Nghị định số 239/HĐBT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
3
download

Nghị định số 239/HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 239/HĐBT về việc thành lập cục Hàng hải Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 239/HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 239/H BT Hà N i, ngày 29 tháng 6 năm 1992 NGHN NNH V VI C THÀNH L P C C HÀNG H I VI T NAM H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 4 tháng năm 1981; Căn c k t lu n c a ch t ch H i ng B trư ng t i phiên h p Thư ng tr c H i ng b trư ng ngày 20 tháng 3 năm 1992 v i m i t ch c và cơ ch ho t ng c ngành hàng h i Vi t nam; NGHN NNH i u1 Nay thành l p c c Hàng h i Vi t nam tr c thu c B Giao thông v n t i và Bưu i n. C c Hàng h i Vi t nam là cơ quan qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành hàng h i, có tư cách pháp nhân, có con d u và ngân sách riêng, ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c. C c trư ng C c Hàng H i Vi t Nam thay m t B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i ng B trư ng và B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c i v i ngành hàng h i trong c nư c, bao g m t t c các ơn v ho t ng hàng h i qu c doanh (thu c trung ương và a phương) ngoài qu c doanh, các t ch c và cá nhân (k c t ch c và cá nhân nư c ngoài). i u2 C c Hàng h i có nh ng nhi m v và quy n h n sau: 1- Xây d ng chi n lư c quy ho ch, k ho ch dài h n và năm phát tri n ngành hàng h i Vi t nam trong c nư c B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n xem xét trong t ng th phát tri n ngành giao thông v n t i trình H i ng B trư ng xét duy t. 2- Xây d ng các d án lu t, pháp l nh, các văn b n dư i lu t các ch , chính sách, quy ch qu n lý, quy trình, quy ph m... v ngành hàng h i B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n quy t nh theo thNm quy n ho c trình H i ng B trư ng, và t mình ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n.
  2. 3- T ch c h p tác qu c t v hàng h i: xu t v i B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n và v i Ch t ch H i ng b trư ng vi c tham gia (ho c không tham gia) các Công ư c qu c t , vi c ký các Hi p nh, Ngh nh thư v hàng h i; Tham gia các t ch c và Công ư c qu c t , ký k t các văn b n v i các nư c, các t ch c qu c t v hàng h i theo s y nhi m c a Ch t ch H i ng B trư ng, c a B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n ho c theo thNm quy n c a C c; Tham gia v i các cơ quan có thNm quy n c a H i ng B trư ng xem xét c p gi y phép h p tác u tư, gi y phép kinh doanh trong lĩnh v c hàng h i. 4- ư c B trư ng y quy n ban hành quy ch và công b h th ng c ng bi n, lu ng l ch và phương ti n ho t ng trên bi n; cho phép tàu, thuy n nư c ngoài ra, vào lãnh th Vi t nam theo úng lu t pháp c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t nam, phù h p v i thông l qu c t . 5- C p ăng ký tàu bi n có tr ng t i trên 100 t n. C p thu h i các gi y phép vè hành ngh hàng h i, ăng ký thuy n viên, h chi u thuy n viên i v i t ch c và cá nhân ho t ng hàng h i trong nư c i v i tàu bi n có tr ng t i trên 100 t n: Trình c p có thNm quy n xét duy t ho c xét duy t theo thNm quy n vi c l p m i ho c nâng c p các h i c ng và h th ng m b o hàng h i trong c nư c; cho phép hư ng d n, ki m tra các i lý, môi gi i, hoa tiêu, d ch v hàng h i và các i di n hàng h i trong nư c và ngoài nư c ho t ng theo lu t pháp. 6- T ch c ph i h p các ngành trong nư c và các nư c lân c n ti n hành tìm ki m, i u tra, c u n n tàu thuy n lâm n n trên bi n. 7- Th c hi n các công vi c v công ch ng hàng h i theo lu t nh. 8- T ch c và ch o nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t hàng h i, ào t o th y th , công nhân k thu t, b i dư ng cán b qu n lý ngành hàng h i, b túc và thi c p b ng sĩ quan hàng h i. 9- Thành l p gi i th các t ch c giúp C c th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c, các ơn v s nghi p tr c thu c (c ng v , b o m hàng h i, trư ng ào t o, vi n nghiên c u...) theo quy nh c a H i ng B trư ng; T ch c và qu n lý Nhà nư c tr c ti p các doanh nghi p hàng h i tr c thu c C c theo lu t pháp. 10- Hư ng d n, thanh tra, ki m tra vi c ch p hành lu t l và các quy nh c a Nhà nư c v hàng h i, i u tra và x lý các v vi ph m v hàng h i theo thNm quy n. 11- Qu n lý t ch c cán b , lao ng, cơ s v t ch t, tài s n ư c Nhà nư c giao cho C c theo quy nh c a H i ng B trư ng. i u3 T ch c ngành hàng h i Vi t nam C c trư ng C c Hàng h i Vi t nam cùng Ban t ch c -cán b c a Chính ph xây d ng án t ch c l i ngành hàng h i Vi t nam theo úng nh ng quy n h n và nhi m v ã nói trên ây B trư ng B Giao thông v n t i và Bưu i n xem xét trình ch t ch H i ng B trư ng chuNn y trong tháng 8 năm 1992.
  3. i u4 C c Hàng h i Vi t nam có tr s t t i n i, có i di n t t i thành ph H Chí Minh, thành ph H i phòng và à n ng. i u5 C c Hàng h i Vi t nam do m t C c trư ng lãnh o giúp vi c C c trư ng có các Phó c c trư ng. Ch t ch H i ng B trư ng b nhi m c c trư ng, các Phó c c trư ng Hàng h i Vi t nam theo ngh c a B trư ng, Trư ng ban t ch c cán b c a Chính ph và ý ki n c a B trư ng B giao thông v n t i và Bưu i n. i u6 Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày ban hành: các văn b n trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u7 B trư ng B giao thông v n t i và Bưu i n, C c trư ng c c Hàng h i Vi t nam, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. T/M H I NG B TRƯ NG CH TNCH Võ Văn Ki t
Đồng bộ tài khoản