Nghị định số 23-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Nghị định số 23-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 23-HĐBT về việc ban hành Điều lệ kiểm dịch động vật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 23-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23-H BT Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 1981 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 23 - H BT NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 1981 BAN HÀNH I U L KI M DNCH NG V T H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4/7/1981; ngăn ng a s lây lan d ch b nh ng v t do vi c lưu chuy n ng v t và s n ph m ng v t gây ra, nh m b o v s n xu t; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p, NGHN NNH : i u 1: Nay ban hành kèm theo ngh nh này i u l ki m d ch ng v t. i u 2: i u l ki m d ch ng v t ư c thi hành k t ngày công b . Nh ng quy nh trư c ây v công tác ki m d ch ng v t trái v i i u l này u bãi b . i u 3: B trư ng các B , ch nhi m các U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành ngh nh này. i u 4: B trư ng B Nông nghi p ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành i u l này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản