Nghị định số 49/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định số 49/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 49/1998/NĐ-CP về việc quản lý hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển của Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 49/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/1998/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 49/1998/N -CP NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 1998 V QU N LÝ HO T NG NGH CÁ C A NGƯ I VÀ PHƯƠNG TI N NƯ C NGOÀI TRONG CÁC VÙNG BI N C A VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 23 tháng 6 năm 1994 v vi c phê chu n Công ư c c a Liên h p qu c v Lu t bi n 1982; Căn c Pháp l nh B o v và phát tri n ngu n l i th y s n ngày 25 tháng 4 năm 1989; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Th y s n, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam th c hi n quy n qu n lý Nhà nư c i v i các ngu n tài nguyên sinh v t và không sinh v t trong các vùng bi n c a Vi t Nam. B Th y s n giúp Th tư ng Chính ph th c hi n vi c qu n lý th ng nh t các ho t ng ngh cá c a ngư i và phương ti n nư c ngoài trong các vùng bi n c a Vi t Nam. i u 2. Ngh nh này áp d ng i v i ngư i và phương ti n nư c ngoài, k c ngư i và phương ti n thu c doanh nghi p th y s n có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, khi ti n hành các công vi c: i u tra, thăm dò, ánh b t, nuôi tr ng h i s n; thu gom v n chuy n h i s n nuôi tr ng và khai thác ư c (sau ây g i t t là ho t ng ngh cá) trong các vùng bi n c a Vi t Nam. Các tàu không ph i là tàu khai thác h i s n và các tàu không tham gia ho t ng ngh cá ra vào các c ng qu c gia theo quy nh c a B Lu t Hàng h i th c hi n các h p ng thương m i v xu t, nh p khNu (k c hàng hóa là h i s n) thì không thu c i tư ng i u ch nh c a Ngh nh này.
  2. i u 3. Nhà nư c Vi t Nam t o i u ki n d dàng và thu n l i ngư i và phương ti n nư c ngoài ư c phép ho t ng ngh cá trong các vùng bi n c a Vi t Nam. i u 4. Ngư i và phương ti n nư c ngoài ho t ng ngh cá trong các vùng bi n c a Vi t Nam ph i tuân th pháp lu t Vi t Nam; ch u s ki m tra, ki m soát c a l c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam. M i vi ph m u b x lý theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam. i u 5. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.'' Ch phương ti n'' là ch s h u, ho c thuy n trư ng, ngư i qu n lý phương ti n; 2. ''Vùng bi n c a Vi t Nam'' là các vùng bi n thu c ch quy n, quy n ch quy n c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam theo Tuyên b ngày 12 tháng 5 năm 1977 c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Công ư c năm 1982 c a Liên H p qu c v Lu t Bi n ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn ngày 23 tháng 6 năm 1994 bao g m: N i th y, lãnh h i, vùng ti p giáp lãnh h i, vùng c quy n kinh t và th m l c a. 3. ''Ngư i nư c ngoài'' là ngư i không mang qu c t ch Vi t Nam. 4. ''Phương ti n ho t ng ngh cá nư c ngoài'' bao g m: tàu, thuy n, các phương ti n di ng và không di ng trên bi n không ăng ký qu c t ch Vi t Nam. Chương 2: HO T NG NGH CÁ TRONG CÁC VÙNG BI N C A VI T NAM i u 6. Trên cơ s các gi y phép v u tư; h p tác nghiên c u khoa h c; h p ng h p tác khoa h c k thu t ho c các h p ng khác v ngh cá (sau ây g i chung là gi y phép) ã ư c cơ quan có thNm quy n c a Nhà nư c Vi t Nam c p ho c phê duy t; t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i ăng ký v i B Th y s n Vi t Nam v n i dung ho t ng c th c a phương ti n ư c B Th y s n Vi t Nam c p ăng ký ho t ng ngh cá trư c khi ưa phương ti n vào vùng bi n c a Vi t Nam. i u 7. B Th y s n Vi t Nam c p Gi y ăng ký ho t ng ngh cá (sau ây g i t t là Gi y ăng ký) cho t ng phương ti n nư c ngoài sau 5 ngày, k t ngày t ch c, cá nhân nư c ngoài làm th t c xin ăng ký. Trư ng h p Gi y ăng ký h t th i h n trư c th i h n c a gi y phép, có th xin gia h n Gi y ăng ký. M i thay i v n i dung c a Gi y ăng ký ph i ư c B Th y s n Vi t Nam ch p thu n. Khi c p Gi y ăng ký, B Th y s n Vi t Nam ư c phép thu m t kho n l phí, theo quy nh hi n hành v phí và l phí. i u 8. Gi y ăng ký m t giá tr trong các trư ng h p sau ây: 1.Các gi y phép b ình ch ho c b h y b ;
  3. 2. Gi y ăng ký h t th i h n ho c b s a ch a, tNy xóa, rách nát; 3. Gi y ăng ký b t m ình ch , ình ch ho c thu h i; 4. S d ng Gi y ăng ký không úng v i phương ti n, ngư i trên phương ti n ho c n i dung ghi trong Gi y ăng ký ã c p. i u 9. Sau khi c p Gi y ăng ký, B Th y s n Vi t Nam có trách nhi m thông báo cho các cơ quan h u quan c a Vi t Nam ít nh t 5 ngày trư c khi phương ti n nư c ngoài vào vùng bi n c a Vi t Nam v các n i dung sau ây: 1. Tên, ký hi u và s ăng ký c a phương ti n; 2. Nh ng c i m ch y u v nh n d ng phương ti n; 3. B n sao Gi y ăng ký ã ư c c p. i u 10. Ngư i và phương ti n nư c ngoài khi ti n hành ho t ng ngh cá trong vùng bi n c a Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh sau ây: 1. Tên, ký hi u, s ăng ký c a phương ti n ph i ghi rõ ràng và úng v i n i dung Gi y ăng ký. 2. Ph i thư ng xuyên có các gi y t (b n chính) sau ây: a) Gi y ăng ký ho t ng ngh cá; b) Gi y ăng ký và ăng ki m c a phương ti n; c) Gi y t tùy thân c a t ng ngư i i trên phương ti n. 3. Ti n hành ho t ng theo úng n i dung Gi y ăng ký ã c p; nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t Vi t Nam và th c hi n ch báo cáo theo quy nh c a B Th y s n Vi t Nam; 4. Trong trư ng h p c n thi t, B Th y s n Vi t Nam c giám sát viên Vi t Nam lên phương ti n nư c ngoài th c hi n vi c giám sát và thông báo trư c cho ch phương ti n. Ch phương ti n nư c ngoài có trách nhi m ti p nh n và b o m i u ki n làm vi c và sinh ho t cho giám sát viên Vi t Nam theo tiêu chuNn sĩ quan trên phương ti n và b o m cho h quy n s d ng các trang thi t b thông tin có trên phương ti n liên l c v i các cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam; 5. T o i u ki n thu n l i cho nhân viên l c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam thi hành công v . i u 11. Phương ti n nư c ngoài ã có Gi y ăng ký ch ư c phép r i kh i vùng bi n c a Vi t Nam sau khi ã th c hi n y các nghĩa v theo H p ng ã ký k t và các quy nh có liên quan khác c a pháp lu t Vi t Nam.
  4. i u 12. Trong th i h n c a Gi y ăng ký, n u ch phương ti n mu n ng ng ho t ng thì ph i báo cáo B Th y s n Vi t Nam bi t trư c ít nh t 7 ngày, k t ngày d ki n ng ng ho t ng; trư ng h p ng ng ho t ng do nh ng lý do b t kh kháng, ph i thông báo cho B Th y s n Vi t Nam bi t trong 24 gi . i u 13. Khi x y ra tai n n, ch phương ti n ph i thông báo ngay cho cơ quan h u quan c a Vi t Nam nơi g n nh t nêu rõ nh ng yêu c u c th ư c giúp , c u n n và ph i tuân theo vi c gi i quy t h u qu c a các cơ quan này. i u 14. L c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam ch u trách nhi m chính trong vi c ki m soát các ho t ng ngh cá g m có: C nh sát bi n, B i biên phòng, Thanh tra b o v ngu n l i th y s n. Các l c lư ng H i quan và thanh tra chuyên ngành khác có nhi m v ph i h p trong vi c ki m soát các ho t ng ngh cá trong các vùng bi n c a Vi t Nam. Nhi m v , quy n h n và t ch c c a các l c lư ng này th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t. Trong khi làm nhi m v , l c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam ph i mang s c ph c, huy hi u, phù hi u, bi n hi u chuyên ngành theo quy nh. Phương ti n c a l c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam ph i treo qu c kỳ Vi t Nam, c hi u, bi n hi u, ký hi u chuyên ngành ư c sơn và t nơi d nh n bi t. Chương 3: X LÝ VI PH M i u 15. Trư ng h p ngư i và phương ti n nư c ngoài vi ph m pháp lu t Vi t Nam và các quy nh c a Ngh nh này, l c lư ng ki m soát trên bi n ph i k p th i l p biên b n vi ph m t i ch , niêm phong các trang thi t b thông tin liên l c, s nh t ký hành trình, máy nh v và tang v t; gi nguyên hi n tr ng c a phương ti n, áp gi i v c ng ho c b n u g n nh t giao cho cơ quan có thNm quy n x lý cùng v i y h sơ, tang v t và ph i ti n hành theo úng các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. Vi c t m gi ngư i vi ph m các quy nh v ho t ng ngh cá ch áp d ng i v i ch phương ti n và ngư i tr c ti p có hành vi vi ph m ho c ch ng i nhân viên thi hành công v c a Vi t Nam. i u 16. Ngư i và phương ti n nư c ngoài không có Gi y ăng ký ho c s d ng Gi y ăng ký m t giá tr theo quy nh i u 8 Ngh nh này mà ti n hành các ho t ng ngh cá trong vùng bi n c a Vi t Nam thì b x lý như sau: 1. Ph t ti n t 50 tri u ng n 100 tri u ng i v i ch phương ti n. Ngoài ph t ti n còn b t ch thu toàn b h i s n, ngư c và các d ng c khác s d ng trong ho t ng ánh b t h i s n trái phép.
  5. 2. N u vi ph m nghiêm tr ng thì ngư i vi ph m có th b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i cho ngu n l i th y s n ho c làm ô nhi m môi trư ng thì ph i b i thư ng giá tr thi t h i ó. i u 17. Ngư i và phương ti n nư c ngoài ã có Gi y ăng ký khi ti n hành ho t ng ngh cá trong vùng bi n c a Vi t Nam mà vi ph m các quy nh c a Ngh nh này ho c vi ph m các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam, thì tùy theo m c , tính ch t và h u qu c a m i hành vi vi ph m mà b x lý như sau: 1. i v i hành vi ho t ng sai khu v c, s d ng Gi y ăng ký quá th i h n, s d ng lo i ngh và công c không úng quy nh ã ghi trong Gi y ăng ký thì b ph t ti n t 20 tri u ng n 50 tri u ng; 2. i v i hành vi s d ng ch t n , hóa ch t c, xung i n ho c tàng tr các ngư c không ư c phép s d ng khai thác h i s n thì b ph t ti n t 50 tri u ng n 100 tri u ng; 3. i v i hành vi khai thác các i tư ng h i s n trong danh m c Nhà nư c Vi t Nam quy nh c m khai thác thì b ph t ti n t 30 tri u ng n 70 tri u ng; 4. i v i hành vi phá ho c làm thay i nơi cư trú, sinh s ng c a các loài h i s n thì b ph t ti n t 20 tri u ng n 50 tri u ng; 5. i v i hành vi gây ô nhi m vùng nư c sinh s ng c a các loài h i s n thì b ph t ti n 10 tri u ng v i vùng nư c nh hơn 01 ha và t 10 tri u ng n 20 tri u ng/1 ha v i vùng nư c t 01 ha tr lên; 6. i v i hành vi vi ph m các quy nh v nuôi tr ng th y s n; s n xu t kinh doanh, xu t nh p khNu gi ng, th c ăn cho th y s n không úng quy nh, không th c hi n vi c phòng d ch b nh, ki m tra v sinh thú y và ki m d ch th y s n theo quy nh thì b ph t ti n t 5 tri u ng n 20 tri u ng; 7. i v i các hành vi c ý gây c n tr ho c không tuân theo s hư ng d n c a nhân viên l c lư ng ki m soát trên bi n c a Vi t Nam ang thi hành công v thì b ph t ti n t 5 tri u ng n 20 tri u ng; 8. Các hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 c a i u này ngoài m c ph t ti n, còn b áp d ng m t ho c nhi u hình th c ph t b sung như t ch thu toàn b h i s n, t ch thu ngư c , công c dùng trong ho t ng vi ph m; ng th i căn c vào t ng lo i hành vi vi ph m c th mà ình ch ho c t m ình ch Gi y ăng ký c a phương ti n vi ph m t 3 n 6 tháng. N u vi ph m nghiêm tr ng thì ngư i vi ph m có th b truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t Vi t Nam. i u 18. 1. Ngư i b x ph t ph i nhanh chóng n p ti n ph t, ti n b i thư ng trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n ư c quy t nh x ph t; 2. Phương ti n, ngư c , h i s n b t ch thu ư c t ch c bán u giá theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Toàn b ti n thu t bán u giá và ti n ph t, ti n b i thư ng ph i
  6. n p vào Ngân sách Nhà nư c. Ch thu, n p kho n ti n này và vi c trích thư ng ngư i có công b t gi , th c hi n theo quy nh hi n hành c a B Tài chính v thu, qu n lý và s d ng ti n ph t trong vi c x lý vi ph m hành chính. 3. Ti n ph t, ti n b i thư ng thi t h i có th thu b ng ngo i t t do chuy n i, ư c quy i t m c ph t b ng ti n Vi t Nam, theo t giá Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m thu ti n ph t. i u 19. ThNm quy n x lý vi ph m v ho t ng ngh cá c a ngư i và phương ti n nư c ngoài trong vùng bi n c a Vi t Nam quy nh như sau: 1. B Th y s n: a) Gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan trong lĩnh v c ho t ng ngh cá c a ngư i và phương ti n nư c ngoài trong vùng bi n c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) T m th i ình ch , ình ch ho c thu h i Gi y ăng ký; c) Ki n ngh Th tư ng Chính ph ho c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam ình ch ho c thu h i gi y phép quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Gi i quy t các khi u n i, t cáo liên quan t i lĩnh v c ho t ng ngh cá c a ngư i và phương ti n nư c ngoài trong vùng bi n c a Vi t Nam theo thNm quy n ư c pháp lu t quy nh; b) Ra quy t nh x ph t ho c x lý các trư ng h p vi ph m các quy nh c a Ngh nh này; c) ngh B Th y s n t m th i ình ch , ình ch ho c thu h i Gi y ăng ký; d) T ch c vi c thu ti n ph t, ti n b i thư ng; t ch c vi c t m gi và trao tr ngư i, phương ti n nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 3. L c lư ng ki m soát trên bi n: a) B t gi , l p biên b n và áp gi i phương ti n nư c ngoài và ngư i trên phương ti n vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác c a Vi t Nam giao cho cơ quan có thNm quy n x lý; b) X lý các v vi ph m theo thNm quy n ã ư c quy nh. i u 20. Trong trư ng h p phương ti n và ngư i nư c ngoài b t m gi : 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i thông báo ngay sau khi b t gi cho B Ngo i giao và B Th y s n ph i h p x lý;
  7. 2. Ch phương ti n ph i ch u m i chi phí liên quan n vi c b o qu n phương ti n, chi phí ăn, và h i hương cho nh ng ngư i vi ph m trong th i gian b t m gi Vi t Nam; 3. Phương ti n và các trang thi t b b t m gi ư c gi nguyên tr ng như ã ghi trong h sơ, biên b n b t gi và bàn giao. Trư ng h p m t ho c gây hư h ng thì ngư i có trách nhi m t m gi ph i b i thư ng. i u 21. T ch c, cá nhân c ý làm sai ho c vư t quá thNm quy n trong vi c c p Gi y ăng ký, x lý vi ph m, làm trái các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t có liên quan thì tùy theo m c vi ph m mà ph i b i thư ng thi t h i, b x lý k lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 22. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký ban hành và thay th Ngh nh s 437-H BT ngày 22 tháng 12 năm 1990 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ). i u 23. Trong trư ng h p i u ư c qu c t v ngh cá mà Nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng các quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 24. B trư ng B Th y s n ph i h p v i các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 25. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản