Nghị định số 25/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
2
download

Nghị định số 25/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 25/2000/NĐ-CP về quản lý hoạt động bay dân dụng Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 25/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2000/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 25/2000/N -CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2000 V QU N LÝ HO T NG BAY DÂN D NG T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 26 tháng 12 năm 1991; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 20 tháng 4 năm 1995; Theo ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này áp d ng i v i: 1. Ho t ng bay dân d ng c a t u bay Vi t Nam, t u bay nư c ngoài trong lãnh th nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam; 2. Ho t ng bay dân d ng c a t u bay Vi t Nam, t u bay nư c ngoài t i các vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý; 3. Ho t ng bay khác ư c quy nh t i Ngh nh này. i u 2. M i ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam ư c th c hi n trên cơ s tôn tr ng nguyên t c ch quy n hoàn toàn và riêng bi t i v i vùng tr i trên lãnh th nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và ch ư c ti n hành khi có phép bay do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. i u 3. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Ho t ng bay dân d ng" là các chuy n bay n, bay i, bay qua và bay trong lãnh th Vi t Nam, bao g m: a) Các chuy n bay c a t u bay dân d ng;
  2. b) Các chuy n bay c a t u bay công v nh m m c ích dân d ng ho c ho t ng trong khu v c ki m soát c a hàng không dân d ng; c) Các chuy n bay chuyên cơ. 2. "T u bay" bao g m máy bay, t u lư n, khí c u và nh ng thi t b bay tương t khác có th ư c nâng gi , di chuy n trong khí quy n nh tác ng tương h v i không khí; 3. "T u bay dân d ng" là t u bay chuyên dùng cho m c ích dân d ng, bao g m v n chuy n hành khách, hành lý, hàng hoá, bưu ki n, bưu phNm; ph c v các ho t ng kinh t , nghiên c u khoa h c; ho t ng văn hoá - xã h i, th thao, y t , tìm ki m - c u nguy và các ho t ng dân d ng khác; 4. "T u bay công v " là t u bay c a l c lư ng vũ trang, h i quan và các cơ quan nhà nư c khác chuyên dùng cho m c ích công v ; 5. "Khu v c ki m soát c a hàng không dân d ng" bao g m các ư ng hàng không quy nh t i kho n 1 i u 46 Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam và các khu v c khác ư c quy nh t i Quy ch bay c a các sân bay; 6. "Chuy n bay qu c t " là chuy n bay qua lãnh th c a hai ho c nhi u qu c gia, bao g m chuy n bay thư ng l và chuy n bay không thư ng l . Chuy n bay thư ng l là chuy n bay thương m i ph c v d ch v công c ng th c hi n theo l ch bay công b ho c u n mang tính h th ng. Chuy n bay không thư ng l không ph i là chuy n bay thư ng l ; 7. "Chuy n bay quân s " là chuy n bay do t u bay công v ho c t u bay dân d ng th c hi n nh m m c ích quân s ho c có tính ch t quân s ; 8. "Chuy n bay chuyên cơ" là chuy n bay c a Vi t Nam ho c nư c ngoài ư c s d ng hoàn toàn riêng bi t ho c k t h p v n chuy n thương m i và ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n ho c thông báo theo quy nh ph c v chuyên cơ; 9. "Tình th c p thi t" là tình th khi t u bay ang bay có h ng hóc k thu t, g p i u ki n th i ti t x u, an toàn, an ninh c a chuy n bay b uy hi p t i m c ph i thay i m t ph n k ho ch bay b o m an toàn cho chuy n bay; 10. "Phép bay" là văn b n ho c hi u l nh do cơ quan có thNm quy n c p, cho phép t u bay ho t ng bay, bao g m các i u ki n và gi i h n c a ho t ng bay ư c phép. Chương 2: C P VÀ QU N LÝ PHÉP BAY i u 4. 1. B Ngo i giao c p phép bay cho các chuy n bay chuyên cơ nư c ngoài ch khách m i c a ng, Qu c h i, Nhà nư c, Chính ph và B trư ng B Ngo i giao nư c C ng hòa Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các chuy n bay làm nhi m v h t ng ho c
  3. ti n tr m cho các chuy n bay chuyên cơ ó th c hi n ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam. 2. B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho B Qu c phòng và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phép bay ã c p m b o ph i h p ch t ch trong vi c qu n lý th c hi n phép bay. i u 5. 1. B Qu c phòng c p phép bay cho các chuy n bay quân s c a Vi t Nam ho c nư c ngoài th c hi n ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam. 2. B Qu c phòng có trách nhi m thông báo cho C c Hàng không dân d ng Vi t Nam phép bay ã c p tri n khai, ph i h p qu n lý và i u hành chuy n bay. i u 6. 1. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam c p phép bay cho các chuy n bay th c hi n ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam sau ây: a) Chuy n bay c a t u bay dân d ng Vi t Nam và nư c ngoài nh m m c ích dân d ng; b) Chuy n bay chuyên cơ c a Vi t Nam; chuy n bay h t ng ho c ti n tr m cho các chuy n bay chuyên cơ ó; c) Chuy n bay chuyên cơ c a nư c ngoài không thu c ph m vi quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này; chuy n bay h t ng ho c ti n tr m cho các chuy n bay chuyên cơ ó; d). Chuy n bay c a t u bay công v Vi t Nam và nư c ngoài không thu c ph m vi quy nh t i i u 4, i u 5 c a Ngh nh này. 2. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có trách nhi m tri n khai phép bay ã c p theo quy nh t i kho n 1 i u này, i u 4 và i u 5 c a Ngh nh này n các cơ quan, ơn v có liên quan qu n lý, i u hành chuy n bay; giám sát và ki m tra vi c th c hi n phép bay. i u 7. 1. Căn c vào tính ch t ho t ng, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh các lo i chuy n bay t i i m a kho n 1 i u 6 c a Ngh nh này, th t c, trình t tri n khai phép bay ã ư c c p. 2. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có th u quy n cho các ơn v tr c thu c c p phép khi tình th c p thi t òi h i ph i có s can thi p t c th i ho c cung c p d ch v i u hành bay nhanh chóng.
  4. 3. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh th t c nh n thông báo và qu n lý, ki m soát, i u hành các chuy n bay qua vùng thông báo bay do T ch c Hàng không dân d ng qu c t (ICAO) giao cho Vi t Nam qu n lý. i u 8. 1. Các chuy n bay sau ây ch ư c c p phép sau khi có s ng ý c a B Qu c phòng: a) Chuy n bay c a t u bay dân d ng, t u bay công v nh m m c ích dân d ng ho c ho t ng trong khu v c ki m soát c a hàng không dân d ng h cánh, c t cánh t i c ng hàng không, sân bay không ph i là c ng hàng không, sân bay dân d ng; b) Chuy n bay ch hàng hoá c bi t; c) Chuy n bay luy n t p, thao di n; d) Chuy n bay ti n hành t i khu v c h n ch và vùng c m bay, vùng nguy hi m; ) Chuy n bay quay phim, ch p nh; e) Chuy n bay b ng tr c thăng; g) Chuy n bay th p; h) Chuy n bay th c hi n ngoài ư ng hàng không; i) Chuy n bay c a t u bay công v nư c ngoài; k) Chuy n bay y t c a nư c ngoài; l) Chuy n bay dân d ng qu c t có h cánh, c t cánh t i c ng hàng không, sân bay dân d ng n i a. 2. Các chuy n bay chuyên cơ c a nư c ngoài có h cánh, c t cánh t i c ng hàng không, sân bay dân d ng n i a ch ư c c p phép sau khi có s ng ý c a B Qu c phòng và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 9. 1. Vi c c p phép bay cho các chuy n bay qu c t thư ng l ph i trên cơ s và phù h p v i các i u ki n c a hi p nh, tho thu n hàng không mà Vi t Nam ký k t v i nư c ngoài liên quan và các quy nh pháp lu t c a Vi t Nam. 2. Vi c c p phép cho các chuy n bay qu c t không thư ng l ph i xem xét các y u t thương m i, an toàn hàng không, an ninh, qu c phòng và các quy nh pháp lu t liên quan c a Vi t Nam. 3. Vi c c p phép bay cho các chuy n bay ph i trên cơ s kh năng áp ng c a c ng hàng không, sân bay.
  5. i u 10. 1. Cơ quan c p phép bay có th s a i ho c h y b phép bay vì các lý do sau ây: a) An ninh, qu c phòng; b) An toàn c a chuy n bay; c) Tr t t và l i ích công c ng; d) B o v l i ích c a Nhà nư c; e) Theo quy nh c a hi p nh, tho thu n hàng không mà Vi t Nam ký k t v i nư c ngoài; g) Ngư i xin phép bay cung c p thông tin không trung th c ho c có nh ng hành vi l a d i khác. Vi c s a i, hu b phép bay ph i ư c thông báo cho ngư i xin phép bay trong th i h n quy nh. 2. Trong trư ng h p t h y chuy n bay ã ư c c p phép, ngư i xin phép bay ph i thông báo cho cơ quan c p phép bay trư c th i h n d ki n th c hi n chuy n bay. i u 11. Ngư i xin phép bay ph i ch u trách nhi m v tính h p pháp c a các gi y t sau ây: 1. Ch ng ch ngư i khai thác t u bay, ch ng ch nhà b o dư ng, s a ch a t u bay; 2. Ch ng ch ăng ký t u bay, ch ng ch i u ki n bay, ch ng ch ti ng n c a t u bay, gi y phép khai thác i n ài trên t u bay; 3. B ng và ch ng ch c a thành viên t bay và nh ng ngư i liên quan n khai thác, b o dư ng, s a ch a t u bay. i u 12. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ch trì, ph i h p v i B Qu c phòng, B Ngo i giao quy nh và hư ng d n th t c c p, s a i, b sung ho c hu b phép bay i v i các lo i chuy n bay. i u 13. 1. Ngư i xin phép bay ph i n p l phí theo quy nh c a pháp lu t. 2. B Tài chính ch trì ph i h p v i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh vi c thu và s d ng l phí c p phép bay. Chương 3: TH C HI N PHÉP BAY
  6. i u 14. T u bay th c hi n ho t ng bay dân d ng t i Vi t Nam ph i: 1. Tuân th pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t; bay úng ư ng hàng không, khu v c bay, i m vào, i m ra ư c quy nh; 2. Duy trì liên l c liên t c v i cơ quan qu n lý bay Vi t Nam; 3. Tuân th s i u hành, ki m soát và hư ng d n c a cơ quan qu n lý bay Vi t Nam; 4. H cánh, c t cánh t i các c ng hàng không, sân bay ư c ch nh trong phép bay. i u 15. 1. Ngư i ch huy t u bay, i di n c a ngư i khai thác t u bay ho c ngư i v n chuy n có trách nhi m hoàn thành các th t c i v i chuy n bay theo quy nh c a pháp lu t. 2. T u bay ch ư c phép kh i hành khi có l nh c a cơ quan qu n lý bay t i c ng hàng không, sân bay và ph i th c hi n theo k ho ch bay ã ư c cơ quan qu n lý bay ch p thu n. i u 16. 1. T bay ph i liên l c và báo cáo k p th i v i cơ quan qu n lý bay c a Vi t Nam ư c hư ng d n và giúp trong các trư ng h p sau: a) Vì lý do khách quan, t u bay không th bay úng hành trình, úng ư ng hàng không; b) Vì lý do khách quan, t u bay không th h cánh sân bay ư c ch nh trong phép bay; c) Xu t hi n tình hu ng ph i h cánh khNn c p trong lãnh th Vi t Nam; d) Các tình th c p thi t khác. Trong các trư ng h p trên ây, t bay ph i th c hi n theo s hư ng d n c a cơ quan qu n lý bay và các cơ quan có thNm quy n khác c a Vi t Nam. 2. Các cơ quan qu n lý bay dân d ng và qu n lý vùng tr i c a B Qu c phòng ph i k p th i thông báo cho nhau và th c hi n các bi n pháp ph i h p ưu tiên giúp , hư ng d n và i u hành t u bay trong các trư ng h p: a) Quy nh t i các i m a, b, c và d kho n 1 c a i u này; b) Khi t u bay m t liên l c ho c t bay m t kh năng ki m soát t u bay. Chương 4: KI M TRA, GIÁM SÁT TH C HI N CHUY N BAY
  7. i u 17. 1. T u bay b t m gi ho c b ình ch kh i hành trong các trư ng h p sau: a) Vi ph m các quy nh v th t c chuy n bay, l p, th c hi n k ho ch bay và th c hi n phép bay; b) Vi ph m các quy nh pháp lu t v gi y t , tài li u liên quan n khai thác, s a ch a và b o dư ng t u bay; c) Vi ph m th t c ki m tra an toàn, an ninh hàng không; d) Chuy n bay có d u hi u b uy hi p an toàn, an ninh; e) Theo l nh c a cơ quan có thNm quy n. 2. Cơ quan ho c cá nhân ra l nh t m gi t u bay ho c ình ch kh i hành chuy n bay trái pháp lu t ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i khai thác t u bay ho c ngư i v n chuy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. 1. Theo l nh c a cơ quan có thNm quy n, cơ quan qu n lý bay có trách nhi m yêu c u t u bay ã kh i hành quay l i sân bay, t m gi ho c ình ch kh i hành t u bay. 2. Trong trư ng h p ph i b o m an toàn c a chuy n bay, cơ quan qu n lý bay có th không yêu c u t u bay quay l i theo quy nh t i kho n 1 i u này nhưng ph i thông báo ngay cho cơ quan ã ra l nh t u bay quay l i. 3. Cơ quan ho c cá nhân ra l nh t u bay quay l i theo kho n 1 i u này trái pháp lu t ph i b i thư ng thi t h i cho ngư i khai thác t u bay ho c ngư i v n chuy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. 1. T u bay có th b bay ch n ho c b b t bu c h cánh xu ng nơi quy nh i u tra, x lý ho c áp d ng các bi n pháp c n thi t khác theo quy nh c a pháp lu t trong các trư ng h p sau: a) Xâm ph m vùng tr i Vi t Nam; b) Vi ph m an ninh qu c gia; c) Vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t v hàng không dân d ng; d) C ý không th c hi n l nh c a cơ quan qu n lý bay. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh th th c bay ch n và b t bu c t u bay h cánh.
  8. i u 20. 1. Ngư i khai thác t u bay ph i ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam n u t u bay ang bay gây thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n c a ngư i th ba m t t trong lãnh th Vi t Nam ho c c a công dân, pháp nhân Vi t Nam vùng bi n thu c quy n ch quy n, quy n tài phán c a Vi t Nam, vùng t, vùng nư c không thu c ch quy n và quy n tài phán c a b t c nư c nào. 2. Trong trư ng h p ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh t i kho n 1 i u này, ngư i s d ng t u bay là công dân, pháp nhân Vi t Nam ư c hư ng m c gi i h n trách nhi m dân s áp d ng i v i cá nhân, t ch c nư c ngoài quy nh t i Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 21. 1. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam có nhi m v : a) Qu n lý, ki m tra, giám sát vi c i u hành bay, ho t ng bay trong khu v c ki m soát c a hàng không dân d ng, t i các c ng hàng không, sân bay dân d ng và t i vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý; b) Thông báo cho B Qu c phòng và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng y u t liên quan n an toàn bay, an ninh hàng không; các trư ng h p vi ph m quy nh v qu n lý, i u hành bay c a Vi t Nam và vi ph m các i u ư c qu c t hàng không mà Vi t Nam ký k t. 2. B Qu c phòng có nhi m v : a) Qu n lý, giám sát và b o m an toàn, u n cho m i ho t ng bay trong lãnh th Vi t Nam; b) áp d ng các bi n pháp c n thi t theo quy nh c a pháp lu t ngăn ch n và x lý các hành vi vi ph m quy nh v khai thác, s d ng vùng tr i, các ch bay, b o m an toàn bay; c) Qu n lý, giám sát ho t ng quay phim, ch p nh t trên không theo quy nh pháp lu t v an ninh, qu c phòng. i u 22. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo m c vi ph m b x lý theo pháp lu t. i u 23. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Ngh nh s 111/H BT ngày 02 tháng 7 năm 1988 c a H i ng B trư ng v nh ng quy nh i v i phương ti n bay nư c ngoài bay n, bay i, bay trong và bay qua vùng tr i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và hu b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này.
  9. i u 24. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản