Nghị định số 164/1999/NĐ-CP về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
83
lượt xem
39
download

Nghị định số 164/1999/NĐ-CP về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 164/1999/nđ-cp về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của việt nam do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 164/1999/NĐ-CP về việc quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 164/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 164/1999/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 1999 V QU N LÝ CÁN CÂN THANH TOÁN QU C T C A VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo đ ngh c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Ngh đ nh này quy đ nh vi c l p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam. Cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam (sau đây g i t t là cán cân thanh toán) là b ng t ng h p có h th ng toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú trong m t th i kỳ nh t đ nh. Đi u 2. L p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau đây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) là cơ quan ch u trách nhi m ch trì l p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán. 2. B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan cùng ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c trong vi c l p, theo dõi và phân tích cán cân thanh toán. Đi u 3. Gi i thích t ng
 2. Trong Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. "Giao d ch kinh t " là các giao d ch v hàng hoá, d ch v , thu nh p c a ngư i lao đ ng, thu nh p v đ u tư, chuy n giao vãng lai m t chi u, chuy n giao v n m t chi u, chuy n v n vào Vi t Nam, chuy n v n t Vi t Nam ra nư c ngoài trong lĩnh v c đ u tư tr c ti p, đ u tư vào gi y t có giá, vay và tr n nư c ngoài, cho vay và thu h i n nư c ngoài, các hình th c đ u tư khác và các giao d ch khác theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam làm tăng ho c gi m tài s n có ho c tài s n n gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 2. "Ngư i cư trú" là t ch c ho c cá nhân, bao g m: a) Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, công ty, h p tác xã và các t ch c kinh t khác thu c m i thành ph n kinh t c a Vi t Nam đư c thành l p và ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam (sau đây g i là t ch c kinh t Vi t Nam); b) Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài tham gia h p đ ng h p tác kinh doanh ho t đ ng theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; chi nhánh công ty nư c ngoài, nhà th u nư c ngoài, nhà th u liên danh v i nư c ngoài và các t ch c kinh t khác có v n nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam không theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; c) T ch c tín d ng Vi t Nam, t ch c tín d ng liên doanh, t ch c tín d ng phi ngân hàng 100% v n nư c ngoài, chi nhánh ngân hàng nư c ngoài ho t đ ng kinh doanh t i Vi t Nam (sau đây g i là t ch c tín d ng Vi t Nam); d) Cơ quan nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t đ ng t i Vi t Nam; đ) Cơ quan đ i di n: ngo i giao, lãnh s , l c lư ng vũ trang và các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a Vi t Nam ho t đ ng nư c ngoài; công dân Vi t Nam làm vi c trong các t ch c này và nh ng cá nhân đi theo h ; e) Văn phòng đ i di n t ch c kinh t Vi t Nam, văn phòng đ i di n c a doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài Vi t Nam và văn phòng đ i di n c a t ch c tín d ng Vi t Nam ho t đ ng t i nư c ngoài; g) Công dân Vi t Nam cư trú t i Vi t Nam; công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th i h n dư i 12 tháng; h) Ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có th i h n t 12 tháng tr lên; i) Công dân Vi t Nam đi du l ch, h c t p, ch a b nh và thăm vi ng nư c ngoài (không k th i h n).
 3. 3. "Ngư i không cư trú" là t ch c ho c cá nhân, bao g m: a) T ch c kinh t nư c ngoài đư c thành l p và ho t đ ng kinh doanh t i nư c ngoài; b) T ch c kinh t Vi t Nam, doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài Vi t Nam ho t đ ng kinh doanh t i nư c ngoài; c) T ch c tín d ng Vi t Nam, t ch c tín d ng nư c ngoài Vi t Nam đư c thành l p và ho t đ ng kinh doanh t i nư c ngoài; d) Cơ quan nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, qu xã h i, qu t thi n c a nư c ngoài ho t đ ng t i nư c ngoài; đ) Cơ quan đ i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s , cơ quan đ i di n c a t ch c qu c t , cơ quan đ i di n các t ch c liên chính ph , cơ quan đ i di n các t ch c: phi chính ph , l c lư ng vũ trang và các t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p c a nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam; ngư i nư c ngoài làm vi c trong các t ch c này và nh ng cá nhân đi theo h ; e) Văn phòng đ i di n t ch c kinh t nư c ngoài; văn phòng đ i di n t ch c tín d ng nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam; g) Ngư i nư c ngoài cư trú t i nư c ngoài; ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có th i h n dư i 12 tháng; h) Công dân Vi t Nam cư trú nư c ngoài có th i h n t 12 tháng tr lên; i) Ngư i nư c ngoài đ n du l ch, h c t p, ch a b nh và thăm vi ng t i Vi t Nam (không k th i h n). Trong trư ng h p chưa xác đ nh đư c t ch c ho c cá nhân là Ngư i cư trú ho c Ngư i không cư trú thì Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c quy t đ nh. 4. "Thu, chi t d ch v " là các kho n thu, chi t các ho t đ ng d ch v v v n t i, du l ch, bưu chính, vi n thông, b o hi m, hàng không, ngân hàng, thông tin, xây d ng và t các ho t đ ng d ch v khác gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú. 5. "Thu nh p c a ngư i lao đ ng" là các kho n ti n lương, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác b ng ti n, hi n v t do Ngư i không cư trú tr cho Ngư i cư trú và ngư c l i. 6. "Thu nh p v đ u tư" là các kho n thu t l i nhu n đ u tư tr c ti p, lãi t đ u tư vào gi y t có giá và các kho n lãi đ n h n ph i tr c a các kho n vay n gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú và ngư c l i.
 4. 7. "Chuy n giao vãng lai m t chi u" là các kho n vi n tr không hoàn l i, quà t ng, quà bi u và các kho n chuy n giao khác b ng ti n, hi n v t cho m c đích tiêu dùng c a Ngư i không cư trú chuy n cho Ngư i cư trú và ngư c l i. 8. "Chuy n giao v n m t chi u" là các kho n vi n tr không hoàn l i cho m c đích đ u tư, các kho n n đư c xoá gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú; các lo i tài s n b ng ti n, hi n v t c a Ngư i cư trú di cư mang ra nư c ngoài và c a Ngư i không cư trú di cư mang vào Vi t Nam. 9. "Tài s n có ngo i t ròng" là ph n chênh l ch gi a tài s n có ngo i t và tài s n n ngo i t th hi n trên B ng cân đ i th ng kê ti n t t ng h p c a Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng. 10. "Thay đ i tài s n có ngo i t ròng" là s tăng, gi m tài s n có ngo i t ròng c a đ u kỳ và cu i kỳ báo cáo. 11. "L i và sai sót" ph n ánh ph n chênh l ch do sai sót th ng kê c a t t c các h ng m c trong cán cân thanh toán. Chương 2: L P CÁN CÂN THANH TOÁN Đi u 4. Cán cân thanh toán bao g m cán cân thanh toán d báo và cán cân thanh toán th c t 1. Cán cân thanh toán d báo đư c l p trên cơ s các ch tiêu kinh t tài chính d báo cho th i gian t i; 2. Cán cân thanh toán th c t đư c l p trên cơ s s li u kinh t tài chính th c t phát sinh trong kỳ báo cáo. Đi u 5. Nguyên t c l p cán cân thanh toán 1. Cán cân thanh toán ph n ánh toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú. 2. Cán cân thanh toán đư c l p theo đơn v ti n t thích h p do Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c l a ch n. 3. S li u v giao d ch kinh t đư c th ng kê t i th i đi m chuy n giao quy n s h u. 4. Giá tr các giao d ch kinh t đư c tính theo giá th trư ng và đư c quy đ i ra đơn v ti n t thích h p theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. Đi u 6. Cơ c u, n i dung ch y u c a cán cân thanh toán
 5. 1. Cán cân vãng lai đư c t ng h p toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú v hàng hoá, d ch v , thu nh p c a ngư i lao đ ng, thu nh p t đ u tư tr c ti p, thu nh p t đ u tư vào gi y t có giá, lãi vay và lãi ti n g i nư c ngoài, chuy n giao vãng lai m t chi u và các giao d ch khác theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Cán cân v n và tài chính đư c t ng h p toàn b các ch tiêu v giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú v chuy n v n t nư c ngoài vào Vi t Nam và chuy n v n t Vi t Nam ra nư c ngoài trong lĩnh v c đ u tư tr c ti p, đ u tư vào gi y t có giá, vay và tr n nư c ngoài, cho vay và thu h i n nư c ngoài, chuy n giao v n m t chi u, các hình th c đ u tư khác và các giao d ch khác theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam làm tăng ho c gi m tài s n có ho c tài s n n . 3. Cán cân t ng th là t ng h p c a cán cân vãng lai và cán cân v n và tài chính. 4. Ph n bù đ p đư c t ng h p trên cơ s nh ng thay đ i trong tài s n có ngo i t ròng, thay đ i v n quá h n và các ngu n tài tr khác . N i dung chi ti t c a cán cân thanh toán đư c quy đ nh trong ph l c 1 ban hành kèm theo Ngh đ nh này. Đi u 7. Trách nhi m c a các B , ngành trong vi c l p cán cân thanh toán 1. B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan và các B , ngành liên quan khác có trách nhi m cung c p thông tin, s li u d báo và s li u th c t v các giao d ch kinh t gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú và nh ng s li u có liên quan khác cho Ngân hàng Nhà nư c theo các h ng m c chi ti t nêu trong ph l c 2 ban hành kèm theo Ngh đ nh này. 2. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m ch trì: a) Xác đ nh chi ti t n i dung, ph m vi thu th p thông tin, s li u v cán cân thanh toán thu c trách nhi m c a các B , ngành, t ch c tín d ng và t ch c kinh t khác; b) Ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính, B Thương m i, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan l p cán cân thanh toán d báo và cán cân thanh toán th c t c a Vi t Nam cho t ng th i kỳ; 3. Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i T ng c c Th ng kê, các B , ngành liên quan th c hi n các cu c đi u tra th ng kê ch n m u đ nh kỳ và không đ nh kỳ đ thu th p các thông tin, s li u c n thi t đ l p cán cân thanh toán. Đi u 8. Th i h n báo cáo và thông tin tình hình s li u 1. Th i h n thông tin tình hình s li u cho Ngân hàng Nhà nư c:
 6. a) Các B , ngành có liên quan theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 Ngh đ nh này, có trách nhi m thông tin s li u d báo quý ch m nh t vào ngày 15 c a tháng cu i cùng c a quý trư c (theo ph l c 2); thông tin s li u d báo năm ch m nh t vào ngày 10 tháng 9 c a năm trư c; b) Các B , ngành có liên quan theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 Ngh đ nh này có trách nhi m thông tin s li u th c t quý ch m nh t vào ngày 20 c a tháng đ u c a quý sau (theo ph l c 2) và thông tin, s li u th c t năm ch m nh t vào ngày 31 tháng 01 c a năm sau; c) Các t ch c tín d ng và t ch c kinh t khác có trách nhi m cung c p thông tin s li u hàng tháng ch m nh t vào ngày 20 c a tháng ti p theo; thông tin s li u quý, năm theo quy đ nh t i đi m b kho n 1 Đi u này. 2. Th i h n Ngân hàng Nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph cán cân thanh toán: a) Báo cáo cán cân thanh toán d báo quý ch m nh t vào ngày 25 c a tháng cu i cùng c a quý trư c và cán cân thanh toán d báo năm ch m nh t vào ngày 25 tháng 9 c a năm trư c; b) Báo cáo tình hình th c hi n cán cân thanh toán th c t quý ch m nh t vào ngày làm vi c cu i cùng c a tháng đ u c a quý sau; cán cân thanh toán th c t năm ch m nh t vào ngày 10 tháng 02 c a năm sau. Chương 3: THEO DÕI VÀ PHÂN TÍCH CÁN CÂN THANH TOÁN Đi u 9. Ngân hàng Nhà nư c có trách nhi m 1. Ch trì cùng B K ho ch và Đ u tư, B Thương m i, B Tài chính, T ng c c Th ng kê, T ng c c H i quan theo dõi và phân tích cán cân thanh toán th c t và cán cân thanh toán d báo, xem xét các nguyên nhân d n đ n b i thu ho c b i chi cán cân thanh toán, đ xu t các bi n pháp c i thi n cán cân thanh toán trình Chính ph . 2. Ch đ ng đi u hành chính sách ti n t , ho t đ ng tín d ng, qu n lý ngo i h i, đ xu t các bi n pháp qu n lý vay tr n nư c ngoài c a khu v c doanh nghi p nh m c i thi n cán cân thanh toán; 3. Cung c p b ng cán cân thanh toán th c t , cán cân thanh toán d báo cho các B , ngành có liên quan; 4. Trình Th tư ng Chính ph cán cân thanh toán d báo và cán cân thanh toán th c t có kèm theo báo cáo phân tích cán cân thanh toán.
 7. Đi u 10. B K ho ch và Đ u tư có trách nhi m theo dõi và phân tích tác đ ng c a cán cân thanh toán đ i v i các ch tiêu kinh t vĩ mô, đ xu t các ch trương, chính sách và gi i pháp đi u hành kinh t trình Chính ph . Đi u 11. B Thương m i có trách nhi m theo dõi và phân tích tác đ ng c a xu t nh p kh u đ n cán cân thanh toán đ đ xu t các bi n pháp, chính sách thương m i nh m b o đ m cân đ i cán cân thương m i. Đi u 12. B Tài chính có trách nhi m thông qua vi c đi u hành chính sách tài khoá đ xu t các bi n pháp, chính sách tài khoá thu chi ngân sách liên quan đ n vi c vay tr n nư c ngoài đ b o đ m cân đ i cán cân v n và tài chính. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 13. Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 14. M i vi ph m v n i dung, ch đ , th i h n thông tin, báo cáo quy đ nh trong Ngh đ nh này s b x ph t hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 15. Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Ngh đ nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký) PH L C 1 CÁN CÂN THANH TOÁN QU C T C A VI T NAM Đơn v : Tri u... Quý Năm I CÁN CÂN VÃNG LAI 1 Cán cân thương m i
 8. - Xu t kh u (FOB) - Nh p kh u (FOB) 2 Thu, chi t d ch v (ròng) - Thu - Chi 3 Thu nh p - Thu nh p c a ngư i lao đ ng - Thu nh p v đ u tư Trong đó: + Lãi đ n h n c a các kho n vay n (ròng) * Th c tr (ròng) 4 Chuy n giao vãng lai m t chi u - Chuy n giao c a khu v c Nhà nư c - Chuy n giao c a khu v c tư nhân II CÁN CÂN V N VÀ TÀI CHÍNH 1 Chuy n giao v n m t chi u 2 Đ u tư tr c ti p (ròng) 3 Đ u tư vào gi y t có giá (ròng) 4 Tín d ng trung- dài h n (ròng) - Gi i ngân - N g c đ n h n c a các kho n vay n (ròng) * Th c tr (ròng) 5 Tín d ng ng n h n (ròng) - Gi i ngân - N g c đ n h n c a các kho n vay n (ròng) * Th c tr (ròng) III L I VÀ SAI SÓT
 9. IV CÁN CÂN T NG TH V NGU N BÙ Đ P 1 Thay đ i tài s n có ngo i t (ròng) - Thay đ i d tr (- tăng; + gi m ) - S d ng v n c a Qũy Ti n t Qu c t (ròng) + Vay + Tr 2 Thay đ i n quá h n 3 Các ngu n tài tr khác Ngày....... tháng........ năm ....... Ngư i l p bi u Ki m soát viên Th trư ng đơn v (Ký tên, đóng d u) PH L C 2 CÁC CH TIÊU THÔNG TIN, S LI U CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C A: Đ I V I CÁC B , NGÀNH STT Tên B , Ngành Ch tiêu thông tin, s li u 1. B K ho ch và Đ u tư: - Đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam; - Đ u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài; - Xu t nh p kh u hàng hoá, d ch v ; - Vay, tr n nư c ngoài; - Cho vay, thu n t nư c ngoài; - Vi n tr c a nư c ngoài cho Vi t Nam; - Vi n tr c a Vi t Nam cho nư c ngoài. 2. B Tài chính: - Vay, tr n nư c ngoài c a Chính ph ; - Cho vay, thu n t nư c ngoài c a Chính ph ;
 10. - Vi n tr c a Chính ph Vi t Nam cho nư c ngoài; - Vi n tr c a Chính ph , t ch c phi Chính ph nư c ngoài, T ch c qu c t nư c ngoài cho Chính ph Vi t Nam; - Chuy n l i nhu n đ u tư v nư c c a các nhà đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và c a các nhà đ u tư Vi t Nam t i nư c ngoài ; - Các kho n thu nh p c a Ngư i không cư trú làm vi c t i Vi t Nam; - Các kho n thu-chi c a các Đ i s quán, Lãnh s quán, Cơ quan đ i di n và Đoàn ngo i giao c a Vi t Nam t i nư c ngoài; - Thu - chi d ch v b o hi m, tái b o hi m gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú; - Đ u tư c a Chính ph vào gi y t có giá do Ngư i không cư trú phát hành. 3. B Thương m i: Xu t nh p kh u hàng hoá và d ch v . 4. B Công an: - S lư ng Ngư i không cư trú nh p c nh vào Vi t Nam; - S lư ng Ngư i cư trú xu t c nh ra kh i Vi t Nam. 5. B Ngo i giao: - S lư ng Ngư i cư trú đư c c p th th c xu t c nh ra kh i Vi t Nam; - S lư ng Ngư i không cư trú đư c c p th th c nh p c nh vào Vi t Nam; - Các kho n thu c a cá nhân là Ngư i cư trú làm vi c t i các Đ i s quán, Lãnh s quán, các Đoàn ngo i giao, các T ch c qu c t là Ngư i không cư trú ho t đ ng t i Vi t Nam; - Các kho n thu-chi c a các Đ i s quán, Lãnh s quán, các Đoàn ngo i giao, cơ quan đ i di n, các T ch c qu c t là Ngư i không cư trú Vi t Nam đ i v i Chính ph và T ch c là Ngư i cư trú v ti n thuê tr s , ti n đi n, nư c và các chi phí khác ; - Các kho n thu-chi v h i phí niên li m c a Chính ph , T ch c là Ngư i cư trú đ i v i Chính ph và T ch c là Ngư i không cư trú;
 11. - Các kho n thu-chi c a các Đ i s quán, Lãnh s quán, các Đoàn ngo i giao, cơ quan đ i di n là Ngư i cư trú đ i v i T ch c qu c t , Chính ph , T ch c và cá nhân là Ngư i không cư trú nư c ngoài. 6. B Giao thông v n t i (k D ch v v n t i đư ng thu , đư ng b , đư ng s t c T ng công ty và các gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú, bao g m: công ty thu c Ngành hàng h i) - Cư c phí v n t i hàng hoá; - Cư c phí v n chuy n hành khách; - Phí hàng h i; - Ti n thuê thi t b v n t i; - Các d ch v b tr như c t gi hàng hoá, nhà kho, b c d hàng hoá, đóng gói, đóng gói l i, lai d t, hoa tiêu, s a ch a , b o dư ng phương ti n, các ho t đ ng c u h , đ i lý, cung ng, xu t kh u thuy n viên, ki m đ nh k thu t v máy móc, thi t b , phương ti n v n t i. 7. B Văn hoá thông tin: Thu-chi v s d ng và mua bán b n quy n, quy n tác gi c a các s n ph m và d ch v văn hoá thông tin như: phim nh, băng đĩa, các tác ph m ngh thu t, phát thanh và truy n hình, qu ng cáo, thư vi n, b o tàng và các ho t đ ng văn hoá th thao, sách báo, t p chí... gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 8. B Xây d ng: Thu-chi d ch v v xây d ng, l p đ t công trình có th i h n dư i 12 tháng gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 9. B Giáo d c và Đào t o: - S Ngư i cư trú đi du h c nư c ngoài, trong đó: + S ngư i đư c Ngư i không cư trú c p h c b ng; + S ngư i đư c Ngư i cư trú c p h c b ng; + T túc kinh phí. - S Ngư i không cư trú h c t p t i Vi t Nam; + S Ngư i không cư trú đư c Ngư i cư trú c p h c b ng; + S ngư i đư c Ngư i không cư trú c p h c b ng;
 12. + T túc kinh phí. 10. B Khoa h c Công ngh Các kho n l phí v quy n s h u công nghi p, d ch và Môi trư ng: v tin h c và thông tin, các d án chuy n giao công ngh , h p tác qu c t , các kho n chi phí cho h p tác qu c t ; thu-chi v ki m tra, giám đ nh, đánh giá công ngh và tác đ ng môi trư ng gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 11. B Lao đ ng Thương - Các kho n thu-chi v h p tác lao đ ng và chuyên binh và Xã h i: gia gi a Chính ph , T ch c là Ngư i cư trú v i các Chính ph và T ch c là Ngư i không cư trú, bao g m ti n lương, ti n thư ng và các kho n thu nh p khác (b ng hàng hoá ho c b ng ti n) c a ngư i lao đ ng; - S lư ng Ngư i không cư trú đư c c p gi y phép lao đ ng t i Vi t Nam. 12. B Công nghi p: Xu t kh u, nh p kh u đi n gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 13. B Yt : Thu-chi d ch v chăm sóc s c kho , ch a b nh, h p tác, chuyên gia,... gi a Ngư i cư trú v i Ngư i không cư trú. 14. Các B , ngành khác: B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, B Thu s n, B Qu c phòng, T ng c c Du l ch, y ban Th d c Th thao,... cung c p tình hình, s li u có liên quan đ n cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c . 15. U ban Ch ng khoán Đ u tư c a Ngư i cư trú vào gi y t có giá do Ngư i Nhà nư c: không cư trú phát hành và ngư c l i đ u tư c a Ngư i không cư trú vào gi y t có giá do Ngư i cư trú phát hành. 16. T ng c c Th ng kê: - T ng thu nh p qu c dân; - Xu t nh p kh u hàng hoá; - Xu t nh p kh u d ch v ; - Các kho n thu-chi khác có liên quan đ n cán cân thanh toán. 17. T ng c c H i quan: - Xu t, nh p kh u hàng hoá m u d ch; - S lư ng ngo i t , vàng vào, ra kh i Vi t Nam. - S li u chuy n ti n v nư c c a ngư i Vi t Nam
 13. đ nh cư nư c ngoài. 18. C c hàng không dân Thu-chi các d ch v v hàng không gi a Ngư i cư d ng: trú v i Ngư i không cư trú bao g m: - Ti n bán vé máy bay; - Cư c phí v n t i hàng hoá; - Thu chi t các ho t đ ng c ng hàng không; - Thu chi t ho t đ ng đi u hành c a trung tâm qu n lý bay; - Ti n thuê máy bay; - Chi b o dư ng và s a ch a máy bay nư c ngoài; - Các d ch v v n t i khác như phí quá c nh, phí bay qua vùng tr i, duy tu và b o dư ng máy bay, các ho t đ ng c u h , phí đ i lý có liên quan đ n v n t i hành khách và hàng hoá và các d ch v b tr khác. 19. T ng Công ty Bưu chính - D ch v bưu chính bao g m v n chuy n thư, báo, vi n thông, Công ty c t p chí, bưu ki n, bưu ph m, d ch v cho thuê hòm ph n d ch v bưu chính thư, xu t nh p kh u tem thư (tem chơi và lưu ni m), vi n thông Sài gòn, Công phí chuy n ti n; ty c ph n quân đ i... (g m t t c các công ty - D ch v vi n thông bao g m d ch v đi n tho i, thu c Ngành bưu đi n): fax, telex, đi n tín, d ch v n i m ng, internet, v tinh, và các d ch v h tr khác; - Các kho n thu-chi v phí h i viên v i các T ch c qu c t ; - S li u chuy n ti n gi a Ngư i cư trú và Ngư i không cư trú. B. Đ I V I CÁC T CH C TÍN D NG VÀ CÁC T CH C KINH T KHÁC Đơn v : Tri u..... STT Các ch tiêu thông tin s li u Tháng Quý Năm 1. Xu t kh u, nh p kh u hàng hoá; 2. Xu t kh u, nh p kh u d ch v ; 3. Vay n nư c ngoài;
 14. 4. Tr n vay nư c ngoài; 5. Vi n tr nư c ngoài; 6. Đ u tư tr c ti p c a nư c ngoài vào Vi t Nam và đ u tư tr c ti p c a Vi t Nam ra nư c ngoài; 7. Đ u tư vào gi y t có giá; 8. Chuy n giao vãng lai; 9. Chuy n giao v n; 10. Cho nư c ngoài vay; 11. Thu n cho vay nư c ngoài; 12. Các giao d ch khác.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản