Nghị định số 18/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
75
lượt xem
4
download

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 18/2009/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 18/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 18/2009/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U NGHN NNH S 97/2007/N -CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2007 C A CHÍNH PH QUY NNH VI C X LÝ VI PH M HÀNH CHÍNH VÀ CƯ NG CH THI HÀNH QUY T NNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C H I QUAN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t H i quan ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t H i quan ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Qu n lý thu ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u Ngh nh s 97/2007/N -CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy nh vi c x lý vi ph m hành chính và cư ng ch thi hành quy t nh hành chính trong lĩnh v c h i quan như sau: 1. i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 6. Các hình th c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan 1. i v i m i vi ph m hành chính, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. i v i hành vi tr n thu , gian l n thu thì m c ph t ti n là t 1 n 3 l n s thu tr n, gian l n. i v i hành vi khai thi u nghĩa v thu ho c khai tăng s thu ư c mi n, gi m, ư c hoàn, không thu thì m c ph t ti n là 10% s ti n thu khai thi u ho c s ti n thu ư c mi n, gi m, ư c hoàn, không thu khai tăng so v i quy nh c a pháp lu t. i v i hành vi ch m n p ti n thu thì m c ph t ti n là 0,05% m i ngày tính trên s ti n thu n p ch m. i v i hành vi không th c hi n trích, chuy n toàn b ho c m t ph n tương ng s ti n ph i n p t tài kho n c a t ch c, cá nhân b cư ng ch thi hành quy t nh hành chính v thu vào ngân sách nhà nư c trong trư ng h p tài kho n ti n g i c a ngư i n p thu có s dư thì b ph t ti n tương ng v i s ti n không trích chuy n.
 2. M c ph t ti n t i a i v i hành vi vi ph m hành chính khác v h i quan là 70.000.000 ng và v th t c thu là 100.000.000 ng. M c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m là m c trung bình c a khung ti n ph t ư c quy nh i v i hành vi ó. Trư ng h p có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t ư c gi m xu ng nhưng không th p hơn m c t i thi u c a khung ti n ph t. Trư ng h p có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th ư c tăng lên nhưng không vư t m c t i a c a khung ti n ph t. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Ngoài các hình th c x ph t ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c tiêu h y tang v t vi ph m là văn hóa phNm c h i, hàng hóa gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi và cây tr ng; b) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t hàng hóa, phương ti n vi ph m; c) Bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t, phương ti n vi ph m ã b tiêu th , tNu tán, tiêu h y trái v i quy nh c a pháp lu t; d) Các bi n pháp khác theo quy nh t i Ngh nh này. 4. i v i hành vi vi ph m không b áp d ng hình th c x ph t b sung là t ch thu hàng hóa, phương ti n vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu thì hàng hóa, phương ti n vi ph m hành chính có th ư c thông quan theo quy nh c a pháp lu t n u i tư ng vi ph m ã n p ti n ph t theo quy nh ho c ư c t ch c tín d ng, t ch c khác ư c phép th c hi n m t s ho t ng ngân hàng b o lãnh i v i s ti n ph i n p th c hi n quy t nh x ph t”. 2. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 7. Nh ng trư ng h p không x ph t vi ph m hành chính 1. Các trư ng h p quy nh t i kho n 6 i u 3 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, quy nh t i i u 4 Ngh nh s 128/2008/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m vi ph m hành chính năm 2008. 2. Hàng hóa, phương ti n v n t i ư c ưa vào lãnh th Vi t Nam do b h a ho n, thiên tai, ch h a, s ki n b t ng , trong tình th c p thi t ph i khai h i quan theo quy nh c a pháp lu t; hàng hóa, phương ti n v n t i ó ph i ư c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam sau khi các y u t nêu trên ư c kh c ph c. 3. Nh m l n trong quá trình nh p khNu, g i hàng hóa vào Vi t Nam nhưng ã ư c ngư i g i hàng, ngư i nh n ho c ngư i i di n h p pháp thông báo b ng văn b n v i cơ quan h i quan, ư c Th trư ng cơ quan h i quan nơi ti p nh n và x lý h sơ ch p nh n trư c th i i m ki m tra th c t hàng hóa ho c quy t nh mi n ki m tra th c t hàng hóa. Quy nh này không áp d ng i v i trư ng h p hàng hóa nh p khNu là ma túy, vũ khí, tài li u ph n ng, hóa ch t c B ng I ư c quy nh trong Công ư c c m vũ khí hóa h c. 4. Khai b sung h sơ h i quan các trư ng h p sau: a) Trư c th i i m cơ quan h i quan ki m tra th c t hàng hóa ho c quy t nh mi n ki m tra th c t hàng hóa, ngư i khai h i quan phát hi n h sơ h i quan ã n p có sai sót;
 3. b) Ngư i n p thu t phát hi n nh ng sai sót nh hư ng n s thu ph i n p trong th i h n 60 (sáu mươi) ngày, k t ngày ăng ký t khai h i quan nhưng trư c khi cơ quan h i quan th c hi n ki m tra thu , thanh tra thu t i tr s c a ngư i n p thu . Trong trư ng h p này, ngư i n p thu v n b x ph t v hành vi ch m n p thu theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 5. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m pháp lu t v thu i v i hàng hóa xu t khNu, nh p khNu mà làm gi m s ti n thu ph i n p ho c tăng s thu ư c mi n, gi m, ư c hoàn, không thu nhưng s ti n thu chênh l ch không quá 500.000 ng i v i trư ng h p vi ph m do cá nhân th c hi n ho c 2.000.000 ng i v i trư ng h p vi ph m do t ch c th c hi n. 6. Xu t khNu, nh p khNu hàng hóa không úng v i khai h i quan v s lư ng, tr ng lư ng quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u 9 Ngh nh này mà hàng hóa xu t khNu, nh p khNu không úng v i khai h i quan có tr giá không quá 10% tr giá hàng hóa th c xu t khNu, th c nh p khNu, nhưng t i a không quá 10.000.000 ng. 7. Khai úng tên hàng hóa th c xu t khNu, nh p khNu nhưng khai sai mã s , thu su t l n u. 8. Vi ph m quy nh v khai h i quan i v i ngo i t , ti n Vi t Nam b ng ti n m t, vàng (d ng kh i, th i, h t, mi ng) c a ngư i xu t c nh, nh p c nh b ng h chi u, gi y thông hành mà tang v t vi ph m có tr giá dư i 10.000.000 ng”. 3. i u 8 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 8. Vi ph m quy nh v th i h n làm th t c h i quan, n p h sơ thu 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Khai và n p h sơ h i quan không úng th i h n quy nh, tr vi ph m quy nh t i i m a, d, , e kho n 2; i m a, b kho n 3; kho n 4 i u này; b) Không n p úng th i h n ch ng t thu c h sơ h i quan ư c ch m n p theo quy nh c a pháp lu t h i quan, tr vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u này. c) Khai b sung h sơ khai thu quá 60 (sáu mươi) ngày, k t ngày ăng ký t khai h i quan nhưng trư c khi cơ quan h i quan phát hi n vi c khai thi u nghĩa v thu ho c khai tăng s ti n thu ư c mi n, gi m, ư c hoàn, không thu; d) Khai i u ch nh nh m c tiêu hao nguyên li u gia công hàng hóa xu t khNu, nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu không úng th i h n quy nh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Khai thu quá th i h n quy nh khi thay i m c ích s d ng hàng hóa ã ư c xác nh không ch u thu , mi n thu , xét mi n thu ; b) Không n p h sơ thanh kho n, quy t toán, xét hoàn thu , không thu thu úng th i h n quy nh; c) Không n p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa ư c ch m n p úng th i h n quy nh; d) Không làm th t c x lý úng th i h n quy nh i v i nguyên li u, v t tư dư th a; ph li u, ph phNm, máy móc, thi t b thuê mư n thu c h p ng gia công theo phương án ã ăng ký trong h sơ thanh kho n; ) Không tái xu t, tái nh p hàng hóa úng th i h n quy nh ho c th i gian ã ăng ký v i cơ quan h i quan, tr vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 i u này;
 4. e) Không tái xu t, tái nh p phương ti n v n t i c a cá nhân, t ch c khu v c biên gi i thư ng xuyên qua l i khu v c biên gi i úng th i h n quy nh; g) Không ch p hành úng ch báo cáo hàng hóa ch u s giám sát, qu n lý h i quan t i kho, c ng, khu phi thu quan theo quy nh c a pháp lu t; h) Vi ph m quy nh khác v th i h n khai thu theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau ây: a) Không tái xu t hàng hóa t m nh p thu c di n mi n thu úng th i h n quy nh; b) Không tái xu t, tái nh p phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh úng th i h n quy nh, tr vi ph m t i i m e kho n 2 i u này; c) Lưu gi hàng hóa quá c nh trên lãnh th Vi t Nam quá th i h n ư c phép. 4. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i vi ph m quy nh t i i m b kho n 3 i u này mà phương ti n vi ph m là ô tô dư i 24 ch ng i. 5. Ngoài vi c ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) Bu c tái xu t hàng hóa i v i vi ph m quy nh t i i m kho n 2; i m a kho n 3 i u này, tr trư ng h p kê khai tiêu th và ư c phép tiêu th hàng hóa t i Vi t Nam i v i trư ng h p ph i có s cho phép thay i m c ích s d ng c a cơ quan có thNm quy n; b) Bu c tái xu t - phương ti n v n t i i v i vi ph m t i i m e kho n 2, i m b kho n 3, kho n 4 i u này; c) Bu c th c hi n vi c quá c nh hàng hóa i v i vi ph m quy nh t i i m c kho n 3 i u này”. 4. i u 9 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 9. Vi ph m quy nh v khai h i quan và khai thu 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không khai ho c khai sai so v i th c t v tên hàng, s lư ng, tr ng lư ng, xu t x hàng hóa trong các trư ng h p sau: a) Hàng hóa t nư c ngoài vào c ng trung chuy n, khu phi thu quan ho c t c ng trung chuy n, khu phi thu quan ra nư c ngoài ho c t khu phi thu quan vào n i a gia công, s a ch a, b o hành, tr vi ph m quy nh t i i m i kho n 1 i u 14 Ngh nh này; b) Hàng hóa quá c nh, chuy n khNu; c) Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không khai ho c khai sai so v i th c t v tên hàng, ch ng lo i, s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng, tr giá hàng hóa trong các trư ng h p sau: a) Hàng hóa là nguyên li u, v t tư, máy móc, thi t b , linh ki n nh p khNu thu c di n mi n thu ; b) Hàng hóa t m nh p, t m xu t thu c di n mi n thu xu t khNu, thu nh p khNu.
 5. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi khai kh ng tên hàng, s lư ng, tr ng lư ng, tr giá hàng hóa xu t khNu, tr hàng hóa xu t khNu là s n phNm gia công, s n phNm s n xu t t nguyên li u nh p khNu ho c t m xu t, tái xu t. 4. X ph t i v i hành vi không khai ho c khai sai d n n thi u s ti n thu ph i n p ho c tăng s ti n thu ư c mi n, gi m, ư c hoàn, không thu: ngoài vi c ph i n p s ti n thu theo quy nh, ngư i n p thu còn b ph t 10% s ti n thu khai thi u ho c s ti n thu ư c mi n, gi m, ư c hoàn, không thu khai tăng n u có m t trong các hành vi sau ây: a) L p và khai không úng các n i dung trong h sơ quy t toán thu , h sơ thanh kho n, h sơ mi n thu , h sơ xét mi n, gi m thu , hoàn thu , không thu thu ; b) Không khai ho c khai sai v tên hàng, ch ng lo i, s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng, tr giá, mã s hàng hóa, thu xu t, xu t x hàng hóa xu t khNu, nh p khNu mà cơ quan h i quan phát hi n trong quá trình thông quan hàng hóa xu t nh p khNu, tr các hành vi quy nh t i i u 14 Ngh nh này; c) Vi ph m quy nh t i i m b kho n này mà b phát hi n sau khi hàng hóa ã thông quan nhưng cá nhân, t ch c vi ph m ã t nguy n n p s ti n thu ph i n p theo quy nh trư c th i i m l p biên b n vi ph m. 5. Quy nh t i i u này không áp d ng i v i trư ng h p vi ph m ã b x lý theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này.” 5. i u 11 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 11. Vi ph m quy nh v ki m tra h i quan, thanh tra thu 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi t ý tNy xóa, s a ch a ch ng t thu c h sơ h i quan ã ư c ăng ký mà không nh hư ng n s ti n thu ph i n p ho c chính sách m t hàng. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không b trí ngư i, phương ti n ph c v ki m tra th c t hàng hóa, phương ti n v n t i khi cơ quan h i quan yêu c u mà không có lý do xác áng; b) Vi ph m các quy nh v lưu m u, lưu h sơ, ch ng t . 3. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không xu t trình hàng hóa còn ang lưu gi là i tư ng ki m tra sau thông quan yêu c u c a cơ quan h i quan; b) Không cung c p ch ng t , tài li u, d li u i n t liên quan n hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh khi cơ quan h i quan yêu c u theo quy nh c a pháp lu t; c) Không ch p hành quy t nh ki m tra, thanh tra thu c a cơ quan h i quan; 4. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau ây: a) ánh tráo hàng hóa ã ki m tra h i quan v i hàng hóa chưa ki m tra h i quan; b) Gi m o niêm phong h i quan, gi y t thu c h sơ h i quan xu t khNu, nh p khNu hàng hóa mà không ph i là t i ph m. 5. T ch thu tang v t vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 4 i u này.
 6. Vi ph m quy nh t i i m b kho n 4 i u này tr n thu , gian l n thu thì b x ph t theo quy nh t i i u 14 Ngh nh này. Trư ng h p tang v t vi ph m thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c xu t khNu, nh p khNu có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t thì b t ch thu sung công qu .” 6. i u 12 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 12. Vi ph m quy nh v giám sát h i quan 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Di chuy n phương ti n v n t i ch hàng hóa quá c nh, chuy n c ng, chuy n khNu, chuy n c a khNu không úng tuy n ư ng, a i m, c a khNu, th i gian quy nh ho c ăng ký trong h sơ h i quan mà không có lý do xác áng; b) T ý phá niêm phong h i quan; c) T ý thay i bao bì, nhãn hàng hóa ang ch u s giám sát h i quan; d) Không b o qu n nguyên tr ng hàng hóa ang ch u s giám sát h i quan ho c hàng hóa ư c giao b o qu n theo quy nh c a pháp lu t ch hoàn thành vi c thông quan. 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau ây: a) T ý tiêu th hàng hóa ang ch u s giám sát h i quan; b) T ý tiêu th phương ti n v n t i ăng ký lưu hành t i nư c ngoài t m nh p c nh vào Vi t Nam. c) T ý tiêu th hàng hóa ư c giao b o qu n ch hoàn thành vi c thông quan theo quy nh. 3. Ngoài vi c ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b ph t b sung ho c b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) T ch thu tang v t vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 2 i u này; trư ng h p tang v t vi ph m không còn thì bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t vi ph m; b) T ch thu tang v t vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i m c kho n 2 i u này n u tang v t vi ph m là hàng hóa thu c Danh m c c m xu t khNu, c m nh p khNu ho c không i u ki n xu t khNu, nh p khNu; trư ng h p tang v t vi ph m không còn thì bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t vi ph m; c) Bu c th c hi n vi c chuy n khNu, quá c nh hàng hóa, phương ti n v n t i úng c a khNu, tuy n ư ng quy nh i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 1 i u này”. 7. i u 13 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 13. Vi ph m quy nh v ki m soát h i quan 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không ch p hành hi u l nh c a công ch c h i quan theo quy nh khi di chuy n phương ti n v n t i trong a bàn ho t ng h i quan; b) Không th c hi n yêu c u m nơi c t gi hàng hóa theo quy nh th c hi n quy t nh khám hành chính. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau:
 7. a) Ch a ch p, mua bán, v n chuy n hàng hóa xu t khNu, nh p khNu không có ch ng t h p l trong a bàn ho t ng h i quan; b) V n chuy n trái phép hàng hóa qua biên gi i mà không ph i là t i ph m. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này mà tang v t vi ph m có tr giá t 50.000.000 ng n dư i 100.000.000 ng; 4. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này mà tang v t vi ph m có tr giá t 100.000.000 ng tr lên mà không ph i là t i ph m; b) B c d hàng hóa không úng c ng ích ghi trong b n lư c khai hàng hóa, v n t i ơn mà không có lý do xác áng; c) T ý x p d , chuy n t i, sang m n, sang toa, c t toa hàng hóa xu t khNu, nh p khNu, quá c nh trên phương ti n v n t i ang ch u s ki m tra, giám sát h i quan; d) TNu tán, tiêu h y ho c v t b hàng hóa tr n tránh s ki m tra, giám sát, ki m soát h i quan. 5. T ch thu tang v t vi ph m i v i các vi ph m quy nh t i kho n 2, kho n 3; i m a, i m d kho n 4 i u này. Vi ph m quy nh t i i m d kho n 4 i u này mà tang v t vi ph m không còn thì b bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t vi ph m.” 8. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 14. X ph t i v i hành vi tr n thu , gian l n thu 1. Ngư i n p thu có m t trong các hành vi tr n thu , gian l n thu sau ây chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì ngoài vi c ph i n p s ti n thu theo quy nh còn b ph t ti n 1 l n s thu tr n, gian l n: a) S d ng ch ng t , tài li u không h p pháp, không úng v i th c t giao d ch kê khai thu ; t ý tNy xóa, s a ch a ch ng t d n n thi u s ti n thu ph i n p ho c tăng s ti n thu ư c mi n, gi m, ư c hoàn, không thu; b) Khai sai mã s hàng hóa, thu su t i v i nh ng m t hàng ã ư c xác nh mã s hàng hóa, thu su t l n nh p khNu trư c d n n xác nh thi u s ti n thu ph i n p; c) Vi ph m quy nh t i i m c kho n 4 i u 9 Ngh nh này mà không t giác n p s ti n thu theo quy nh trư c th i i m l p biên b n vi ph m. d) Vi ph m quy nh v qu n lý hàng hóa trong khu phi thu quan; ) Làm th t c xu t khNu nhưng không xu t khNu s n phNm gia công, s n phNm s n xu t t nguyên li u nh p khNu; e) Khai nhi u hơn so v i th c t hàng hóa xu t khNu v ch ng lo i, s lư ng, tr ng lư ng, s n phNm gia công, s n phNm s n xu t t nguyên li u nh p khNu có s thu gian l n t 50.000.000 ng tr lên mà không ph i là t i ph m;
 8. g) Xu t khNu s n phNm gia công, s n phNm s n xu t t nguyên li u nh p khNu không phù h p v i nguyên li u ã nh p khNu; nh p khNu s n phNm gia công t nư c ngoài không phù h p v i nguyên li u ã xu t khNu; h) T ý thay i m c ích s d ng hàng hóa ã ư c xác nh không ch u thu , mi n thu , xét mi n thu mà không khai thu ; i) Không khai ho c khai sai hàng hóa nh p khNu t khu phi thu quan vào n i a. k) Không ghi chép trong s sách k toán các kho n thu, chi liên quan n vi c xác nh s ti n thu ph i n p; l) Khai tăng so v i nh m c tiêu hao nguyên li u gia công hàng hóa xu t khNu, nguyên li u nh p khNu s n xu t hàng xu t khNu mà không khai b sung trư c th i i m cơ quan h i quan ki m tra phát hi n. m) Bán hàng mi n thu không úng i tư ng quy nh; n) Các hành vi c ý không khai ho c khai sai khác v tên hàng, ch ng lo i, s lư ng, tr ng lư ng, ch t lư ng, tr giá, thu su t, xu t x hàng hóa xu t khNu, nh p khNu tr n thu . 2. Vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này mà tái ph m nhi u l n i v i cùng hành vi vi ph m nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì ph t ti n t 2 n 3 l n s thu tr n, gian l n. 3. Quy nh t i i u này không áp d ng i v i trư ng h p vi ph m ã b x lý theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này”. 9. i u 15 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 15. Vi ph m quy nh v n p thu 1. Ngư i n p thu , ngư i b o lãnh n p thu có hành vi ch m n p ti n thu theo quy nh pháp lu t qu n lý thu thì ngoài vi c ph i n p ti n thu theo quy nh còn b ph t 0,05% m i ngày, tính trên s ti n thu ch m n p. 2. Ngư i n p thu do khai sai ã ư c hoàn thu cao hơn quy nh thì b ph t 0,05% m i ngày, tính trên s thu ư c hoàn cao hơn. 3. S ngày ch m n p ti n thu ư c tính t ngày ti p sau ngày cu i cùng c a th i h n n p thu ho c th i h n gia h n n p thu theo quy nh n ngày ngư i n p thu ã t giác n p s thu ph i n p vào ngân sách nhà nư c.” 10. i u 16 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 16. Vi ph m các quy nh chính sách qu n lý hàng hóa xu t kh u, nh p kh u, quá c nh; phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi xu t khNu, nh p khNu hàng hóa trái v i quy nh c a pháp lu t v : a) Trao i hàng hóa c a cư dân biên gi i; b) Nh p khNu hàng vi n tr nhân o; c) Xu t khNu, nh p khNu hàng quà bi u, tài s n di chuy n, hàng hóa c a ngư i xu t c nh, nh p c nh;
 9. d) Vi ph m quy nh t i i m a, i m b và i m c kho n này thì ngoài vi c ph t ti n còn b t ch thu tang v t vi ph m; trư ng h p tang v t vi ph m thu c danh m c xu t khNu, nh p khNu có i u ki n ho c ph i có gi y phép thì b bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam, ình ch xu t khNu ho c bu c tiêu h y. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau ây: a) Quá c nh, chuy n khNu hàng hóa; xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i không úng n i dung gi y phép c a cơ quan có thNm quy n; b) Xu t khNu, nh p khNu hàng hóa không úng n i dung ghi trong gi y phép. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau ây: a) Quá c nh, chuy n khNu hàng hóa; xu t c nh, nh p c nh, quá c nh phương ti n v n t i thu c di n ph i có gi y phép mà không có gi y phép c a cơ quan có thNm quy n; b) T m nh p – tái xu t, t m xu t – tái nh p hàng hóa thu c di n ph i có gi y phép mà không có gi y phép; c) Xu t khNu, nh p khNu, ưa vào Vi t Nam hàng hóa thu c di n t m ng ng xu t khNu, t m ng ng nh p khNu. 4. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Xu t khNu, nh p khNu, ưa vào Vi t Nam hàng hóa thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu; b) ưa hàng hóa gi m o xu t x vào lãnh th Vi t Nam; c) Xu t khNu hàng hóa gi m o xu t x ; d) Nh p khNu hàng hóa thu c di n ph i có gi y phép mà không xu t trình ư c gi y phép trong th i h n 30 (ba mươi) ngày, k t ngày hàng v n c a khNu; ) Xu t khNu hàng hóa không có gi y phép theo quy nh; e) Xu t khNu, nh p khNu hàng hóa không i u ki n, tiêu chuNn k thu t theo quy nh c a pháp lu t; g) Xu t khNu, nh p khNu hàng hóa không có nhãn hàng hóa theo quy nh pháp lu t; h) T ý thay i m c ích s d ng hàng hóa là nguyên li u, v t tư, linh ki n, máy móc, thi t b gia công; hàng hóa t m nh p – tái xu t, t m xu t – tái nh p thu c di n xu t khNu, c m nh p khNu ho c xu t khNu, nh p khNu có i u ki n mà không ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. Nh p khNu, ưa vào Vi t Nam hàng hóa gây ô nhi m môi trư ng, nguy h i cho s c kh e con ngư i, sinh v t, h sinh thái thì x ph t theo quy nh t i Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c b o v môi trư ng. 6. Ngoài vi c ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính còn b ph t b sung ho c b áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) T ch thu hàng hóa n u vi ph m quy nh t i i m c kho n 3; i m a, b, h kho n 4 i u này; tr trư ng h p cơ quan qu n lý chuyên ngành yêu c u ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c tái xu t. b) Tư c quy n s d ng gi y phép trong th i h n t 30 ngày n 90 ngày i v i các trư ng h p tái ph m ho c vi ph m nhi u l n m t trong các vi ph m quy nh t i i m b kho n 2 i u này;
 10. b) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c ình ch xu t khNu i v i vi ph m quy nh t i kho n 2; i m a, b kho n 3; i m c, d, , e, g kho n 4 i u này. Trong th i h n quy nh t i i u 35 Ngh nh này, n u cơ quan qu n lý chuyên ngành cho phép nh p khNu thì ư c phép nh p khNu”. 11. i u 17 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 17. Vi ph m quy nh v qu n lý kho ngo i quan, kho b o thu 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Không thông báo cho cơ quan h i quan khi h p ng thuê kho ã h t h n; b) Không ưa hàng hóa ra kh i kho ngo i quan khi h p ng thuê kho ã h t h n. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) Di chuy n hàng hóa t kho ngo i quan này sang kho ngo i quan khác khi chưa ư c s ng ý c a cơ quan h i quan; b) T ý m r ng, thu h p, di chuy n a i m kho ngo i quan; c) Không m s theo dõi vi c xu t khNu, nh p khNu, xu t kho, nh p kho hàng hóa theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau ây: a) Không khai ho c khai sai so v i th c t v tên hàng, ch ng lo i, s lư ng, tr ng lư ng hàng hóa t nư c ngoài ưa vào kho ngo i quan, kho b o thu ; hàng hóa t kho ngo i quan, kho b o thu ưa ra nư c ngoài; b) Không ch p hành úng ch báo cáo hàng hóa ch u s giám sát h i quan t i kho ngo i quan theo quy nh pháp lu t. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các vi ph m sau: a) ưa t nư c ngoài vào kho ngo i quan hàng hóa thu c di n không ư c lưu gi trong kho ngo i quan theo quy nh c a pháp lu t; b) Ti p t c kinh doanh kho ngo i quan khi ã b thu h i Gi y phép thành l p kho ngo i quan; c) TNy xóa, s a ch a Gi y phép thành l p kho ngo i quan; d) T ý tNu tán hàng hóa lưu gi trong kho ngo i quan, kho b o thu ; ) Tiêu h y hàng hóa lưu gi trong kho ngo i quan, kho b o thu không úng quy nh pháp lu t. 5. Ngoài vi c b áp d ng hình th c x ph t ti n, cá nhân, t ch c vi ph m còn b áp d ng hình th c x ph t b sung ho c các bi n pháp kh c ph c h u qu sau: a) T ch thu hàng hóa n u vi ph m quy nh t i các i m d và kho n 4 i u này. Trư ng h p tang v t vi ph m không còn thì b bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t vi ph m; b) Bu c ưa hàng hóa ra kh i lãnh th Vi t Nam trong vòng 30 (ba mươi) ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t ho c bu c tiêu h y hàng hóa vi ph m i v i vi ph m quy nh t i i m a kho n 3 trong trư ng h p hàng hóa không thu c h p ng thuê kho ngo i quan, i m a, kho n 4 i u này. i
 11. v i hàng hóa gi m o nhãn hi u ho c tên g i, xu t x Vi t Nam thì bu c ph i lo i b các d u hi u vi ph m trư c khi ưa hàng hóa ra kh i lãnh th Vi t Nam”. 12. i u 18 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 18. Xúc ph m, e d a, c n tr công ch c h i quan ang thi hành công v 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi xúc ph m danh d ho c c n tr công ch c h i quan ang thi hành công v . 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi e d a ho c dùng vũ l c ch ng l i công ch c h i quan ang thi hành công v mà không ph i là t i ph m.” 13. i u 23 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 23. Th m quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính 1. Nh ng ngư i sau ây có quy n ra quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính: Chi c c trư ng H i quan, i trư ng i Ki m soát thu c C c H i quan; i trư ng i Ki m soát ch ng buôn l u và H i i trư ng H i i ki m soát trên bi n thu c C c i u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan. 2. Nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này có th y quy n cho c p phó th c hi n thNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính khi v ng m t và ư c y quy n th c hi n các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính khác. Vi c y quy n ph i ư c th c hi n b ng văn b n. C p phó ư c y quy n ph i ch u trách nhi m v quy t nh c a mình trư c c p trư ng và trư c pháp lu t. 3. Vi c t m gi ngư i ph i tuân th úng nguyên t c, th t c, trình t quy nh t i i u 44 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Quy ch t m gi ngư i theo th t c hành chính ban hành kèm theo Ngh nh s 162/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph ”. 14. i u 24 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 24. T m gi tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính 1. Vi c t m gi tài li u, tang v t, phương ti n liên quan n hành vi vi ph m ư c áp d ng trong trư ng h p c n ngăn ch n ngay hành vi vi ph m ho c xác minh tình ti t làm căn c quy t nh x lý. Nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u 23 Ngh nh này có quy n quy t nh t m gi tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Khi phát hi n có d u hi u tr n thu , gian l n thu thì T ng c c trư ng T ng c c H i quan, C c trư ng C c Ki m tra sau thông quan thu c T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan, Chi c c trư ng H i quan, Trư ng oàn thanh tra thu có thNm quy n quy t nh t m gi tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. 2. Trong trư ng h p c n thi t công ch c h i quan ang thi hành nhi m v ư c quy n ra quy t nh t m gi tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trong th i h n 24 gi , k t khi ra quy t nh, ngư i ra quy t nh ph i báo cáo th trư ng tr c ti p c a mình ư c quy nh t i kho n 1 i u này và ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a ngư i ó; trong trư ng h p không ư c s ng ý c a h thì ngư i ã ra quy t nh t m gi ph i h y ngay quy t nh t m gi và tr l i v t, ti n, hàng hóa, phương ti n ã b t m gi .
 12. 3. Vi c t m gi tang v t vi ph m hành chính trong trư ng h p v a có hàng hóa là tang v t vi ph m, v a có hàng hóa không ph i là tang v t vi ph m: a) Trong m t lô hàng có hàng hóa là tang v t vi ph m và hàng hóa không ph i là tang v t vi ph m thì ch ư c t m gi hàng hóa là tang v t vi ph m. Trư ng h p chưa xác nh ư c có vi ph m x y ra hay không thì ch l y m u hàng hóa làm cơ s xác nh; b) i v i tang v t là ngo i t , ti n Vi t Nam b ng ti n m t c a ngư i xu t c nh, nh p c nh b ng h chi u, gi y thông hành thì ch t m gi s ngo i t , ti n Vi t Nam b ng ti n m t vư t quá s ngo i t , ti n Vi t Nam không ph i khai h i quan theo quy nh c a pháp lu t. 4. Vi c qu n lý tài li u, tang v t, phương ti n b t m gi th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 5. Tang v t là ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng b c, á quý, kim khí quý, các ch t ma túy và nh ng v t thu c di n qu n lý c bi t ph i ư c b o qu n theo quy nh c a pháp lu t. 6. i v i tang v t vi ph m hành chính là lo i hàng hóa d b hư h ng thì ngư i ra quy t nh t m gi ph i l p biên b n riêng và t ch c bán ngay. Ti n thu ư c ph i g i vào tài kho n t m gi m t i Kho b c Nhà nư c. N u sau ó theo quy t nh c a ngư i có thNm quy n, tang v t b t ch thu thì ti n thu ư c ph i tr cho ch s h u, ngư i qu n lý ho c ngư i s d ng h p pháp. 7. Trong th i h n 10 (mư i) ngày làm vi c, k t ngày t m gi , ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m gi và x ph t ph i x lý tài li u, tang v t, phương ti n b t m gi theo nh ng bi n pháp trong quy t nh x ph t. N u không áp d ng hình th c ph t t ch thu thì tr l i tài li u, tang v t ho c ti n thu ư c do bán hàng hóa cho ch s h u, ngư i qu n lý ho c ngư i s d ng h p pháp. Th i h n t m gi tài li u tang v t, phương ti n vi ph m có th ư c kéo dài nhưng không quá 60 (sáu mươi) ngày i v i các trư ng h p vi ph m có nhi u tình ti t ph c t p c n xác minh ho c liên quan n nhi u cá nhân, t ch c trong nư c và nư c ngoài. 8. Vi c t m gi tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m ph i có quy t nh b ng văn b n kèm theo biên b n t m gi và ph i giao cho t ch c, cá nhân có tài li u, tang v t, phương ti n b t m gi m t b n”. 15. i u 27 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 27. Khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n liên quan n hành vi vi ph m 1. Khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m ch ư c ti n hành khi có căn c cho r ng nơi ó có c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n liên quan n hành vi vi ph m. 2. Ngư i có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 23 Ngh nh này có quy n quy t nh vi c khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n liên quan n hành vi vi ph m. Khi phát hi n có d u hi u tr n thu , gian l n thu thì T ng c c trư ng T ng c c H i quan, C c trư ng C c Ki m tra sau thông qua thu c T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan, Chi c c trư ng H i quan có thNm quy n quy t nh khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính. Trong trư ng h p nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính là nơi thì quy t nh khám ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n trư c khi ti n hành khám. 3. Khi khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m ph i có m t ngư i ch nơi b khám ho c ngư i thành viên trong gia ình h và ngư i ch ng ki n. Trong trư ng h p ngư i ch nơi b khám, ngư i thành niên trong gia ình h v ng m t mà vi c khám không th trì hoãn thì ph i có i di n c a chính quy n xã và hai ngư i ch ng ki n.
 13. 4. Không ư c khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n vi ph m hành chính vào ban êm, ngày l , ngày T t, khi ngư i ch nơi khám có vi c hi u, vi c h , tr trư ng h p khNn c p, ph m pháp qu tang ho c vi c khám ang ư c th c hi n mà chưa k t thúc nhưng ph i ghi rõ lý do vào biên b n. 5. M i trư ng h p khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n liên quan n hành vi vi ph m u ph i có quy t nh b ng văn b n và ph i l p biên b n. Quy t nh và biên b n khám nơi c t gi u tài li u, tang v t, phương ti n ph i ư c giao cho ngư i ch nơi b khám m t b n.” 16. i u 28 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 28. Th m quy n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c H i quan 1. Nhân viên H i quan ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng. 2. i trư ng i nghi p v thu c Chi c c H i quan, i trư ng i nghi p v thu c Chi c c Ki m tra sau thông quan có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 5.000.000 ng. 3. Chi c c trư ng H i quan (bao g m Chi c c trư ng Chi c c H i quan c a khNu, Chi c c trư ng Chi c c H i quan ngoài c a khNu, Chi c c trư ng Chi c c Ki m tra sau thông quan); i trư ng i ki m soát thu c C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là C c H i quan); i trư ng i ki m soát ch ng buôn l u và H i i trư ng H i i ki m soát trên bi n thu c C c i u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan có quy n: a) Ph t c nh cáo b) Ph t ti n n 20.000.000 ng, tr trư ng h p x ph t theo quy nh t i kho n 4 i u 9 i u 14, i u 15 và i m a kho n 1 i u 19 Ngh nh này. c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 4. C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u, C c trư ng C c Ki m tra sau thông quan thu c T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n t i a n 70.000.000 ng i v i lĩnh v c h i quan, 100.000.000 ng i v i lĩnh v c thu , tr trư ng h p x ph t theo quy nh t i kho n 4 i u 9; i u 14, i u 15 và i m a kho n 1 i u 19 Ngh nh này. c) Tư c quy n s d ng gi y phép thu c thNm quy n; d) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; ) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t tang v t, phương ti n vi ph m; e) Bu c tiêu h y tang v t vi ph m là văn hóa phNm c h i, hàng hóa thu c di n gây h i cho s c kh e con ngư i, v t nuôi, cây tr ng;
 14. g) Bu c n p l i s ti n b ng tr giá tang v t, phương ti n vi ph m ã b tiêu th , tNu tán, tiêu h y trái phép. h) Các bi n pháp khác theo quy nh t i Ngh nh này. 5. B i Biên phòng, C nh sát bi n có quy n x ph t theo quy nh t i i u 32 và 33 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m hành chính v h i quan ư c quy nh t i i u 13 Ngh nh này. 6. Chi c c trư ng H i quan, C c trư ng C c H i quan, C c trư ng C c i u tra ch ng buôn l u và C c trư ng C c Ki m tra sau thông quan x ph t i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v thu theo quy nh t i kho n 4 i u 9; i u 14, i u 15 và i m a kho n 1 i u 19 Ngh nh này.” 17. B sung i u 28a sau i u 28 như sau: “ i u 28a. y quy n x lý vi ph m hành chính 1. Ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u 28 Ngh nh này có th y quy n cho c p phó th c hi n thNm quy n x lý vi ph m hành chính. Vi c y quy n x lý vi ph m hành chính ph i ư c th c hi n b ng văn b n và ph i xác nh rõ ph m vi n i dung, th i h n y quy n. Trư ng h p quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính thì vi c y quy n ch ư c th c hi n khi c p trư ng v ng m t. 2. C p phó ư c y quy n x lý vi ph m hành chính ph i ch u trách nhi m v quy t nh x lý vi ph m hành chính c a mình trư c c p trư ng và trư c pháp lu t. Ngư i ư c y quy n không ư c y quy n ti p cho b t kỳ cá nhân nào khác”. 18. i u 29 ư c s a i như sau: “ i u 29. Phân nh th m quy n x ph t 1. ThNm quy n x ph t c a nh ng ngư i ư c quy nh i u 28 Ngh nh này là thNm quy n áp d ng i v i hành vi vi ph m hành chính. Trong trư ng h p ph t ti n, thNm quy n x ph t ư c xác nh căn c vào m c t i a c a khung ti n ph t quy nh i v i t ng hành vi vi ph m. Quy nh này không áp d ng i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 6 i u 28 Ngh nh này. 2. Trư ng h p x ph t m t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c sau ây: n u m c x ph t, hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh i v i t ng hành vi thu c thNm quy n c a ngư i x ph t thì thNm quy n x ph t v n thu c ngư i ó. N u m c x ph t, hình th c x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh i v i m t trong các hành vi ó vư t thNm quy n c a ngư i x ph t thì ngư i ó ph i chuy n toàn b h sơ v vi ph m n ngư i có thNm quy n x ph t. 3. M i hành vi vi ph m pháp lu t v h i quan x y ra trên t li n, vùng lãnh h i, ti p giáp lãnh h i, th m l c a, vùng c quy n kinh t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam thu c a bàn qu n lý c a H i quan nơi nào thì H i quan nơi ó có trách nhi m x ph t theo thNm quy n quy nh t i Ngh nh này; trư ng h p do C c i u tra ch ng buôn l u, C c Ki m tra sau thông quan phát hi n thì th c hi n vi c x ph t theo thNm quy n. 4. nh ng a i m d c biên gi i qu c gia, nơi chưa có t ch c h i quan thì B i Biên phòng, C nh sát bi n óng t i a bàn ó có quy n x ph t theo quy nh t i i u 32 và i u 33 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan quy nh t i i u 13 Ngh nh này.” 19. i u 32 ư c s a i, b sung như sau:
 15. “ i u 32. L p biên b n vi ph m hành chính i v i vi ph m hành chính trong lĩnh v c h i quan không thu c trư ng h p quy nh t i i u 31 Ngh nh này, ngư i có thNm quy n ang thi hành công v ph i k p th i l p biên b n theo quy nh. Trong trư ng h p vi ph m hành chính không thu c thNm quy n x ph t c a ngư i l p biên b n thì biên b n ó ph i ư c chuy n ngay n ngư i có thNm quy n x ph t ti n hành x ph t. Hình th c, n i dung, trình t l p biên b n th c hi n theo quy nh t i i u 55 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.” 20. B sung i u 36a sau i u 36 như sau: “ i u 36a. nh giá hàng hóa, tang v t vi ph m xác nh m c ph t ti n và th m quy n x ph t vi ph m hành chính 1. i v i các vi ph m hành chính Ngh nh này quy nh m c ph t ti n theo giá tr hàng hóa vi ph m ho c quy nh hình th c x ph t t ch thu hàng hóa, tang v t vi ph m hành chính thì ph i ti n hành nh giá làm căn c cho vi c xác nh m c ph t ti n và thNm quy n x ph t i v i vi ph m hành chính. Ngư i có thNm quy n x lý vi ph m hành chính quy nh t i i u 28 Ngh nh này có trách nhi m nh giá hàng hóa, tang v t vi ph m và ph i ch u trách nhi m v vi c nh giá hàng hóa, tang v t vi ph m hành chính. 2. Tùy theo lo i hàng hóa, tang v t c th , vi c xác nh giá d a trên m t trong các căn c sau ây: a) Giá niêm y t ho c giá ghi trên h p ng ho c hóa ơn mua bán hàng hóa ho c t khai hàng hóa nh p khNu ( ã có thu ); b) Giá th trư ng t i th i i m nơi phát hi n vi ph m hành chính; c) Giá thành c a hàng hóa n u chưa xu t bán; d) Giá tr th c t còn l i c a tang v t; ) i v i tang v t là hàng gi thì giá c a tang v t ó là giá th trư ng c a hàng th t ho c hàng hóa có cùng tính năng, k thu t, công d ng t i th i i m phát sinh vi ph m hành chính. 3. Trư ng h p áp d ng các căn c quy nh t i kho n 2 i u này không phù h p ho c hàng hóa, tang v t khó xác nh giá tr thì cơ quan, ngư i có thNm quy n x ph t thành l p H i ng nh giá. Thành ph n, nguyên t c làm vi c c a H i ng nh giá hàng hóa, tang v t vi ph m hành chính th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. N u giá tr tang v t vi ph m thu c thNm quy n t ch thu c a ngư i ã ra quy t nh t m gi thì ngư i ó quy t nh t ch thu; trong trư ng h p tr giá tang v t vi ph m vư t quá thNm quy n t ch thu c a ngư i ã ra quy t nh t m gi tang v t thì ph i chuy n v vi c n ngư i có thNm quy n. 4. Căn c nh giá và các tài li u liên quan n vi c nh giá hàng hóa, tang v t vi ph m hành chính ph i th hi n trong h sơ x ph t vi ph m hành chính.” i u 2. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 5 năm 2009. 2. Hành vi vi ph m hành chính quy nh t i kho n 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i u 1 Ngh nh này x y ra trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, nhưng t i th i i m x ph t Ngh nh này ã có
 16. hi u l c thì x ph t theo quy nh c a Ngh nh này n u Ngh nh này không quy nh trách nhi m pháp lý ho c quy nh trách nhi m pháp lý nh hơn. 3. B Tài chính hư ng d n, t ch c thi hành Ngh nh này. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản