Nghị định số 21/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
118
lượt xem
19
download

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 21/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 21/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 21/2009/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T SĨ QUAN QUÂN I NHÂN DÂN VI T NAM V CH , CHÍNH SÁCH I V I SĨ QUAN THÔI PH C V T I NGŨ; SĨ QUAN T I NGŨ HY SINH, T TR N; SĨ QUAN T I NGŨ CHUY N SANG QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHI P HO C CÔNG CH C QU C PHÒNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành v ch , chính sách i v i sĩ quan ngh hưu, chuy n ngành, ph c viên, ngh theo ch b nh binh; sĩ quan t i ngũ hy sinh, t tr n, sĩ quan t i ngũ chuy n sang quân nhân chuyên nghi p ho c công ch c qu c phòng; quy i th i gian hư ng ch tr c p m t l n, quy nh t i các i u 34, 36 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999 và các kho n 11, 12 i u 1 Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ngày 03 tháng 6 năm 2008 (sau ây g i chung là Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam). i u 2. Ch , chính sách i v i sĩ quan ngh hưu 1. Sĩ quan ngh hưu quy nh t i i u 36, i m a kho n 1 i u 37 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v b o hi m xã h i. 2. Ch tr c p m t l n i v i sĩ quan ngh hưu trư c h n tu i cao nh t theo c p b c quân hàm quy nh t i kho n 1 i u 13 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam, c th như sau: a) i tư ng ư c hư ng ch tr c p m t l n g m: - Sĩ quan thu c di n dôi dư do thay i t ch c, biên ch theo quy t nh c a c p có thNm quy n; - Sĩ quan h t h n tu i gi ch c v ch huy, qu n lý ơn v theo quy nh t i kho n 3 i u 13 Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam mà quân i không còn nhu c u b trí, s d ng. b) Ch tr c p m t l n ư c hư ng g m: - ư c tr c p 03 tháng ti n lương cho m i năm ngh hưu trư c tu i; - ư c tr c p b ng 05 tháng ti n lương cho hai mươi năm u công tác. T năm t hai mươi m t tr i, c m i năm công tác ư c tr c p b ng 1/2 tháng ti n lương.
  2. i u 3. Ch , chính sách i v i sĩ quan chuy n ngành 1. Sĩ quan chuy n ngành ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các cơ quan, ơn v s nghi p c a nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i hư ng lương t ngân sách nhà nư c (sau ây g i chung là cơ quan, ơn v ) ư c hư ng quy n l i như sau: a) ư c ưu tiên b trí vi c làm phù h p v i ngành ngh chuyên môn, k thu t, nghi p v ; ư c ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v c n thi t phù h p v i công vi c m nhi m; b) ư c mi n thi tuy n, n u chuy n ngành v cơ quan, ơn v cũ ho c chuy n ngành theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) ư c ưu tiên c ng thêm i m vào k t qu thi tuy n khi thi tuy n công ch c quy nh i v i i tư ng t i kho n 2 i u 7 Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c và kho n 2 i u 7 Ngh nh s 117/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các cơ quan nhà nư c; d) ư c x p lương phù h p v i công vi c m i m nhi m. Trư ng h p h s lương m i th p hơn h s lương sĩ quan ã ư c hư ng t i th i i m chuy n ngành thì ư c b o lưu h s chênh l ch gi a h s lương sĩ quan v i h s lương (theo công vi c) m i trong th i gian t i thi u là 18 tháng, k t khi quy t nh chuy n ngành có hi u l c và do cơ quan, ơn v m i chi tr . Trong th i gian b o lưu, n u h s lương m i ư c x p b ng ho c cao hơn h s lương sĩ quan ã ư c hư ng trư c khi chuy n ngành thì hư ng h s lương m i; ) Khi ngh hưu ư c th c hi n cách tính lương hưu theo quy nh t i kho n 7 i u 34 Ngh nh s 68/2007/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t B o hi m xã h i v b o hi m xã h i b t bu c i v i quân nhân, công an nhân dân và ngư i làm công tác cơ y u hư ng lương như i v i quân nhân, công an nhân dân. 2. Sĩ quan chuy n ngành sang các cơ quan, ơn v , hư ng lương t ngân sách nhà nư c sau ó chuy n sang cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c, khi ngh hưu, tính lương hưu ư c c ng thêm kho n ph c p thâm niên theo th i gian ph c v t i ngũ c a m c lương sĩ quan t i th i i m chuy n ngành ư c chuy n i theo ch ti n lương quy nh t i th i i m ngh hưu. 3. Sĩ quan ã chuy n ngành do nhu c u c a quân i, ư c c p có thNm quy n i u ng tr l i ph c v trong quân i thì th i gian chuy n ngành ư c tính vào th i gian công tác liên t c xét thăng c p b c quân hàm ho c nâng lương và thâm niên công tác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 4. Ch , chính sách i v i sĩ quan chuy n sang làm vi c t i doanh nghi p, cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c Sĩ quan chuy n sang làm vi c t i doanh nghi p, cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c ư c hư ng tr c p ph c viên m t l n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Ngh nh này và ch b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i; khi ngh hưu không ư c tính lương hưu theo quy nh t i kho n 7 i u 34 Ngh nh s 68/2007/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph . i u 5. Ch , chính sách i v i sĩ quan ph c viên 1. Sĩ quan thôi ph c v t i ngũ không i u ki n ngh hưu ho c không chuy n ngành ư c thì ph c viên v a phương và ư c hư ng các quy n l i như sau: a) ư c hư ng tr c p t o vi c làm b ng 06 tháng ti n lương t i thi u chung theo quy nh c a Chính ph ; ư c ưu tiên h c ngh ho c gi i thi u vi c làm t i các t ch c gi i thi u vi c làm c a các B , ngành, oàn th , a phương và các t ch c kinh t - xã h i khác;
  3. b) ư c hư ng tr c p ph c viên m t l n, c m i năm công tác ư c tr c p b ng 01 tháng ti n lương; c) ư c hư ng ch b o hi m xã h i và các ch khác theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. Sĩ quan ã ph c viên v a phương trong th i gian không quá m t năm, k t ngày quy t nh ph c viên có hi u l c, n u ư c tuy n d ng vào các cơ quan, ơn v quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh này thì ư c th c hi n ch chuy n ngành. Khi th c hi n ch chuy n ngành thì ph i hoàn tr kho n tr c p ph c viên m t l n theo quy nh t i i m b kho n 1 i u này và tr c p b o hi m xã h i m t l n ã nh n. Cơ quan, ơn v quân i nhân dân ra quy t nh chuy n ngành có trách nhi m thu l i s ti n tr c p ph c viên và tr c p b o hi m xã h i ã nh n. 3. Sĩ quan ã ph c viên v a phương trong th i gian không quá m t năm, k t ngày quy t nh ph c viên có hi u l c, n u ư c tuy n d ng vào làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, ơn v không hư ng lương t ngân sách nhà nư c, n u mu n tính n i th i gian óng b o hi m xã h i thì ph i hoàn tr qu b o hi m xã h i kho n tr c p b o hi m xã h i ã nh n. i u 6. Ch , chính sách i v i sĩ quan ngh theo ch b nh binh Sĩ quan thôi ph c v t i ngũ ngh theo ch b nh binh, ư c hư ng ch b nh binh theo pháp lu t v ưu ãi ngư i có công v i cách m ng và ch b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i. i u 7. Ch , chính sách i v i sĩ quan t i ngũ hy sinh, t tr n 1. Sĩ quan t i ngũ hy sinh thì thân nhân c a sĩ quan ư c hư ng các ch theo quy nh c a pháp lu t v ưu ãi ngư i có công v i cách m ng, pháp lu t v b o hi m xã h i và ư c hư ng tr c p m t l n, c m i năm công tác ư c tr c p b ng 01 tháng ti n lương c a sĩ quan trư c khi hy sinh. 2. Sĩ quan t i ngũ t tr n thì thân nhân c a sĩ quan ư c hư ng ch theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i và tr c p m t l n, c m i năm công tác ư c tr c p b ng 1 tháng ti n lương c a sĩ quan trư c khi t tr n. i u 8. Ch , chính sách i v i sĩ quan t i ngũ chuy n sang quân nhân chuyên nghi p ho c công ch c qu c phòng 1. S quan t i ngũ thu c di n chuy n sang quân nhân chuyên nghi p ho c công ch c qu c phòng theo quy nh, ư c x p lương theo di n b trí m i phù h p v i nhóm, ngành cán b ư c s p x p; trình h c v n, ào t o; th i gian gi c p b c quân hàm ho c b c lương hi n t i. Trư ng h p h s m c lương m i ư c x p th p hơn h s m c lương sĩ quan t i th i i m chuy n di n b trí thì ư c b o lưu h s chênh l ch gi a h s m c lương c a sĩ quan so v i h s m c lương m i cho n khi ư c nâng lương b ng ho c cao hơn. 2. Sĩ quan t i ngũ chuy n sang công ch c qu c phòng ư c hư ng ch tr c p m t l n quy nh t i i u 9 Ngh nh này; khi ngh hưu ư c th c hi n cách tính lương hưu theo quy nh t i kho n 7 i u 34 Ngh nh s 68/2007/N -CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph . i u 9. Ch tr c p m t l n i v i sĩ quan có th i gian tr c ti p chi n u, ph c v chi n u ho c công tác a bàn khó khăn, ngành ngh có tính ch t c thù khi thôi ph c v t i ngũ 1. Sĩ quan có th i gian tr c ti p chi n u, ph c v chi n u ho c công tác a bàn, ngành ngh có tính ch t c thù thì ư c quy i th i gian tính hư ng ch tr c p m t l n khi thôi ph c v t i ngũ. C th như sau: a) Sĩ quan có th i gian tr c ti p chi n u, ph c v chi n u thì th i gian ó ư c quy i 1 năm b ng 1 năm 6 tháng;
  4. b) Sĩ quan có th i gian công tác a bàn có ph c p c bi t v i m c 100% ho c ngành ngh c thù quân s ư c x p lao ng c bi t n ng nh c, c h i, nguy hi m thì th i gian ó ư c quy i 1 năm b ng 1 năm 4 tháng; c) Sĩ quan có th i gian công tác a bàn có ph c p khu v c t h s 0,7 tr lên ho c ngành ngh c thù quân s ư c x p lao ng n ng nh c, c h i, nguy hi m thì th i gian ó ư c quy i 1 năm b ng 1 năm 2 tháng. Trư ng h p trong cùng m t th i gian công tác sĩ quan có 2 ho c 3 i u ki n nêu trên thì ư c hư ng theo m c quy i cao nh t. Trư ng h p th i gian công tác nêu trên không liên t c thì ư c c ng d n xác nh tính t ng th i gian ư c hư ng ch . 2. Th i gian tăng thêm do quy i t i kho n 1 i u này ư c tính hư ng tr c p m t l n v i m c c m t năm ư c tr c p b ng 01 tháng ti n lương. i u 10. Ti n lương và th i gian công tác tính hư ng ch 1. Ti n lương tháng tính tr c p quy nh t i Ngh nh này bao g m: ti n lương theo c p b c quân hàm; các kho n ph c p ch c v , ph c p thâm niên ngh và h s chênh l ch b o lưu (n u có). 2. Ti n lương tháng tính các ch tr c p quy nh t i i m b kho n 2 i u 2 Ngh nh này là ti n lương bình quân c a 5 năm cu i trư c khi ngh hưu; ti n lương tháng tính các ch tr c p theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 5; i u 7; kho n 2 i u 9 Ngh nh này ư c tính là ti n lương, ph c p hi n hư ng. 3. Th i gian tính hư ng ch tr c p m t l n là t ng th i gian ph c v trong quân i và th i gian công tác t i cơ quan, ơn v hư ng lương t ngân sách nhà nư c có óng b o hi m xã h i trư c khi vào ph c v trong quân i. Khi tính hư ng ch n u có tháng l ư c tính như sau: dư i 3 tháng không tính; t 3 tháng n 6 tháng tính b ng n a (1/2) m c hư ng c a m t năm; t trên 6 tháng n dư i 12 tháng tính b ng m c hư ng c a m t năm. i u 11. Kinh phí b o m Ngân sách nhà nư c b o m ngu n kinh phí th c hi n các ch tr c p quy nh t i Ngh nh này theo Lu t Ngân sách nhà nư c. i u 12. X lý vi ph m 1. Các quy n l i c a sĩ quan quy nh t i Ngh nh này s b c t gi m ho c h y b n u h sơ b làm sai l ch ho c gi m o hư ng ch ; quy n l i ư c hư ng không úng ph i hoàn tr . Trư ng h p do sai l ch h sơ mà sĩ quan không ư c hư ng ho c hư ng không y thì ư c khôi ph c quy n l i theo quy nh t i Ngh nh này. 2. Ngoài bi n pháp x lý theo quy nh t i kho n 1 i u này, cá nhân, t ch c có hành vi làm sai l ch ho c gi m o h sơ, tùy theo tính ch t, m c vi ph m còn b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s và ph i b i thư ng thi t h i (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. i u 13. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 4 năm 2009. Các ch , chính sách quy nh t i Ngh nh này ư c th c hi n k t ngày 01 tháng 7 năm 2008.
  5. 2. Ngh nh này thay th Ngh nh s 04/2001/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam năm 1999. 3. Các ch , chính sách i v i sĩ quan quy nh t i Ngh nh này ư c áp d ng th c hi n iv i quân nhân chuyên nghi p thu c Quân i nhân dân Vi t Nam. i u ki n tính tu i hư ng tr c p m t l n i v i quân nhân chuyên nghi p khi ngh hưu trư c h n tu i ư c xác nh tương ng như sĩ quan có cùng c p b c quân hàm, nhưng h n tu i cao nh t th c hi n theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 18/2007/N -CP ngày 01 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v quân nhân chuyên nghi p. i u 14. Trách nhi m thi hành 1. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i B N i v , B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, c ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản