Nghị định số 153-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
37
lượt xem
1
download

Nghị định số 153-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 153-HĐBT về chế độ sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 153-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 153-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 9 năm 1982 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 153-H BT NGÀY 8 THÁNG 9 NĂM 1982 V CH SĨ QUAN D BN QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng 7 năm 1981; Căn c Lu t v sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 30 tháng 12 năm 1981; Căn c Lu t v sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 30 tháng 12 năm 1981; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH : Chương 1: SĨ QUAN D BN VÀ VI C ÀO T O B I DƯ NG SĨ QUAN D BN i u 1.- Xét phong quân hàm và x p vào ng ch sĩ quan d b nh ng ngư i sau ây: - H sĩ quan h t h n ph c v t i ngũ và h c h t chương trình ào t o sĩ quan d b . - Nam h c sinh t t nghi p i h c, cao ng và h c h t chương trình ào t o sĩ quanh d b , th i gian là 5 tháng, trong ó có ít nh t 2 tháng hu n luy n t p trung ho c th c t p trong các ơn v quân i. - Cán b , nhân viên các ngành ngoài quân i trong tu i d b , có chuyên môn c n thi t cho công tác quân s , h c h t chương trình ào t o sĩ quan d b , th i gian là 3 tháng. N i dung chương trình ào t o sĩ quan d b cho các i tư ng nói trên do B Qu c phòng biên so n. i u 2.- T nay các trư ng i h c và cao ng ph i có môn h c hu n luy n quân s và ào t o sĩ quan d b , có ki m tra k t qu xét t t nghi p cho h c sinh. Theo k ho ch th ng nh t gi a B Qu c phòng, B i h c và trung h c chuyên nghi p, B Giáo d c và các ngành có liên quan, nam h c sinh có ngành ngh phù h p v i yêu cNu c a quân i thì ư c ào t o thành sĩ quan d b k thu t, sĩ quan d b ch huy k thu t chuyên môn nghi p v , sĩ quan d b d y quân s cho h c sinh ph thông.
  2. i u 3.- Thành l p khoa quân s các trư ng i h c , cao ng. B Qu c phòng c cán b , giáo viên công tác khoa này cung c p trang thi t b c n thi t cho công tác hu n luy n quân s . i u 4.- Sĩ quan d b h ng m t c hai năm m t l n theo k ho ch c a B Qu c phòng ư c hu n luy n t p trung t 1 n 2 tháng. Trư ng h p c n thi t có th kéo dài thêm không quá 1 tháng. B trư ng B Qu c phòng quy t nh ho c u quy n cho ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh vi c g i sĩ quan d b i hu n luy n hàng năm. Sĩ quan d b h ng hai do cơ quan quân s a phương t ch c hu n luy n quân s t i ch , không thoát ly s n xu t. Chương 2: ĂNG KÝ QU N LÝ SĨ QUAN D BN i u 5.- Cơ quan quân d huy n qu n, th xã có trách nhi m ăng ký qu n lý sĩ quan d b cư trú trong a phương mình. M i khi chuy n nơi cư trú, trong vòng 15 ngày sĩ quan d b ph i n ăng ký t i cơ quan quân s huy n, qu n, th xã. Khi n ăng ký ph i em theo gi y ch ng minh, s ăng ký qu n lý hu n luy n sĩ quan d b . Cơ quan công an và các ngành có liên quan ch ăng ký h khNu, s p x p công tác gi i quy t các quy n l i khác sau khi cơ quan quân s ã ăng ký sĩ quan d b . i u 6.- Khi thay i v ngh nghi p, ch c v công tác, tình tr ng s c kho c a mình, sau 10 ngày, sĩ quan d b có trách nhi m n cơ quan qu n lý ăng ký b sung. i u 7.- Tuỳ theo nhi m v c a l c lư ng vũ trang, sĩ quan d b ư c biên ch vào các ơn v d b ng viên qu n lý ch t ch t ng ngư i, ti p t c b i dư ng nâng cao trình quân s , b o m các yêu c u ng viên. i u 8.- Sĩ quan d b ra nư c ngoài công tác, h c t p: - T 1 năm tr lên ph i n p gi y ch ng minh sĩ quan d b cho cơ quan quân s qu n lý mình, khi v nư c ph i xin c p l i. - Dư i 1 năm thì g i l i gi y ch ng minh sĩ quan d b cho cơ quan quân s nơi sĩ quan d b cư trú. i u 9.- Sĩ quan d b h ng hai h t h n tu i quy nh ho c không i u ki n s c kho ph c v trong ng ch d b thì cơ quan qu n lý báo cáo lên c p trên quy t nh cho gi i ng ch. Quy n h n c a sĩ quan d b gi i ng ch, th c hi n theo quy nh c a i u 14 Lu t v sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam. i u 10.- Hàng tháng cơ quan quân s các ngành trung ương và a phương ph i th ng kê sĩ quan d b thu c ngành mình báo cho cơ quan quân s huy n, qu n, th xã, a phương nơi sĩ quan d b cư trú th ng nh t qu n lý.
  3. i u 11.- Khi sĩ quan d b b án tù, cơ quan công an có trách nhi m báo cho cơ quan qu n lý sĩ quan d b bi t tư c quân hàm , thu h i gi y ch ng minh sĩ quan d b và xoá tên trong danh sách sĩ quan d b ; h t h n tù, tuỳ theo trư ng h p c th ư c xét ăng ký l i. i u 12.- Khi sĩ quan d b t tr n, ban ch huy quân s xã, phư ng, ho c b ph n ph trách công tác quân s c a t ch c có sĩ quan ó ph i báo cáo cho cơ quan quân s huy n, qu n, th xã bi t xoá tên. Chương 3: G I SĨ QUAN D BN RA PH C V T I NGŨ. i u 13.- Trong th i bình, theo yêu c u qu c phòng và ch tiêu quy nh c a Nhà nư c, sĩ quan d b chưa qua th i gian ph c v t i ngũ, ư c g i vào ph c v trong quân i, th i gian là 3 năm. H t h n ph c v trên, sĩ quan d b ư c Nhà nư c phân ph i t i các ngành ho c a phương, ti p t c ph c v t i ng ch d b . B qu c phòng ư c gi l i m t s sĩ quan trên cơ s quân i có nhu c u và s tình nguy n l i ph c v lâu dài trong quân i c a sĩ quan. i u 14.- Khi tình hình khNn trương ho c có chi n tranh, sĩ quan d b ph i s n sàng vào ph c v t i ngũ theo quy t nh c a H i ng b trư ng và l nh c a B trư ng B Qu c phòng. i u 15.- Khi nh n ư c l nh g i nh p ngũ, sĩ quan d b ph i có m t úng th i gian và a i m quy nh, mang theo gi y ch ng minh sĩ quan d b . i u 16.- Các ngành, các a phương có sĩ quan d b công tác ho c cư trú ph i t o i u ki n thu n l i cho sĩ quan d b th c hi n l nh g i nh p ngũ và ph i ch u trách nhi m v vi c th c hi n l nh g i nh p ngũ cua sĩ quan d b thu c quy n. i u 17.- Vi c mi n, hoãn g i nh p ngũ i v i sĩ quan d b trong th i bình và th i chi n do ch t ch H i ng b trư ng quy nh. Chương 4: NGHĨA V VÀ QUY N L I C A SĨ QUAN D BN i u 18.- Sĩ quan d b có nghĩa v : 1. Ph i không ng ng nâng cao phNm ch t chính tr , trình quân s , s n sàng vào ph c v t i ngũ khi có l nh. 2. Th c hi n nghiêm ch nh các quy ch v sĩ quan d b , tích c c tham gia công tác c ng c qu c phòng, xây d ng các l c lư ng vũ trang, tuyên truy n giáo d c v nghĩa v b o v T qu c cho thanh niên, thi u niên. 3. Ch p hành nghiêm ch nh l nh g i t p trung hu n luy n quân s , l nh g i nh p ngũ.
  4. 4. Ch p hành y ch ăng ký qu n lý và tham gia các khoá hu n luy n tk t qu t t. i u 19.- Sĩ quan d b ư c hư ng các quy n l i sau ây: 1. Trong quá trình ph c v t i ng ch d b , sĩ quan d b hoàn thành t t nhi m v , không ph m k lu t thì theo niên h n ư c xét thăng c p b c quân hàm. 2. Khi vào ph c v t i ngũ, sĩ quan d b mang c p b c quân hàm ã có và ư c giao nhi m v phù h p v i c p b c quân hàm và kh năng công tác. Nh ng sĩ quan d b gi ch c v quan tr ng trong các ngành kinh t , trong các t ch c ng và Nhà nư c các c p, khi vào ph c v t i ngũ, n u ư c giao ch c v cao hơn thì ư c thăng c p quân hàm tương x ng. 3. Trong th i gian t p trung hu n luy n quân s , sĩ quan d b ư c B Qu c phòng cho mư n quân trang, ư c c p ti n ăn, lương th c, th c phNm và: a) N u là cán b , công nhân viên Nhà nư c, ư c cơ quan, ơn v nơi công tác tr nguyên lương, ph c p, các kho n phúc l i khác, ti n công tác phí và ti n tàu xe theo ch hi n hành. b) N u là xã viên h p tác xã và nh ng ngư i lao ng khác ư c B Qu c phòng c p ti n tàu xe i v và m t kho n ph c p do B Qu c phòng quy nh. Th i gian t p trung hu n luy n ư c tính vào th i gian lao ng nghĩa v c a b n thân và gia ình. N u th i gian hu n luy n quá th i gian lao ng nghĩa v quy nh trong năm thì ư c tr vào nh ng năm sau . 4. Trong th i gian t p trung hu n luy n quân s ho c công tác ph c v qu c phòng, sĩ quan d b có thành tích thì ư c khen thư ng, n u b thương, m au s ư c i u tr t i cơ s quân ho c dân y g n nh t. N u b ch t vì tai n n luy n t p quân s , ho c r i ro thì ư c hư ng theo ch , chính sách hi n hành quy nh i v i quân nhân d b. 5. Sĩ quan d b ư c tham gia các ho t ng văn hoá, th d c th thao trong các câu l c b , thư viên c a quân i ho c câu l c b dành riêng cho các sĩ quan d b . i u 20.- Trong th i gian t p trung hu n luy n quân s ho c công tác ph c v qu c phòng , sĩ quan d b ph m khuy t i m thì b x ph t theo i u l nh quân i; n u ph m t i thì do Toà án quân s xét x . Chương 5: I U KHO N CU I CÙNG i u 21.- Vi c t ch c th c hi n công tác sĩ quan d b do v 1, phòng 1, ban 1 ho c t ch c chuyên trách v công tác quân s các ngành, các c p m nhi m, B Qu c phòng quy nh cơ quan chuyên trách công tác sĩ quan d b trong các l c lư ng vũ trang nhân dân. i u 22.- Bãi b nh ng quy nh trư c ây v sĩ quan d b trái v i Ngh nh này.
  5. i u 23.- B trư ng B Qu c phòng có trách nhi m hư ng d n c th vi c thi hành Ngh nh này. i u 24.- B trư ng các b , ch nhi m các y ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c p tương ương có trách nhi m thi hành Ngh nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản