Nghị định số 32/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
69
lượt xem
2
download

Nghị định số 32/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 32/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2005/N -CP Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 32/2005/N -CP NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2005 V QUY CH C A KH U BIÊN GI I T LI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Biên gi i qu c gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh v Quy ch c a khNu biên gi i t li n; quy nh các ho t ng xu t c nh, nh p c nh, quá c nh, xu t khNu, nh p khNu (vi t t t là xu t, nh p) qua c a khNu biên gi i t li n c a ngư i, phương ti n, hàng hoá và các ho t ng khác khu v c c a khNu nh m qu n lý, b o v ch quy n, an ninh biên gi i qu c gia. i u 2. C a khNu biên gi i t li n (sau ây g i chung là c a khNu biên gi i) bao g m: c a khNu qu c t , c a khNu chính và c a khNu ph , ư c m trên các tuy n ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a trong khu v c biên gi i theo Hi p nh v Quy ch biên gi i ã ư c ký k t gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i Chính ph nư c láng gi ng th c hi n vi c xu t, nh p và qua l i biên gi i qu c gia. i u 3. 1. C a khNu qu c t ư c m cho ngư i, phương ti n, hàng hoá c a Vi t Nam, nư c láng gi ng và nư c th ba xu t, nh p qua biên gi i qu c gia. 2. C a khNu chính ư c m cho ngư i, phương ti n, hàng hoá c a Vi t Nam và nư c láng gi ng xu t, nh p qua biên gi i qu c gia. 3. C a khNu ph ư c m cho ngư i, phương ti n, hàng hoá Vi t Nam và nư c láng gi ng khu v c biên gi i, vùng biên gi i qua l i biên gi i qu c gia.
  2. 4. Vi c nâng c p c a khNu, xác nh các tuy n ư ng b , ư ng s t, ư ng thu n i a dùng cho quá c nh do Chính ph quy t nh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 4. 1. Ph m vi c th c a khu v c c a khNu qu c t , c a khNu chính do U ban nhân dân c p t nh xác nh sau khi ã th ng nh t v i B Qu c phòng, B Công an, các B , ngành h u quan và báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Ph m vi c th khu v c c a khNu ph do B Ch huy B i Biên phòng t nh xác nh sau khi ã th ng nh t v i Công an t nh, các ngành h u quan và xin ý ki n U ban nhân dân c p huy n có c a khNu v quy ho ch, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh có c a khNu quy t nh. 3. Khu v c c a khNu ư c c m bi n báo "Khu v c c a khNu". Bi n báo làm theo m u th ng nh t c a B Qu c phòng và c m nơi d nh n bi t. 4. Khu v c ki m soát ư c thi t l p t i c a khNu các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n vi c ki m tra, ki m soát, làm các th t c xu t, nh p theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. M i ho t ng c a cơ quan, t ch c, cá nhân, phương ti n Vi t Nam và nư c ngoài khu v c c a khNu ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p; trong trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. Chương 2: QUY NNH V XU T, NH P I V I NGƯ I, PHƯƠNG TI N, HÀNG HOÁ i u 6. 1. Công dân Vi t Nam mang h chi u ho c gi y thông hành h p l ư c xu t c nh, nh p c nh qua các c a khNu biên gi i Vi t Nam. 2. Công dân Vi t Nam cư trú khu v c biên gi i khi sang khu v c biên gi i nư c láng gi ng ph i có gi y thông hành ho c gi y ch ng minh biên gi i, gi y ch ng nh n do U ban nhân dân ho c công an xã, phư ng, th tr n c p. i u 7. 1. Ngư i nư c ngoài nh p c nh, xu t c nh Vi t Nam ph i có h chi u h p l ho c gi y t có giá tr thay h chi u (g i chung là h chi u) và ph i có th th c do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p, tr trư ng h p ư c mi n th th c.
  3. 2. Ngư i cư trú trong khu v c biên gi i nư c láng gi ng khi sang khu v c biên gi i Vi t Nam ph i có gi y thông hành ho c gi y ch ng minh biên gi i theo quy nh c a Hi p nh v Quy ch biên gi i ký k t gi a Vi t Nam và nư c láng gi ng h u quan. i u 8. 1. Phương ti n Vi t Nam và nư c ngoài khi xu t c nh, nh p c nh qua c a khNu biên gi i ph i có các lo i gi y t sau: a) Gi y ăng ký phương ti n; b) Gi y phép liên v n; c) Gi y phép v n chuy n hành khách, hàng hoá (n u có); d) Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 2. Ngư i i u khi n phương ti n, hành khách i trên phương ti n và hàng hoá ph i có gi y t sau ây: a) Gi y t quy nh t i i u 6, i u 7, i u 9 c a Ngh nh này; b) Gi y phép i u khi n phương ti n ( i v i ngư i i u khi n phương ti n). i u 9. Hàng hoá xu t khNu, nh p khNu, quá c nh và phương ti n v n t i xu t c nh, nh p c nh, quá c nh qua c a khNu biên gi i ph i có y gi y t h p pháp, th c hi n các nguyên t c, th t c theo quy nh c a pháp lu t h i quan, các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan và i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. i u 10. Th t c qua l i biên gi i qu c gia t i c a khNu ph ư c ti n hành t i tr m ki m soát biên phòng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: QU N LÝ CÁC HO T NG KHU V C C A KH U i u 11. Khu v c c a khNu bao g m: 1. Khu v c quá c nh ( i v i c a khNu qu c t ). 2. Khu v c ki m tra, ki m soát i v i phương ti n, hàng hoá khi xu t, nh p qua biên gi i. 3. Khu v c nhà ch làm th t c. 4. Khu v c làm th t c xu t, nh p c a các cơ quan ch c năng. 5. Tr s làm vi c c a cơ quan ch c năng và cơ quan liên quan.
  4. 6. Khu v c kho, bãi t p k t hàng ch xu t khNu, nh p khNu. 7. Khu v c dành cho c a hàng kinh doanh mi n thu . 8. Khu v c dành cho các ho t ng d ch v , thương m i. 9. Khu v c bãi xe, b n u. 10. Khu v c c m; khu v c khác (n u có). i u 12. 1. Nh ng ngư i ư c t m trú t i khu v c c a khNu. a) Cán b , chi n sĩ, nhân viên c a các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành và cơ quan liên quan có tr s ho c văn phòng làm vi c t i khu v c c a khNu; b) Nhân viên các cơ quan, t ch c, cá nhân ho t ng d ch v , thương m i t i khu v c c a khNu. 2. i v i nh ng trư ng h p ph i lưu l i trong khu v c c a khNu biên gi i vì lý do chưa hoàn thành th t c xu t c nh i v i ngư i, phương ti n; xu t khNu i v i hàng hoá ho c phương ti n b hư h ng thì ph i ăng ký t m trú theo quy nh và ch u s ki m tra, ki m soát c a n Biên phòng c a khNu. i u 13. 1. i v i các ho t ng d ch v , thương m i c a nhân viên cơ quan, t ch c, cá nhân t i khu v c c a khNu ph i có gi y phép do U ban nhân dân ho c cơ quan qu n lý chuyên ngành c p theo thNm quy n. 2. Ngư i, phương ti n, hàng hoá th c hi n vi c xu t, nh p qua c a khNu biên gi i ph i có y gi y t h p pháp và ch u s ki m tra, ki m soát c a các cơ quan có thNm quy n t i c a khNu theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. T i khu v c c a khNu, m i ho t ng c a ngư i, phương ti n ph i ch p hành các quy nh c a Chính ph v Quy ch khu v c biên gi i, quy nh c a Ngh nh này và ch u s hư ng d n, ki m tra, ki m soát c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Nghiêm c m các ho t ng sau ây khu v c c a khNu 1. Các hành vi làm thay i d u hi u, hư ng i c a ư ng biên gi i qu c gia; làm thay i dòng ch y t nhiên c a sông, su i biên gi i; gây hư h i m c qu c gi i và các công trình thi t b khác, các lo i bi n báo khu v c c a khNu, vành ai biên gi i, vùng c m. 2. S d ng h chi u, gi y t gi ; t ch c, d n ư ng, chuyên ch ngư i xu t c nh, nh p c nh trái phép.
  5. 3. Kích ng ho c có hành vi phá ho i an ninh, gây m t tr t t công c ng, không ch p hành ho c ngăn c n vi c ki m tra, ki m soát c a l c lư ng qu n lý chuyên ngành; s d ng, buôn bán, v n chuy n, tuyên truy n tài li u, sách báo, văn hoá phNm c h i. 4. Buôn l u, v n chuy n ho c s d ng trái phép hàng hoá, ti n t , các lo i vũ khí, ch t n , ch t cháy, ch t c h i, ch t phóng x , ma tuý và các lo i hàng hoá khác mà Nhà nư c c m xu t khNu, nh p khNu. 5. Buôn bán ph n , tr em. 6. Dùng phương ti n ưa, ón ngư i, chuyên ch , x p, d hàng hoá không úng nơi quy nh, i vào khu v c c m. 7. Ngư i, phương ti n ra, vào khu v c c a khNu không gi y t và chưa hoàn thành các th t c theo quy nh. 8. V t b các lo i ch t th i làm m t v sinh, gây ô nhi m môi trư ng. 9. Các ho t ng khác trái v i quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 4: TRÁCH NHI M QU N LÝ CÁC HO T NG XU T, NH P QUA C A KH U BIÊN GI I i u 16. 1. Chính ph th ng nh t qu n lý các ho t ng xu t, nh p qua c a khNu biên gi i trong ph m vi c nư c. 2. Các B , ngành ch c năng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o, hư ng d n các l c lư ng, cơ quan chuyên ngành thu c quy n t i c a khNu biên gi i th c hi n vi c ki m tra, ki m soát, làm các th t c xu t, nh p theo quy nh c a pháp lu t. 3. U ban nhân dân c p t nh có c a khNu biên gi i th ng nh t v i các B , ngành ch c năng quy ho ch, xây d ng c a khNu, m b o cho các ho t ng xu t, nh p và ki m tra, ki m soát t i khu v c c a khNu. i u 17. Trong trư ng h p vì lý do qu c phòng, an ninh, lý do c bi t khác ho c theo ngh c a nư c h u quan, quy n quy t nh h n ch ho c t m d ng các ho t ng và qua l i biên gi i ư c quy nh như sau: 1. Th tư ng Chính ph quy t nh vi c h n ch ho c t m d ng các ho t ng t i các c a khNu qu c t theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng; i v i các trư ng h p khác th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c h n ch ho c t m d ng các ho t ng qua l i biên gi i t i các c a khNu ph theo ngh c a Ch huy trư ng B i Biên phòng t nh.
  6. 3. Ch huy trư ng B i Biên phòng t nh: Quy t nh h n ch ho c t m d ng các ho t ng t i c a khNu chính (tr c a khNu qu c t ) không quá 06 gi . Quy t nh h n ch ho c t m d ng các ho t ng t i c a khNu ph ho c ư ng qua l i t m th i không quá 12 gi . 4. n trư ng n Biên phòng ư c quy n quy t nh h n ch ho c t m d ng các ho t ng t i c a khNu ph ho c ư ng qua l i t m th i không quá 06 gi . i u 18. 1. T i khu v c c a khNu qu c t , c a khNu chính tr m ki m soát ư c xây d ng theo quy ho ch th ng nh t, m b o cho các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ho t ng theo dây chuy n ki m soát: C a xu t: H i quan - Ki m d ch (y t , ng v t, th c v t) - Biên phòng; C a nh p: Biên phòng - Ki m d ch (y t , ng v t, th c v t) - H i quan; 2. T i c a khNu ph , tr m ki m soát ư c xây d ng theo quy ho ch th ng nh t c a U ban nhân dân t nh. 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành ho t ng t i c a khNu ư c b trí nơi làm vi c trong tr m ki m soát phù h p v i ch c năng, nhi m v c a t ng l c lư ng. i u 19. 1. Các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n do pháp lu t quy nh và có trách nhi m ph i h p, hi p ng trong th c hi n nhi m v và gi i quy t các v n phát sinh t i c a khNu. 2. Cán b , chi n sĩ, nhân viên các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu biên gi i, trong khi làm nhi m v ph i m c trang ph c ngành, eo bi n, phù hi u ki m soát theo quy nh. i u 20. n trư ng n Biên phòng c a khNu ch trì, ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành t i c a khNu và chính quy n a phương gi i quy t nh ng v n liên quan n ho t ng qu n lý, b o v ch quy n, an ninh biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c c a khNu. Chương 5: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 21. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Ngh nh này thì ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  7. i u 22. M i hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân i v i quy nh c a Ngh nh này u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 23. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 24. 1. Hàng năm B Qu c phòng ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư l p d toán ngân sách th c hi n Ngh nh này. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. i u 25. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản