Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
374
lượt xem
49
download

Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 49/2005/nđ-cp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 49/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục do Chính Phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2005/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 4 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 49/2005/N -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2005 QUY NNH V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIÁO D C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Giáo d c ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo ngh c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c (lĩnh v c d y ngh không thu c ph m vi i u ch nh c a Ngh nh này), hình th c x ph t, m c ph t, thNm quy n x ph t, th t c x ph t và các bi n pháp kh c ph c h u qu . 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c là nh ng hành vi vi ph m các quy nh qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c giáo d c do cá nhân, t ch c th c hi n m t cách c ý ho c vô ý mà không ph i là t i ph m và theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh này ph i b x ph t vi ph m hành chính. 3. Nh ng hành vi vi ph m hành chính v giáo d c ư c quy nh t i các ngh nh khác c a Chính ph (sau ây g i là các ngh nh có liên quan) thì áp d ng các quy nh t i các ngh nh ó. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Cá nhân, t ch c Vi t Nam có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c u b x ph t theo các quy nh t i Ngh nh này và các ngh nh có liên quan. 2. Cá nhân, t ch c nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c t i Vi t Nam u b x ph t như cá nhân, t ch c Vi t Nam theo các quy nh t i Ngh nh này và các ngh nh có liên quan, tr trư ng h p các i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác.
 2. 3. Cá nhân là ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c thì b x lý theo các quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 7 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t 1. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i ư c phát hi n k p th i và ph i b ình ch ngay. Vi c x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i ưư c ti n hành nhanh chóng, công minh, tri t ; m i h u qu do hành vi vi ph m hành chính gây ra ph i ư c kh c ph c theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. Cá nhân, t ch c ch b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c khi có hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh này và các ngh nh khác c a Chính ph quy nh v x ph t vi ph m hành chính có liên quan. 3. M t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ch b x ph t vi ph m hành chính m t l n. M t ngưư i, m t t ch c th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Nhi u ngưư i, nhi u t ch c cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c thì m i ngưư i, m i t ch c vi ph m u b x ph t. 4. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân ngư i vi ph m và nh ng tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng quy t nh hình th c, bi n pháp x lý thích h p. 5. Không x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính c a cá nhân m c b nh tâm th n ho c các b nh khác ã làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng t i u khi n hành vi c a mình. i u 4. Tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng Các tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng áp d ng trong vi c x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh t i Chương II Ngh nh này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 8 và i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 5. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c là m t năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ưư c th c hi n; i v i các vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c có liên quan n tài chính, s h u trí tu , xây d ng, môi trư ng, nhà , t ai, xu t b n, xu t khNu, nh p khNu, xu t c nh, nh p c nh ho c vi ph m hành chính là hành vi buôn l u, s n xu t, buôn bán hàng gi thì th i hi u là hai năm; n u quá th i h n nói trên thì không x ph t, nhưng v n áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Ngh nh này.
 3. 2. i v i cá nhân b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s nhưng sau ó có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án mà hành vi vi ph m có d u hi u vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c thì b x ph t vi ph m hành chính; trong th i h n ba ngày, k t ngày ra quy t nh ình ch i u tra, ình ch v án ngư i ã ra quy t nh ph i g i quy t nh cho ngư i có thNm quy n x ph t; trong trư ng h p này, th i hi u x ph t vi ph m hành chính là ba tháng, k t ngày ngư i có thNm quy n nh n ư c quy t nh ình ch và h sơ v vi ph m. 3. Trong th i h n quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này n u cá nhân, t ch c có vi ph m hành chính m i trong lĩnh v c giáo d c ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính ư c tính l i k t th i i m th c hi n vi ph m hành chính m i ho c k t th i i m ch m d t hành vi c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t. i u 6. Th i h n ư c coi là chưa b x ph t vi ph m hành chính Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c n u qua m t năm, k t ngày ch p hành xong quy t nh x ph t ho c t ngày h t hi u l c thi hành quy t nh x ph t mà không tái ph m thì ưư c coi nhưư chưưa b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c. i u 7. Hình th c x ph t và bi n pháp kh c ph c h u qu 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c, cá nhân, t ch c vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. Khi áp d ng hình th c ph t ti n, m c ti n ph t c th i v i m t hành vi vi ph m hành chính là m c trung bình c a khung ti n ph t quy nh cho hành vi ó. N u hành vi vi ph m có tình ti t gi m nh theo quy nh t i i u 8 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính thì m c ph t có th gi m xu ng th p hơn m c trung bình nhưng không ư c dư i m c t i thi u c a khung ti n ph t; n u hành vi vi ph m có tình ti t tăng n ng theo quy nh t i i u 9 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính thì m c ph t có th tăng lên cao hơn m c trung bình nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ti n ph t. 2. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c có th b áp d ng m t ho c các hình th c x ph t b sung sau ây: a) Tư c quy n s d ng các quy t nh thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n ho c không th i h n i v i cá nhân, t ch c vi ph m nghiêm tr ng quy nh s d ng quy t nh, gi y phép, ch ng ch hành ngh ; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính;
 4. c) Tr c xu t n u ngư i vi ph m là ngư i nư c ngoài. 3. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c còn có th b áp d ng m t ho c nhi u bi n pháp kh c ph c h u qu sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra theo yêu c u c a cơ quan có thNm quy n; b) Bu c ình ch ho c ch m d t ho t ng gi ng d y, giáo d c; c) Bu c hu b k t qu các môn thi ho c ch m l i bài thi; d) Bu c th c hi n gi ng d y, hư ng d n th c hành, th c t p b sung s ti t, n i dung, chương trình theo úng quy nh; cung ng tài li u, thi t b theo úng k ho ch ã ư c phê duy t; ) Bu c hu b quy t nh sai, trái v i quy nh c a cơ quan có thNm quy n; e) Bu c khôi ph c quy n h c t p, l i ích h p pháp, k t qu ánh giá úng c a ngư i h c, b o m quy n c a ngư i ư c s d ng văn b ng, ch ng ch ; g) Bu c hoàn tr ngư i h c s ti n ã thu và ch u m i chi phí t ch c hoàn tr do hành vi vi ph m hành chính gây ra; h) Bu c thu h i văn b ng, ch ng ch ã c p trái phép; i) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t các sách giáo khoa, tài li u, thi t b giáo d c ã nh p khNu trái phép do hành vi vi ph m hành chính gây ra. Chương 2: CÁC HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C GIÁO D C, HÌNH TH C X PH T VÀ M C X PH T i u 8. Vi ph m quy nh v thành l p cơ s giáo d c và t ch c ho t ng giáo d c 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi làm m t quy t nh thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh nhưng không trình báo v i cơ quan có thNm quy n. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong các hành vi: tNy xoá, s a ch a, b sung n i dung, mua, bán, chuy n như ng, thuê, cho thuê, mư n, cho mư n quy t nh thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh trái v i quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n i v i hành vi thành l p cơ s giáo d c trái phép theo các m c ph t sau ây:
 5. a) T 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi thành l p cơ s giáo d c m m non, ph thông; b) T 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi thành l p cơ s ào t o trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i ng , trung tâm tin h c; c) T 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i cơ s ào t o cao ng; d) T 60.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i cơ s ào t o i h c, sau i h c. 4. Ph t ti n i v i hành vi m l p c l p gi ng d y theo các chương trình giáo d c m m non, ph thông, trung h c chuyên nghi p, d b i h c, luy n thi tuy n sinh i h c, ào t o cao ng, i h c và sau i h c mà chưa ư c cơ quan có thNm quy n cho phép ho c hành vi cho phép sai thNm quy n theo m c ph t sau ây: a) T 200.000 ng n 500.000 ng i v i l p m m non; b) T 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i l p ph thông; c) T 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i l p ào t o trung h c chuyên nghi p, d b i h c, luy n thi tuy n sinh i h c; d) T 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i l p ào t o i h c, sau i h c. 6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp kh c ph c h u qu i v i hành vi quy nh t i i u này: a) T ch thu tang v t i v i hành vi nói t i kho n 2 i u này; b) Bu c tr l i cho ngư i h c s ti n ã thu và ch u m i chi phí t ch c hoàn tr i v i hành vi nêu t i kho n 3, kho n 4 i u này. i u 9. Vi ph m quy nh v ho t ng c a cơ s giáo d c 1. Ph t ti n i v i hành vi không ch p hành quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c ình ch ho t ng ho c gi i th ; ho t ng ngoài th i h n quy nh c a gi y phép; t ng ng ho t ng khi chưa ư c c p có thNm quy n cho phép gây thi t h i cho ngư i h c theo các m c ph t sau ây: a) T 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i cơ s giáo d c m m non, ph thông; b) T 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i cơ s ào t o trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i ng , trung tâm tin h c; c) T 15.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i cơ s ào t o cao ng;
 6. d) T 40.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i cơ s ào t o i h c, sau i h c. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi ào t o và c p ch ng ch trái quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m sau ây: a) ào t o và c p văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân vu t quá thNm quy n ư c giao; b) ào t o các ngành, chuyên ngành ngoài thNm quy n ư c giao. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) Bu c tr l i cho ngư i h c các kho n ti n ã thu và ch u m i chi phí t ch c hoàn tr i v i hành vi vi ph m nêu t i kho n 1 và thu h i văn b ng, ch ng ch ã c p trái phép i v i vi ph m nêu t i kho n 2, kho n 3 i u này; b) Bu c khôi ph c quy n h c t p b m t c a ngư i h c do hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này gây ra theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. i u 10. Vi ph m quy nh v chương trình, n i dung và k ho ch giáo d c 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi d y không s ti t ho c n i dung ki n th c (tính quy thành s ti t) môn h c theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n i v i giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c và sau i h c theo m c ph t sau ây: a) Ph t c nh cáo i v i vi ph m dư i 5 ti t h c m t l p trong m t năm h c; b) Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m t 5 n 10 ti t h c m t l p trong m t năm h c; c) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i vi ph m t 11 n 15 ti t h c m i l p trong m t năm h c; d) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m t 16 n 20 ti t h c m t l p trong m t năm h c; ) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i vi ph m t 21 ti t h c tr lên m t l p trong m t năm h c. 2. Ph t ti n i v i hành vi gi ng d y ho c ph bi n nh ng n i dung không có trong chương trình, sách giáo khoa, giáo trình ã quy nh nh m m c ích xuyên t c n i dung giáo d c (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s ) theo m c ph t sau ây: a) T 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i vi ph m l n u;
 7. b) T 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m l n th hai tr lên. 3. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) T ch thu tang v t i v i vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này; b) Tr c xu t n u cá nhân vi ph m là ngư i nư c ngoài i v i hành vi quy nh t i kho n 2 i u này; c) Tư c quy n s d ng có th i h n n u vi ph m l n u ho c không th i h n n u tái ph m gi y phép, ch ng ch hành ngh i v i hành vi quy nh t i kho n 2 i u này. 4. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) Bu c ình ch gi ng d y, ho t ng giáo d c c a cá nhân vi ph m i v i hành vi quy nh t i kho n 2 i u này; b) Bu c th c hi n b sung s ti t d y và n i dung còn thi u i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. i u 11. Vi ph m quy nh v i tư ng, tiêu chu n, ch tiêu và th m quy n tuy n sinh 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 300.000 ng i v i hành vi khai man ho c ti p tay cho vi c khai man h sơ tuy n sinh ư c trúng tuy n. 2. Ph t ti n i v i hành vi tuy n h c sinh vào các c p, b c h c ph thông sai i tư ng, tiêu chuNn theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n v i các m c ph t sau ây: a) Ph t ti n t 300. 000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m tuy n sai dư i 3 h c sinh; b) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 3 n 5 h c sinh; c) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 6 n 10 h c sinh; d) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 11 n 15 h c sinh; ) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10..000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 16 h c sinh tr lên. 3. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi tuy n sinh ào t o trung h c chuyên nghi p vư t quá ch tiêu s lư ng, sai i tư ng ho c tiêu chuNn theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n v i các m c ph t sau ây: a) Ph t c nh cáo i v i vi ph m tuy n vư t quá dư i 5% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao;
 8. b) Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t 5% n dư i 10% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n dư i 10 ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn; c) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t 10% n dư i 15% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 10 n 20 ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn; d) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t 15% n 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 21 n 30 ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn; ) Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá trên 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 31 ngư i h c tr lên không úng i tư ng, tiêu chuNn. 4. Ph t ti n i v i hành vi tuy n sinh ào t o cao ng, i h c và sau i h c vư t quá ch tiêu s lư ng, sai i tư ng ho c tiêu chuNn theo quy nh c a cơ quan có thNm quy n v i các m c ph t sau ây: a) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá dư i 5% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao; b) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t 5% n dư i 10% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n dư i 10 ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn; c) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t 10% n dư i 15% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 10 n 20 ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn; d) Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá t 15% n 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 21 n 30 ngư i h c không úng i tư ng, tiêu chuNn; ) Ph t ti n t 40.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i vi ph m tuy n vư t quá trên 20% ch tiêu s lư ng tuy n sinh ư c giao ho c tuy n t 31 ngư i h c tr lên không úng i tư ng, tiêu chuNn. 5. Ph t ti n i v i hành vi tuy n sinh ào t o và c p văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân sai thNm quy n ư c giao v i m c ph t sau ây: a) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi thông báo tuy n sinh (b ng m i hình th c) khi chưa ư c cơ quan có thNm quy n cho phép; b) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi thu nh n h sơ, t ch c thi ho c xét tuy n, tri u t p thí sinh khi chưa ư c cơ quan có thNm quy n giao.
 9. 6. Ph t ti n i v i hành vi vi ph m quy nh c a Nhà nư c v tuy n sinh ào t o nư c ngoài ho c cơ s giáo d c có y u t nư c ngoài ho t ng trên lãnh th Vi t Nam theo chương trình giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p, cao ng i h c, sau i h c v i các m c ph t sau: a) T 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 1 n5 ngư i h c; b) T 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 6 n 10 ngư i h c; c) T 20.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 11 n 15 ngư i h c; d) T 30.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 16 n 20 ngư i h c; ) T 40.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 21 n 25 ngư i h c; e) T 50.000.000 ng n 60.000.000 ng i v i vi ph m tuy n sai t 26 ngư i h c tr lên. 7. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) T ch thu tang v t i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này; b) Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n n u vi ph m l n u và không th i h n n u tái ph m i v i vi ph m quy nh t i các kho n 3, kho n 4 và kho n 6 i u này. 8. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) Bu c hu b các quy t nh sai do hành vi quy nh t i các kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4 và kho n 5 i u này; b) Bu c tr l i các kho n ti n ã thu c a ngư i h c và ch u m i chi phí cho vi c tr l i i v i hành vi nói t i các kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5 và kho n 6 i u này. i u 12. Vi ph m quy nh v thi tuy n sinh vào các cơ s giáo d c và thi t t nghi p c p văn b ng c a h th ng giáo d c qu c dân 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi gây r i ho c e do dùng vũ l c ngăn c n ngư i qu n lý thi, coi thi, ch m thi, ph c v thi th c hi n nhi m v . 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi dùng vũ l c ngăn c n ngư i qu n lý thi, coi thi, ch m thi, ph c v thi th c hi n nhi m v .
 10. 3. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Thi thay ngư i khác ho c thi kèm tr giúp ngư i khác; b) Chuy n tài li u, thông tin, dùng trái phép vào phòng thi cho thí sinh ang d thi; c) Làm l bí m t s phách bài thi. 4. Ph t ti n t 6.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i các hành vi ánh tráo bài thi ho c ti p tay cho ngư i khác ánh tráo bài thi c a ngư i d thi không úng quy nh c a cơ quan có thNm quy n. 5. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi vi ph m quy ch thi sau ây: a) Ra quy t nh thành l p b máy, phân công nhi m v cho cán b trái v i quy ch áp d ng cho kỳ thi ó; b) Làm m t ho c làm hư h ng bài thi n m c không th ch m ư c bài thi ó; c) Ch m bài thi tuy n sinh, thi t t nghi p không úng áp án, thang i m; d) L p b ng i m sai l ch v i k t qu ch m c a bài thi. 6. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 6.000.000 ng i v i hành vi vi t thêm ho c s a ch a n i dung bài thi c a thí sinh trái quy nh. 7. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi làm l bí m t ho c làm m t thi (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s ). 8. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này: T ch thu các tang v t, phương ti n ã s d ng th c hi n hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 3, kho n 4, kho n 6 và kho n 7 i u này. 9. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) Bu c khôi ph c tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4, i m d kho n 5 và kho n 6 i u này gây ra; b) Bu c hu b k t qu thi c a ngư i vi ph m (n u là thí sinh d thi) i v i hành vi quy nh t i kho n 1, kho n 2 và c a thí sinh ư c hư ng l i i v i hành vi quy nh t i các kho n 3, kho n 4, kho n 6, kho n 7 i u này; c) Bu c ch m l i bài thi i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m c kho n 5 i u này. i u 13. Vi ph m quy nh v ánh giá k t qu h c t p c a ngư i h c trong các cơ s giáo d c ph thông, trung h c chuyên nghi p và giáo d c i h c
 11. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi không th c hi n y các quy nh c a cơ quan có thNm quy n v ch m bài, ánh giá, x p lo i k t qu h c t p gây nh hư ng n k t qu môn h c, h c kỳ, năm h c c a ngư i h c theo m c ph t sau ây: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi vi ph m giáo d c ph thông; b) Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi vi ph m giáo d c trung h c chuyên nghi p; c) Ph t ti n t 600.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi vi ph m giáo d c i h c. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này : Bu c khôi ph c k t qu ánh giá, x p lo i h c t p úng th c t c a ngư i h c iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này. i u 14. Vi ph m quy nh v qu n lý, c p phát, s d ng văn b ng, ch ng ch c a h th ng giáo d c qu c dân 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không th c hi n trách nhi m c p phát, ch ng nh n b n sao ho c xác nh n tính h p pháp c a văn b ng, ch ng ch ã c p; b) C p văn b ng, ch ng ch có n i dung sai gây tr ng i cho ngư i s d ng. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi s d ng văn b ng, ch ng ch không h p pháp. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Không l p ho c l p không y h sơ theo quy nh làm căn c c p phát, qu n lý văn b ng, ch ng ch ; b) Xác nh n sai s th t ho c làm sai l ch h sơ d n n vi c c p phát văn b ng, ch ng ch cho ngư i không tiêu chuNn. 4. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ra quy t nh ho c ngh c p có thNm quy n ra quy t nh c p ch ng ch trái phép; b) Hu ho i ho c làm sai l ch h sơ, tài li u dùng làm căn c c p phát ho c xác nh n tính h p pháp c a ch ng ch (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s ).
 12. 5. Ph t ti n t 4.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a) Ra quy t nh ho c ngh c p có thNm quy n ra quy t nh c p văn b ng trái phép; b) H y ho i ho c làm sai l ch h sơ, tài li u dùng làm căn c c p phát ho c xác nh n tính h p pháp c a văn b ng (nhưng chưa n m c ph i truy c u trách nhi m hình s ). 6. Hình th c x ph t b sung i v i vi ph m quy nh t i i u này: Tư c quy n s d ng gi y phép, ch ng ch hành ngh có th i h n n u vi ph m l n th hai và không th i h n n u ti p t c tái ph m i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u này. 7. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) Thu h i văn b ng, ch ng ch i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m b kho n 1, kho n 2, i m b kho n 3, i m a kho n 4 và i m a kho n 5 i u này; b) Bu c khôi ph c quy n và l i ích h p pháp c a ngư i s d ng văn b ng, ch ng ch i v i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. i u 15. Vi ph m quy nh v s d ng nhà giáo 1. Ph t ti n i v i hành vi s d ng nhà giáo không tiêu chuNn quy nh theo m c ph t sau: a) Ph t c nh cáo i v i hành vi s d ng giáo viên m m non không tiêu chuNn; b) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi s d ng giáo viên ph thông không tiêu chuNn; c) Ph t ti n t 3.000.000 ng n 4.000.000 ng i v i hành vi s d ng giáo viên trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i ng , trung tâm tin h c không tiêu chuNn; d) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi s d ng gi ng viên cao ng không tiêu chuNn; ) Ph t ti n t 11.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi s d ng gi ng viên i h c, sau i h c không tiêu chuNn. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu i vi vi ph m quy nh t i i u này: Bu c ình ch ho t ng gi ng d y, giáo d c i v i các nhà giáo không tiêu chuNn ang s d ng nêu trong hành vi quy nh t i kho n 1 i u này.
 13. i u 16. Vi ph m quy nh v b o m t l giáo viên, gi ng viên cơ h u trong các cơ s giáo d c Ph t ti n i v i hành vi vi ph m quy nh c a cơ quan có thNm quy n v b o m t l giáo viên, gi ng viên cơ h u trên t ng s giáo viên, gi ng viên trong cơ s giáo d c v i các m c ph t sau ây: a) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m các c p, b c h c ph thông; b) Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m cơ s giáo d c trung h c chuyên nghi p, trung tâm giáo d c thư ng xuyên, trung tâm ngo i ng , trung tâm tin h c; c) Ph t ti n t 10.000.000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi vi ph m cơ s ào t o cao ng; d) Ph t ti n t 15.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi vi ph m cơ s ào t o i h c, sau i h c. i u 17. Vi ph m quy nh v qu n lý h sơ ngư i h c 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi thi u trách nhi m trong qu n lý x y ra vi c s a ch a h c b , phi u i m ho c các tài li u có liên quan n vi c ánh giá k t qu h c t p c a ngư i h c sai quy nh, gây h u qu v i các m c ph t sau ây: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i vi ph m t 1 n 2 trư ng h p ngư i h c; b) Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m iv it 3 n5 trư ng h p ngư i h c; c) T 600.000 ng n 1.000.000 ng i v i vi ph m t 6 trư ng h p tr lên. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không l p ho c l p không y h sơ qu n lý ngư i h c theo quy nh c a i u l nhà trư ng. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này gây ra. i u 18. Vi ph m quy nh v s d ng sách giáo khoa, tài li u giáo d c và cung ng, s d ng thi t b giáo d c 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi ra quy t nh trái quy nh mua, ti p nh n quà t ng, s d ng sách giáo khoa, tài li u giáo d c và thi t b giáo d c không m b o ch t lư ng, gây nh hư ng x u n vi c gi ng d y, h c t p.
 14. 2. Ph t ti n t 10.000.0000 ng n 15.000.000 ng i v i hành vi v n chuy n và phát hành sách giáo khoa, tài li u, thi t b giáo d c sai k ho ch cung ng do cơ quan có thNm quy n quy nh. 3. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: a) Bu c ưa ra kh i lãnh th Vi t Nam ho c bu c tái xu t các sách giáo khoa, tài li u, thi t b giáo d c ã nh p trái phép do hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 i u này gây ra; b) Bu c khôi ph c k ho ch ban u ã b thay i do hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 i u này gây ra. i u 19. Vi ph m quy nh v h c phí, l phí và các kho n thu khác t ngư i h c Áp d ng theo quy nh t i Chương II Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph Quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. i u 20. Vi ph m quy nh v hình th c k lu t bu c thôi h c 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi quy t nh k lu t bu c ngư i h c thôi h c sai quy nh v i các m c ph t sau: a) Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i vi ph m t 1 n 2 ngư i h c; b) Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng khi vi ph m iv it 3 n 5 ngư i h c; c) Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i vi ph m t 6 n 10 ngư i h c; d) Ph t ti n t 2.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i vi ph m t 11 ngư i h c tr lên. 2. Bi n pháp kh c ph c h u qu i v i vi ph m quy nh t i i u này: Bu c hu b các quy t nh sai trái và khôi ph c quy n h c t p c a ngư i h c iv i hành vi quy nh t i kho n 1 i u này. i u 21. Vi ph m quy nh v ph c p giáo d c 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i hành vi c n tr vi c i h c c a h c sinh các c p, b c h c ph c p. 2. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi xúi gi c không i h c ho c b h c i v i h c sinh các c p, b c h c ph c p. Chương 3:
 15. TH M QUY N, TH T C X PH T i u 22. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c c a Ch t ch U ban nhân dân các c p 1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n x ph t theo quy nh t i i u 28 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này trên a bàn và thNm quy n qu n lý. 2. Ch t ch U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n x ph t theo quy nh t i i u 29 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này trên a bàn và thNm quy n qu n lý. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n x ph t theo quy nh t i i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này trên a bàn và thNm quy n qu n lý. i u 23. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra giáo d c 1. Thanh tra viên giáo d c ang thi hành công v có quy n có quy n x ph t theo quy nh t i kho n 1 i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này. 2. Chánh Thanh tra S Giáo d c và ào t o các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n x ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này. 3. Chánh Thanh tra B Giáo d c và ào t o có quy n x ph t theo quy nh t i kho n 3 i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Chương II Ngh nh này. i u 24. U quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c Trong trư ng h p ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i i u 22 và kho n 2, kho n 3 i u 23 Ngh nh này v ng m t thì vi c y quy n th c hi n theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 25. Nguyên t c xác nh th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c 1. Ch t ch U ban nhân dân các c p có quy n x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c a phương mình theo thNm quy n quy nh t i các i u 28, i u 29, i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 16. 2. Thanh tra giáo d c có quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c theo quy nh t i i u 38 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Trư ng h p hành vi vi ph m vư t quá thNm quy n c a Chánh Thanh tra S Giáo d c và ào t o thì chuy n h sơ vi ph m Ch t ch U ban nhân dân c p t nh x lý theo thNm quy n. 3. Trư ng h p cá nhân, t ch c th c hi n cùng lúc nhi u hành vi vi ph m hành chính, trong ó có vi ph m thu c lĩnh v c giáo d c thì thNm quy n x ph t ư c xác nh theo nguyên t c quy nh t i kho n 3 i u 42 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. ThNm quy n tr c xu t cá nhân là ngư i nư c ngoài vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 17 Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. 5. Trư ng h p khi xét th y hành vi vi ph m pháp lu t v giáo d c có d u hi u t i ph m thì ph i chuy n ngay h sơ cho cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh t i i u 62 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 26. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c 1. Th t c l p biên b n, quy t nh x ph t ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 19, 20 và 21 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Vi c ph t ti n và n p ti n ph t ph i tuân theo th t c quy nh t i i u 24 và i u 25 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Th t c tư c quy n s d ng quy t nh thành l p, gi y phép, ch ng ch hành ngh th c hi n theo quy nh t i i u 59 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 11 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 4. Th t c t ch thu và x lý tang v t, phương ti n vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c th c hi n theo i u 60, i u 61 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và i u 31 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 27. Ch p hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c 1. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c ph i ch p hành quy t nh x ph t trong th i h n 10 ngày, k t ngày ư c giao quy t nh x ph t, tr trư ng h p ã ư c quy nh t i i u 65 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Cách tính th i h n ư c quy nh t i i u 9 Ngh nh s 134/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 17. 2. Cá nhân, t ch c vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c mà không t nguy n ch p hành thì b cư ng ch thi hành. Cá nhân, t ch c b cư ng ch thi hành ph i ch u m i chi phí cho vi c t ch c th c hi n các bi n pháp cư ng ch . Th t c cư ng ch thi hành ư c quy nh t i i u 66 và i u 67 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 4: KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 28. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. Cá nhân, t ch c ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n quy nh t i các i u 22, 23 và 24 Ngh nh này. Th t c khi u n i và gi i quy t khi u n i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 118 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. ThNm quy n và th i h n khi u n i, gi i quy t khi u n i áp d ng theo quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. Vi c khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính không làm ình ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c. 2. Cá nhân có quy n t cáo v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n hành vi trái pháp lu t trong x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c c a ngư i có thNm quy n x ph t. Th t c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh t i i u 118 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 29. X lý vi ph m i v i ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c Ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c mà sách nhi u, dung túng, bao che, không x lý ho c x lý không k p th i, không úng m c, x lý vư t thNm quy n quy nh thì b x lý theo quy nh t i i u 121 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 30. X lý vi ph m i v i ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c Ngư i b x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c n u có hành vi ch ng ngư i thi hành công v , trì hoãn, tr n tránh vi c ch p hành ho c có hành vi vi ph m khác thì b x lý theo quy nh t i i u 122 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 31. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b các quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giáo d c quy nh t i Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 Quy nh v l p và ho t
 18. ng các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam và các quy nh khác trư c ây trái v i quy nh t i Ngh nh này. i u 32. Trách nhi m hư ng d n và thi hành B trưư ng B Giáo d c và ào t o trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m hưư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. Các B trưư ng, Th trưư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản