia có trách nhi m ph i h p, t o i u ki n cho vi c ti n hành kh o sát c a H i ng. 3. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày k t thúc cu c h p thNm nh, Ch t ch H i ng thNm nh có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia và ph m vi hành lang b o v công trình. 4. Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n h sơ ngh thNm nh l i, cơ quan thNm nh ph i ti n hành thNm nh và trình Chính ph quy t nh. i u 13. ưa công trình ra kh i danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. Căn c vào tiêu chí xác nh công trình thu c danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, hàng năm B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m xem xét, xác nh công trình không còn tiêu chí là công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia và l p h sơ và ngh ưa công trình thu c thNm quy n qu n lý c a mình ra kh i danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; h sơ ngh ph i ư c H i ng thNm nh xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. H sơ ngh ưa công trình ra kh i danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, bao g m:
 7. a. T trình Th tư ng Chính ph ngh ưa công trình ra kh i danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. N i dung t trình ph i nêu rõ lý do và s c n thi t ưa công trình ra kh i danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; b. Công văn ngh thNm nh do B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký; c. Các tài li u khác có liên quan n vi c ngh ưa công trình ra kh i danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. 3. Trình t , th t c, thNm quy n xem xét, quy t nh ưa công trình ra kh i danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia ư c th c hi n như quy nh i v i vi c xem xét, quy t nh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. Chương 3. HO T NG B O V CÔNG TRÌNH QUAN TR NG LIÊN QUAN N AN NINH QU C GIA i u 14. N i dung b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. i v i công trình ang trong giai o n kh o sát, thi t k , thi công, xây d ng: a. B o m an toàn bí m t (n u d án thu c danh m c bí m t nhà nư c); b. B o m an toàn công trình khi thi công, ch ng l y c p, tráo i ch ng lo i v t tư, trang thi t b k thu t theo thi t k ã ư c duy t; c. Quá trình thi công m b o th c hi n úng quy trình và các tiêu chuNn k thu t ã ư c cơ quan có thNm quy n duy t. 2. i v i các công trình ã ưa vào khai thác s d ng: a. B o m bí m t nhà nư c (n u công trình thu c danh m c bí m t nhà nư c); b. B o v n i b ch ng xâm nh p phá ho i; c. Phòng, ch ng t i ph m và k ch xâm h i cơ s v t ch t, hành lang b o v công trình; d. Phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t khác. i u 15. B o v công trình khi quy ho ch, thi t k , xây d ng, c i t o nâng c p 1. Giám sát vi c th c hi n các n i dung v b o m an ninh, an toàn theo k ho ch trong quá trình quy ho ch, thi t k , xây d ng, như l a ch n a i m thích h p cho yêu c u b o v , b trí h th ng k thu t b o v ; yêu c u c m ch t và v n ng c a l c
 8. lư ng b o v ; h th ng phòng cháy, ch a cháy; các phương án, k ho ch nh m h n ch sơ h ho c phát huy y u t k thu t trong quy ho ch, thi t k ph c v yêu c u b o v . 2. Trư ng h p có s thay i v quy ho ch, thi t k ho c c i t o nâng c p công trình thì ph i có án c th c a th trư ng cơ quan ch qu n công trình và ph i ư c phép c a B trư ng B Công an ho c B trư ng B Qu c phòng ( i v i các công trình do B Qu c phòng tr c ti p qu n lý) và ph i có k ho ch, phương án b o v công trình cho phù h p. i u 16. B o v công trình khi v n hành khai thác 1. Vi c v n hành khai thác công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia ph i tuân theo quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t; cơ quan, t ch c qu n lý, v n hành khai thác công trình ph i có trách nhi m b o m an toàn cho công trình, có phương án x lý, kh c ph c k p th i khi phát hi n kh năng x y ra s c ; có bi n pháp ch ng phòng ch ng thiên tai và các tác nhân khác e d a gây ra tác h i i v i công trình. 2. Xây d ng và th c hi n phương án, k ho ch b o v , phòng, ch ng các hành vi xâm h i n s an toàn c a công trình; t ch c th c hành di n t p i phó, x lý các tình hu ng t xu t. i u 17. Qu n lý, s d ng hành lang b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. Trong ph m vi hành lang b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, c m nh ng ho t ng sau: a. Xây d ng nhà , công trình kinh t , dân sinh; b. S d ng l a, v t li u n , thi t b , các v t li u d gây cháy, gây n , v t th bay mang l a. c. Canh tác nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p trong ph m vi 500m tính t chân công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia tr ra xung quanh; d. Thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng s n; . Săn b n, n mìn; e. Neo u các phương ti n v n chuy n. 2. Trong ph m vi hành lang b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia ư c phép: a. Xây d ng các công trình ph c v các ho t ng tr c ti p c a công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia;
 9. b. Xây d ng các công trình thu nông quy mô v a và nh , các công trình ph c v phòng, ch ng cháy, n , c u h , c u n n; c. Xây d ng công trình h t ng giao thông quy mô v a và nh ph c v ho t ng tr c ti p c a công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia và ph c v phòng, ch ng cháy, n , c u h , c u n n. 3. Trư ng h p c bi t c n s d ng vùng t, vùng nư c, kho ng không vào các m c ích khác ngoài quy nh c a kho n 2 i u này, ph i ư c phép c a Th tư ng Chính ph . 4. Ngoài các quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, vi c cư trú, s n xu t, kinh doanh, ra vào, i l i, quay phim, ch p nh và các ho t ng khác trong khu v c hành lang b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia ph i ư c phép c a cơ quan, t ch c qu n lý công trình. 5. Khi có s c cháy, n ho c nguy cơ x y ra cháy, n công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, m i cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m trên a bàn ph i ph i h p v i ngư i ch huy ơn v b o v t ch c ngăn ch n, x lý k p th i. Nghiêm c m m i cá nhân không có trách nhi m vào khu v c hành lang b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia trong th i gian có nguy cơ d n n cháy, n ho c ang x y ra s c cháy, n ho c ang kh c ph c s c cháy, n i v i công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. i u 18. L c lư ng b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia 1. L c lư ng b o v c a B Công an do B trư ng B Công an quy t nh thành l p, có trách nhi m b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia do B Công an tr c ti p qu n lý và các công trình thu c danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia khác khi có yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. 2. L c lư ng b o v c a B Qu c phòng, do B trư ng B Qu c phòng quy t nh thành l p, có trách nhi m b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia do qu c phòng tr c ti p qu n lý. 3. L c lư ng b o v c a cơ quan, t ch c qu n lý công trình, do ngư i ng u cơ quan, t ch c ó quy t nh thành l p theo hư ng d n c a B Công an; Tuỳ theo quy mô, tính ch t c a công trình mà có th thành l p phòng, ban ho c t b o v cho phù h p. i v i cơ quan, doanh nghi p có t ch c b o v theo ngành d c thì l c lư ng b o v c p cơ s ph i ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a ngư i ng u ơn v mình, ng th i ch u s ch o, hư ng d n nghi p v b o v c a cơ quan công an và t ch c b o v c p trên. 4. Ngư i có các tiêu chuNn sau ây có th ư c tuy n ch n vào l c lư ng b o v c a cơ quan, t ch c qu n lý công trình: a. Là công dân Vi t Nam t 18 tu i tr lên, có trình h c v n t trung h c ph thông ho c tương ương tr lên;
 10. b. Có lý l ch rõ ràng; có năng l c hành vi dân s y ; có phNm ch t o c t t, không có ti n án, ti n s ; c. Có trình chuyên môn nghi p v phù h p v i yêu c u c a công tác b o v công trình; d. Ch p hành t t chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c; . Có s c kho b o m th c hi n nhi m v b o v . Chương 4. TRÁCH NHI M C A CÁC B , NGÀNH, Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG i u 19. Trách nhi m c a B Công an 1. B Công an ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n th ng nh t qu n lý nhà nư c v công tác b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, g m các n i dung: a. Xây d ng, ban hành ho c trình Chính ph ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; b. Tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; c. T ch c và ch o ho t ng b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; xây d ng n i dung chương trình hu n luy n, ào t o v chính tr , pháp lu t, nghi p v b o v cho l c lư ng b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; d. Ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh ngh ưa công trình vào danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; . T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c và công ngh ph c v cho công tác b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia; e. Thanh tra, ki m tra, i u tra, x lý vi ph m i v i các hành vi xâm ph m n các công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. 2. T ch c công tác b o v i v i nh ng công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia thu c B Công an qu n lý theo quy nh c a Pháp l nh B o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, Ngh nh này và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 20. Trách nhi m c a B Qu c phòng 1. T ch c công tác b o v i v i nh ng công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia thu c B Qu c phòng qu n lý theo quy nh c a Pháp l nh B o v công
 11. trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia, Ngh nh này và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c iv i các công trình thu c B Qu c phòng qu n lý. 3. Ph i h p v i B Công an, các cơ quan, t ch c qu n lý công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia b trí l c lư ng, phương ti n thích h p phát hi n, ngăn ch n t xa m i hành vi xâm h i công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. i u 21. Trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph 1. L p danh m c, xu t vi c s a i, b sung danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph tr c ti p qu n lý g i H i ng thNm nh c a B Công an thNm nh, trình Chính ph . 2. C ngư i tham gia H i ng thNm nh và t ch c th c hi n nh ng yêu c u c a cơ quan thNm nh trong quá trình thNm nh. 3. Th c hi n hư ng d n v t ch c và nghi p v b o v c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. 4. Ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph t ch c th c hi n các quy nh b o v công trình thu c quy n qu n lý c a mình. 5. T o i u ki n cho ch u tư, ơn v qu n lý khai thác s d ng công trình th c hi n nhi m v b o v an ninh, an toàn công trình. 6. Tuyên truy n, giáo d c ý th c, trách nhi m b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia cho cán b , nhân viên, ngư i lao ng làm vi c t i công trình. T ch c th c hi n các n i dung phong trào toàn dân b o v an ninh t qu c. 7. X lý theo thNm quy n các vi ph m pháp lu t v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. i u 22. Trách nhi m c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. L p danh m c, xu t vi c s a i, b sung danh m c công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia do a phương mình tr c ti p qu n lý, g i H i ng thNm nh c a B Công an thNm nh, trình Th tư ng Chính ph . 2. C ngư i tham gia H i ng thNm nh và t ch c th c hi n nh ng yêu c u c a cơ quan thNm nh trong quá trình thNm nh. 3. Th c hi n hư ng d n v t ch c và nghi p v b o v c a cơ quan qu n lý nhà nư c v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. 4. Ch o, hư ng d n y ban nhân dân c p dư i th c hi n nhi m v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia thu c quy n qu n lý c a a phương
 12. mình; tham gia qu n lý và b o v công trình thu c các B , ngành Trung ương qu n lý và công trình do các t ch c, cá nhân u tư t i a phương. 5. Tuyên truy n, giáo d c cán b , công ch c và nhân dân a phương nghiêm ch nh ch p hành các quy nh v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. T ch c th c hi n các n i dung phong trào toàn dân b o v an ninh t qu c. 6. X lý theo thNm quy n các vi ph m pháp lu t v b o v công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 23. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 24. Hư ng d n thi hành và t ch c th c hi n B trư ng B Công an hư ng d n ho c ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này. B trư ng B Qu c phòng hư ng d n ho c ch trì, ph i h p i v i các B , ngành liên quan hư ng d n chi ti t thi hành Ngh nh này i v i các công trình quan tr ng liên quan n an ninh qu c gia thu c thNm quy n qu n lý tr c ti p c a B Qu c phòng. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
 13. - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản