Nghị định số 15/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Phạm Thành đồng đồng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
91
lượt xem
5
download

Nghị định số 15/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 15/2008/CT-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2008/CT-UBND Vinh, ngày 01 tháng 7 năm 2008 CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Khu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An Nghệ An là tỉnh có nhiều di tích lịch sử - văn hoá đã được nhà nước xếp hạng; trong đó, có những di tích lịch sử - văn hoá nổi tiếng như: Khu Di tích Kim Liên; Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu ở Nam Đàn; Khu di tích lưu niệm Lê Hồng Phong ở Hưng Nguyên và các khu di tích khác, như: Đền Cuông, Đền Cờn, Đền Nguyễn Xí, Đền Bạch Mã, Đình Hoành Sơn v.v... Do hầu hết các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn tỉnh ta được kiến trúc bằng các chất liệu không bền vững, như gỗ, tre, nứa, lá...; nhiều di tích lại nằm xen lẫn khu vực dân cư; Vì thế, việc bảo đảm an toàn, phòng chống cháy, nổ cho các khu di tích gặp nhiều khó khăn, nhất là trong những ngày khô, hanh, nắng nóng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối choKhu Di tích Kim Liên và các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai tốt các nhiệm vụ sau đây: 1. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch: - Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mọi người dân và các lực lượng liên quan nắm vững và thực hiện tốt: Luật Di sản Văn hoá; Luật phòng cháy chữa cháy; Đề án "tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005-2010" ban hành theo Quyết định số 4616/QĐ-UBND.NC ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh Nghệ An và Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh về: "Tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An". - Chỉ đạo các phòng ban và đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tại các di tích, nhất là Khu di tích Kim Liên, khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu, khu di tích lưu niệm Lê Hồng Phong. Chủ động xây dựng phương án phòng chống cháy nổ ở các di tích theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, ứng phó kịp thời với các tình huống cấp bách; khắc phục các nguyên nhân, điều kiện có nguy cơ gây cháy nổ; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC. - Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được giao trông coi, bảo vệ di tích; vai trò, trách nhiệm của chính quyền các địa phương, các dòng họ... trong công tác phòng chống cháy nổ tại các di tích, danh thắng. Tổ chức lực lượng bảo vệ, túc trực thường xuyên tại các di tích trong những ngày nắng nóng, khô hanh và mưa bão. Kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi xâm hại, vi phạm đến an toàn của các khu di tích và di tích trên địa bàn. 2. Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các cấp tăng cường các biện pháp phòng chống cháy, nổ; phối hợp với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Thông tư liên tịch số 41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP; Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh về Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã và các lực lượng liên quan làm tốt công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy, nổ ở các di tích, danh thắng nhất là các di tích, danh thắng trọng điểm. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về PCCC. 3. Sở Tài chính: Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để tăng cường thiết bị, phương tiện và chế độ cho lực lượng bảo vệ di tích, danh thắng. 4. UBND các huyện, thành, thị:
  2. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn có di tích, danh thắng quan tâm công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại các di tích; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, phương tiện ứng cứu kịp thời khi xuất hiện tình huống cháy nổ. Xử lý theo thẩm quyền các vi phạm di tích, danh thắng và phòng chống cháy nổ. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Chi
Đồng bộ tài khoản