Nghị định số 35/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
4
download

Nghị định số 35/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 35/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 35/2009/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 4 năm 2009 NGHN NNH V T CH C VÀ HO T NG C A THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, ch c năng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng là cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh v c, ư c t ch c theo quy nh t i kho n 1 i u 6 Ngh nh này; th c hi n ch c năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành v t ai, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, a ch t, môi trư ng, khí tư ng, thu văn, o c, b n , qu n lý t ng h p và th ng nh t v bi n và h i o (sau ây g i chung là tài nguyên và môi trư ng) theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. i tư ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng 1. Cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a cơ quan qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng. 2. Cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng liên quan n lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng t i Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. M i quan h c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng 1. Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng (sau ây g i chung là Thanh tra B ) ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c và nghi p v c a Thanh tra Chính ph . 2. Thanh tra T ng c c Qu n lý t ai, Thanh tra T ng c c Môi trư ng (sau ây g i chung là Thanh tra T ng c c) ch u s ch o tr c ti p c a T ng c c trư ng T ng c c Qu n lý t ai, T ng c c trư ng T ng c c Môi trư ng, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c và nghi p v c a Thanh tra B .
  2. 3. Thanh tra C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam (sau ây g i chung là Thanh tra C c) ch u s ch o tr c ti p c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c và nghi p v c a Thanh tra B . 4. Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng (sau ây g i chung là Thanh tra S ) ch u s ch o tr c ti p c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng; ch u s hư ng d n v công tác, nghi p v thanh tra hành chính c a Thanh tra t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và v công tác, nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra B . 5. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan khác trong vi c th c hi n quy n thanh tra và phòng ng a, phát hi n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. i u 4. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan trong ho t ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng Cơ quan công an, cơ quan thanh tra chuyên ngành và các cơ quan, t ch c liên quan khác trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng trong vi c phòng ng a, phát hi n và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng. i u 5. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c trong ho t ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng 1. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m xây d ng t ch c, ch o ho t ng c a Thanh tra B ; trang b cơ s v t ch t, k thu t, trang ph c và các i u ki n khác ph c v ho t ng thanh tra; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Thanh tra B theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ng c c trư ng, C c trư ng có trách nhi m xây d ng t ch c, ch o ho t ng c a Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c; trang b cơ s v t ch t, k thu t, trang ph c và các i u ki n khác ph c v ho t ng thanh tra; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) có trách nhi m xây d ng t ch c, trang b cơ s v t ch t, k thu t, trang ph c cho Thanh tra S . 4. Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch o và b o m i u ki n ho t ng cho Thanh tra S ; x lý k p th i các k t lu n, ki n ngh c a Thanh tra S theo quy nh c a pháp lu t. Chương II T CH C C A THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 6. T ch c c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng 1. T ch c c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng bao g m: a) Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng; b) Thanh tra T ng c c Qu n lý t ai, Thanh tra T ng c c Môi trư ng và Thanh tra C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam thu c B Tài nguyên và Môi trư ng; c) Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Thanh tra B , Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c và Thanh tra S có con d u riêng.
  3. i u 7. Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Thanh tra B là cơ quan c a B Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành v tài nguyên và môi trư ng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. Thanh tra B có các phòng tr c thu c do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh thành l p. 2. Thanh tra B có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên. Chánh Thanh tra do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra; các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh c th v nhi m v , quy n h n, t ch c, biên ch c a Thanh tra B . i u 8. Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c 1. Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c là cơ quan thu c T ng c c, C c, th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành v tài nguyên và môi trư ng trong ph m vi qu n lý c a T ng c c, C c. Thanh tra T ng c c có các phòng tr c thu c do T ng c c trư ng quy t nh thành l p. 2. Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên. Chánh Thanh tra T ng c c, Chánh Thanh tra C c do T ng c c trư ng, C c trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t ý ki n v i Thanh tra B . Các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ng c c trư ng, C c trư ng quy nh c th v nhi m v , quy n h n, t ch c, biên ch c a Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c. i u 9. Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Thanh tra S là cơ quan tr c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong ph m vi qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng c a y ban nhân dân c p t nh. 2. Thanh tra S có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên. Chánh Thanh tra S do Giám c S b nhi m, mi n nhi m, cách ch c sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra t nh; các Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên ư c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. Chương III NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG M c 1. NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 10. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng
  4. 1. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy nh t i Lu t Thanh tra. 2. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 3. Ch trì ho c tham gia xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 4. Ki n ngh c p có thNm quy n s a i, b sung ho c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng; ki n ngh c p có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t c a t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi vi ph m gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân; ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng văn b n trái v i quy nh c a pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng; ki n ngh x lý cán b , công ch c có vi ph m trong thi hành công v ã ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 5. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra B . 6. Giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c ti p công dân, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 8. Hư ng d n nghi p v thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trư ng cho Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c và Thanh tra S ; hư ng d n, ki m tra các ơn v thu c B th c hi n quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra. 9. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 10. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng giao. i u 11. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó; ki n ngh B trư ng x lý vi c ch ng chéo, trùng l p v chương trình, k ho ch, n i dung thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 3. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng ban hành quy t nh thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Trình B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c thành l p oàn thanh tra, c Thanh tra viên, trưng t p C ng tác viên Thanh tra th c hi n thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng t m ình ch vi c thi hành quy t nh c a t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B Tài nguyên và Môi trư ng khi có căn c cho r ng quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây nh hư ng n ho t ng thanh tra. 6. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính.
  5. 7. Ki n ngh B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i ng u cơ quan có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a B trư ng; ph i h p v i Th trư ng cơ quan, t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c ó. 8. Ki n ngh B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p nh n thì báo cáo T ng Thanh tra. 9. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 2. NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA T NG C C, THANH TRA C C i u 12. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c 1. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trư ng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a T ng c c, C c. 2. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 3. Ch trì ho c tham gia xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t theo phân công c a T ng c c trư ng, C c trư ng; ki n ngh c p có thNm quy n s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t phù h p v i yêu c u qu n lý nhà nư c v tài nguyên và môi trư ng. 4. Ki n ngh c p có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t c a t ch c, cá nhân khi có căn c xác nh hành vi vi ph m gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân; ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng văn b n trái v i quy nh c a pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng; ki n ngh x lý cán b , công ch c có vi ph m trong thi hành công v ã ư c phát hi n qua công tác thanh tra. 5. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra T ng c c, Thanh tra C c. 6. Ti p công dân và gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trong lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a T ng c c, C c theo s phân công c a B trư ng. 7. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 8. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c lĩnh v c qu n lý c a T ng c c, C c. 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, T ng c c trư ng, C c trư ng giao. i u 13. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra T ng c c, Chánh Thanh tra C c 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý c a T ng c c, C c. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ã ư c B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t. 3. Trình T ng c c trư ng, C c trư ng ban hành quy t nh thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Trình T ng c c trư ng, C c trư ng quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c thành l p oàn thanh tra, c Thanh tra viên, trưng t p C ng tác viên Thanh tra th c hi n thanh tra theo quy nh c a pháp lu t.
  6. 5. Ki n ngh T ng c c trư ng, C c trư ng t m ình ch vi c thi hành quy t nh c a t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a T ng c c, C c khi có căn c cho r ng quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây nh hư ng n ho t ng thanh tra. 6. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 7. Ki n ngh T ng c c trư ng, C c trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a T ng c c trư ng, C c trư ng; ph i h p v i Th trư ng cơ quan, t ch c trong vi c xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c ó. 8. Ki n ngh T ng c c trư ng, C c trư ng gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p nh n thì báo cáo Chánh Thanh tra B . 9. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 3. NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA S TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 14. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành v tài nguyên và môi trư ng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a y ban nhân dân c p t nh. 2. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 3. Thanh tra v vi c khác do Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng giao. 4. Th c hi n nhi m v gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 5. Th c hi n nhi m v phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t. 6. Hư ng d n, ki m tra các ơn v tr c thu c S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác thanh tra; hư ng d n v nghi p v thanh tra cho Thanh tra viên. 7. T ng h p, báo cáo k t qu v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S Tài nguyên và Môi trư ng v i các cơ quan qu n lý theo quy nh. 8. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý c a S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó. 3. Trình Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng ban hành quy t nh thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t. 4. Trình Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng quy t nh ho c quy t nh theo thNm quy n vi c thành l p oàn thanh tra, c Thanh tra viên, trưng t p C ng tác viên Thanh tra th c hi n vi c thanh tra theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ki n ngh Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t m ình ch vi c thi hành quy t nh c a Th trư ng ơn v thu c quy n qu n lý c a S Tài nguyên và Môi trư ng khi có căn c cho r ng quy t nh ó trái pháp lu t ho c gây nh hư ng n ho t ng thanh tra; ki n ngh Giám c S Tài nguyên và
  7. Môi trư ng xem xét trách nhi m, x lý ngư i có hành vi vi ph m thu c quy n qu n lý c a S Tài nguyên và Môi trư ng. 6. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. 7. Ki n ngh Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra; trư ng h p ki n ngh ó không ư c ch p nh n thì báo cáo Chánh Thanh tra t nh, ng th i báo cáo Chánh Thanh tra B Tài nguyên và Môi trư ng. 8. Th c hi n nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. M c 4. THANH TRA VIÊN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG, C NG TÁC VIÊN THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 16. Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trư ng 1. Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trư ng là công ch c nhà nư c ư c b nhi m vào ng ch thanh tra viên theo quy nh c a pháp lu t th c hi n nhi m v thanh tra và các nhi m v khác c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng theo s phân công c a Chánh Thanh tra. 2. Thanh tra viên ư c tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m, c p th thanh tra viên và hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngoài nh ng quy nh chung v i u ki n, tiêu chuNn c a Thanh tra viên theo quy nh c a Lu t Thanh tra, Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra, Thanh tra viên ph i áp ng các i u ki n, tiêu chuNn khác phù h p v i ngành, lĩnh v c do B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh. 4. Khi th c hi n công tác thanh tra, Thanh tra viên Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh c a Lu t Thanh tra và các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. C ng tác viên Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng 1. C ng tác viên thanh tra là ngư i ư c trưng t p làm nhi m v thanh tra theo yêu c u c a Chánh Thanh tra các c p ho c Th trư ng cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n nhi m v thanh tra. 2. C ng tác viên thanh tra ph i có phNm ch t chính tr t t; có ý th c trách nhi m, trung th c, khách quan, công minh; có trình chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v thanh tra. 3. C ng tác viên ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 100/2007/N - CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra và các văn b n pháp lu t khác liên quan. Chương IV HO T NG THANH TRA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG i u 18. N i dung ho t ng thanh tra tài nguyên và môi trư ng 1. Thanh tra hành chính: a) Thanh tra vi c ch p hành chính sách, pháp lu t và th c hi n nhi m v ư c giao c a cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a Th trư ng cùng c p;
  8. b) N i dung, trình t , th t c ti n hành thanh tra hành chính th c hi n theo quy nh c a Lu t Thanh tra và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Thanh tra. 2. Thanh tra chuyên ngành: Thanh tra vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v tài nguyên và môi trư ng trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a Th trư ng cùng c p i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n tài nguyên và môi trư ng, bao g m: a) t ai; b) Tài nguyên nư c; c) Tài nguyên khoáng s n, a ch t; d) Môi trư ng; ) Khí tư ng, thu văn; e) o c, b n ; g) Qu n lý t ng h p và th ng nh t v bi n và h i o; h) Các quy nh khác c a pháp lu t liên quan n ho t ng tài nguyên và môi trư ng. i u 19. Nguyên t c ho t ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ho t ng thanh tra tài nguyên và môi trư ng ph i tuân theo pháp lu t; b o m chính xác, khách quan, trung th c, công khai, dân ch , k p th i; không làm c n tr n ho t ng bình thư ng c a cơ quan, t ch c, cá nhân là i tư ng thanh tra và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan. 2. Khi ti n hành thanh tra, ngư i ra quy t nh thanh tra, Th trư ng cơ quan Thanh tra, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên, thành viên oàn thanh tra ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v hành vi và quy t nh c a mình. i u 20. Phương th c ho t ng thanh tra 1. Vi c thanh tra ư c th c hi n theo phương th c oàn thanh tra ho c Thanh tra viên c l p. 2. oàn thanh tra và Thanh tra viên c l p ho t ng theo quy nh c a Lu t Thanh tra. 3. Khi ti n hành thanh tra ph i có quy t nh c a Th trư ng cơ quan Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng ho c Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p. 4. Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên c l p ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ngư i ra quy t nh thanh tra v quy t nh và bi n pháp x lý c a mình. 5. Khi x lý vi ph m, Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên c l p ph i th c hi n y trình t theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Hình th c thanh tra 1. Ho t ng thanh tra ư c th c hi n dư i hình th c thanh tra theo chương trình, k ho ch và thanh tra t xu t.
  9. 2. Thanh tra theo chương trình k ho ch ư c ti n hành theo chương trình, k ho ch ã ư c phê duy t. 3. Thanh tra t xu t ư c ti n hành khi phát hi n cơ quan, t ch c, cá nhân có d u hi u vi ph m pháp lu t, theo yêu c u c a vi c gi i quy t khi u n i, t cáo ho c do Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n giao. i u 22. Quy n, nghĩa v và trách nhi m c a i tư ng thanh tra i tư ng thanh tra có các quy n, nghĩa v và trách nhi m theo quy nh t i Lu t Thanh tra và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. Chương V CƠ S V T CH T VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 23. Cơ s v t ch t 1. Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng ư c trang b phương ti n, trang thi t b k thu t, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u. Nghiêm c m t ch c, cá nhân s d ng trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u tương t , gây s nh m l n v i Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng. 2. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh c th v : a) Phương ti n, trang thi t b k thu t c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng; b) Trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng sau khi th ng nh t v i T ng Thanh tra. i u 24. Kinh phí ho t ng 1. Kinh phí ho t ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng do ngân sách nhà nư c b o m theo quy nh v phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành và các ngu n kinh phí khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c l p, c p phát, qu n lý, s d ng, quy t toán kinh phí nghi p v thanh tra th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 25. Khen thư ng T ch c, cá nhân có thành tích trong ho t ng Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. X lý vi ph m Trư ng oàn thanh tra, Thanh tra viên, các thành viên khác c a oàn thanh tra, i tư ng thanh tra, các cơ quan, t ch c, cá nhân khác có hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t ng thanh tra thì tùy theo tính ch t, m c c a hành vi vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
  10. Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 27. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 23 tháng 5 năm 2009 và thay th Ngh nh s 65/2006/N -CP ngày 23 tháng 6 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a Thanh tra Tài nguyên và Môi trư ng. i u 28. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b). XH
Đồng bộ tài khoản