Nghị định số 18/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các xã, phường thuộc các huyện Đại Từ, Phổ Yên và thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
2
download

Nghị định số 18/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các xã, phường thuộc các huyện Đại Từ, Phổ Yên và thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 18/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các xã, phường thuộc các huyện Đại Từ, Phổ Yên và thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 18/1999/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập các xã, phường thuộc các huyện Đại Từ, Phổ Yên và thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/1999/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 18/1999/N -CP NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 1999 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH VÀ THÀNH L P CÁC XÃ, PHƯ NG THU C CÁC HUY N I T , PH YÊN VÀ THN XÃ SÔNG CÔNG, T NH THÁI NGUYÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính và thành l p các xã, phư ng thu c các huy n i T , Ph Yên và th xã Sông Công như sau: 1. Thành l p xã Tân Linh thu c huy n i T trên cơ s 2.344 ha di n tích t nhiên và 4.876 nhân khNu c a xã Ph c Linh. a gi i hành chính xã Tân Linh: ông giáp xã Ph c Linh; Tây giáp xã Hùng Sơn, Tiên H i, B n Ngo i và xã Phú L c; Nam giáp xã Hà Thư ng; B c giáp xã ng t. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Ph c Linh có 1.416 ha di n tích t nhiên và 5.781 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng Ph Cò thu c th xã Sông Công trên cơ s 465 ha di n tích t nhiên và 4.898 nhân khNu c a xã C i an. a gi i hành chính phư ng Ph Cò: ông giáp phư ng C i an; Tây và Nam giáp xã huy n Ph Yên; B c giáp phư ng Th ng L i. 3. Thành l p xã Vinh Sơn thu c th xã Sông Công trên cơ s 410 ha di n tích t nhiên, 904 nhân khNu c a xã Bá Xuyên; và 382 ha di n tích t nhiên, 1.119 nhân khNu c a xã C i an. Xã Vinh Sơn có 792 ha di n tích t nhiên và 2.023 nhân khNu. a gi i hành chính xã Vinh Sơn: ông giáp các phư ng: Lương Châu, M Chè và phư ng Th ng L i; Tây và Nam giáp huy n Ph Yên; B c giáp xã Bình Sơn.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Bá Xuyên có 990 ha di n tích t nhiên và 3.596 nhân khNu. 4. Thành l p phư ng C i an thu c th xã Sông Công trên cơ s 533 ha di n tích t nhiên và 4.336 nhân khNu (ph n còn l i) c a xã C i an. a gi i hành chính phư ng C i an: ông giáp huy n Ph Yên; Tây giáp phư ng Th ng L i và phư ng Ph Cò; Nam giáp phư ng Ph Cò và huy n Ph Yên; B c giáp xã Tân Quang. 5. Chuy n giao xã Bình Sơn thu c huy n Ph Yên v th xã Sông Công qu n lý. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Th xã Sông Công có 9 ơn v hành chính tr c thu c, g m 5 phư ng, 4 xã v i 8.024 ha di n tích t nhiên và 42.485 nhân khNu. Huy n Ph Yên có 18 ơn v hành chính tr c thu c, g m 15 xã, 3 th tr n v i 25.850 ha di n tích t nhiên và 128.449 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản