Nghị định số 53/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Nghị định số 53/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 53/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 53/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/1998/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 7 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 53 /1998/N -CP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 1998 V T CH C VÀ HO T NG C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ngày 28 tháng 3 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. C nh sát bi n Vi t Nam ư c t ch c theo Pháp l nh L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ngày 28 tháng 3 năm 1998. Tên giao d ch qu c t b ng ti ng Anh là Vietnam marine police. B Qu c phòng tr c ti p t ch c, qu n lý và i u hành m i ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. i u 2. M i ho t ng c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam u ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; tôn tr ng và tuân th các i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 3. M i t ch c, cá nhân và phương ti n ho t ng trên các vùng bi n t ư ng cơ s ra n ranh gi i ngoài c a vùng c quy n kinh t và th m l c a c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam u ph i ch u s ki m tra, ki m soát c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam trong vi c b o m an ninh, tr t t , an toàn và ch p hành pháp lu t c a Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia. Chương 2: T CH C, TRANG BN C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VI T NAM
  2. i u 4. H th ng t ch c c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam g m: 1. C c C nh sát bi n 2. Các Vùng C nh sát bi n. Trong cơ c u c a Vùng C nh sát bi n có các H i oàn, H i i và i C nh sát bi n. 3. Trư ng ào t o C nh sát bi n. T ch c, biên ch , trang b c th c a các cơ quan, ơn v C nh sát bi n do B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 5. C c trư ng C c C nh sát bi n do Th tư ng Chính ph b nhi m theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng. Giúp vi c cho C c trư ng có m t s Phó C c trư ng do B trư ng B Qu c phòng b nhi m. C c C nh sát bi n có tư cách pháp nhân và con d u riêng, có kinh phí t ch c, xây d ng và ho t ng do ngân sách Nhà nư c c p, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c, có tr s t i H i Phòng, có cơ quan thư ng tr c t i Hà N i và có i di n t i thành ph H Chí Minh. i u 6. Các Vùng C nh sát bi n ư c t ch c tương ng các Vùng H i quân. Ch huy trư ng Vùng C nh sát bi n do B trư ng B Qu c phòng b nhi m theo ngh c a C c trư ng C c C nh sát bi n. i u 7. L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ư c trang b các phương ti n, vũ khí, thi t b c n thi t th c hi n nhi m v . i u 8. C hi u, phù hi u, trang ph c c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ư c quy nh như sau: 1. C hi u: a) C l nh hình tam giác cân, n n xanh nư c bi n, chi u cao 1,5m, c nh áy 1,0m, có qu c huy gi a và mũi tên màu vàng ch y ngang phía sau. C l nh treo trên c t c cao 2,5m c m cu i t u. b) Ký hi u có 2 v ch màu da cam và màu tr ng li n k nhau, chi u dài c a v ch b ng thành tàu (mép trên c a thành tàu n m n nư c). V ch s 1 màu da cam t i m cu i c a mũi tàu giáp v i i m u c a thân tàu, ch ch 300 - 400, chi u r ng 0,5m - 1,0m (tuỳ theo kích thư c tàu) ti p n v ch s 2 màu tr ng, chi u r ng b ng 1/4 v ch s 1. Ký hi u ư c bi u hi n 2 bên thân tàu. c) Thân tàu sơn màu xanh nư c bi n, ài ch huy sơn màu tr ng. Trên thân tàu:
  3. + Ph n trư c hai v ch hi u l nh vi t s tàu màu tr ng; + Ph n sau hai v ch hi u l nh vi t ch in hoa màu tr ng: C NH SÁT BI N VI T NAM (HÀNG TRÊN) VIETNAM MARINE POLICE (HÀNG DƯ I). 2. Phù hi u ngành. Phù hi u ngành c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam hình lá ch n trên n n tím than, xung quanh vi n 2mm, gi a có m neo, hai bên có bông lúa, phía dư i có ch CSB màu , phía trên có ngôi sao vàng năm cánh. 3. Trang ph c. a) Quân hi u c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam hình tròn, ư ng kính 33mm, gi a có sao vàng l ng hình m neo màu tím than t trên n n tươi, xung quanh có hai bông lúa, có n a bánh xe màu vàng, trên n a bánh xe có ch CSB màu . Quân hi u s d ng kèm theo cành tùng kép: + C p tư ng: Cành tùng kép m u vàng. + C p tá, uý, h sĩ quan, binh sĩ: Cành tùng kép màu b c. b) C p hi u, phù hi u c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam th c hi n theo Ngh nh s 74-H BT ngày 26 tháng 4 năm 1982 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v "Quy nh quân hi u, c p hi u, phù hi u và l ph c c a Quân i nhân dân Vi t Nam", Ngh nh s 78-H BT ngày 27 tháng 3 năm 1991 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v "S a i, b sung Ngh nh s 74-H BT ngày 26 tháng 4 năm 1982" và Ngh nh s 61-CP ngày 21 tháng 10 năm 1996 c a Chính ph "v vi c s a i, b sung v c p hi u, phù hi u, quân hàm c a quân nhân chuyên nghi p". Riêng i v i L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có m t s i m b sung, s a i như sau: - N n c p hi u màu tím than - ư ng vi n c p hi u màu vàng - Cúc c p hi u có hình m neo và ch CSB màu - N n phù hi u màu tím than; hình phù hi u gi ng như hình cúc c p hi u. c) Quân ph c c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam g m hai lo i mùa ông và mùa hè. B Qu c phòng quy nh c th v ch trang b hàng năm, ki u dáng và cách may m c.
  4. i u 9. Trong khi làm nhi m v tàu, thuy n và các phương ti n khác c a L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ph i treo Qu c kỳ và C hi u C nh sát bi n; cán b , chi n sĩ C nh sát bi n ph i mang phù hi u và m c trang ph c theo quy nh. Chương 3: HO T NG C A L C LƯ NG C NH SÁT BI N VI T NAM i u 10. C c C nh sát bi n th c hi n ch c năng qu n lý v an ninh, tr t t an toàn và b o m vi c ch p hành pháp lu t c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia trên các vùng bi n và th m l c a c a nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa vi t Nam. i u 11. C c trư ng C c C nh sát bi n là ngư i ng u L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam, lãnh o i u hành theo ch th trư ng trên cơ s b o m nguyên t c t p trung dân ch . C c trư ng C c C nh sát bi n có nhi m v ch o, t ch c i u hành L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam và ph i h p v i các l c lư ng khác có liên quan th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n ư c quy nh t i Pháp l nh L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. C c trư ng C c C nh sát bi n phân công cho các phó C c trư ng ph trách t ng m t công tác ho c t ng nhi m v ; s d ng có hi u qu các cơ quan giúp vi c ng th i thư ng xuyên giáo d c nâng cao trách nhi m và trình c a cán b , chi n sĩ thu c quy n. i u 12. Các Vùng C nh sát bi n th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n quy nh t i Pháp l nh L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. Phân nh ph m vi qu n lý c a các Vùng C nh sát bi n như sau: 1. Vùng 1 qu n lý các vùng bi n và th m l c a t c a sông B c Luân t nh Qu ng Ninh n Mũi c t nh Hà Tĩnh. 2- Vùng 3 qu n lý các vùng bi n và th m l c a t Mũi c t nh Hà Tĩnh n Cù Lao Xanh t nh Bình nh. 3- Vùng 4 qu n lý các vùng bi n và th m l c a t Cù Lao Xanh t nh Bình nh n b B c c a nh An t nh Sóc Trăng. 4- Vùng 5 qu n lý các vùng bi n và th m l c at b B cc a nh An t nh Sóc Trăng n Hà Tiên t nh Kiên Giang. i u 13. Ch huy trư ng Vùng C nh sát bi n là ngư i tr c ti p ch huy, t ch c i u hành các ơn v C nh sát bi n thu c quy n th c hi n nhi m v trong ph m vi ho t ng c a mình; quan h và ph i h p ch t ch v i ch huy các ơn v b i Biên phòng và các l c lư ng khác có liên quan th c hi n nhi m v .
  5. Ch huy trư ng Vùng C nh sát bi n thư ng xuyên giáo d c, nâng cao trách nhi m và trình c a các cán b , chi n sĩ thu c quy n. i u 14. Ch huy trư ng Vùng C nh sát bi n t ch c và tri n khai th c hi n ch tr c ban trên t ng khu v c bi n, k ho ch tu n tra nh kỳ và không nh kỳ c a L c lư ng C nh sát bi n thu c quy n. Khi phát hi n các d u hi u vi ph m pháp lu t trên bi n ho c theo l nh c a c p trên, Ch huy trư ng Vùng C nh sát bi n i u ng l c lư ng và các phương ti n thu c quy n nhanh chóng n nơi x y ra v vi c x lý theo thNm quy n. i u 15. Cán b , chi n sĩ C nh sát bi n tr c ti p th c hi n nh ng nhi m v và có nh ng quy n h n c th quy nh t i Pháp l nh l c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam; ph i h p v i các l c lư ng h u quan trên bi n tri n khai công tác thư ng xuyên, liên t c qu n lý tình hình trên bi n, s m phát hi n, nh n bi t v các s vi c, s c x y ra và x lý theo thNm quy n ho c l p h sơ vi ph m, ng th i báo cáo khNn c p lên Ch huy c p trên tr c ti p c a mình. i u 16. Trong vùng n i thu , khi có yêu c u, L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có trách nhi m ph i h p, tr giúp các l c lư ng chuyên ngành khác th c hi n nhi m v , m b o các ho t ng trên bi n th c hi n úng các quy nh c a pháp lu t; trư ng h p L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam ch ng phát hi n các hành vi vi ph m pháp lu t thì ph i l p t c thông báo cho các l c lư ng chuyên ngành, t m th i b t gi ngư i và phương ti n ph m pháp q a tang, sau ó chuy n giao cho cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Trong vùng bi n t ư ng cơ s ra n ranh gi i ngoài c a vùng c quy n kinh t và th m l c a Vi t Nam, L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam c l p th c thi các nhi m v và quy n h n quy nh t i Pháp l nh L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam. Trư ng h p c n thi t L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam có th ph i h p các l c lư ng chuyên ngành h u quan ho t ng duy trì vi c ch p hành pháp lu t và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t; các ngành h u quan có th u thác cho L c lư ng C nh sát bi n Vi t Nam th c hi n m t s ho t ng nh t nh thu c ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ngành mình và n i dung, ph m vi u thác do B Qu c phòng và các B , ngành h u quan quy nh. Chương 4: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 18. Cán b , chi n sĩ C nh sát bi n có thành tích trong vi c th c hi n các nhi m v c a mình ư c khen thư ng theo ch chung c a Nhà nư c. i u 19. Cán b , chi n sĩ C nh sát bi n vi ph m nh ng quy nh c a Ngh nh này và nh ng quy nh khác c a pháp lu t có liên quan ho c thi u tinh th n trách nhi m không hoàn thành nhi m v c a mình thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH
  6. i u 20. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 9 năm 1998. i u 21. B trư ng B Qu c phòng, C c trư ng C c C nh sát bi n Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản