Nghị định số 130/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
4
download

Nghị định số 130/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 130/2008/NĐ-CP về giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 130/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 130/2008/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH V GI Y CH NG MINH SĨ QUAN QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 03 tháng 06 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Gi y ch ng minh sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam 1. Gi y ch ng minh sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam (sau ây g i là Gi y ch ng minh sĩ quan) ch c p cho sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ang ph c v t i ngũ. 2. Gi y ch ng minh sĩ quan ư c c p nh m m c ích sau: a) Ch ng minh ngư i ư c c p Gi y ch ng minh sĩ quan là sĩ quan ang ph c v t i ngũ trong Quân i nhân dân Vi t Nam; b) Ph c v công tác chi n u, b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa và th c hi n các giao d ch dân s ; c) Ph c v công tác qu n lý sĩ quan. i u 2. i tư ng ư c c p Gi y ch ng minh sĩ quan Gi y ch ng minh sĩ quan c p cho ngư i ư c phong quân hàm sĩ quan t i ngũ, bao g m: H c viên t t nghi p ào t o sĩ quan và nh ng ngư i ư c b nhi m gi ch c v sĩ quan ư c phong quân hàm sĩ quan. i u 3. C p l i, i, thu h i Gi y ch ng minh sĩ quan
  2. 1. Gi y ch ng minh sĩ quan ư c c p l i khi b m t, ư c i khi b h ng, h t h n s d ng ho c có th thay i v : a) H tên, ngày, tháng, năm sinh, dân t c, nơi ăng ký h khNu thư ng trú; b) Khi ư c thăng ho c b giáng c p b c quân hàm c a sĩ quan c p Úy, c p Tá, c p Tư ng. 2. Gi y ch ng minh sĩ quan ph i ư c thu h i khi: a) Sĩ quan ư c i Gi y ch ng minh sĩ quan; b) Sĩ quan thôi ph c v t i ngũ; chuy n sang quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng; b k lu t tư c quân hàm sĩ quan. Chương 2. QUY NNH C TH i u 4. M u Gi y ch ng minh sĩ quan 1. Kích thư c 85,60 mm x 53,98 mm. 2. K thu t trình bày: có ba màu quy nh là c p Tư ng màu , c p Tá màu nâu, c p Úy màu xanh; hai m t trang trí khung vi n và hoa văn n n. a) M t trư c: gi a có hình Qu c huy in chìm ư ng kính 21mm, t trên xu ng là tiêu C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM; bên trái là hình Quân hi u ư ng kính 10mm, li n cành tùng kép; phía dư i là nh c a ngư i ư c c p Gi y ch ng minh và h n s d ng; bên ph i Quân hi u là dòng ch GI Y CH NG MINH SĨ QUAN, t trên xu ng là các dòng ch ; s , h tên; c p b c; ơn v c p; ngày, tháng, năm; ngư i có thNm quy n c p gi y ký tên và óng d u; b) M t sau, t trên xu ng là các dòng ch : sinh ngày, tháng, năm; dân t c; quê quán; nơi thư ng trú; nh n d ng; nhóm máu. i u 5. S d ng và qu n lý Gi y ch ng minh sĩ quan 1. Gi y ch ng minh sĩ quan ư c s d ng theo quy nh t i i u 1 Ngh nh này. 2. Sĩ quan có trách nhi m gi gìn, qu n lý Gi y ch ng minh sĩ quan; không s a ch a, cho thuê, cho mư n, làm h ng ho c s d ng không úng m c ích. 3. Cơ quan, ơn v các c p trong Quân i có trách nhi m qu n lý Gi y ch ng minh sĩ quan theo quy nh t i i u 1 và kho n 2 i u 3 c a Ngh nh này. 4. Nghiêm c m làm gi , lưu gi trái phép ho c s d ng Gi y ch ng minh sĩ quan m o danh sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam. Cá nhân, t ch c vi ph m vi c s d ng, qu n lý Gi y ch ng minh sĩ quan thì tùy theo m c sai ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
  3. i u 6. Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c và cá nhân trong vi c qu n lý Gi y ch ng minh sĩ quan 1. B Qu c phòng có trách nhi m s n xu t phôi Gi y ch ng minh sĩ quan và quy nh, hư ng d n v trình t , th t c ăng ký, thNm quy n c p, i và thu h i Gi y ch ng minh sĩ quan theo quy nh c a pháp lu t. 2. Sĩ quan khi th c hi n nhi m v và giao d ch dân s ph i xu t trình Gi y ch ng minh sĩ quan các cơ quan, t ch c, cá nhân t o i u ki n th c hi n quy n và nghĩa v c a sĩ quan theo quy nh c a pháp lu t. 3. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có trách nhi m và có quy n phát hi n, ph n ánh v i ơn v quân i ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng vi ph m trong vi c s d ng, qu n lý Gi y ch ng minh sĩ quan. Chương 3. I U KHO N THI HÀNH i u 7. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo; Các quy nh trư c ây v Gi y ch ng minh sĩ quan trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 8. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Qu c phòng ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
  4. - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản