Nghị định số 34/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
156
lượt xem
15
download

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 34/2000/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 34/2000/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 34/2000/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 34/2000/N -CP NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2000 V QUY CH KHU V C BIÊN GI I T LI N NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; tăng cư ng qu n lý, b o v ch quy n, an ninh, tr t tư, an toàn xã h i khu v c biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh khu v c biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; quy nh các ho t ng c a ngư i, phương ti n khu v c biên gi i bao g m: cư trú, i l i, s n xu t, kinh doanh, u tư, thăm dò, khai thác tài nguyên và các ho t ng khác; quy nh trách nhi m, quy n h n c a các c p chính quy n, các l c lư ng, các ngành trong qu n lý, b o v biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. 1. Khu v c biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (sau ây g i t t là khu v c biên gi i) bao g m các xã, phư ng, th tr n có a gi i hành chính ti p giáp v i ư ng biên gi i qu c gia trên t li n. M i ho t ng trong khu v c biên gi i ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có quy nh khác v i Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t v biên gi i qu c gia thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t .
  2. 2. Trong khu v c biên gi i có vành ai biên gi i, nh ng nơi có yêu c u c n thi t b o m cho nhi m v qu c phòng, an ninh và kinh t thì xác l p vùng c m. a) Vành ai biên gi i là ph n lãnh th n m ti p giáp v i ư ng biên gi i qu c gia có chi u sâu tính t ư ng biên gi i tr vào nơi h p nh t là 100 m, nơi r ng nh t không quá 1.000 m, tr trư ng h p c bi t do Th tư ng Chính ph quy nh. b) Vùng c m là ph n lãnh th n m trong khu v c biên gi i ư c áp d ng m t s bi n pháp hành chính h n ch vi c cư trú, i l i, ho t ng c a công dân. c) Khu v c biên gi i, vành ai biên gi i, vùng c m ph i có bi n báo; bi n báo theo m u th ng nh t và c m nơi c n thi t, d nh n bi t. 3. Ph m vi c th c a vành ai biên gi i, vùng c m do y ban nhân dân t nh biên gi i xác nh sau khi ã th ng nh t v i B Qu c phòng, B Công an, các ngành h u quan và báo cáo Chính ph . i u 3. B o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t , an toàn xã h i khu v c biên gi i là trách nhi m, nghĩa v c a các cơ quan, t ch c, ơn v l c lư ng vũ trang, chính quy n a phương và m i công dân. Chương 2: QUY NNH V CƯ TRÚ, I L I, HO T NG TRONG KHU V C BIÊN GI I i u 4. 1. Nh ng ngư i ư c cư trú khu v c biên gi i: a) Công dân Vi t Nam có h khNu thư ng trú khu v c biên gi i. b) Ngư i có gi y phép c a cơ quan Công an t nh biên gi i cho cư trú khu v c biên gi i. c) Ngư i thu c cơ quan, t ch c, ơn v l c lư ng vũ trang có tr s làm vi c thư ng xuyên khu v c biên gi i. 2. Nh ng ngư i không ư c cư trú khu v c biên gi i: a) Ngư i không thu c di n quy nh t i kho n 1 c a i u này. b) Ngư i ang thi hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n c m cư trú khu v c biên gi i. c) Ngư i nư c ngoài (tr trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t có quy nh khác).
  3. i u 5. Công dân có h khNu thư ng trú khu v c biên gi i ư c c p gi y ch ng minh nhân dân biên gi i theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. 1. Công dân Vi t Nam khi vào khu v c biên gi i ph i có gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t do công an xã, phư ng th tr n nơi cư trú c p. 2. Cán b , chi n sĩ l c lư ng vũ trang, cán b , công ch c c a cơ quan, t ch c khi vào khu v c biên gi i v vi c riêng ph i có gi y ch ng minh nhân dân ho c ch ng minh c a quân i, công an. Trư ng h p vào khu v c biên gi i công tác ph i có gi y gi i thi u c a cơ quan, ơn v tr c ti p qu n lý. 3. Nh ng ngư i sau ây không ư c vào khu v c biên gi i: a) Ngư i không có gi y t theo quy nh t i các kho n 1, 2 i u này. b) Ngư i ang b kh i t hình s , ngư i ang b Toà án tuyên ph t qu n ch a phương (tr nh ng ngư i ang có h khNu thư ng trú khu v c biên gi i). i u 7. 1. Ngư i nư c ngoài ang công tác t i các cơ quan Trung ương vào khu v c biên gi i ph i có gi y phép do B Công an c p; n u ngư i nư c ngoài ang t m trú t i a phương vào khu v c biên gi i ph i có gi y phép do công an c p t nh nơi t m trú c p. Các cơ quan, t ch c c a Vi t Nam khi ưa ngư i nư c ngoài vào khu v c biên gi i ph i có gi y t theo quy nh c a Ngh nh này và c cán b i cùng hư ng d n và thông báo cho công an, B i biên phòng t nh nơi n. Ngư i nư c ngoài khi vào vành ai biên gi i ph i có gi y phép theo quy nh t i kho n 1 i u này và ph i tr c ti p trình báo cho n biên phòng ho c chính quy n s t i thông báo cho n biên phòng. 2. Trư ng h p ngư i nư c ngoài i trong t ch c c a oàn c p cao vào khu v c biên gi i thì cơ quan, t ch c c a Vi t Nam (cơ quan m i và làm vi c v i oàn) c cán b i cùng oàn hư ng d n và có trách nhi m thông báo cho cơ quan công an và B i biên phòng c p t nh nơi n bi t. 3. Vi c i l i, ho t ng, t m trú trong khu v c biên gi i Vi t Nam c a nh ng ngư i trong khu v c biên gi i nư c ti p giáp th c hi n theo Hi p nh v Quy ch biên gi i gi a hai nư c. i u 8.
  4. 1. Vành ai biên gi i ư c thi t l p qu n lý, ki m soát các ho t ng c a ngư i, phương ti n; duy trì tr t t , an ninh và phòng ng a các hành vi vi ph m pháp lu t. Vi c cư trú, i l i, ho t ng, s n xu t, kinh doanh, d ch v và các ho t ng khác c a nhân dân trong vành ai biên gi i ph i có quy ho ch, qu n lý ch t ch nh m ch ng phòng ng a, ngăn ch n các ho t ng vi ph m ch quy n, an ninh biên gi i và an toàn c a các nư c láng gi ng. 2. Nh ng ngư i thu c i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 4 c a Ngh nh này m i ư c cư trú, i l i, ho t ng trong vành ai biên gi i; nh ng ngư i khác khi vào vành ai biên gi i ph i có gi y t theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này và tr c ti p trình báo n biên phòng ho c U ban nhân dân s t i thông báo cho n biên phòng. 3. Ngư i n trình báo v i n biên phòng ho c U ban nhân dân s t i ph i nói rõ m c ích, n i dung, th i gian, danh sách ngư i, phương ti n, ph m vi ho t ng vành ai biên gi i. i u 9. 1. Vùng c m ư c qu n lý, b o v theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và n i quy c a t ng vùng c m ó. 2. Khi xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t xã h i trong khu v c biên gi i có liên quan n vùng c m ph i th ng nh t v i các ngành ch qu n qu n lý vùng c m ó. Nh ng trư ng h p ph i di d i dân ra kh i vùng c m th c hi n ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Ho t ng c a ngư i, phương ti n Vi t Nam và nư c ngoài khu du l ch, d ch v , thương m i, khu kinh t c a khNu và các khu kinh t khác ư c m ra có liên quan n khu v c biên gi i th c hi n theo Quy ch c a Chính ph i v i khu v c ó. N u vào vành ai biên gi i ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này. i u 11. 1. Ngư i, phương ti n c a Vi t Nam và nư c ngoài i u ki n vào khu v c biên gi i, vành ai biên gi i n u qua êm ph i n cơ quan công an c p xã, phư ng, th tr n ho c n công an s t i ăng ký qu n lý t m trú theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký và qu n lý h khNu. 2. Ngư i, phương ti n c a Vi t Nam và nư c ngoài khi ho t ng trong khu v c biên gi i ph i tuân theo quy nh c a Ngh nh này và i u ư c qu c t v biên gi i mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t. 3. Các phương ti n vào khu v c biên gi i thì ch phương ti n ph i ăng ký t i tr m ki m soát biên phòng v s lư ng ngư i i trên phương ti n, th i gian, ph m vi, n i
  5. dung ho t ng; khi phương ti n không ho t ng ph i neo, t i b n, bãi quy nh và ph i ch p hành n i quy c a b n, bãi. 4. Trong th i gian khu v c biên gi i m i ho t ng c a ngư i, phương ti n ph i ch u s hư ng d n, ki m tra, ki m soát c a B i biên phòng, công an, chính quy n a phương (tr ơn v quân i, công an vào khu v c biên gi i làm nhi m v theo l nh do c p có thNm quy n c a B Qu c phòng ho c B Công an). i u 12. Ngư i, phương ti n c a Vi t Nam và nư c ngoài xu t c nh, nh p c nh qua c a khNu biên gi i th c hi n theo quy nh c a i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t và pháp lu t hi n hành c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 13. Trong khu v c biên gi i, các cơ quan ch c năng ph i h p v i B i biên phòng tham mưu cho y ban nhân dân t nh v : 1. B trí quy ho ch dân cư, i m h p ch biên gi i, b n, bãi neo, u c a các lo i phương ti n trên t li n, sông su i biên gi i. 2. Khu du l ch, khu kinh t , khu v c s n xu t, khai thác và b o v lâm s n, khoáng s n, ánh b t h i s n và các ho t ng khác có liên quan n ư ng biên gi i qu c gia. 3. Xây d ng các công trình kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh và các lĩnh v c khác có liên quan n ư ng biên gi i qu c gia. i u 14. Khi xây d ng các d án giao thông, th y l i, th y i n, xí nghi p, nông, lâm trư ng, trang tr i, khu kinh t liên doanh liên k t v i nư c ngoài và các d án xây d ng khác trong khu v c biên gi i, cơ quan ch qu n ph i th ng nh t v i chính quy n a phương và l y ý ki n tham gia c a các ngành liên quan, B i biên phòng trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. Cơ quan ch qu n khi th c hi n d án ph i tuân theo Hi p nh v Quy ch biên gi i và quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 15. Vi c quay phim, ch p nh, ghi hình, v c nh v t trong khu v c biên gi i không ư c ti n hành nh ng nơi có bi n c m các ho t ng nói trên. Chương 3: QU N LÝ, B O V KHU V C BIÊN GI I i u 16. 1. Chính ph th ng nh t ch o các ho t ng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia và duy trì an ninh, tr t t an toàn xã h i khu v c biên gi i. 2. Các B và cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p ch o và hư ng d n th c hi n nh ng v n thu c ch c năng liên quan n ho t ng qu n lý, b o v khu v c biên gi i theo quy nh c a pháp lu t.
  6. 3. B Qu c phòng ch o các l c lư ng thu c quy n mà nòng c t là B i biên phòng ch trì ph i h p v i các l c lư ng t ch c th c hi n các quy nh c a Ngh nh này. 4. Chính quy n a phương các c p có trách nhi m: a) Ch o các l c lư ng, các ban, ngành a phương ph i h p trong ho t ng qu n lý, b o v biên gi i, duy trì an ninh, tr t t khu v c biên gi i thu c a phương qu n lý. b) T ch c huy ng các l c lư ng, qu n chúng nhân dân tham gia ch ng các ho t ng xâm ph m ch quy n qu c gia, ch ng buôn l u, vư t biên gi i trái phép, xâm canh, xâm cư. c) Qu n lý dân cư trên a bàn biên gi i và các ho t ng khác theo thNm quy n. d) Xây d ng cơ s h t ng phát tri n kinh t - xã h i, nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a nhân dân khu v c biên gi i. ) T ch c tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t nâng cao ý th c pháp lu t v biên gi i, lãnh th và trách nhi m c a qu n chúng nhân dân tham gia qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. i u 17. M i công dân có trách nhi m và nghĩa v b o v biên gi i qu c gia trên t li n theo quy nh c a pháp lu t. Khi phát hi n các hành vi xâm ph m biên gi i qu c gia ho c có nguy cơ làm nh hư ng n ư ng biên gi i ph i báo ngay cho n biên phòng ho c y ban nhân dân s t i, cơ quan nhà nư c nơi g n nh t thông báo cho n biên phòng k p th i x lý. i u 18. B i biên phòng ti n hành các bi n pháp nghi p v , b trí l c lư ng, phương ti n qu n lý, b o v ch quy n biên gi i qu c gia, duy trì an ninh, tr t t khu v c biên gi i. nh ng nơi c n thi t t ch c các tr m ki m soát c nh ki m tra vi c ra, vào vành ai biên gi i; khi c n thi t B i biên phòng căn c vào ch c năng, nhi m v ư c t ch c các i tu n tra, ki m soát lưu ng ki m soát vi c ra vào khu v c biên gi i. i u 19. 1. Các ơn v vũ trang, cơ quan chuyên ngành khu v c biên gi i khi th c hi n nhi m v ph i ch p hành các quy nh c a pháp lu t và các quy nh t i Ngh nh này; có trách nhi m ph i h p v i B i biên phòng qu n lý, b o v biên gi i qu c gia. 2. B i biên phòng ch trì ph i h p v i các cơ quan, ơn v duy trì th c hi n Ngh nh này và làm tham mưu cho B Qu c phòng và chính quy n a phương th c hi n nhi m v qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, duy trì an ninh, tr t t khu v c biên gi i. i u 20. Trên các tr c ư ng giao thông ( ư ng b , ư ng s t, ư ng sông) t n i a ra, vào khu v c biên gi i, y ban nhân dân t nh biên gi i căn c vào tình hình c
  7. th báo cáo Th tư ng Chính ph thành l p các tr m ki m soát liên h p c nh ho c lưu ng g m các l c lư ng B i biên phòng, công an, h i quan, qu n lý th trư ng, thu v ki m tra, ki m soát i v i ngư i, phương ti n và hàng hóa ra vào khu v c biên gi i. i u 21. Nghiêm c m các ho t ng sau ây khu v c biên gi i: 1. Làm hư h ng, xê d ch c t m c biên gi i, d u hi u ư ng biên gi i, bi n báo khu v c biên gi i, vành ai biên gi i, vùng c m. 2. Làm thay i dòng ch y sông, su i biên gi i. 3. Xâm canh, xâm cư qua biên gi i. 4. B n súng qua biên gi i, gây n , t nương r y trong vành ai biên gi i. 5. Vư t biên gi i qu c gia trái phép, ch a ch p, ch ư ng, chuyên ch , che d u b n buôn l u vư t biên gi i trái phép. 6. Khai thác trái phép lâm th s n và các tài nguyên khác. 7. Buôn l u, v n chuy n trái phép vũ khí, ch t cháy, ch t n , ch t c h i, ma túy, văn hóa phNm c h i và hàng hóa c m nh p khNu, xu t khNu qua biên gi i. 8. Săn b n thú r ng qúy hi m, ánh b t cá b ng v t li u n , kích i n, ch t c và các ho t ng gây h i khác trên sông, su i biên gi i. 9. Th i b các ch t c h i gây ô nhi m môi trư ng h sinh thái. 10. Có hành vi khác làm m t tr t t , tr an khu v c biên gi i. Chương 4: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 22. T p th và cá nhân có thành tích trong qu n lý, b o v biên gi i qu c gia ư c khen thư ng; n u vì nghĩa v tham gia qu n lý, b o v biên gi i mà thi t h i n tài s n ho c b thương t t hay hy sinh thì ư c hư ng các ch , chính sách theo quy nh c a Nhà nư c. i u 23. 1. Cơ quan, t ch c vi ph m Ngh nh này thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào vi ph m Ngh nh này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5:
  8. I U KHO N THI HÀNH i u 24. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành và thay th các văn b n sau: Ngh nh s 427/H BT ngày 12 tháng 12 năm 1990 c a H i ng B trư ng ban hành Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào; Ngh nh s 42/H BT ngày 29 tháng 01 năm 1992 c a H i ng B trư ng v Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Campuchia; Ngh nh s 99/H BT ngày 27 tháng 3 năm 1992 c a H i ng B trư ng ban hành Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Trung Qu c; Ngh nh s 289/H BT ngày 10 tháng 8 năm 1992 c a H i ng B trư ng s a i m t s i u trong Quy ch khu v c biên gi i Vi t Nam - Lào, Vi t Nam - Cămpuchia, Vi t Nam - Trung Qu c; 2. Các quy nh khác trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 25. Hàng năm B Qu c phòng ph i h p v i B Tài chính l p d toán ngân sách th c hi n công tác qu n lý, b o v biên gi i qu c gia, gi gìn an ninh, tr t t an toàn xã h i khu v c biên gi i t li n nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, trình Chính ph quy t nh. i u 26. B Qu c phòng ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh này. i u 27. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản