Nghị định số 16/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Nghị định số 16/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 16/2009/NĐ-CP về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 16/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16/2009/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG KHO N 2 I U 8 NGHN NNH S 13/2008/N -CP NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2008 C A CHÍNH PH QUY NNH T CH C CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung kho n 2 i u 8 Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương như sau: “2. S Tư pháp: Tham mưu, giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : công tác xây d ng và thi hành văn b n quy ph m pháp lu t; ki m tra, x lý văn b n quy ph m pháp lu t; ph bi n, giáo d c pháp lu t; thi hành án dân s ; công ch ng; ch ng th c; nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài; tr ng tài thương m i; h t ch; qu c t ch; lý l ch tư pháp; lu t sư; tư v n pháp lu t; tr giúp pháp lý; giám nh tư pháp; hòa gi i cơ s ; bán u giá tài s n và công tác tư pháp khác theo quy nh c a pháp lu t”. i u 2. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 02 tháng 4 năm 2009. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 3. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
  2. - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10 b). A
Đồng bộ tài khoản