Nghị định số 153-HĐBT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Nghị định số 153-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 153-HĐBT về việc quy định các danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 153-HĐBT

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 153-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1984 NGHN ĐNNH CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 153-HĐBT NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1984 QUY ĐNN H CÁC DAN H HIỆU N HÀ GIÁO N HÂN DÂN VÀ N HÀ GIÁO ƯU TÚ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Để thiết thực đề cao vị trí xã hội của nghề dạy học và động viên, khuyến khích các nhà giáo rèn luyện phẩm chất cách mạng, phát triển tài năng cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp giáo dục; Căn cứ Nghị quyết số 73-HĐBT ngày 12-7-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác giáo dục những năm trước mắt; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ giáo dục, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em và Trưởng ban Ban thi đua Trung ương. NGHN ĐNNH : Điều 1. - N ay quy định các danh hiệu N hà giáo nhân dân và N hà giáo ưu tú để tặng các giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, giáo sư có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Điều 2. - Tiêu chuNn và các danh hiệu: 1. Danh hiệu N hà giáo nhân dân tặng cho những N hà giáo trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, thiết tha yêu nghề, yêu học sinh, có đạo đức gương mẫu, có tài năng sư phạm xuất sắc, có nhiều công lao lớn trong sự nghiệp giáo dục, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng. 2. Danh hiệu N hà giáo ưu tú tặng cho những N hà giáo trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, yêu học sinh, có đạo đức gương mẫu, có tài năng sư phạm, có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, được học sinh, đồng nghiệp và nhân dân tín nhiệm. Điều 3. - N gười được tặng danh hiệu được tặng bằng chứng nhận, huy chương, và một khoản tiền hoặc hiện vật. Điều 4. - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định công nhận các N hà giáo nhân dân và N hà giáo ưu tú theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt danh hiệu các N hà giáo.
  2. Thành phần của Hội đồng xét duyệt danh hiệu các N hà giáo do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Các danh hiêu N hà giáo nhân dân và N hà giáo ưu tú được xét và công bố mỗi năm một lần vào ngày N hà giáo Việt N am (20.11). N gười đã được tặng danh hiệu N hà giáo nhân dân và N hà giáo ưu tú mà tỏ ra không xứng đáng với danh hiệu ấy nữa thì cơ quan xét duyệt có trách nhiệm xem xét và đề nghị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định xoá bỏ danh hiệu đã được tặng. Điều 5. - N ghị định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các Bộ trưởng, Chủ nhiệm các Uỷ ban N hà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban N hân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em sau khi bàn bạc với thủ trưởng các cơ quan có liên quan hướng dẫn thi hành nghị định này. Phạm Văn Đồng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản