Nghị định số 19/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
4
download

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 19/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 19/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 19/2009/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH T M GI NGƯ I THEO TH T C HÀNH CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 162/2004/N -CP NGÀY 07 THÁNG 9 NĂM 2004 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Phòng, ch ng b o l c gia ình ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002 ã ư c s a i, b sung theo Pháp l nh s 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 04 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Công an, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch t m gi ngư i theo th t c hành chính ban hành kèm theo Ngh nh s 162/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph như sau: 1. i u 2 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 2. T m gi ngư i theo th t c hành chính 1. T m gi ngư i theo th t c hành chính là bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính ho c b o m vi c x lý i v i ngư i có hành vi vi ph m hành chính do ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 7 Quy ch này quy t nh. 2. Vi c t m gi ngư i theo th t c hành chính ch ư c áp d ng trong các trư ng h p sau ây: a) C n ngăn ch n, ình ch ngay nh ng hành vi gây r i tr t t công c ng ho c gây thương tích cho ngư i khác; b) C n ph i thu th p, xác minh nh ng tình ti t quan tr ng làm căn c cho vi c quy t nh x lý vi ph m hành chính ho c b o m vi c x lý vi ph m hành chính; c) Ngư i b b t gi theo quy t nh truy tìm c a ngư i có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t x lý vi ph m hành chính. d) Ngư i có hành vi b o l c gia ình, vi ph m quy t nh c m ti p xúc c a Ch t ch y ban nhân dân c p xã theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng b o l c gia ình. 3. Th i h n t m gi ngư i theo th t c hành chính không ư c quá 12 gi . Trong trư ng h p c n thi t, th i h n t m gi có th ư c kéo dài hơn, nhưng cũng không ư c quá 24 gi , k t th i i m b t u gi ngư i vi ph m. i v i trư ng h p vi ph m quy ch biên gi i ho c vi ph m hành chính vùng r ng núi xa xôi, h o lánh, h i o thì th i h n t m gi có th ư c kéo dài hơn, nhưng cũng không ư c quá 48 gi , k t th i i m b t u gi ngư i vi ph m.
  2. 4. Khi h t th i h n t m gi ngư i theo th t c hành chính, ngư i ra quy t nh t m gi ph i ch m d t ngay vi c t m gi i v i ngư i b t m gi và ph i ghi vào s theo dõi t m gi hành chính, có ch ký xác nh n c a ngư i b t m gi . Trư ng h p ngư i b t m gi t ch i ký xác nh n thì ngư i ra quy t nh t m gi ph i l p biên b n ho c phân công cho ngư i ang tr c ti p thi hành nhi m v ti n hành l p biên b n và ghi rõ lý do vào biên b n, biên b n ph i có ch ký c a ngư i ch ng ki n (n u có), ngư i l p biên b n, ngư i ã ra quy t nh t m gi ”. 2. i u 6 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 6. Kinh phí b o m cho vi c áp d ng bi n pháp t m gi ngư i theo th t c hành chính 1. Kinh phí b o m cho vi c áp d ng bi n pháp t m gi ngư i theo th t c hành chính bao g m các kho n chi cho vi c u tư xây d ng, s a ch a, nâng c p cơ s v t ch t t m gi ; mua s m dùng, phương ti n ph c v cho vi c t m gi ; chi cho vi c ăn u ng, khám, ch a b nh cho ngư i b t m gi , chi phí cho vi c t ch c mai táng khi ngư i b t m gi ch t trong th i gian b t m gi i v i trư ng h p b n thân ho c gia ình h không t b o m ư c và các kho n chi phí khác ph c v cho vi c t m gi ngư i theo th t c hành chính. 2. Kinh phí b o m cho vi c áp d ng bi n pháp t m gi ngư i theo th t c hành chính do ngân sách nhà nư c c p. Hàng năm, các cơ quan, ơn v c a ngư i có thNm quy n t m gi theo quy nh t i i u 7 Quy ch t m gi ngư i theo th t c hành chính căn c vào yêu c u nhi m v c a công tác t m gi ngư i theo th t c hành chính, ch u trách nhi m l p d toán kinh phí b o m cho vi c th c hi n t m gi ngư i theo th t c hành chính cùng v i vi c l p d toán ngân sách nhà nư c trong ph m vi ch c năng, nhi m v , thNm quy n ư c giao theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành”. 3. i u 7 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 7. Th m quy n t m gi 1. Nh ng ngư i sau ây có quy n quy t nh t m gi ngư i theo th t c hành chính: a) Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n, Trư ng Công an phư ng; b) Trư ng Công an c p huy n; c) Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, Trư ng phòng C nh sát tr t t , Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng b - ư ng s t, Trư ng phòng C nh sát giao thông ư ng th y, Trư ng phòng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t qu n lý kinh t và ch c v , Trư ng Phòng C nh sát i u tra t i ph m v tr t t xã h i, Trư ng phòng C nh sát i u tra t i ph m v ma túy, Trư ng phòng Qu n lý xu t c nh, nh p c nh c a Công an c p t nh; d) Th trư ng ơn v C nh sát cơ ng t c p i i tr lên, Tr m trư ng Tr m Công an c a khNu; ) H t trư ng H t Ki m lâm, i trư ng i Ki m lâm cơ ng; e) Chi c c trư ng H i quan, i trư ng i Ki m soát thu c C c H i quan, i trư ng i Ki m soát ch ng buôn l u và H i i trư ng H i i ki m soát trên bi n thu c C c i u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan; g) i trư ng i Qu n lý th trư ng; h) Ch huy trư ng Ti u khu biên phòng, Ch huy trư ng H i oàn biên phòng, Ch huy trư ng H i i biên phòng, Trư ng n biên phòng và Th trư ng ơn v b i biên phòng óng biên gi i, h i o; i) H i i trư ng, H i oàn trư ng C nh sát bi n;
  3. k) Ngư i ch huy tàu bay, tàu bi n, tàu h a khi tàu bay, tàu bi n, tàu h a ã r i sân bay, b n c ng, ga. 2. Nh ng ngư i quy nh t i kho n 1 i u này có th y quy n cho c p phó th c hi n thNm quy n t m gi ngư i theo th t c hành chính khi v ng m t và ư c y quy n th c hi n các bi n pháp ngăn ch n vi ph m hành chính và b o m vi c x lý vi ph m hành chính khác. C p phó ư c y quy n ph i tuân th nh ng quy nh c a pháp lu t v t m gi ngư i theo th t c hành chính và ph i ch u trách nhi m v quy t nh t m gi ngư i c a mình trư c c p trư ng và trư c pháp lu t”. 4. i u 11 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 11. Nơi t m gi 1. Nơi t m gi ngư i theo th t c hành chính là nhà t m gi hành chính ho c bu ng t m gi hành chính ư c b trí t i tr s cơ quan, ơn v nơi làm vi c c a ngư i có thNm quy n ra quy t nh t m gi ngư i vi ph m hành chính. Trư ng h p không có nhà t m gi hành chính ho c bu ng t m gi hành chính thì có th t m gi t i phòng tr c ban ho c phòng khác t i nơi làm vi c, nhưng ph i m b o các quy nh chung. Nhà t m gi hành chính ho c bu ng t m gi hành chính ph i có khóa c a, b o m ánh sáng, thoáng mát, v sinh và an toàn v phòng cháy, ch a cháy, thu n ti n cho vi c trông coi, b o v . Ngư i b t m gi qua êm ph i ư c b trí giư ng ho c sàn n m và ph i có chi u, chăn, màn; ch n m t i thi u cho m i ngư i là 2 m2. 2. Cơ quan có ch c năng phòng, ch ng vi ph m pháp lu t thư ng xuyên ph i t m gi ngư i vi ph m hành chính c n b trí, thi t k , xây d ng nhà t m gi hành chính ho c bu ng t m gi hành chính riêng, trong ó c n có nơi t m gi riêng cho ngư i chưa thành niên, ph n ho c ngư i nư c ngoài và ph i có cán b chuyên trách qu n lý, b o v . Hình th c, quy mô c a nơi t m gi ngư i vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, c i m, i u ki n, lưu lư ng ngư i b t m gi , yêu c u th c t c a vi c t m gi ngư i vi ph m hành chính trong t ng ngành, lĩnh v c, a bàn c th b trí, thi t k , xây d ng cho phù h p. 3. i v i tàu bay, tàu bi n, tàu h a khi ã r i sân bay, b n c ng, ga thì tùy theo i u ki n và i tư ng vi ph m c th , ngư i ch huy tàu bay, tàu bi n, tàu h a quy t nh nơi t m gi và phân công ngư i th c hi n vi c t m gi . 4. B trư ng các B : Công an, Qu c phòng, Tài chính, Công thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào yêu c u và tình hình th c t công tác phòng, ch ng vi ph m hành chính thu c ngành, lĩnh v c, a bàn do mình ph trách, hư ng d n c th vi c t ch c, b trí nơi t m gi và ch o thi t k , xây d ng nơi t m gi hành chính theo quy nh c a Quy ch này”. 5. i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 14. Ch ăn u ng c a ngư i b t m gi 1. Chi phí cho vi c ăn u ng c a ngư i b t m gi do b n thân ho c gia ình h t ch u trách nhi m. 2. Trong trư ng h p ngư i b t m gi ho c gia ình h không th t m b o ư c, thì cơ quan, ơn v c a ngư i có thNm quy n quy t nh t m gi có trách nhi m b o m ch ăn u ng cho ngư i b t m gi theo tiêu chuNn nh lư ng m i ngư i m t ngày là 0,6 kg g o t thư ng, 0,1 kg th t l n lo i thư ng, 0,5 kg rau xanh, 1 lít nư c u ng ư c un sôi ngu i và m m, mu i, ch t t phù h p. nh lư ng này do ngân sách nhà nư c c p và ư c quy ra ti n theo th i giá th trư ng t ng a phương trong t ng th i i m. Trư ng h p t m gi trong các ngày l , ngày T t Nguyên án ho c tình tr ng s c kh e c a ngư i b t m gi không b o m, theo ch nh c a bác sĩ c n ph i có ch ăn u ng t t hơn, thì ngư i b t m gi
  4. ư c ăn thêm nhưng m c ăn (bao g m c ăn thêm) không quá 5 l n tiêu chuNn ăn ngày thư ng; b t m gi trong ngày l ho c ngày T t dương l ch, thì ngư i b t m gi ư c ăn thêm, nhưng không quá ba l n tiêu chuNn ăn ngày thư ng. Nơi t m gi có th quy t nh hoán i nh lư ng ăn nêu trên cho phù h p v i th c t và khNu v c a ngư i b t m gi b o m h ư c ăn h t tiêu chuNn. 3. Cơ quan, ơn v có ch c năng t m gi ngư i theo th t c hành chính ph i m s sách theo dõi ch t ch và thanh, quy t toán ch ăn u ng c a ngư i b t m gi theo quy nh c a pháp lu t”. 6. i u 18 ư c s a i, b sung như sau: Kho n 2 thay t “B Thương m i” b ng c m t “B Công Thương” i u 2. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 05 tháng 4 năm 2009. B trư ng các B : Công an, Qu c phòng, Tài chính, Công thương, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, trong ph m vi ch c năng, nhi m v , hư ng d n và t ch c th c hi n Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản