Nghị định số 168/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
66
lượt xem
6
download

Nghị định số 168/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 168/2003/NĐ-CP về việc quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 168/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168/2003/N -CP Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 168/2003/N -CP NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2003 QUY NNH V NGU N TÀI CHÍNH VÀ QU N LÝ, S D NG NGU N TÀI CHÍNH CHO QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG B CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng12 năm 2002; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh v ngu n tài chính và vi c qu n lý, s d ng ngu n tài chính cho công tác qu n lý, b o trì ư ng b . i u 2. Các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có ho t ng và óng góp hình thành ngu n tài chính, qu n lý và s d ng ngu n tài chính cho công tác qu n lý, b o trì ư ng b ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 3. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b ph i ư c b o m y n nh qu n lý, duy trì, b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b , ph c v giao thông ư ng b ư c thông su t, an toàn, thu n l i. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b ch ư c s d ng vào nh ng công vi c, ho t ng có liên quan n qu n lý, b o trì ư ng b . i u 4. Ngu n tài chính b o m cho qu n lý, b o trì ư ng b ư c phân nh như sau:
  2. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì h th ng qu c l ư c b trí t ngân sách trung ương và các ngu n v n khác theo quy nh c a pháp lu t. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b thu c h th ng ư ng t nh, ư ng ô th , ư ng huy n, ư ng xã (g i chung là h th ng ư ng b a phương) ư c b trí t ngân sách a phương và t các ngu n v n khác theo quy nh c a pháp lu t. Ngu n tài chính cho qu n lý, b o trì ư ng b chuyên dùng, ư ng b ư c u tư t các ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c, do ch u tư t ch u trách nhi m trong quá trình khai thác s d ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: NGU N TÀI CHÍNH CHO QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG B i u 5. Ngu n tài chính (g i t t là v n) cho qu n lý, b o trì ư ng b ư c hình thành t các ngu n: 1. Ngân sách nhà nư c c p. 2. Ngu n thu phí s d ng ư ng b . 3. Ngu n v n c a ch u tư i v i các ư ng kinh doanh. 4. Ngu n óng góp và huy ng c a các t ch c, cá nhân. 5. Các ngu n v n khác h p pháp. B Giao thông v n t i ph i h p v i B Tài chính xây d ng cơ ch t o v n cho qu n lý, b o trì h th ng qu c l , trình Th tư ng Chính ph quy t nh. U ban nhân dân c p t nh xây d ng và trình H i ng nhân dân c p t nh ban hành cơ ch t o v n cho qu n lý, b o trì h th ng ư ng b a phương. i u 6. B trí v n hàng năm cho qu n lý, b o trì ư ng b . Hàng năm, căn c vào yêu c u qu n lý, b o trì h th ng qu c l , B Giao thông v n t i xây d ng d toán chi và ph i h p v i B Tài chính b trí v n cho qu n lý, b o trì h th ng qu c l ; căn c vào yêu c u qu n lý, b o trì h th ng ư ng b a phương, S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) xây d ng d toán chi và ph i h p v i S Tài chính b trí v n cho qu n lý, b o trì h th ng ư ng b a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. Chương 3: QU N LÝ, S D NG V N CHO QU N LÝ, B O TRÌ Ư NG B i u 7. V n cho qu n lý, b o trì ư ng b ư c s d ng vào nh ng công vi c sau:
  3. 1. Ho t ng qu n lý nhà nư c và ph c v trong giao thông ư ng b , bao g m: t ch c theo dõi tình tr ng k thu t và qu n lý công trình ư ng b ; t ch c giao thông ư ng b ; ki m tra, thanh tra vi c b o v k t c u h t ng giao thông ư ng b ; ho t ng c a các tr m ki m tra t i tr ng xe, các tr m thu phí s d ng ư ng b ; ho t ng c a các b n phà, c u phao có s thu không chi thư ng xuyên; b o m các v t tư, thi t b , phương ti n d phòng cho m b o giao thông ư ng b ; các ho t ng khác v qu n lý nhà nư c và ph c v trong giao thông ư ng b ư c Th tư ng Chính ph cho phép. 2. Công tác b o trì ư ng b , bao g m: a) B o dư ng thư ng xuyên ư ng b ; b) S a ch a nh kỳ (s a ch a v a và s a ch a l n) ư ng b ; c) S a ch a t xu t ư ng b , kh c ph c h u qu thiên tai ho c các nguyên nhân khác. i u 8. K ho ch s d ng, c p phát, thanh quy t toán v n cho qu n lý, b o trì ư ng b . Hàng năm, trên cơ s d toán ngân sách ư c c p có thNm quy n giao, B Giao thông v n t i phân b v n qu n lý, b o trì h th ng qu c l ; S Giao thông v n t i (ho c S Giao thông công chính) phân b v n qu n lý, b o trì h th ng ư ng b a phương. Vi c qu n lý, c p phát, thanh quy t toán v n qu n lý, b o trì ư ng b theo quy nh hi n hành. i u 9. Công tác ki m tra, thanh tra, khen thư ng, x lý vi ph m. 1. B Giao thông v n t i, S Giao thông v n t i (S Giao thông công chính) có trách nhi m ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p th c hi n ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t vi c t o l p, qu n lý, s d ng v n cho qu n lý, b o trì ư ng b t i các ơn v liên quan. 2. Vi c thanh tra, khen thư ng và x lý vi ph m trong qu n lý, s d ng v n cho qu n lý, b o trì ư ng b ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Ngh nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2004. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 11. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 12. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các t ch c, doanh
  4. nghi p, cá nhân có liên quan n công tác qu n lý, b o trì ư ng b có trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản