Nghị định số 50/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
50
lượt xem
1
download

Nghị định số 50/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 50/2002/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 50/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/2002/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 4 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 50/2002/N -CP NGÀY 25 THÁNG 4 NĂM 2002 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C DU LNCH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh Du l ch s 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08 tháng 02 năm 1999; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch là nh ng hành vi c a cá nhân, t ch c vô ý ho c c ý vi ph m các quy nh c a Nhà nư c trong ho t ng du l ch nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch quy nh trong Ngh nh này bao g m: Các hành vi vi ph m quy nh qu n lý nhà nư c trong ho t ng c a hư ng d n viên du l ch; ho t ng kinh doanh l hành; ho t ng kinh doanh cơ s lưu trú du l ch; các ho t ng xâm h i n c nh quan, môi trư ng, tr t t , tr an t i các khu, i m du l ch và nh ng hành vi vi ph m khác trong lĩnh v c du l ch. i u 2. i tư ng áp d ng 1. T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch u b x ph t theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính có liên quan. 2. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch trên lãnh th Vi t Nam thì b x ph t như i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác.
 2. 3. Ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch b x ph t theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 5 và i u 6 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 3. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch 1. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch ph i do ngư i có thNm quy n ti n hành theo úng quy nh c a pháp lu t. 2. M i hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch ph i ư c phát hi n k p th i, x lý vi ph m theo úng quy nh c a Ngh nh này và ph i b ình ch ngay. Vi c x ph t ph i ư c ti n hành nhanh chóng, công minh theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. M t hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch ch b x ph t m t l n. M t ngư i th c hi n nhi u hành vi vi ph m hành chính thì b x ph t v t ng hành vi vi ph m. Nhi u ngư i cùng th c hi n m t hành vi vi ph m hành chính thì m i ngư i vi ph m u b x ph t. 4. Vi c x ph t vi ph m hành chính ph i căn c vào tính ch t, m c vi ph m, nhân thân và nh ng tình ti t gi m nh , tăng n ng quy nh t i các i u 7 và i u 8 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính quy t nh hình th c x ph t, m c x ph t và các bi n pháp khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 5. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch ph i l p thành văn b n, các hành vi vi ph m hành chính b x ph t u ph i l p thành h sơ và lưu gi y t i cơ quan x ph t trong th i h n theo pháp lu t quy nh. 6. Không x ph t vi ph m hành chính trong các trư ng h p thu c tình th c p thi t, phòng v chính áng, s ki n b t ng ho c vi ph m hành chính trong khi ang m c b nh tâm th n ho c các b nh khác làm m t kh năng nh n th c ho c kh năng i u khi n hành vi. i u 4. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch áp d ng theo quy nh t i i u 9 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 5. Áp d ng các hình th c x ph t hành chính và bi n pháp khác 1. Khi x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch, ngư i có thNm quy n x ph t ch ư c áp d ng các hình th c x ph t và các bi n pháp khác quy nh trong Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v x ph t vi ph m hành chính. 2. Các hình th c x ph t chính: a) Ph t c nh cáo: áp d ng i v i nh ng vi ph m nh , l n u, có tình ti t gi m nh ; b) Ph t ti n: Căn c vào tính ch t, m c vi ph m, tình ti t tăng n ng, gi m nh quy t nh m c ph t ti n trong khung ph t ã ư c quy nh.
 3. Vi ph m có tình ti t gi m nh thì có th ph t th p hơn, nhưng không ư c dư i m c th p nh t c a khung ph t ti n ã ư c pháp lu t quy nh. Vi ph m có nhi u tình ti t tăng n ng thì có th ph t n m c cao nh t c a khung ph t ti n ã ư c pháp lu t quy nh. 3. Tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch còn b x ph t b ng m t ho c nhi u hình th c x ph t b sung sau ây: a) Thu h i gi y phép kinh doanh l hành qu c t , th hư ng d n viên du l ch; b) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. 4. Ngoài các hình th c x ph t quy nh t i kho n 2, kho n 3 i u này, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch còn có th b áp d ng m t ho c các bi n pháp quy nh t i kho n 3 i u 11 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 5. Các hình th c x ph t b sung và bi n pháp khác ư c áp d ng kèm theo hình th c x ph t chính. 6. Khi ti n hành x ph t, n u hành vi vi ph m hành chính thu c thNm quy n x ph t c a cơ quan ch c năng khác thì ngư i x ph t ph i l p biên b n vi ph m và chuy n cho cơ quan ch c năng có thNm quy n x lý. Chương 2: HÀNH VI VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C DU L CH, HÌNH TH C VÀ M C PH T i u 6. Vi ph m các quy nh v ho t ng c a hư ng d n viên du l ch 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) Không hư ng d n y cho khách du l ch vi c tuân th pháp lu t và các quy nh pháp lu t khác có liên quan v cư trú, i l i, th t c h i quan, n i quy phòng ng a tai n n, n i quy nơi n tham quan du l ch; b) Không th c hi n y ch ghi nh t ký chương trình du l ch; c) Không eo th hư ng d n viên khi hư ng d n khách du l ch; d) Không cung c p y thông tin v chương trình du l ch cho khách du l ch bao g m c quy n và nghĩa v c a khách du l ch; ) Không hư ng d n y cho khách du l ch v bi n pháp b o m an toàn, tính m ng, tài s n c a khách. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau:
 4. a) Hư ng d n khách du l ch là ngư i nư c ngoài mà không có h p ng lao ng v i doanh nghi p có ch c năng kinh doanh l hành; b) Làm sai l ch n i dung th hư ng d n viên du l ch; c) Cho ngư i khác thuê, mư n th hư ng d n viên du l ch. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi: a) Có nh ng hành vi, l i nói không phù h p v i thu n phong m t c, gây nh hư ng x u t i hình nh, b n s c văn hóa Vi t Nam; b) ưa khách du l ch n nh ng khu v c không ư c t i tham quan, du l ch tr trư ng h p ư c phép c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) T ý thay i chương trình du l ch ã thông báo cho khách mà không có s ng ý c a khách và c a doanh nghi p t ch c chương trình; d) T o c thu ti n c a khách du l ch không úng v i quy nh; ) T ý c t gi m các tiêu chuNn, d ch v c a khách du l ch; e) Có thái phân bi t i x làm cho khách du l ch có ph n ng, b t bình. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi hư ng d n khách du l ch mà không có th hư ng d n viên du l ch. 5. Hình th c x ph t b sung: Hư ng d n viên du l ch có th b thu h i th hư ng d n viên du l ch có th i h n ho c không có th i h n i v i m t trong các hành vi quy nh t i i m a, b, c kho n 2 ho c t i i m a, b, c, d, , e kho n 3 i u này. i u 7. Vi ph m các quy nh v kinh doanh l hành 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng iv im t trong nh ng hành vi sau: a) Không thông báo b ng văn b n v th i i m b t u ho t ng kinh doanh l hành cho cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính trong th i h n 15 ngày, k t ngày doanh nghi p chính th c i vào ho t ng; b) Không thông báo b ng văn b n v vi c thay i giám c, tr s và vi c t m ng ng ho c ch m d t ho t ng kinh doanh cho cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính trong th i h n 15 ngày, k t ngày doanh nghi p thay i giám c, tr s hay t m ng ng hay ch m d t ho t ng kinh doanh;
 5. c) Không thông báo b ng văn b n v vi c i tên a ch c a chi nhánh, văn phòng i di n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính và cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t chi nhánh, văn phòng i di n trong th i h n 15 ngày, k t ngày chi nhánh, văn phòng i di n i tên hay chuy n t i a i m m i; d) Không thông báo b ng văn b n v vi c thành l p chi nhánh, văn phòng i di n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi doanh nghi p t tr s chính trong th i h n 15 ngày, k t ngày chi nhánh, văn phòng i di n chính th c i vào ho t ng; ) Không cung c p y thông tin v chương trình du l ch t i khách du l ch; e) Không hư ng d n cho khách du l ch v vi c tuân th pháp lu t Vi t Nam, các quy nh c a Nhà nư c v an ninh và tr t t , an toàn xã h i; v b o v môi trư ng, b o v tài nguyên du l ch, b n s c văn hoá và thu n phong m t c c a dân t c Vi t Nam; g) Không có các bi n pháp b o m an toàn v s c kho , tính m ng, tài s n c a khách du l ch; h) Không th c hi n ho c th c hi n không úng ch lưu tr h sơ, tài li u, ch báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; i) Làm m t gi y phép kinh doanh l hành qu c t mà không thông báo v i cơ quan c p phép trong th i h n 07 ngày, k t ngày m t gi y phép. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Th c hi n không úng chương trình du l ch ã cam k t; b) Không cung c p y các d ch v cho khách du l ch úng s lư ng và ch t lư ng ã qu ng cáo; c) S d ng phương ti n v n chuy n không theo úng quy nh c a pháp lu t; d) ưa khách du l ch t i ngh t i các cơ s lưu trú du l ch không có ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; ) S d ng hư ng d n viên du l ch không có th hư ng d n viên hư ng d n khách du l ch là ngư i nư c ngoài; e) Không qu n lý khách vào Vi t Nam du l ch k t khi nh p c nh n khi xu t c nh; g) Không qu n lý khách t Vi t Nam ra nư c ngoài du l ch k t khi xu t c nh n khi nh p c nh; h) Kinh doanh l hành qu c t mà không có t 3 hư ng d n viên du l ch ư c c p th tr lên.
 6. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Kinh doanh l hành mà không thành l p doanh nghi p; b) Không có ch c năng kinh doanh l hành mà ho t ng kinh doanh l hành; c) Cho t ch c, cá nhân khác s d ng tư cách pháp nhân, tên doanh nghi p c a mình ho t ng kinh doanh l hành; d) ã thông báo t m ng ng ho c ch m d t ho t ng kinh doanh l hành mà v n ti p t c kinh doanh l hành; ) ã b thu h i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, b bu c ph i gi i th mà v n ti p t c ho t ng kinh doanh l hành; e) Ho t ng kinh doanh không úng n i dung ghi trong gi y phép, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; g) Không b o m s ti n ký qũy theo quy nh t i i u 4 và i u 6 Ngh nh s 27/2001/N -CP ngày 05 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v kinh doanh l hành, hư ng d n du l ch; h) Kinh doanh l hành qu c t mà không có gi y phép kinh doanh l hành qu c t ho c s d ng gi y phép kinh doanh l hành qu c t c a doanh nghi p khác; i) Làm sai l ch n i dung gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; k) Cho ngư i khác thuê, mư n gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; l) Không qu n lý chi nhánh, Văn phòng i di n theo quy nh c a pháp lu t. 4. Hình th c x ph t b sung: Thu h i gi y phép kinh doanh l hành qu c t có th i h n ho c không có th i h n i v i m t trong các hành vi quy nh t i i m e, g kho n 2, ho c i m c, d, , i, k kho n 3 i u này. 5. i v i hành vi vi ph m các quy nh v vi c thành l p, ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p, thương nhân nư c ngoài t i Vi t Nam trong lĩnh v c du l ch, x ph t theo quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 01/2002/N - CP ngày 03 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 01/CP ngày 03 tháng 01 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thương m i. i u 8. Vi ph m các quy nh v kinh doanh cơ s lưu trú du l ch 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng iv im t trong nh ng hành vi sau:
 7. a) Không thông báo b ng văn b n v th i i m b t u ho t ng, t m ng ng ho c ch m d t ho t ng kinh doanh cơ s lưu trú du l ch cho cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong th i h n 15 ngày, k t ngày chính th c i vào ho t ng, t m ng ng ho c ch m d t ho t ng kinh doanh cơ s lưu trú du l ch; b) Không làm th t c ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch có thNm quy n phân lo i, x p h ng cơ s lưu trú du l ch sau 6 tháng, k t khi chính th c i vào ho t ng; c) Không g n bi n lo i, h ng khi cơ s lưu trú du l ch ã ư c phân lo i, x p h ng ho c g n bi n lo i, h ng không úng theo quy nh c a pháp lu t; d) Làm m t quy t nh công nh n lo i, h ng cơ s lưu trú du l ch mà không thông báo v i cơ quan ra quy t nh công nh n trong th i h n 07 ngày, k t ngày m t quy t nh; ) Không có các bi n pháp b o m an toàn v s c kho , tính m ng, tài s n c a khách lưu trú; e) Không th c hi n ho c th c hi n không úng ch lưu tr h sơ, tài li u v ho t ng kinh doanh, ch báo cáo theo quy nh c a pháp lu t; g) Không th c hi n úng quy nh v công b n i quy t i cơ s lưu trú du l ch; h) Không th c hi n qu n lý khách lưu trú theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi cho thuê ho c cho mư n quy t nh công nh n lo i, h ng cơ s lưu trú du l ch ho c s d ng quy t nh công nh n lo i, h ng cơ s lưu trú du l ch ư c c p cho cơ s lưu trú du l ch này s d ng cho cơ s lưu trú du l ch khác. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) Không có ch c năng kinh doanh cơ s lưu trú du l ch mà kinh doanh cơ s lưu trú du l ch; b) Không th c hi n úng quy nh c a pháp lu t v t tên cơ s lưu trú du l ch; c) ã thông báo t m ng ng ho c ch m d t ho t ng kinh doanh cơ s lưu trú du l ch mà v n ti p t c kinh doanh cơ s lưu trú du l ch; d) Không thông báo v i cơ quan có thNm quy n trư c khi kinh doanh lo i hàng hóa, d ch v có i u ki n (áp d ng i v i cơ s lưu trú ã ư c công nh n h ng t 1 n 5 sao). 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau:
 8. a) Không duy trì các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b quy nh cho lo i, h ng cơ s lưu trú du l ch ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v du l ch có thNm quy n công nh n; b) Kinh doanh lo i hàng hóa, d ch v có i u ki n mà không có gi y phép theo quy nh c a pháp lu t (áp d ng i v i cơ s lưu trú chưa ư c công nh n h ng t 1 n 5 sao); c) Không b o m các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t trong quá trình kinh doanh lo i hàng hoá, d ch v có i u ki n trong cơ s lưu trú du l ch; d) S d ng ngư i không có i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t hành ngh d ch v kinh doanh có i u ki n t i cơ s lưu trú du l ch; ) i v i hành vi qu ng cáo sai v i lo i, h ng c a cơ s lưu trú du l ch ã ư c công nh n thì b x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 31/2001/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hoá - thông tin. i u 9. Vi ph m các quy nh v qu n lý khu, i m du l ch 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: Bán hàng hoá, d ch v t i khu, i m du l ch mà không ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a) S d ng, khai thác trái phép tài nguyên du l ch nh m m c ích ki m l i ho c ph bi n mê tín d oan; b) Xây d ng công trình ho c có các hành vi ào x i, tu s a làm nh hư ng nm quan, c nh quan môi trư ng t i khu, i m du l ch; c) Làm hư h ng, bi n d ng tài nguyên du l ch. 3. i v i hành vi hành ngh mê tín d oan t i khu, i m du l ch, x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 31/2001/N -CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c văn hóa - thông tin; i v i hành vi chèo kéo, eo bám, ép khách du l ch mua hàng hóa d ch v , x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh, tr t t ; i v i hành vi l n chi m t ai thu c quy ho ch c a khu, i m du l ch, x ph t theo quy nh t i Ngh nh s 04/CP ngày 10 tháng 01 năm 1997 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý, s d ng t ai. i u 10. X ph t vi ph m i v i các hành vi c n tr nhân viên, cơ quan nhà nư c thi hành nhi m v ki m tra, x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch
 9. 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng iv im t trong nh ng hành vi sau: a) Không xu t trình ho c xu t trình không y các gi y t có liên quan n vi c ki m tra, x lý vi ph m; b) Không khai báo ho c khai báo không úng, không y v n i dung liên quan n vi c ki m tra. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi sau: a) C n tr vi c ki m tra, ki m soát c a nhân viên, cơ quan nhà nư c ang thi hành công v ; b) C ý trì hoãn ho c tr n tránh vi c thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính; c) TNu tán tang v t vi ph m ang b ki m tra ho c t m gi ; d) C tình v ng m t c n tr vi c ti n hành ki m tra c a nhân viên, cơ quan nhà nư c. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C DU L CH i u 11. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch c a Thanh tra chuyên ngành du l ch 1. Thanh tra viên chuyên ngành du l ch ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng; c) áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác quy nh t i i m c kho n 1 i u 34 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 2. Chánh Thanh tra chuyên ngành du l ch c p S có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 10.000.000 ng; c) Thu h i th hư ng d n viên du l ch có th i h n ho c không có th i h n; d) áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác quy nh t i i m c kho n 2 i u 34 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. 3. Chánh Thanh tra chuyên ngành T ng c c Du l ch có quy n:
 10. a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng; c) Thu h i th hư ng d n viên du l ch có th i h n ho c không có th i h n; d) Ki n ngh T ng c c trư ng T ng c c Du l ch thu h i gi y phép kinh doanh l hành qu c t ; ) áp d ng các hình th c x ph t b sung và các bi n pháp khác quy nh t i i m c kho n 3 i u 34 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 12. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra chuyên ngành du l ch trong các lĩnh v c khác có liên quan Thanh tra chuyên ngành du l ch có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m liên quan n ho t ng du l ch theo pháp lu t x ph t vi ph m hành chính quy nh t i Pháp l nh X lý vi ph m hành chính và Ngh nh này. i u 13. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch c a Ch t ch U ban nhân dân các c p 1. Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có quy n áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính quy nh t i i u 26 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch. 2. Ch t ch U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có quy n áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính quy nh t i i u 27 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch. 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có quy n áp d ng các hình th c x ph t vi ph m hành chính quy nh t i i u 28 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch. i u 14. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch c a cơ quan c nh sát nhân dân, qu n lý th trư ng và các cơ quan thanh tra nhà nư c chuyên ngành khác Ngư i có thNm quy n c a các cơ quan c nh sát nhân dân, qu n lý th trư ng, các cơ quan thanh tra nhà nư c chuyên ngành khác ư c quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch theo quy nh t i i u 29, i u 33, i u 34 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính trong ph m vi thNm quy n c a mình liên quan n ho t ng du l ch. i u 15. Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch Th t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch ph i tuân theo quy nh t i i u 45, i u 46, i u 47, i u 48, i u 49, i u 50, i u 51, i u 52, i u 53, i u 54, i u 55 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính.
 11. i u 16. Th i hi u thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch Th i hi u thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch áp d ng theo quy nh t i i u 56 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 17. X lý vi ph m i v i ngư i có th m quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch Vi c x lý vi ph m i v i ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng du l ch ph i tuân theo các quy nh t i i u 91 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. i u 18. Khi u n i, t cáo 1. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v nh ng vi ph m hành chính c a t ch c, cá nhân trong lĩnh v c du l ch quy nh t i Ngh nh này ho c t cáo nh ng vi ph m c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. Cá nhân, t ch c b x ph t vi ph m hành chính ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i quy t nh x ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Trình t , th t c khi u n i, t cáo và thNm quy n gi i quy t khi u n i, t cáo v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c du l ch ư c áp d ng theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998 và các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo khác có liên quan. Chương 4: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 19. Hi u l c c a Ngh nh Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 20. Trách nhi m thi hành Ngh nh Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản