Nghị định số 13/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
102
lượt xem
9
download

Nghị định số 13/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 13/2009/NĐ-CP về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 13/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 13/2009/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 98/2007/N -CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2007 C A CHÍNH PH QUY NNH V X LÝ VI PH M PHÁP LU T V THU VÀ CƯ NG CH THI HÀNH QUY T NNH HÀNH CHÍNH THU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Qu n lý thu ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m ts i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 98/2007/N -CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh v x lý vi ph m pháp lu t v thu và cư ng ch thi hành quy t nh hành chính thu như sau: 1. S a i i m b kho n 1 i u 6 như sau: “b) Ph t ti n: Hình th c ph t ti n ư c quy nh c th i v i t ng hành vi vi ph m pháp lu t v thu như sau: - Ph t ti n t i a không quá 100 tri u ng i v i các hành vi vi ph m th t c thu . Khi ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m v th t c thu là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó; n u có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng, nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t, n u có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t; - Ph t 0,05% m i ngày tính trên s ti n thu ch m n p i v i hành vi ch m n p ti n thu , ti n ph t; - Ph t 10% s ti n thu thi u i v i hành vi khai sai d n n thi u s ti n thu ph i n p ho c tăng s ti n thu ư c hoàn; - Ph t ti n tương ng v i s ti n không trích vào tài kho n c a ngân sách nhà nư c i v i hành vi vi ph m theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 114 c a Lu t Qu n lý thu ; - Ph t t 1 n 3 l n s ti n thu tr n i v i hành vi tr n thu , gian l n thu . Khi xác nh m c ph t ti n i v i ngư i n p thu vi ph m v a có tình ti t tăng n ng, v a có tình ti t gi m nh thì xem xét gi m tr tình ti t tăng n ng theo nguyên t c n u có m t tình ti t gi m nh ư c gi m tr m t tình ti t tăng n ng. Sau khi gi m tr theo nguyên t c trên, n u còn m t tình ti t tăng n ng ho c m t tình ti t gi m nh thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m và thái kh c ph c h u qu c a i tư ng vi ph m, ngư i có thNm quy n x lý xem xét áp d ng m c ph t ti n i v i trư ng h p có m t tình ti t tăng n ng ho c trư ng h p không có tình ti t tăng n ng, không có tình ti t
  2. gi m nh . i v i hành vi vi ph m th t c thu thì m i tình ti t tăng n ng ho c gi m nh ư c tính tăng ho c gi m 20% m c ph t trung bình c a khung ti n ph t”. 2. S a i, b sung kho n 5 i u 9 như sau: “5. Ph t ti n t 500.000 ng n 5.000.000 ng i v i các hành vi: a) N p h sơ khai thu quá th i h n quy nh t trên 40 n 90 ngày; b) N p h sơ khai thu quá th i h n quy nh trên 90 ngày nhưng không phát sinh s thu ph i n p”. 3. B sung thêm i m o vào kho n 1 i u 14 như sau: “o) H kinh doanh, cá nhân kinh doanh n p thu theo phương pháp khoán ang trong th i gian xin t m ng ng kinh doanh nhưng th c t v n kinh doanh”. 4. S a i i u 18 như sau: “ i u 18. Th m quy n x lý vi ph m pháp lu t v thu c a cơ quan thu thu 1. Nhân viên Thu ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng i v i các hành vi vi ph m v th t c thu quy nh t i Ngh nh này. 2. i trư ng i Thu trong ph m vi ch c năng, nhi m v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 5.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m v th t c thu quy nh t i Ngh nh này. 3. Chi c c trư ng Chi c c Thu , trong ph m vi a bàn qu n lý c a mình, có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i các i u 7, 8, 9, 10 và i u 11 Ngh nh này; c) Ph t ti n i v i hành vi vi ph m quy nh t i các i u 12, 13, 14, 16 và i u 17 Ngh nh này; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v thu ; ) Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 6 Ngh nh này. 4. C c trư ng C c Thu , trong ph m vi a bàn qu n lý c a mình, có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các th t c thu quy nh t i các i u 7, 8, 9, 10 và i u 11 Ngh nh này; c) Ph t ti n i v i hành vi vi ph m quy nh t i các i u 12, 13, 14, 16 và i u 17 Ngh nh này;
  3. d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v thu ; ) Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 6 Ngh nh này”. 5. S a i i u 22 như sau: “ i u 22. L p biên b n vi ph m pháp lu t v thu Vi c l p biên b n vi ph m pháp lu t v thu ư c quy nh như sau: 1. Ngư i có thNm quy n ang thi hành công v phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t v thu có trách nhi m l p biên b n theo úng m u quy nh và chuy n k p th i t i ngư i có thNm quy n x ph t. Biên b n ph i có y ch ký theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính; trư ng h p ngư i vi ph m không ký vào biên b n vi ph m thì ngư i l p biên b n ph i ghi rõ lý do vào biên b n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung ã ghi trong biên b n. 2. Trư ng h p không ph i l p biên b n khi ban hành quy t nh x ph t: a) Ngư i n p thu có hành vi vi ph m pháp lu t v thu ã ư c cơ quan thu ki m tra, thanh tra phát hi n, ghi nh n vào biên b n ki m tra, k t lu n thanh tra; b) Ngư i n p thu ch m n p ti n thu ã ư c ghi trên thông báo n p ti n thu , ti n ph t ch m n p c a cơ quan thu ”. 6. S a i, b sung kho n 1 i u 39 như sau: “1. Quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh hành chính thu có hi u l c thi hành trong th i h n 01 năm, k t ngày ban hành quy t nh. Riêng i v i quy t nh cư ng ch thi hành quy t nh hành chính thu b ng bi n pháp trích ti n t tài kho n c a i tư ng b cư ng ch có hi u l c thi hành trong th i h n 30 ngày, k t ngày ban hành quy t nh”. i u 2. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 04 năm 2009. 2. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  4. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản