Nghị định số 128/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
169
lượt xem
17
download

Nghị định số 128/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 128/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 128/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 128/2008/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NĂM 2002 VÀ PHÁP L NH S A I, B SUNG M T S I U C A PHÁP L NH X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH NĂM 2008 CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008 (sau ây g i chung là Pháp l nh) v m t s nguyên t c chung trong x lý vi ph m hành chính, hình th c x ph t vi ph m hành chính, bi n pháp x lý vi ph m hành chính khác, thNm quy n, th t c và vi c áp d ng m t s bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính. i u 2. Th m quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính ThNm quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính t i i u 2 c a Pháp l nh bao g m thNm quy n quy nh hành vi vi ph m hành chính c th , hình th c x ph t chính, hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu áp d ng i v i t ng hành vi vi ph m hành chính; quy nh khung và m c ti n ph t trong trư ng h p ph t ti n; quy nh các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính. Vi c xác nh khung và m c ti n ph t i v i hành vi vi ph m hành chính ư c căn c vào tính ch t, m c c a hành vi ó. i u 3. M t s nguyên t c x lý vi ph m hành chính M t s nguyên t c x lý vi ph m hành chính t i các kho n 2, 3 và 4 i u 3 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Cá nhân, t ch c ch b x ph t vi ph m hành chính khi có hành vi vi ph m hành chính do pháp lu t quy nh.
 2. Cá nhân, t ch c ch b x ph t vi ph m hành chính khi có hành vi vi ph m hành chính ư c quy nh c th trong các văn b n lu t c a Qu c h i, pháp l nh c a y ban thư ng v Qu c h i và ngh nh c a Chính ph . Các văn b n do Th tư ng Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , H i ng nhân dân, y ban nhân dân ban hành ch o, hư ng d n, t ch c th c hi n x lý vi ph m hành chính theo thNm quy n không ư c quy nh hành vi vi ph m hành chính và hình th c, m c x ph t. 2. M t hành vi vi ph m hành chính ch b x ph t hành chính m t l n: a) M t hành vi vi ph m ã ư c ngư i có thNm quy n x ph t ra quy t nh x ph t ho c ã l p biên b n x ph t thì không ư c l p biên b n, ra quy t nh x ph t l n th hai i v i chính hành vi ó n a. Trong trư ng h p hành vi vi ph m v n ti p t c ư c th c hi n m c dù ã b ngư i có thNm quy n x ph t ra l nh ình ch thì b áp d ng tình ti t tăng n ng quy nh t i kho n 8 i u 9 c a Pháp l nh; b) M t hành vi vi ph m hành chính ã ư c ngư i có thNm quy n x ph t ra quy t nh x ph t thì không ng th i áp d ng bi n pháp x lý hành chính khác quy nh t i i u 22 c a Pháp l nh i v i hành vi ó; c) Trong trư ng h p hành vi vi ph m có d u hi u t i ph m b chuy n h sơ ngh truy c u trách nhi m hình s mà trư c ó ã có quy t nh x ph t vi ph m hành chính thì ngư i ã quy t nh x ph t ph i h y b quy t nh x ph t; n u chưa ra quy t nh x ph t thì không x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi ó. 3. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t v hành vi ó và ngư i có thNm quy n x ph t căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m, tình ti t tăng n ng, gi m nh mà ra quy t nh x ph t i v i t ng ngư i cùng th c hi n vi ph m hành chính. 4. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m theo quy nh t i kho n 2 i u 56 c a Pháp l nh. i u 4. Nh ng trư ng h p không x lý vi ph m hành chính Nh ng trư ng h p không x lý vi ph m hành chính theo kho n 6 i u 3 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Tình th c p thi t là tình th c a ngư i vì mu n tránh m t nguy cơ ang th c t e d a l i ích c a Nhà nư c, c a cơ quan, t ch c, quy n, l i ích chính áng c a mình ho c c a ngư i khác mà không còn cách nào khác là ph i gây m t thi t h i nh hơn thi t h i c n ngăn ng a. 2. Phòng v chính áng là hành vi c a m t ngư i vì b o v l i ích c a Nhà nư c, c a cơ quan, t ch c, b o v quy n, l i ích chính áng c a mình ho c c a ngư i khác mà ch ng tr l i m t cách c n thi t ngư i ang có hành vi xâm ph m các l i ích nói trên. 3. Ngư i th c hi n hành vi do s ki n b t ng , t c là trong trư ng h p không th th y trư c ho c không bu c ph i th y trư c h u qu c a hành vi ó. 4. Ngư i th c hi n vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c m t b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi c a mình. i v i trư ng h p l i d ng ngư i m c b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi th c hi n hành vi vi ph m hành chính thì tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính ph i b t ch thu, m i h u qu do l i d ng các i tư ng này vi ph m u ph i ư c kh c ph c theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính c a ngư i chưa thành niên gây ra
 3. Ngư i chưa thành niên vi ph m hành chính mà gây thi t h i thì trách nhi m b i thư ng ư c th c hi n theo quy nh t i i u 40 c a Lu t Hôn nhân và Gia ình ngày 09 tháng 6 năm 2000 và các kho n 2, 3 i u 606 c a B lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005. i u 6. Tình ti t tăng n ng Nh ng tình ti t tăng n ng t i các kho n 1 và 2 i u 9 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Vi ph m có t ch c là trư ng h p có hai ngư i tr lên câu k t v i nhau, c ý cùng th c hi n hành vi vi ph m hành chính. 2. Vi ph m nhi u l n trong cùng lĩnh v c là trư ng h p th c hi n vi ph m hành chính trong lĩnh v c mà trư c ó ã vi ph m nhưng chưa b phát hi n ho c chưa b x ph t và chưa h t th i hi u x ph t. 3. Tái ph m trong cùng lĩnh v c là trư ng h p ã b x ph t nhưng chưa h t th i h n m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c k t ngày h t th i hi u thi hành c a quy t nh x ph t mà l i th c hi n vi ph m hành chính trong lĩnh v c ã b x ph t. “Lĩnh v c” quy nh t i kho n này ư c hi u là các lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c quy nh t i t ng ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính. i u 7. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính theo kho n 1 i u 11 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính, n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t (t c là t ngày th c hi n xong các nghĩa v , yêu c u ghi trong quy t nh x ph t ho c t ngày quy t nh x ph t ư c cư ng ch thi hành) ho c k t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x ph t quy nh t i i u 69 c a Pháp l nh mà không th c hi n hành vi vi ph m trong cùng lĩnh v c trư c ây ã b x ph t thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính v hành vi ó. i u 8. Th i h n ư c coi là chưa b áp d ng bi n pháp x lý hành chính khác Th i h n ư c coi là chưa b áp d ng bi n pháp x lý hành chính khác theo kho n 2 i u 11 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Cá nhân ã b áp d ng bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n, ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a b nh, n u qua hai năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x lý (t c là t ngày h t h n giáo d c t i xã, phư ng, th tr n ho c h t h n ch p hành t i trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh) ho c t ngày h t th i hi u thi hành quy t nh x lý quy nh t i các i u 73, 82, 91 và i u 100 c a Pháp l nh mà không th c hi n hành vi vi ph m thu c i tư ng b áp d ng m t trong các bi n pháp x lý hành chính khác theo quy nh t i kho n này thì ư c coi như chưa b áp d ng bi n pháp ó. i u 9. Cách tính th i h n, th i hi u trong x lý vi ph m hành chính 1. Th i h n, th i hi u trong Pháp l nh ư c quy nh theo tháng ho c theo năm thì kho ng th i gian ó ư c tính theo tháng, năm dương l ch, bao g m c ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. 2. Th i h n trong Pháp l nh ư c quy nh theo ngày thì kho ng th i gian ó ư c tính theo ngày làm vi c, không bao g m ngày ngh theo quy nh c a B lu t Lao ng. i u 10. Trách nhi m c a ngư i có th m quy n trong vi c x lý vi ph m hành chính
 4. 1. Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i ti n hành x ph t vi ph m hành chính theo úng trình t th t c quy nh t i Chương VI Pháp l nh X lý vi ph m hành chính 2. Ngư i có thNm quy n x ph t hành chính l m d ng ch c v , quy n h n, sách nhi u, dung túng, bao che, không x lý ho c x lý không nghiêm minh vi ph m hành chính; thi u trách nhi m quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính; không tuân th nghiêm ng t các quy nh trong vi c áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m x lý vi ph m hành chính; ra quy t nh x lý vi ph m hành chính trái pháp lu t, có l i trong vi c không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong th i h n quy nh t i i u 56 c a Pháp l nh, n u chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s thì b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. Chương 2. HÌNH TH C, TH M QUY N X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 11. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh Vi c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh theo i u 16 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh là hình th c x ph t b sung, ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính trong trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m nghiêm tr ng quy nh s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh . Gi y phép, ch ng ch hành ngh là các lo i gi y t do cơ quan nhà nư c, ngư i có thNm quy n c p cho các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t cho phép t ch c, cá nhân ó kinh doanh, ho t ng, hành ngh trong m t lĩnh v c nh t nh ho c s d ng m t lo i công c , phương ti n nh t nh. Gi y phép, ch ng ch hành ngh quy nh t i i u này không bao g m gi y ăng ký kinh doanh, các lo i ch ng ch g n v i nhân thân ngư i ư c c p không có m c ích cho phép hành ngh . 2. Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c áp d ng có th i h n ho c không th i h n và ư c quy nh i v i hành vi vi ph m hành chính c th , tùy thu c vào tính ch t, m c c a hành vi vi ph m ó. Th i h n áp d ng i v i hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n t i a không quá 12 tháng; i v i hình th c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh không th i h n thì th i h n áp d ng t 12 tháng tr lên. Th i h n tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c tính t th i i m t m gi gi y phép, ch ng ch hành ngh . Trư ng h p m t ngư i cùng m t lúc th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính mà các hành vi này b tư c quy n s d ng cùng m t lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh thì ch áp d ng tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n dài nh t quy nh i v i các hành vi vi ph m; n u không cùng m t lo i gi y phép, ch ng ch hành ngh thì áp d ng riêng i v i t ng hành vi. Th i h n b tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh và các trư ng h p c th b áp d ng tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c quy nh t i các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. i u 12. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính Vi c t ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính theo i u 17 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính là hình th c x ph t b sung, ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính. Th t c và các trư ng h p c th b áp d ng t ch thu
 5. tang v t, phương ti n ư c quy nh t i các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. 2. Không áp d ng hình th c x ph t t ch thu tang v t phương ti n trong trư ng h p tang v t, phương ti n b t ch c, cá nhân vi ph m chi m o t, s d ng trái phép mà ph i tr l i cho ch s h u ho c ngư i qu n lý, ngư i s d ng h p pháp. Trong trư ng h p tang v t là văn hóa phNm c h i, hàng gi không có giá tr s d ng, v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi, cây tr ng thì b x lý theo quy nh t i kho n 2 i u 61 c a Pháp l nh. i u 13. Bi n pháp kh c ph c h u qu khác quy nh t i i m kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh Ngoài các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i m a, b, c, d kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh, Chính ph có th quy nh thêm các bi n pháp kh c ph c h u qu khác và thNm quy n quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ó t i các ngh nh c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c. i u 14. Chi phí th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i i u 21a c a Pháp l nh trong trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m hành chính không th th c hi n ư c bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Trư ng h p cá nhân, t ch c vi ph m hành chính không th th c hi n ư c bi n pháp kh c ph c h u qu do hành vi vi ph m gây ra quy nh t i i u 21a c a Pháp l nh thì cơ quan qu n lý có thNm quy n ch ư c s d ng kinh phí t ngân sách nhà nư c th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu khi có các i u ki n sau: a) C n ph i có ngu n kinh phí kh c ph c h u qu mà cá nhân, t ch c vi ph m hành chính không có kh năng chi tr ngay ho c quy trình th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu òi h i ph i áp d ng các bi n pháp k thu t, s d ng trang thi t b k thu t chuyên d ng, l c lư ng tham gia kh c ph c h u qu ph i có trình chuyên môn, nghi p v phù h p có th kh c ph c ư c h u qu do vi ph m hành chính gây ra; b) C n ph i ti n hành ngay bi n pháp kh c ph c h u qu k p th i ngăn ch n tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh, m b o tr t t , an toàn xã h i, b o m giao thông, b o v l i ích Nhà nư c, l i ích chung c a c ng ng. 2. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính ph i có trách nhi m hoàn tr kinh phí cho cơ quan qu n lý có thNm quy n ã th c hi n bi n pháp kh c ph c h u qu . Trư ng h p cá nhân, t ch c không t hoàn tr thì s b áp d ng bi n pháp cư ng ch thi hành. i u 15. Xác nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính Nguyên t c xác nh thNm quy n x ph t vi ph m hành chính theo i u 42 c a Pháp l nh ư c quy nh c th như sau: 1. Ch t ch y ban nhân dân các c p có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c a phương. 2. Các ch c danh có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính c a các cơ quan qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c có thNm quy n x ph t i v i nh ng hành vi vi ph m hành chính ư c quy nh c th t i các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. 3. ThNm quy n x ph t c a các ch c danh theo quy nh c a Pháp l nh trong t ng trư ng h p c th ư c xác nh như sau: a) ThNm quy n ph t ti n ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh cho m i hành vi vi ph m hành chính;
 6. b) ThNm quy n áp d ng hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ư c xác nh căn c vào văn b n quy ph m pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c quy nh cho ch c danh có thNm quy n t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính i v i m t hành vi vi ph m c th . Trư ng h p Pháp l nh quy nh thNm quy n t ch thu theo tr giá c a tang v t, phương ti n vi ph m thì ph i căn c vào giá tr th c t c a tang v t, phương ti n vi ph m xác nh thNm quy n; c) ThNm quy n áp d ng hình th c tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ư c xác nh căn c vào văn b n quy ph m pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c. i v i hành vi vi ph m có quy nh áp d ng hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh thì ch c danh nào có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi ó cũng có quy n x ph t tư c quy n s d ng gi y phép ho c ch ng ch hành ngh i v i ngư i vi ph m; trư ng h p lu t có quy nh khác thì theo quy nh c a lu t. Trong th i h n ba ngày, k t ngày ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính, ngư i ã ra quy t nh x ph t ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p gi y phép, ch ng ch hành ngh v vi c ã áp d ng hình th c x ph t tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; d) ThNm quy n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c xác nh căn c vào Pháp l nh quy nh ch c danh có thNm quy n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ; ng th i căn c vào hành vi vi ph m c th có quy nh vi c áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh trong các ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong t ng lĩnh v c qu n lý nhà nư c; ) Trong trư ng h p m c ti n ph t, tr giá tang v t phương ti n b t ch thu ho c m t trong các hình th c x ph t ho c bi n pháp kh c ph c h u qu không thu c thNm quy n ho c vư t quá thNm quy n thì ngư i ang th lý v vi c vi ph m ph i k p th i chuy n v vi c vi ph m ó n ngư i có thNm quy n x ph t. i u 16. y quy n x lý vi ph m hành chính Vi c y quy n x lý vi ph m hành chính theo i u 41 và kho n 2 i u 45 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Vi c y quy n x lý vi ph m hành chính do các ch c danh quy nh t i i u 41 và i u 45 c a Pháp l nh ch ư c th c hi n i v i c p phó. Vi c y quy n ph i ư c th c hi n b ng văn b n. Vi c y quy n x lý vi ph m hành chính ph i ư c xác nh rõ ph m vi, n i dung, th i h n y quy n. Trư ng h p quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính thì vi c y quy n ch ư c th c hi n khi c p trư ng v ng m t. 2. C p phó ư c y quy n x lý vi ph m hành chính ph i ch u trách nhi m v quy t nh x lý vi ph m hành chính c a mình trư c c p trư ng và trư c pháp lu t. Ngư i ư c y quy n không ư c y quy n ti p cho b t kỳ cá nhân nào khác. Chương 3. M TS BI N PHÁP NGĂN CH N VÀ B O MX LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH i u 17. Khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính Vi c khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính theo i u 49 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Vi c khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ch do nh ng ngư i có thNm quy n ti n hành theo úng quy nh t i i u 49 c a Pháp l nh.
 7. 2. Nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là a i m mà t i ó, ngư i vi ph m c t gi u hi n v t, ti n, hàng hóa, phương ti n vi ph m hành chính. N u ngư i vi ph m c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong ngư i thì áp d ng bi n pháp khám ngư i theo quy nh t i i u 47 c a Pháp l nh. 3. Trong trư ng h p nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là nơi thì ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 45 c a Pháp l nh ch ư c ti n hành khám sau khi ã có s ng ý b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi có tang v t, phương ti n ư c c t gi u. Nơi quy nh t i i u này là a i m dùng cư trú thư ng xuyên cho cá nhân ho c h gia ình có h khNu thư ng trú ho c ăng ký t m trú; có ăng ký phương ti n, n u phương ti n là nơi cư trú thư ng xuyên c a cá nhân, h gia ình. 4. Vi c khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính vào ban êm ch ư c th c hi n trong các trư ng h p sau ây: a) Trư ng h p khNn c p, là các trư ng h p có căn c cho r ng n u không t ch c khám ngay thì tang v t, phương ti n vi ph m hành chính s b tNu tán, tiêu h y ho c vi c thu th p ch ng c không th th c hi n ư c; b) Trư ng h p khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ang ư c th c hi n mà chưa k t thúc, là trư ng h p mà vi c khám ư c b t u t trư c 22 gi cùng ngày mà chưa k t thúc n 5 gi sáng ngày hôm sau. 5. M i trư ng h p khám nơi c t gi u tang v t, phương ti n u ph i l p biên b n theo úng m u quy nh. i u 18. Th t c b o lãnh hành chính Th t c b o lãnh hành chính theo i u 50 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. B o lãnh hành chính do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh trong th i gian xem xét vi c áp d ng m t trong các bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh. B o lãnh hành chính ư c giao cho gia ình ho c t ch c xã h i nơi i tư ng cư trú th c hi n. Trong trư ng h p ngư i ư c b o lãnh là ngư i chưa thành niên thì b o lãnh hành chính ư c giao cho cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó th c hi n. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ra quy t nh v vi c giao vi c b o lãnh hành chính cho gia ình, t ch c xã h i nơi i tư ng cư trú; trong quy t nh ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i quy t nh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a ngư i ư c giao b o lãnh ho c tên, a ch c a t ch c xã h i ư c giao b o lãnh; h , tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú c a ngư i ư c b o lãnh; lý do c a vi c giao b o lãnh; th i h n b o lãnh; trách nhi m c a ngư i ư c b o lãnh, trách nhi m c a ngư i ho c t ch c nh n b o lãnh và trách nhi m c a y ban nhân dân c p xã nơi i tư ng cư trú; ch ký c a ngư i quy t nh giao b o lãnh. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày ra quy t nh, quy t nh giao b o lãnh ư c g i cho ngư i ho c t ch c nh n b o lãnh, ngư i ư c b o lãnh và y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ư c b o lãnh cư trú t ch c th c hi n. 3. Th i h n b o lãnh hành chính do Ch t ch y ban nhân dân c p huy n quy t nh, t i a không quá 35 ngày i v i trư ng h p ngư i ư c b o lãnh thu c i tư ng ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s ch a b nh và t i a không quá 50 ngày i v i trư ng h p ngư i ư c b o lãnh thu c i tư ng ưa vào cơ s giáo d c. Vi c b o lãnh hành chính ch m d t khi h t th i h n ghi trong quy t nh giao b o lãnh. Trong trư ng h p chưa h t th i h n b o lãnh mà ã có quy t nh áp d ng bi n pháp x lý hành chính thì th i h n b o lãnh ch m d t vào th i i m i tư ng ư c ưa i ch p hành bi n pháp x lý hành chính t i trư ng giáo dư ng ho c ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh. i u 19. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong th i gian b o lãnh hành chính
 8. 1. Trong th i gian b o lãnh hành chính, gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh hành chính có trách nhi m: a) Giám sát, qu n lý không ngư i ư c b o lãnh ti p t c vi ph m pháp lu t; b) B o m s có m t c a ngư i ư c b o lãnh t i nơi cư trú khi có quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, ưa vào cơ s giáo d c, ưa vào cơ s ch a b nh; c) Báo cáo k p th i v i Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ư c giao b o lãnh Ch t ch y ban nhân dân c p xã báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân c p huy n trong trư ng h p ngư i ư c b o lãnh b tr n ho c có các hành vi vi ph m pháp lu t trong th i gian b o lãnh. 2. Trong th i gian b o lãnh hành chính, ngư i ư c b o lãnh hành chính có trách nhi m: a) Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v t m trú, t m v ng. Khi i ra kh i a bàn xã, phư ng, th tr n ph i thông báo cho gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh bi t v a ch nơi n, th i gian t m trú t i ó; b) Có m t k p th i t i tr s y ban nhân dân c p xã khi ư c Ch t ch y ban nhân dân c p xã yêu c u. 3. Trong th i gian b o lãnh hành chính, Ch t ch y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ư c b o lãnh hành chính cư trú có trách nhi m: a) Thông báo cho gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh và ngư i ư c b o lãnh v quy n và nghĩa v c a h trong th i gian b o lãnh; b) Th c hi n các bi n pháp h tr gia ình, t ch c xã h i ư c giao b o lãnh trong vi c qu n lý, giám sát ngư i ư c b o lãnh t i nơi cư trú; c) Khi ư c thông báo v vi c ngư i ư c b o lãnh b tr n kh i nơi cư trú ho c có hành vi vi ph m pháp lu t, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ph i báo cáo ngay cho Ch t ch y ban nhân dân c p huy n nơi ã ra quy t nh b o lãnh có bi n pháp x lý k p th i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4. TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH i u 20. ình ch hành vi vi ph m ình ch hành vi vi ph m theo i u 53 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Khi phát hi n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i ra quy t nh nh ch ngay hành vi vi ph m. Quy t nh ình ch có th là quy t nh b ng văn b n ho c quy t nh th hi n b ng l i nói, còi, tín hi u ho c các hình th c khác tùy t ng trư ng h p vi ph m c th . i u 21. Th t c x ph t ơn gi n Vi c áp d ng th t c x ph t ơn gi n theo i u 54 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. X ph t theo th t c ơn gi n quy nh t i i u 54 c a Pháp l nh là trư ng h p x ph t, theo ó ngư i có thNm quy n x ph t không l p biên b n v vi ph m hành chính mà ra quy t nh x ph t t i ch , tr trư ng h p vi ph m hành chính ư c phát hi n nh s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v . Nh ng trư ng h p ư c ti n hành x ph t theo th t c ơn gi n bao g m:
 9. a) Hành vi vi ph m hành chính mà hình th c x ph t quy nh là c nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 200.000 ng; b) Nhi u hành vi vi ph m hành chính do m t ngư i th c hi n mà hình th c x ph t i v i m i hành vi này u là ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 10.000 ng n 200.000 ng. 2. Quy t nh x ph t ph i th hi n b ng văn b n theo m u quy nh. Cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n ph t t i ch cho ngư i có thNm quy n x ph t và ư c nh n biên lai thu ti n ph t do B Tài chính phát hành. Trong trư ng h p không n p ti n ph t t i ch , cá nhân, t ch c vi ph m n p ti n ph t t i Kho b c Nhà nư c trong th i h n ư c quy nh t i kho n 1 i u 58 c a Pháp l nh. i u 22. L p biên b n vi ph m hành chính Vi c l p biên b n vi ph m hành chính theo kho n 1 i u 55 và kho n 2 i u 55a c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Ngư i có thNm quy n ang thi hành công v có trách nhi m l p biên b n theo úng m u quy nh i v i vi ph m hành chính mà mình phát hi n và chuy n ngay t i ngư i có thNm quy n x ph t. Biên b n ph i có y ch ký theo quy nh t i kho n 3 i u 55 c a Pháp l nh. 2. i v i trư ng h p s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v phát hi n hành vi vi ph m hành chính trong b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng th y n i a, hàng h i, hàng không dân d ng ngoài nh ng n i dung quy nh t i kho n 2 i u 55 c a Pháp l nh thì biên b n vi ph m hành chính có thêm các n i dung sau: phương ti n, thi t b k thu t nghi p v ư c s d ng phát hi n hành vi vi ph m; hình nh, b n ghi, d u v t ghi thu ư c b ng các phương ti n, thi t b k thu t nghi p v ; các tình ti t và ch ng c khác (n u có). Vi c l p biên b n vi ph m hành chính thu c trư ng h p ngư i vi ph m hành chính c tình tr n tránh ư c hi u là trư ng h p t i th i i m cơ quan, ngư i có thNm quy n l p biên b n vi ph m hành chính ngư i vi ph m không có m t mà không có lý do chính áng. i u 23. Th i h n ra quy t nh x ph t Th i h n ra quy t nh x ph t theo i u 56 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. i v i v vi c ơn gi n, hành vi vi ph m rõ ràng, không c n xác minh thêm thì ph i ra quy t nh x ph t trong th i h n không quá 10 ngày, k t ngày l p biên b n v hành vi vi ph m hành chính. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính ph i theo úng m u quy nh. 2. i v i v vi c có nhi u tình ti t ph c t p như tang v t, phương ti n c n giám nh, c n xác nh rõ i tư ng vi ph m hành chính ho c nh ng tình ti t ph c t p khác thì th i h n ra quy t nh x ph t là 30 ngày, k t ngày l p biên b n. 3. Trong trư ng h p xét th y c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c thì ch m nh t là 10 ngày, trư c khi h t th i h n ư c quy nh t i kho n 2 i u này, ngư i có thNm quy n x ph t ph i báo cáo th trư ng tr c ti p c a mình b ng văn b n xin gia h n; vi c gia h n ph i b ng văn b n; th i gian gia h n không quá 30 ngày. 4. Tr quy t nh áp d ng hình th c x ph t tr c xu t, ngư i có thNm quy n không ư c ra quy t nh x ph t trong các trư ng h p sau ây: a) ã h t th i h n quy nh t i kho n 1 i u này: b) ã h t th i h n ra quy t nh x ph t quy nh t i kho n 2 i u này mà không xin gia h n ho c ã xin gia h n nhưng không ư c c p có thNm quy n cho phép gia h n; c) ã h t th i h n ư c c p có thNm quy n gia h n.
 10. 5. Trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t thì ngư i có thNm quy n v n có th ra quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 3 i u 12 c a Pháp l nh và t ch thu tang v t vi ph m hành chính thu c lo i c m lưu hành, lưu thông. i u 24. Ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính Vi c ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo i u 64 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Cá nhân, t ch c b x ph t ph i ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. Sau khi ra quy t nh x ph t, ngư i có thNm quy n x ph t ph i giao quy t nh cho ngư i b x ph t ho c thông báo cho h n nh n; th i i m ngư i b x ph t nh n ư c quy t nh x ph t ư c coi là th i i m ư c giao quy t nh quy nh t i i u 64 c a Pháp l nh. 2. Cá nhân, t ch c b x ph t không t nguy n ch p hành trong th i h n quy nh t i kho n 1 i u này thì b cư ng ch thi hành. 3. Trư ng h p ã qua m t năm, mà ngư i có thNm quy n không th giao quy t nh x ph t n ngư i b x ph t do ngư i ó không n nh n và không xác nh ư c a ch c a h ho c lý do khách quan khác thì ngư i ã ra quy t nh x ph t ra quy t nh ình ch thi hành các hình th c x ph t ghi trong quy t nh i v i ngư i ó, tr hình th c t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính; i v i tang v t, phương ti n vi ph m ang b t m gi thì áp d ng theo quy nh t i kho n 4 i u 61 c a Pháp l nh; n u c n áp d ng bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng, lây lan d ch b nh ho c tiêu h y v t phNm gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi, cây tr ng, thì ngư i có thNm quy n ph i t ch c th c hi n các bi n pháp này. Ngân sách nhà nư c chi tr cho vi c th c hi n các bi n pháp này ho c ư c tr vào ti n bán tang v t, phương ti n b t ch thu (n u có). i u 25. Quy t nh bu c kh c ph c h u qu trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính Quy t nh bu c kh c ph c h u qu trong trư ng h p không ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính ư c quy nh như sau: 1. Trong trư ng h p quá th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c quy nh t i i u 10 c a Pháp l nh ho c quá th i h n ra quy t nh x ph t quy nh t i i u 23 Ngh nh này, ngư i có thNm quy n không ư c ra quy t nh x ph t, nhưng v n có th quy t nh áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu . 2. Quy t nh bu c kh c ph c h u qu ph i b ng văn b n theo úng m u quy nh. Trong quy t nh ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm quy t nh; h , tên, ch c v c a ngư i quy t nh; h , tên, a ch , ngh nghi p c a ngư i vi ph m ho c tên, a ch c a t ch c vi ph m; hành vi vi ph m hành chính; nh ng tình ti t liên quan n vi c gi i quy t v vi ph m; i u, kho n c a văn b n pháp lu t ư c áp d ng; lý do không áp d ng hình th c x ph t; các bi n pháp kh c ph c h u qu ư c áp d ng; th i h n thi hành quy t nh kh c ph c h u qu ; ch ký c a ngư i ra quy t nh. i u 26. Xác nh m c trung bình c a khung ti n ph t Vi c xác nh m c trung bình c a khung ti n ph t theo kho n 2 i u 57 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Khi ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính không có tình ti t tăng n ng ho c gi m nh là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó. M c trung bình c a khung ti n ph t ư c xác nh b ng cách chia ôi t ng s c a m c t i thi u c ng v i m c t i a. i u 27. Trư ng h p n p ti n ph t nhi u l n
 11. 1. Vi c n p ti n ph t nhi u l n ư c áp d ng khi có các i u ki n sau ây: a) B ph t ti n t 10.000.000 ng tr lên i v i cá nhân và t 100.000.000 ng tr lên iv it ch c; b) ang g p khó khăn c bi t v kinh t và có ơn ngh n p ti n ph t nhi u l n. ơn ngh c a cá nhân ph i ư c y ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú ho c t ch c nơi ngư i ó làm vi c xác nh n hoàn c nh khó khăn c bi t v kinh t ; i v i ơn ngh c a t ch c ph i ư c xác nh n c a cơ quan thu (ho c cơ quan ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c). 2. Th i h n n p ti n ph t nhi u l n không quá mư i hai tháng, k t ngày quy t nh x ph t có hi u l c; s l n n p ti n ph t t i a không quá 03 l n và m i l n n p ti n ph t t i thi u không dư i m t ph n ba (1/3) t ng s ti n ph i n p ph t. S ti n chưa n p ph t ph i ch u lãi su t không kỳ h n ư c tính t th i i m quy t nh x ph t có hi u l c. 3. Ngư i ã ra quy t nh ph t ti n có quy n quy t nh vi c n p ti n ph t nhi u l n. Quy t nh v vi c n p ti n ph t nhi u l n ph i b ng văn b n. i u 28. Nơi n p ti n ph t Nơi n p ti n ph t theo i u 58 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Cá nhân, t ch c b x ph t ph i n p ti n ph t t i Kho b c Nhà nư c theo quy nh t i i u 57 c a Pháp l nh, tr trư ng h p ã n p ti n ph t t i ch và nh ng trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 2. T i nh ng vùng xa xôi, h o lánh, trên sông, trên bi n, nh ng vùng mà vi c i l i g p khó khăn ho c ngoài gi hành chính thì cá nhân, t ch c b x ph t có th n p ti n ph t cho ngư i có thNm quy n x ph t. “Vùng xa xôi, h o lánh” là nh ng vùng thu c mi n núi, h i o và nh ng nơi khác không có ho c cách quá xa Kho b c Nhà nư c. 3. B Tài chính quy nh c th vi c thu và n p ti n ph t trong nh ng trư ng h p ư c quy nh t i kho n 2 i u này. i u 29. Tr l i gi y t ho c tang v t, phương ti n ã b t m gi b o m thi hành quy t nh ph t ti n trong trư ng h p ư c hoãn ch p hành quy t nh, ư c n p ti n ph t nhi u l n Vi c tr l i gi y t ho c tang v t, phương ti n ã b t m gi b o m thi hành quy t nh ph t ti n trong trư ng h p ư c hoãn ch p hành quy t nh theo kho n 4 i u 65 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Trong trư ng h p cá nhân ư c hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n theo quy nh t i i u 65 ho c cá nhân, t ch c ư c n p ti n ph t nhi u l n theo quy nh t i kho n 5 i u 57 c a Pháp l nh thì ngư i ó ư c nh n l i gi y phép lưu hành phương ti n, gi y phép lái xe, gi y t c n thi t khác có liên quan ho c tang v t, phương ti n ã b t m gi b o m thi hành quy t nh ph t ti n theo quy nh t i kho n 3 i u 57 c a Pháp l nh. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t có trách nhi m tr l i cho ngư i ư c hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n ho c ngư i ư c n p ti n ph t nhi u l n các gi y t ho c tang v t, phương ti n b t m gi quy nh t i kho n 1 i u này khi quy t nh hoãn ch p hành quy t nh ph t ti n, quy t nh v vi c n p ti n ph t nhi u l n có hi u l c thi hành. i u 30. Chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành Vi c chuy n quy t nh x ph t vi ph m hành chính thi hành theo i u 68 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau:
 12. 1. Trong trư ng h p cá nhân, t ch c th c hi n vi ph m hành chính ơn v hành chính thu c t nh này nhưng cư trú, óng tr s t nh khác và không có i u ki n ch p hành quy t nh x ph t t i nơi b x ph t thì quy t nh ư c chuy n n cơ quan cùng c p nơi cá nhân cư trú, t ch c óng tr s t ch c thi hành; n u nơi cá nhân cư trú, t ch c óng tr s không có cơ quan cùng c p thì quy t nh x ph t ư c chuy n n y ban nhân dân c p huy n t ch c thi hành. 2. Trong trư ng h p vi ph m x y ra a bàn c p huy n thu c ph m vi m t t nh mi n núi, h i o ho c nh ng vùng xa xôi, h o lánh khác mà vi c i l i g p khó khăn và cá nhân, t ch c vi ph m không có i u ki n ch p hành quy t nh x ph t t i nơi b x ph t thì quy t nh ư c chuy n n cơ quan cùng c p nơi cá nhân cư trú, t ch c óng tr s t ch c thi hành. i u 31. óng d u quy t nh x ph t vi ph m hành chính 1. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a ngư i có thNm quy n x ph t ư c óng d u cơ quan c a ngư i có thNm quy n x ph t i v i hành vi ó. 2. i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n x ph t quy nh t i i u 41 c a Pháp l nh thì d u ư c óng lên 1/3 (m t ph n ba) ch ký v phía bên trái ch ký c a ngư i có thNm quy n quy t nh x ph t. 3. i v i quy t nh x ph t c a nh ng ngư i có thNm quy n x ph t mà không có quy n óng d u tr c ti p thì quy t nh x ph t ư c óng d u cơ quan c a ngư i ra quy t nh x ph t vào góc trái t i ph n trên cùng c a quy t nh, nơi ghi tên cơ quan x ph t và s , ký hi u c a quy t nh x ph t. i u 32. Tr l i h sơ v vi ph m x ph t hành chính Tr l i h sơ v vi ph m x ph t hành chính theo i u 63 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: 1. Trong trư ng h p h sơ v vi ph m ã ư c chuy n cho cơ quan ti n hành t t ng hình s có thNm quy n theo quy nh t i kho n 1 i u 62 c a Pháp l nh, nhưng xét th y có hành vi vi ph m không d u hi u c u thành t i ph m mà có d u hi u vi ph m hành chính thì ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n hành t t ng hình s ph i ra quy t nh tr l i h sơ v vi ph m cho ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính và trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ph i g i tr h sơ v vi ph m ó cùng v i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t. 2. Ngư i có thNm quy n x ph t ph i ra quy t nh x ph t i v i v vi c vi ph m t i kho n 1 i u này trong th i h n sau ây: a) N u trư c khi chuy n v vi c vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s mà ngư i có thNm quy n x ph t ã xin gia h n th i h n x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh này thì th i h n ra quy t nh x ph t t i a là 10 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh tr l i h sơ v vi ph m; b) N u trư c khi chuy n v vi c vi ph m cho cơ quan ti n hành t t ng hình s mà ngư i có thNm quy n x ph t chưa xin gia h n th i h n x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh này, thì th i h n ra quy t nh x ph t t i a là 15 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh tr l i h sơ v vi c vi ph m. Trong trư ng h p xét th y c n có thêm th i gian xác minh, thu th p ch ng c thì ngư i ang th lý v vi c vi ph m có th xin gia h n th i h n ra quy t nh x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 23 Ngh nh này. i u 33. Chuy n h sơ i tư ng thu c v án hình s không b kh i t b can x lý vi ph m hành chính Vi c chuy n h sơ c a ngư i thu c v án hình s không b kh i t b can x lý vi ph m hành chính theo i u 63 c a Pháp l nh ư c quy nh như sau: Trong trư ng h p ngư i có hành vi vi ph m thu c v án hình s ã b kh i t nhưng không b kh i t b can mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính, thì ngư i có thNm quy n c a cơ quan ti n
 13. hành t t ng hình s ang th lý v án ó ph i ra quy t nh chuy n h sơ v vi ph m n ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính. H sơ v vi ph m bao g m: b n sao biên b n v v vi ph m, quy t nh ình ch i u tra i v i i tư ng, tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m (n u có) và b n sao các tài li u khác liên quan tr c ti p n ngư i vi ph m ó. i u 34. Xác nh tr giá tang v t, phương ti n vi ph m hành chính làm căn c xác nh khung ti n ph t, th m quy n x ph t 1. Sau khi ti n hành t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, ngư i có thNm quy n x ph t ph i ti n hành nh giá làm căn c cho vi c xác nh khung ti n ph t, thNm quy n x ph t i v i vi ph m hành chính và ph i ch u trách nhi m v vi c nh giá tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. Tùy theo lo i tang v t, phương ti n c th , vi c xác nh giá d a trên m t trong các căn c theo th t ưu tiên sau ây: a) Giá niêm y t ho c giá ghi trên h p ng ho c hóa ơn mua bán ho c t khai nh p khNu; b) Giá th trư ng i v i tang v t, phương ti n t i th i i m nơi phát hi n vi ph m hành chính theo thông báo giá c a cơ quan Tài chính a phương; c) Giá thành c a tang v t, phương ti n n u là hàng hóa chưa xu t bán; d) i v i tang v t, phương ti n là hàng gi thì giá c a tang v t, phương ti n ó là giá th trư ng c a hàng hóa th t ho c hàng hóa có cùng tính năng, k thu t, công d ng t i th i i m nơi phát hi n vi ph m hành chính. ) Giá tr th c t còn l i c a tang v t, phương ti n. 3. Trư ng h p không áp d ng ư c các căn c quy nh t i kho n 2 i u này nh giá tang v t, phương ti n thì cơ quan, ngư i có thNm quy n x ph t thành l p H i ng nh giá. H i ng nh giá ph i có s tham gia c a i di n Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c i di n cơ quan tài chính c p huy n. Căn c tính ch t, c i m c a t ng v vi c, ngư i ra quy t nh thành l p H i ng quy t nh các thành viên c a H i ng bao g m i di n cơ quan chuyên môn có liên quan tham gia H i ng. N u tr giá tang v t, phương ti n vi ph m thu c thNm quy n t ch thu c a ngư i ã ra quy t nh t m gi thì ngư i ó quy t nh t ch thu; trong trư ng h p tr giá tang v t, phương ti n vi ph m vư t quá thNm quy n t ch thu c a ngư i ã quy t nh t m gi tang v t thì ph i chuy n v vi c vi ph m n ngư i có thNm quy n. 4. Căn c nh giá và các tài li u liên quan n vi c nh giá hàng hóa, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ph i th hi n trong h sơ x ph t vi ph m hành chính. i u 35. X lý tang v t, phương ti n t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính 1. Trong th i h n 5 ngày, k t ngày ra quy t nh t ch thu sung qu nhà nư c i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, cơ quan ra quy t nh ph i g i quy t nh t ch thu và thông báo n cơ quan tài chính cùng c p. Riêng i v i tang v t vi ph m hành chính là hàng hóa, v t phNm d b hư h ng thì ngư i có thNm quy n t ch thu ph i x lý theo quy nh t i kho n 3 i u 61 c a Pháp l nh và theo hư ng d n c a B trư ng B Tài chính. 2. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày ra quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n vi ph m hành chính, cơ quan ã ra quy t nh t ch thu ch trì, ph i h p v i cơ quan tài chính và các ngành liên quan t ch c x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính ó như sau:
 14. a) i v i tang v t là ti n Vi t Nam, ngo i t , ch ng ch có giá, vàng, b c, á quý, kim lo i quý thì chuy n giao cho Kho b c Nhà nư c; nh ng gi y t , tài li u, ch ng t liên quan t i tài s n thì chuy n giao cho cơ quan tài chính c p t nh, thành ph tr c thu c trung ương; b) i v i các tang v t, phương ti n khác như: vũ khí; công c h tr ; v t có giá tr l ch s , văn hóa; b o v t qu c gia; c v t; hàng lâm s n quý hi m và các tài s n khác thì chuy n giao cho cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành qu n lý, x lý theo quy nh c a pháp lu t; c) i v i các tang v t, phương ti n ã ư c c p có thNm quy n ra quy t nh chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng thì cơ quan ã ra quy t nh t ch thu ch trì, ph i h p v i cơ quan tài chính t ch c chuy n giao cho cơ quan nhà nư c có ch c năng qu n lý, s d ng. Vi c bàn giao và ti p nh n các tang v t, phương ti n theo quy nh t i các i m a, b và c kho n 2 i u này ph i ư c ti n hành theo quy nh c a pháp lu t v bàn giao và ti p nh n tài s n nhà nư c; d) i v i các tang v t, phương ti n là hàng hóa, v t phNm không ư c bán u giá thì x lý theo úng quy nh v lo i hàng hóa, v t phNm ó; ) i v i các tang v t, phương ti n b t ch thu, bán sung qu nhà nư c, thì ph i chuy n giao bán u giá theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. Vi c chuy n giao tang v t, phương ti n quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này ph i ư c l p thành biên b n. Biên b n bàn giao tang v t, phương ti n ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao; ngư i bàn giao; ngư i nh n, ch ký c a ngư i giao, ngư i nh n; s lư ng, tình tr ng (ch t lư ng) tang v t, phương ti n b t ch thu; trách nhi m b o qu n tang v t, phương ti n b t ch thu. H sơ bàn giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính cho cơ quan ti p nh n, x lý tài s n và Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c a c p huy n g m: quy t nh t ch thu sung qu nhà nư c; các gi y t , tài li u liên quan n quy n s h u, quy n s d ng h p pháp (n u có) và các tài li u khác có liên quan; e) i v i tang v t, phương ti n b t ch thu mà không bán ư c thì th trư ng cơ quan c a ngư i có thNm quy n ra quy t nh t ch thu quy t nh thành l p H i ng thanh lý tài s n trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n thông báo c a Trung tâm bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c p huy n v vi c tang v t, phương ti n b t ch thu không bán ư c. Thành ph n c a H i ng thanh lý tài s n bao g m: lãnh o cơ quan ra quy t nh t ch thu làm Ch t ch H i ng; lãnh o cơ quan tài chính cùng c p làm Phó Ch t ch H i ng. Tùy theo tính ch t, c i m c a tang v t, phương ti n thanh lý và tình hình th c t t i a phương, ngư i có thNm quy n thành l p H i ng quy t nh các thành viên là i di n cơ quan Tư pháp, Qu n lý th trư ng, các cơ quan chuyên môn có liên quan tham gia H i ng. i u 36. Chuy n giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính bán u giá 1. i v i tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu sung công qu theo quy nh t i kho n 1 i u 61 c a Pháp l nh thì ngư i ã ra quy t nh t ch thu có trách nhi m b o qu n tang v t, phương ti n ó. Căn c vào giá tr tang v t, phương ti n ư c xác nh theo quy nh t i i u 34 Ngh nh này, trong th i h n 10 ngày, k t ngày quy t nh t ch thu, ngư i ã quy t nh t ch thu ph i chuy n giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính cho cơ quan có trách nhi m bán u giá theo quy nh t i kho n 1 i u 61 c a Pháp l nh. Vi c chuy n giao tang v t, phương ti n vi ph m b t ch thu cho Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c a c p huy n không ph thu c vào giá tr c a tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. Vi c chuy n giao tang v t, phương ti n cho cơ quan có trách nhi m bán u giá ph i ư c l p thành biên b n. Trong biên b n ph i ghi rõ: ngày, tháng, năm bàn giao; ngư i bàn giao; ngư i nh n; ch ký c a ngư i giao, ngư i nh n, s lư ng, tình tr ng tang v t, phương ti n b t ch thu; trách nhi m b o qu n tang v t, phương ti n b t ch thu bán u giá. H sơ bàn giao tang v t, phương ti n vi ph m hành chính cho cơ quan có trách nhi m bán u giá bao g m: quy t nh t ch thu tang v t, phương ti n;
 15. các gi y t , tài li u có liên quan n quy n s h u, quy n s d ng h p pháp (n u có); văn b n nh giá tang v t, phương ti n và biên b n bàn giao tang v t, phương ti n ó. 3. Trong trư ng h p tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là hàng hóa c ng k nh ho c có s lư ng l n mà Trung tâm d ch v bán u giá c p t nh ho c H i ng bán u giá c a c p huy n không có nơi c t gi thì sau khi th c hi n xong th t c chuy n giao có th ký h p ng b o qu n tài s n v i nơi ang gi tang v t, phương ti n ó. Chi phí cho vi c th c hi n h p ng ư c thanh toán t s ti n bán u giá tang v t, phương ti n thu ư c sau khi bán u giá theo quy nh t i kho n 1 i u 37 Ngh nh này. 4. Khi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính b t ch thu ã ư c chuy n giao cho cơ quan có trách nhi m bán u giá thì th t c bán u giá tài s n ó ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. i u 37. Qu n lý s ti n thu ư c t bán u giá tang v t, phương ti n t ch thu sung qu nhà nư c do vi ph m hành chính 1. S ti n thu ư c t vi c bán u giá tang v t, phương ti n t ch thu sung qu nhà nư c ph i ư c n p vào tài kho n t m gi c a cơ quan tài chính t i Kho b c Nhà nư c cùng c p sau khi tr các kho n chi phí cho v n chuy n, giao nh n, b o qu n và phí bán u giá theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m thanh toán các kho n chi phí h p lý, h p l liên quan n công tác xác minh, i u tra, mua tin, b t gi , cung c p tin phát hi n, x lý vi ph m, x lý tài s n (phân lo i, nh giá) và các chi phí khác có liên quan n qu n lý x lý tài s n. S ti n còn l i ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. B trư ng B Tài chính hư ng d n th c hi n quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này. i u 38. Ban hành m u biên b n, m u quy t nh s d ng trong x lý vi ph m hành chính. Các m u biên b n và quy t nh s d ng trong x ph t vi ph m hành chính ư c ban hành kèm theo các ngh nh quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c căn c vào các i u 46, 47, 48, 49, 54, 55, 55a, 56, 61, 71, 78, 87, 96 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 39. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2009 và thay th Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. i u 40. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
 16. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, PL (5b).
Đồng bộ tài khoản