Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
44
lượt xem
5
download

Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 23/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 23/2009/N -CP Hà N i, ngày 27 tháng 02 năm 2009 NGHN NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG XÂY D NG; KINH DOANH B T NG S N; KHAI THÁC, S N XU T, KINH DOANH V T LI U XÂY D NG; QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG K THU T; QU N LÝ PHÁT TRI N NHÀ VÀ CÔNG S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph s 32/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nhà s 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t Kinh doanh b t ng s n s 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính s 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 tháng 7 năm 2002 c a y ban Thư ng v Qu c h i và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính s 04/2008/UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh các hành vi vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, kinh doanh b t ng s n, khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng, qu n lý công trình h t ng k thu t (trong ô th , khu ô th m i, khu công nghi p, khu kinh t và khu công ngh cao), qu n lý phát tri n nhà và công s ; hình th c và m c x ph t; thNm quy n và th t c x ph t; khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo. 2. Vi ph m hành chính quy nh t i Ngh nh này bao g m các hành vi vi ph m pháp lu t v ho t ng xây d ng; ho t ng kinh doanh b t ng s n; khai thác, s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng; qu n lý công trình h t ng k thu t; qu n lý phát tri n nhà và công s do t ch c, cá nhân th c hi n c ý ho c vô ý vi ph m mà chưa n m c b truy c u trách nhi m hình s thì b x ph t vi ph m hành chính. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này, mà hành vi ó x y ra trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác. i u 3. Nguyên t c và th i hi u x ph t vi ph m hành chính
 2. 1. M i hành vi vi ph m hành chính ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i ư c ti n hành k p th i, công minh, tri t và úng trình t , th t c quy nh t i Ngh nh này. M i h u qu do vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính là 02 năm, k t ngày hành vi vi ph m ư c th c hi n ( i v i d án u tư xây d ng công trình, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là 02 năm k t ngày d án ư c bàn giao, ưa vào s d ng); quá th i h n trên thì không b x ph t nhưng v n b áp d ng các bi n pháp quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh này. 3. Trong th i hi u quy nh t i kho n 2 i u này, n u t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t c a cơ quan có thNm quy n thì th i hi u x ph t ư c tính l i k t th i i m ch m d t hành vi tr n tránh, c n tr vi c x ph t. 4. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m hành chính sau 01 năm, k t ngày thi hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày quy t nh x ph t h t hi u l c mà không tái ph m thì ư c coi như chưa b x ph t vi ph m hành chính. i u 4. Hình th c x ph t vi ph m hành chính và các bi n pháp kh c ph c h u qu 1. Hình th c x ph t chính: ph t ti n, m c ph t ti n t i a n 500.000.000 ng; 2. Các hình th c x ph t b sung: a. Thu h i, tư c quy n s d ng Gi y phép xây d ng, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ch ng ch hành ngh ; b. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 3. Các bi n pháp kh c ph c h u qu : a. Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính; bu c tháo d công trình xây d ng vi ph m; b. Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do hành vi vi ph m hành chính gây ra; c. B i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra theo quy nh c a pháp lu t. 4. i v i nh ng hành vi vi ph m tr t t xây d ng thì ngoài vi c b x ph t ti n theo quy nh t i Ngh nh này còn b x lý theo quy nh t i Ngh nh s 180/2007/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Xây d ng v x lý vi ph m tr t t xây d ng ô th (sau ây g i t t là Ngh nh s 180/2007/N -CP). i u 5. Hình th c công b hành vi vi ph m trên Trang tin i n t (Website) Ngoài vi c áp d ng các hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh, tên t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính, n i dung vi ph m, hình th c x ph t, vi c kh c ph c h u qu i v i các hành vi vi ph m hành chính quy nh t i các i u 17, i u 18, i u 22, i u 24, i u 29 và i u 34 c a Ngh nh này còn ph i ư c công b trên Trang tin i n t (Website. c a B Xây d ng và c a y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi ban hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính. Chương 2.
 3. HÌNH TH C VÀ M C X PH T I V I HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG HO T NG XÂY D NG M C I. HÌNH TH C VÀ M C X PH T HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH I V I CH U TƯ i u 6. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v kh o sát xây d ng 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi sau ây: a. Không phê duy t nhi m v kh o sát xây d ng, phương án k thu t kh o sát xây d ng ho c phương án b sung nhi m v kh o sát trư c khi nhà th u th c hi n kh o sát xây d ng; b. th t l c các m c, cao khi ã ư c nhà th u kh o sát xây d ng bàn giao; c. T ch c nghi m thu k t qu kh o sát không úng trình t , th t c quy nh; d. Không lưu tr k t qu kh o sát theo quy nh. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi sau ây: a. T th c hi n kh o sát xây d ng khi không i u ki n năng l c theo quy nh; b. Không th c hi n giám sát kh o sát xây d ng theo quy nh; c. Không t ch c nghi m thu k t qu kh o sát xây d ng. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v kh o sát xây d ng. i u 7. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v l p d án u tư xây d ng công trình 1. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i ch u tư t th c hi n l p d án u tư xây d ng công trình khi không i u ki n năng l c theo quy nh. 2. Ngoài hình th c ph t ti n, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v l p d án u tư xây d ng công trình. i u 8. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v thi t k , d toán xây d ng công trình 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi: a. ThNm nh, phê duy t thi t k , d toán xây d ng công trình không úng trình t , th t c quy nh; b. Không lưu tr h sơ thi t k , d toán xây d ng công trình; c. S a ch a, b sung thi t k làm thay i thi t k cơ s , thi t k k thu t không ư c nhà th u thi t k ch p thu n. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i ch u tư t th c hi n thi t k xây d ng công trình khi không i u ki n năng l c theo quy nh.
 4. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v thi t k xây d ng. i u 9. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v qu n lý d án u tư xây d ng công trình i v i d án u tư xây d ng công trình s d ng v n nhà nư c 1. Ph t ti n: a. Ph t t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i ch u tư không thành l p ban qu n lý d án trong trư ng h p không năng l c t th c hi n theo quy nh; thành l p Ban qu n lý d án không i u ki n năng l c theo quy nh; không thuê t ch c làm tư v n qu n lý d án trong trư ng h p không năng l c t th c hi n theo quy nh; b. Ph t t 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i ch u tư thay i n i dung c a d án không úng quy nh v i u ch nh d án. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v i u ch nh d án u tư xây d ng và thành l p Ban Qu n lý d án. i u 10. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v i u ki n kh i công xây d ng công trình 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i ch u tư không thông báo ngày kh i công b ng văn b n cho y ban nhân dân c p xã nơi xây d ng công trình trư c 7 ngày theo quy nh. 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ch u tư kh i công xây d ng công trình khi chưa i u ki n kh i công ( i v i trư ng h p vi ph m quy nh v gi y phép xây d ng thì x ph t theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này). 3. Hành vi vi ph m quy nh v l ng th , l kh i công, l khánh thành công trình xây d ng x ph t theo quy nh t i kho n 5 i u 29 Ngh nh s 84/2006/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 quy nh v b i thư ng thi t h i, x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 3 i u này còn b bu c th c hi n úng quy nh v i u ki n kh i công xây d ng công trình. i u 11. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m các quy nh v tr t t xây d ng 1. Ph t ti n i v i ch u tư t ch c thi công xây d ng công trình sai n i dung gi y phép ư c c p có thNm quy n c p: a. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác nông thôn và ô th ; 2. Ph t ti n i v i ch u tư t ch c thi công xây d ng công trình không có gi y phép xây d ng mà theo quy nh ph i có gi y phép xây d ng:
 5. a. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác nông thôn và ô th . 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i ch u tư t ch c thi công xây d ng sai thi t k ư c thNm nh, phê duy t; xây d ng sai quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 ã ư c c p có thNm quy n phê duy t i v i công trình xây d ng ư c mi n Gi y phép xây d ng. 4. i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, sau khi có quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình c a c p có thNm quy n mà ch u tư v n tái ph m thì tùy theo m c vi ph m, quy mô công trình vi ph m b x ph t t 300.000.000 ng n 500.000.000 ng và b tư c quy n s d ng gi y phép xây d ng (n u có). 5. Ph t ti n i v i ch u tư t ch c thi công xây d ng công trình không che ch n; rơi vãi v t li u xây d ng xu ng các khu v c xung quanh; v t li u xây d ng không úng nơi quy nh: a. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ; b. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác. 6. Ph t ti n i v i ch u tư t ch c thi công xây d ng công trình vi ph m các quy nh v xây d ng gây lún, n t công trình lân c n: a. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác. 7. Ph t ti n i v i ch u tư t ch c thi công xây d ng công trình vi ph m công tác qu n lý ch t lư ng công trình gây s p ho c có nguy cơ gây s p công trình lân c n: a. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác. 8. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 6 và kho n 7 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c kh c ph c h u qu và b x lý theo quy nh t i các i u 12, 13, 14, 15 Ngh nh s 180/2007/N -CP. i u 12. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v gi i phóng m t b ng xây d ng công trình 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi sau ây:
 6. a. T ch c gi i phóng m t b ng xây d ng sai quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1:500 ho c d án u tư xây d ng công trình ã ư c phê duy t; b. Th c hi n n bù tài s n gi i phóng m t b ng xây d ng công trình sai quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v n bù, gi i phóng m t b ng. i u 13. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v giám sát thi công xây d ng công trình 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi sau ây: a. Không treo bi n báo t i công trư ng thi công ho c bi n báo không y n i dung theo quy nh; b. Không lưu tr k t qu giám sát thi công xây d ng công trình; c. Không ki m tra s phù h p năng l c c a nhà th u thi công xây d ng v i h sơ d th u và h p ng xây d ng như: nhân l c; thi t b thi công; h th ng qu n lý ch t lư ng; gi y phép s d ng máy móc thi t b ; ch t lư ng v t tư v t li u và thi t b l p t vào công trình; d. Không ki m tra bi n pháp thi công c a nhà th u; không l p nh t ký giám sát thi công xây d ng công trình; không óng d u xác nh n vào b n v thi t k thi công trư c khi ưa ra thi công. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i ch u tư t giám sát thi công xây d ng nhưng không i u ki n năng l c theo quy nh ho c không t ch c giám sát thi công xây d ng công trình theo quy nh, tr nhà riêng l . 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v giám sát thi công xây d ng công trình. i u 14. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. Ph t ti n t 5.000.000 n 10.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi sau ây: a. Không g i báo cáo k t qu ch ng nh n s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng cho S Xây d ng; b. Không lưu tr h sơ công trình xây d ng theo quy nh; c. Không g i báo cáo nh kỳ 6 tháng, 1 năm v tình hình ch t lư ng công trình xây d ng cho S Xây d ng. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i ch u tư không báo cáo cơ quan có thNm quy n qu n lý xây d ng theo quy nh khi x y ra s c công trình. 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi sau ây: a. Không th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh; b. Không mua b o hi m công trình theo quy nh.
 7. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i ch u tư không th c hi n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng i v i các h ng m c công trình xây d ng ho c công trình xây d ng khi x y ra s c có th gây th m h a i v i ngư i, tài s n, môi trư ng theo quy nh. 5. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i ch u tư không thuê t ch c tư v n i u ki n năng l c theo quy nh ki m nh ch t lư ng công trình trong trư ng h p công trình x y ra s c . 6. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i ch u tư thi công xây d ng công trình sai quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng ư c quy nh trong h sơ thi t k ã ư c phê duy t. 7. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5 và kho n 6 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 15. X ph t ch s h u, ch qu n lý s d ng công trình xây d ng có hành vi vi ph m quy nh v b o trì công trình xây d ng 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i ch s h u, ch qu n lý s d ng công trình xây d ng không t ch c th c hi n b o trì công trình xây d ng theo quy trình b o trì do nhà th u thi t k xây d ng l p. 2. Ngoài hình th c x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u này, ch s h u, ngư i qu n lý s d ng công trình xây d ng còn b bu c th c hi n úng quy nh v b o trì công trình xây d ng do nhà th u thi t k xây d ng l p. i u 16. X ph t ch u tư có hành vi vi ph m quy nh v nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành và quy t toán công trình xây d ng i v i nh ng công trình s d ng v n nhà nư c 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i ch u tư có m t trong các hành vi sau ây: a. Không t ch c nghi m thu công trình xây d ng theo úng th i gian mà nhà th u thi công xây d ng nêu trong phi u yêu c u nghi m thu khi công trình ã hoàn thành, i u ki n nghi m thu mà không có lý do chính áng; b. T ch c nghi m thu sai quy nh. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i ch u tư l p h sơ quy t toán công trình ch m k t khi h ng m c công trình, công trình xây d ng ã ư c nghi m thu, bàn giao và ưa vào khai thác s d ng: a. 12 tháng i v i các d án quan tr ng qu c gia và d án nhóm A; b. 9 tháng i v i d án nhóm B; c. 6 tháng i v i d án nhóm C. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i ch u tư ch m thanh toán kh i lư ng hoàn thành cho nhà th u khi nhà th u ã có h sơ nghi m thu thanh toán kh i lư ng úng quy nh. 4. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i ch u tư ưa các h ng m c công trình xây d ng hoàn thành, công trình xây d ng hoàn thành vào s d ng khi chưa t ch c nghi m thu. 5. Ph t ti n t 70.000.000 ng n 80.000.000 ng i v i ch u tư nghi m thu kh ng kh i lư ng.
 8. 6. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này, ch u tư có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v nghi m thu, thanh toán kh i lư ng hoàn thành, quy t toán công trình xây d ng. M C II. HÌNH TH C VÀ M C X PH T HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH CHUNG I V I NHÀ TH U i u 17. X ph t nhà th u có hành vi vi ph m quy nh v i u ki n ho t ng xây d ng, năng l c hành ngh xây d ng 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Mư n, cho mư n; thuê, cho thuê ch ng ch hành ngh ; b. Ho t ng vư t quá i u ki n năng l c hành ngh theo quy nh; ho t ng sai ch ng ch hành ngh ; ho t ng không có ch ng ch hành ngh . 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i nhà th u có m t trong các hành vi sau ây: a. Giao cho ngư i không có ch ng ch hành ngh ho c không i u ki n năng l c tương ng v i lo i, c p công trình m nh n ch c danh ch nhi m thi t k án quy ho ch xây d ng; ch trì thi t k chuyên ngành án quy ho ch xây d ng; ch nhi m kh o sát xây d ng; ch nhi m thi t k xây d ng công trình; ch trì thi t k xây d ng công trình; giám sát thi công xây d ng công trình; ch nhi m l p d án; giám c tư v n qu n lý d án; ch huy trư ng công trư ng; ch trì thNm tra thi t k ; ch trì thNm nh thi t k công trình; b. Ho t ng xây d ng vư t quá i u ki n năng l c theo quy nh. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp: a. Bu c th c hi n úng quy nh v i u ki n năng l c ho t ng, năng l c hành ngh xây d ng; b. Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh c a cá nhân có hành vi vi ph m t m t năm n ba năm ho c không th i h n. i u 18. X ph t nhà th u có hành vi vi ph m các n i dung trong h sơ d th u và h p ng giao nh n th u 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i nhà th u b trí ngư i, trang thi t b không úng v i h sơ ã trúng th u và n i dung h p ng giao nh n th u khi chưa ư c ch u tư ch p thu n. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng cam k t trong h sơ d th u, h p ng giao nh n th u và các quy nh v u th u trong ho t ng xây d ng. i u 19. X ph t nhà th u có hành vi vi ph m quy nh v quy chu n xây d ng, tiêu chu n xây d ng, s d ng s li u, tài li u không h p l trong ho t ng xây d ng 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u s d ng k t qu thí nghi m c a phòng thí nghi m chưa ư c h p chuNn ho c thi u các k t qu thí nghi m theo quy nh.
 9. 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u s d ng s li u, tài li u không có ngu n g c, thi u căn c pháp lý, không chính xác ho c s d ng s li u không phù h p v i a i m kh o sát. 3. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i nhà th u áp d ng sai quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng ư c quy nh. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, nhà th u có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy chuNn xây d ng, tiêu chuNn xây d ng, s li u, tài li u trong ho t ng xây d ng. i u 20. X ph t nhà th u có hành vi vi ph m quy nh v ch b o hi m trách nhi m ngh nghi p 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u không mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p theo quy nh. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u có hành vi vi ph m còn b bu c mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p. i u 21. X ph t nhà th u có hành vi vi ph m quy nh v nghi m thu, thanh toán kh i lư ng công trình xây d ng 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u có m t trong các hành vi: a. Không t t ch c nghi m thu ho c t ch c nghi m thu công trình xây d ng sai quy nh; b. Không l p các văn b n, tài li u, b n v liên quan n công trình xây d ng b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài i v i trư ng h p ch u tư, nhà th u là ngư i nư c ngoài. 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u kéo dài th i gian hoàn thi n h sơ, tài li u ph c v cho công tác nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình theo quy nh. 3. Ph t ti n t 80.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i nhà th u có m t trong các hành vi: a. Nghi m thu kh ng; b. T ch c bàn giao công trình cho ch s h u, ch s d ng công trình khi chưa t ch c nghi m thu theo quy nh. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, kho n 2 và kho n 3 i u này, nhà th u có hành vi vi ph m còn b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau ây: a. Bu c h y b k t qu nghi m thu, thanh toán, quy t toán; b. Bu c th c hi n úng quy nh v nghi m thu, thanh toán, quy t toán công trình xây d ng. M C III. HÌNH TH C VÀ M C X PH T HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH RIÊNG I V I T NG NHÀ TH U i u 22. X ph t nhà th u kh o sát xây d ng có hành vi vi ph m quy nh v kh o sát xây d ng 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i nhà th u kh o sát xây d ng có m t trong các hành vi sau ây: a. S d ng phòng thí nghi m ph c v kh o sát chưa ư c công nh n h p chuNn;
 10. b. Không th c hi n các bi n pháp b o m an toàn kh o sát, an toàn giao thông, b o v môi trư ng (x lý hóa ch t …) khu v c kh o sát. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i nhà th u kh o sát xây d ng có m t trong các hành vi sau ây: a. L p phương án kh o sát không y n i dung, không úng theo quy nh; b. Tri n khai kh o sát khi chưa có nhi m v kh o sát, phương án kh o sát xây d ng ư c phê duy t; vi ph m trình t kh o sát theo quy nh; c. Không th c hi n úng nhi m v kh o sát ư c phê duy t. 3. Ph t ti n t 80.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i nhà th u báo cáo tài li u, s li u kh o sát không trung th c, không úng quy nh d n t i ph i i u ch nh thi t k 02 l n tr lên. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, nhà th u kh o sát xây d ng có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n m t ho c các bi n pháp sau ây: a. Bu c th c hi n úng quy nh v qu n lý ch t lư ng trong kh o sát xây d ng; b. Tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh c a cá nhân là ch nhi m kh o sát xây d ng t m t năm n ba năm không th i h n. i u 23. X ph t nhà th u tư v n l p quy ho ch xây d ng có hành vi vi ph m quy nh v th i gian l p quy ho ch xây d ng 1. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u có hành vi kéo dài th i gian l p nhi m v quy ho ch xây d ng quá các th i h n quy nh k t ngày ký h p ng: a. 6 tháng i v i l p nhi m v quy nh xây d ng vùng; b. 4 tháng i v i l p nhi m v quy ho ch chung xây d ng ô th ; c. 2 tháng i v i l p nhi m v quy ho ch chi ti t xây d ng ô th . 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi kéo dài th i gian l p án quy ho ch xây d ng quá các th i h n quy nh k t ngày ký h p ng: a. 18 tháng iv il p án quy ho ch xây d ng vùng; b. 12 tháng iv il p án quy ho ch chung xây d ng ô th ; c. 9 tháng iv il p án quy ho ch chi ti t xây d ng ô th ; d. 6 tháng iv il p án quy ho ch xây d ng i m dân cư nông thôn. 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u tư v n l p h sơ án quy ho ch và t ng m t b ng xây d ng công trình không úng quy nh. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 3 i u này còn b bu c th c hi n úng quy nh v l p h sơ án quy ho ch xây d ng và t ng m t b ng xây d ng công trình. i u 24. X ph t nhà th u thi t k xây d ng công trình có hành vi vi ph m quy nh v thi t k xây d ng công trình
 11. 1. Ph t ti n t 8.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i nhà th u thi t k xây d ng công trình l p h sơ thi t k xây d ng không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i nhà th u thi t k xây d ng công trình phát hành h sơ thi t k xây d ng công trình khi chưa có k t qu kh o sát a ch t công trình ho c không phù h p v i k t qu kh o sát theo quy nh. 3. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u thi t k xây d ng công trình có m t trong các hành vi sau ây: a. Không th c hi n giám sát tác gi theo quy nh; b. Th c hi n h p ng giám sát thi công xây d ng i v i công trình xây d ng s d ng v n nhà nư c do mình thi t k ; c. Không tham gia nghi m thu công trình xây d ng theo yêu c u c a ch u tư; d. Th c hi n bư c thi t k ti p theo khi bư c thi t k trư c chưa ư c phê duy t. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i nhà th u thi t k xây d ng công trình ch nh nhà s n xu t v t li u, v t tư và thi t b xây d ng công trình trong h sơ thi t k . 5. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i nhà th u thi t k xây d ng công trình có m t trong các hành vi sau ây: a. Không ưa các tiêu chuNn k thu t, tính năng s d ng c a thi t b , v t tư, c u ki n vào h sơ thi t k ; b. Không l p quy trình b o trì i v i các công trình theo quy nh ph i l p quy trình b o trì. 6. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này, nhà th u thi t k xây d ng công trình có hành vi vi ph m còn b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau ây: a. Bu c th c hi n úng quy nh v thi t k xây d ng công trình. b. Tùy m c vi ph m còn b tư c quy n s d ng ch ng ch hành ngh c a cá nhân là ch nhi m, ch trì thi t k có hành vi vi ph m t m t năm n ba năm ho c không th i h n. i u 25. X ph t nhà th u, t ch c, cá nhân thi công xây d ng công trình có hành vi vi ph m quy nh v tr t t xây d ng 1. Ph t ti n i v i nhà th u thi công xây d ng công trình sai n i dung gi y phép ư c cơ quan thNm quy n c p sau khi có biên b n vi ph m hành chính và ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m tr t t xây d ng: a. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác nông thôn và ô th . 2. Ph t ti n i v i nhà th u thi công xây d ng công trình không có gi y phép xây d ng sau khi có biên b n vi ph m hành chính và ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m tr t t xây d ng:
 12. a. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác nông thôn và ô th . 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i nhà th u thi công xây d ng sai thi t k ã ư c thNm nh, phê duy t; xây d ng sai quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1:500 ã ư c c p có thNm quy n phê duy t i v i công trình xây d ng ư c mi n Gi y phép xây d ng sau khi có biên b n vi ph m hành chính và ng ng thi công xây d ng công trình vi ph m tr t t xây d ng. 4. i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, sau khi có quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình c a c p có thNm quy n mà nhà th u thi công xây d ng v n ti p t c thi công xây d ng thì tùy theo m c vi ph m, quy mô công trình vi ph m b x ph t t 300.000.000 ng n 500.000.000 ng. 5. Ph t ti n i v i nhà th u thi công xây d ng không che ch n rơi vãi v t li u xây d ng xu ng các khu v c xung quanh; v t li u xây d ng không úng nơi quy nh: a. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l . b. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác. 6. Ph t ti n i v i nhà th u t ch c thi công xây d ng công trình vi ph m các quy nh v xây d ng gây lún, n t công trình lân c n: a. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác. 7. Ph t ti n i v i nhà th u t ch c thi công xây d ng vi ph m qu n lý ch t lư ng công trình gây s p công trình lân c n: a. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l nông thôn; b. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng nhà riêng l ô th ; c. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i trư ng h p xây d ng công trình khác. 8. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5, kho n 6 và kho n 7 i u này, nhà th u thi công xây d ng có hành vi vi ph m còn b bu c kh c ph c h u qu và b x lý theo quy nh t i các i u 12, 13, 14, 15 Ngh nh s 180/2007/N -CP. i u 26. X ph t nhà th u thi công xây d ng công trình có hành vi vi ph m quy nh v an toàn trong thi công xây d ng công trình.
 13. 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i nhà th u thi công xây d ng công trình có m t trong các hành vi: a. Không trang b phương ti n b o h lao ng cho ngư i lao ng trong công trư ng xây d ng; l p bi n pháp k thu t và t ch c thi công mà không có bi n pháp b o m an toàn lao ng; b. Không có bi n báo an toàn; không có phương ti n che ch n; c. Không mua các lo i b o hi m theo quy nh. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i nhà th u thi công xây d ng công trình vi ph m quy nh v phá d công trình xây d ng. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, nhà th u thi công xây d ng công trình có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v thi công xây d ng công trình, quy nh v phá d công trình xây d ng. i u 27. X ph t nhà th u thi công xây d ng công trình có hành vi vi ph m quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng 1. Ph t ti n: a. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng không ki m tra v t li u xây d ng ho c c u ki n xây d ng theo quy nh ho c s d ng k t qu ki m tra c a các phòng thí nghi m chưa ư c h p chuNn; b. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: không l p b n v hoàn công theo quy nh ho c l p b n v hoàn công không úng th c t thi công; không có nh t ký thi công theo quy nh; không l p, lưu tr tài li u qu n lý ch t lư ng theo quy nh; vi ph m các quy nh v b o hành công trình; c. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: s d ng v t li u xây d ng, c u ki n xây d ng, thi t b công ngh không có ch ng ch xu t x , ch ng nh n tiêu chuNn ch t lư ng theo quy nh; d. Ph t ti n t 80.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i nhà th u xây d ng có m t trong các hành vi: không có h th ng qu n lý ch t lư ng; không t ch c giám sát thi công xây d ng. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, nhà th u thi công xây d ng công trình có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. i u 28. X ph t nhà th u giám sát thi công xây d ng công trình có hành vi vi ph m quy nh v giám sát thi công xây d ng công trình 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i nhà th u giám sát thi công xây d ng công trình không th c hi n công vi c giám sát thi công xây d ng úng h p ng ã ký k t; ký h p ng v i nhà th u thi công xây d ng th c hi n ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng do mình giám sát. 2. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i nhà th u giám sát thi công xây d ng công trình làm sai l ch k t qu giám sát. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, nhà th u giám sát thi công xây d ng công trình có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v giám sát thi công xây d ng công trình và úng h p ng ã ký k t. i u 29. X ph t hành vi vi ph m c a nhà th u, t ch c, cá nhân khác
 14. 1. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i t ch c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng có m t trong các hành vi sau ây: a. Ho t ng ki m nh ch t lư ng không i u ki n năng l c theo quy nh; b. Th c hi n vi c ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c, ch ng nh n s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng không úng trình t , th t c quy nh. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i phòng thí nghi m có m t trong các hành vi sau ây: a. Ho t ng thí nghi m không i u ki n năng l c theo quy nh; b. Th c hi n các thí nghi m, cung c p các s li u, k t qu thí nghi m không úng quy nh; c. Không lưu gi h sơ trong quá trình thí nghi m, phi u nh n m u và phi u k t qu thí nghi m theo quy nh. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i t ch c tư v n thNm tra có m t trong các hành vi sau ây: a. Ho t ng thNm tra không i u ki n năng l c theo quy nh; b. Th c hi n thNm tra không úng quy nh; c. Báo cáo k t qu thNm tra không chính xác. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân cung c p i n, nư c, h gia ình lân c n không th c hi n c t i n, c t nư c c a công trình vi ph m tr t t xây d ng khi có quy t nh ình ch thi công xây d ng công trình c a ngư i có thNm quy n. 5. Ph t ti n: a. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân t ch c ào t o, c p Gi y ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình, Gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng không úng quy nh; b. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân ào t o, c p Gi y ch ng nh n b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình, Gi y ch ng nh n ã hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng nghi p v nh giá xây d ng khi chưa ư c B Xây d ng cho phép. 6. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau ây: a. Bu c th c hi n úng quy nh v i u ki n năng l c ho t ng, năng l c hành ngh xây d ng; b. Không công nh n k t qu ào t o; c. Tư c gi y phép ào t o c a t ch c có hành vi vi ph m t m t năm n ba năm ho c không th i h n; d. Thu h i quy t nh công nh n Phòng thí nghi m. M C IV. HÌNH TH C VÀ M C X PH T HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V L A CH N NHÀ TH U XÂY D NG
 15. i u 30. X ph t hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân trong l a ch n nhà th u xây d ng T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m trong l a ch n nhà th u xây d ng ph i b x lý theo quy nh t i i u 65, i u 66 Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng. Chương 3. HÌNH TH C VÀ M C X PH T I V I HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HO T NG KINH DOANH B T NG S N i u 31. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v ho t ng kinh doanh b t ng s n 1. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Bán, cho thuê, cho thuê mua b t ng s n thu c di n ph i qua Sàn giao d ch b t ng s n mà không thông qua Sàn giao d ch theo quy nh; b. Bán, cho thuê, cho thuê mua b t ng s n t i Sàn giao d ch b t ng s n không úng trình t , th t c quy nh; c. Không xác nh n ho c xác nh n sai quy nh các b t ng s n ã qua Sàn giao d ch b t ng s n. 2. Ph t ti n t 60.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Kinh doanh các b t ng s n không i u ki n ho c không ư c phép ưa vào kinh doanh theo quy nh; b. Vi ph m quy nh v huy ng v n trong u tư xây d ng d án phát tri n nhà , khu ô th m i, h t ng k thu t khu công nghi p; c. Vi ph m quy nh v chuy n như ng d án phát tri n nhà , khu ô th m i, h t ng k thu t khu công nghi p. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i các kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v i u ki n ư c kinh doanh b t ng s n, v th t c bán, cho thuê, cho thuê mua, xác nh n b t ng s n qua Sàn giao d ch b t ng s n và huy ng v n, chuy n như ng d án. i v i nh ng hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, kho n 2 i u này mà tái ph m thì b tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t m t năm n ba năm ho c không th i h n. i u 32. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v thành l p và ho t ng sàn giao d ch b t ng s n 1. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Vi ph m quy nh v thành l p Sàn giao d ch b t ng s n; b. Vi ph m quy nh v ho t ng c a Sàn giao d ch b t ng s n; 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i các kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n úng quy nh v thành l p, ho t ng c a Sàn giao d ch b t ng s n. N u gây thi t
 16. h i thì ph i b i thư ng theo quy nh. Trư ng h p tái ph m thì b tư c quy n s d ng Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t m t năm n ba năm ho c không th i h n. i u 33. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v ào t o ki n th c môi gi i, nh giá và qu n lý, i u hành Sàn giao d ch b t ng s n 1. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i t ch c ào t o v môi gi i, nh giá, qu n lý, i u hành sàn giao d ch b t ng s n không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i t ch c ào t o v môi gi i, nh giá, qu n lý, i u hành sàn giao d ch b t ng s n mà chưa ư c B Xây d ng cho phép ào t o. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i các kho n 1, kho n 2 i u này, t ch c có hành vi vi ph m còn b tư c gi y phép ào t o t m t năm n ba năm ho c không th i h n; không công nh n k t qu ào t o, cá nhân tham gia h c t i t ch c có hành vi vi ph m trên b thu h i gi y ch ng nh n ho c ch ng ch hành ngh ã c p. i u 34. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v môi gi i, nh giá và qu n lý, i u hành sàn giao d ch b t ng s n 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Hành ngh môi gi i c l p, nh giá b t ng s n nhưng không có ch ng ch hành ngh theo quy nh; qu n lý, i u hành Sàn giao d ch b t ng s n mà không có Gi y ch ng nh n hoàn thành khóa ào t o, b i dư ng ki n th c v qu n lý, i u hành Sàn giao d ch b t ng s n; b. TNy xóa, s a ch a, cho mư n, cho thuê ho c thuê, mư n ch ng ch hành ngh môi gi i, nh giá b t ng s n ho c Gi y ch ng nh n qu n lý, i u hành sàn giao d ch b t ng s n; c. Vi ph m nguyên t c ho t ng v môi gi i b t ng s n. 2. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i t ch c kinh doanh d ch v b t ng s n s d ng nhân viên môi gi i, nh giá b t ng s n không có ch ng ch hành ngh theo quy nh. 3. Ph t ti n t 60.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i t ch c kinh doanh d ch v b t ng s n có m t trong các hành vi sau ây: a. Vi ph m nguyên t c ho t ng v môi gi i b t ng s n; b. Không s ngư i có ch ng ch môi gi i, ch ng ch nh giá b t ng s n theo quy nh. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, cá nhân có hành vi vi ph m còn b tư c ch ng ch hành ngh môi gi i, nh giá b t ng s n, gi y ch ng nh n qu n lý, i u hành sàn giao d ch b t ng s n t m t năm n ba năm ho c không th i h n. Chương 4. HÌNH TH C VÀ M C X PH T I V I HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C KHAI THÁC, S N XU T, KINH DOANH V T LI U XÂY D NG i u 35. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh v khai thác khoáng s n làm v t li u xây d ng, ngoài vi c b x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh nh s 77/2007/N -CP ngày 10 tháng 5
 17. năm 2007 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 150/2004/N -CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c khoáng s n còn b x ph t như sau: 1. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Không tuân th y các quy nh v l p, thNm nh, phê duy t thi t k khai thác m á theo quy nh c a pháp lu t; b. Giao cho ngư i không tiêu chuNn v trình chuyên môn và năng l c qu n lý i u hành theo quy nh làm Giám c i u hành m . 2. X ph t t 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân t ch c khai thác m không úng quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m v an toàn trong khai thác m á làm v t li u xây d ng. 3. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t trong các bi n pháp sau ây: a. Tư c quy n s d ng Gi y phép khai thác m t m t năm n ba năm ho c không th i h n; b. Bu c th c hi n úng các quy nh v an toàn lao ng trong khai thác, s n xu t v t li u xây d ng; c. Bu c th c hi n úng quy nh v l p, thNm nh, phê duy t thi t k khai thác m ; quy nh v trình chuyên môn và năng l c qu n lý i u hành m theo quy nh. i u 36. X ph t t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh v i u ki n kinh doanh v t li u xây d ng 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. t a i m kinh doanh không úng quy nh c a chính quy n a phương; b. Không có bi n ghi rõ tên c a hàng, tên doanh nghi p, tên t h p tác ho c tên h kinh doanh; c. Hàng hóa không có xu t x , không có ăng ký ch t lư ng hư ng d n cho ngư i tiêu dùng; không công khai giá bán; d. Không phương ti n, thi t b ch a cháy, bi n báo an toàn t i nơi bán hàng v t li u xây d ng d cháy như: g xây d ng, tre, n a, lá, v t li u nh a, các lo i sơn d u, gi y gi u, cót, cót ép; . Không có ngăn cách m b o an toàn cho ngư i t i nơi bán hàng v t li u xây d ng có mùi hóa ch t c h i, gây b i: sơn d u, gi y g u, cót ép, h c ín, vôi tôi, vôi c c; e. Không có rào che ch n và bi n báo nguy hi m khu v c h vôi, b vôi. 2. Ph t ti n t 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh v t li u xây d ng không có tiêu chuNn ch t lư ng ho c không m b o ch t lư ng theo tiêu chuNn ã ư c công b ; kinh doanh v t li u xây d ng nh p khNu không có xu t x . 3. Ngoài hình th c và m c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, h gia ình, cá nhân, t ch c có hành vi vi ph m còn b áp d ng m t ho c các bi n pháp: a. Bu c th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t v kinh doanh v t li u xây d ng;
 18. b. Tư c gi y phép kinh doanh v t li u xây d ng t m t năm n ba năm ho c không th i h n. Chương 5. HÌNH TH C VÀ M C X PH T I V I HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH V QU N LÝ CÔNG TRÌNH H T NG K THU T i u 37. X ph t hành vi vi ph m các quy nh v b o v khu v c an toàn gi ng nư c ng m ph c v c p nư c sinh ho t 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: phân rác; chăn nuôi súc v t; tr ng cây, hoa màu trong khu v c an toàn gi ng nư c ng m. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: ào h rác, h phân, h vôi; chôn súc v t, ch t c h i trong khu v c an toàn gi ng nư c ng m. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân vi ph m các quy nh v b o v khu v c an toàn gi ng nư c ng m. 4. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c ô nhi m do hành vi vi ph m hành chính gây ra. i u 38. X ph t hành vi vi ph m các quy nh v b o v khu v c an toàn ngu n nư c m t ph c v c p nư c sinh ho t 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: t m, gi t; chăn, th gia súc; x rác, xác ng v t, th c v t trong khu v c an toàn ngu n nư c m t. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân x nư c th i vư t quá tiêu chuNn quy nh, d u m , hóa ch t c h i vào khu v c b o v an toàn ngu n nư c m t. 3. Ph t ti n t 30.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân xây d ng các lo i công trình trên b , trên m t nư c, dư i m t nư c trong khu v c b o v an toàn ngu n nư c m t. 4. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp: a. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b. Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m gây ra; c. Hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 i u này còn b x lý theo i u 12 Ngh nh s 180/2007/N -CP. i u 39. X ph t hành vi vi ph m các quy nh v b o v hành lang an toàn tuy n ng nư c thô và ư ng ng truy n t i nư c s ch 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: x rác, nư c th i, t á, v t li u xây d ng trong hành lang an toàn tuy n ng nư c thô ho c ư ng ng truy n t i nư c s ch. 2. Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân ào b i ho c l y t á trong hành lang an toàn tuy n ng nư c thô ho c ư ng ng truy n t i nư c s ch; l n chi m hành lang an toàn tuy n ng nư c thô, ư ng ng truy n t i nư c s ch.
 19. 3. Ph t ti n t 60.000.000 ng n 70.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có hành vi: t ý c tuy n ng nư c thô ho c ư ng ng truy n t i nư c. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp: a. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; b. Bu c kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do vi ph m hành chính gây ra; c. Bu c th c hi n úng quy nh v b o v an toàn tuy n ng nư c thô và ư ng ng truy n t i nư c s ch; d. Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m gây ra. i u 40. X ph t hành vi vi ph m quy nh v b o v an toàn các công trình k thu t thu c h th ng c p nư c 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi vi ph m khu v c an toàn các công trình thu c h th ng c p nư c: a. X phân, rác, phóng u ; b. Chăn nuôi súc v t; tr ng cây, rau, hoa màu; c. Vi ph m các quy nh v an toàn, b o v khu v c an toàn ài nư c, h ch a nư c và các công trình k thu t khác thu c h th ng c p nư c. 2. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp: a. Bu c th c hi n bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do hành vi vi ph m hành chính gây ra; b. Bu c th c hi n úng quy nh v b o v an toàn các công trình k thu t thu c h th ng c p nư c. i u 41. X ph t hành vi vi ph m các quy nh v b o v , s d ng m ng lư i c p nư c 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. S d ng nư c trư c ng h o nư c; b. Làm sai l ch ng h o nư c; c. T ý thay i v trí, c , lo i ng h o nư c; d. G niêm phong, niêm chì c a thi t b o m nư c không úng quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Làm hư h ng ư ng ng c p nư c, thi t b k thu t trong m ng lư i c p nư c; b. T ý u n i ư ng ng c p nư c; thay i ư ng kính ng c p nư c không úng quy nh;
 20. c. D ch chuy n tuy n ng, các thi t b k thu t thu c m ng lư i c p nư c không úng quy nh; d. S d ng nư c t m ng lư i c p nư c, tr nư c phòng cháy, ch a cháy vào m c ích khác không úng quy nh. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. Cung c p nư c s ch cho sinh ho t không b o m ch t lư ng theo tiêu chuNn quy nh; b. Các t ch c c p nư c không cung c p nư c theo úng các h p ng c p nư c ã ký k t v i h dùng nư c. 4. Ngoài hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 i u này, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp: a. Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; b. Bu c th c hi n úng quy nh v b o v an toàn, s d ng m ng lư i c p nư c; quy chuNn, tiêu chuNn và các quy nh có liên quan n ch t lư ng nư c c p; bu c th c hi n úng h p ng c p nư c ã ký. i u 42. X ph t hành vi vi ph m các quy nh v khai thác, s d ng h th ng thoát nư c 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: tr ng cây, th rau, bèo ho c các hành vi khác làm c n tr dòng ch y c a h th ng thoát nư c. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi: t, á, v t li u, rác xu ng sông, h , kênh, mương, h ga, c ng, rãnh thoát nư c làm c n tr dòng ch y. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. X ch t c h i vào h th ng thoát nư c công c ng; b. Vi ph m các quy nh v b o v an toàn h th ng thoát nư c. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i t ch c, cá nhân có m t trong các hành vi sau ây: a. T ý u n i vào m ng lư i thoát nư c; b. San, l p kênh, mương, ao h thoát nư c công c ng trái quy nh; c. T ý d ch chuy n ư ng ng ng m, h ga thoát nư c; d. Xây d ng các lo i công trình trên b , trên m t nư c, dư i m t nư c trong khu v c b o v an toàn h th ng thoát nư c trái quy nh. 5. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m còn b x ph t b sung và b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau ây: a. Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; b. Bu c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra;
Đồng bộ tài khoản