Nghị định số 55/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
2
download

Nghị định số 55/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 55/1998/NĐ-CP về việc xử lý hàng hoá do người vận chuyển đường biển lưu giữ tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 55/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/1998/N -CP Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 55/1998/N -CP NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1998 V X LÝ HÀNG HÓA DO NGƯ I V N CHUY N Ư NG BI N LƯU GI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: i u 1. Ngh nh này quy nh trình t , th t c x lý i v i hàng hóa do Ngư i v n chuy n ư ng bi n lưu gi t i Vi t Nam b o m vi c thanh toán ti n cư c v n chuy n, ti n b i thư ng do lưu t u và các kho n chi phí khác liên quan n vi c v n chuy n hàng hóa quy nh t i i u 96 c a B Lu t Hàng h i Vi t Nam (sau ây g i là ''hàng hóa lưu gi ''). i u 2. 1. Ngư i v n chuy n có quy n lưu gi và x lý hàng hóa lưu gi trong các trư ng h p sau ây: a) Ngư i thuê v n chuy n ho c Ngư i nh n hàng chưa thanh toán h t ho c không ưa ra m t b o m c n thi t v thanh toán h t ti n cư c v n chuy n, ti n b i thư ng do lưu t u và các chi phí h p lý khác liên quan n vi c v n chuy n hàng hóa ó (sau ây g i là ''các kho n n ''). Ngư i v n chuy n ch ư c lưu gi s lư ng hàng hóa có giá tr b o m thanh toán các kho n n và các chi phí quy nh t i kho n 1, i u 8 Ngh nh này, tr trư ng h p lô hàng c th có tính c thù. b) Không có Ngư i nh n hàng. c) Ngư i nh n hàng t ch i nh n hàng ho c trì hoãn vi c d hàng. d) Có nhi u ngư i cùng xu t trình v n ơn g c, gi y g i hàng ho c ch ng t v n chuy n hàng hóa tương ương có giá tr nh n hàng. 2. Quy n x lý hàng hóa lưu gi phát sinh sau sáu mươi (60) ngày, k t ngày Ngư i v n chuy n g i thông báo u tiên v vi c lưu gi . Trong trư ng h p hàng hóa lưu
  2. gi thu c lo i mau h ng , có kh năng gây ô nhi m môi trư ng, có nh hư ng t i an ninh qu c phòng ho c vi c ký g i hàng hóa lưu gi quá t n kém so v i giá tr th c t c a hàng hóa thì Ngư i v n chuy n có quy n x lý hàng hóa lưu gi s m hơn th i h n quy nh, nhưng v n ph i th c hi n vi c thông báo theo quy nh t i i u 3 Ngh nh này. 3. Ngư i v n chuy n th c hi n vi c lưu gi hàng hóa và x lý hàng hóa lưu gi quy nh t i Ngh nh này (sau ây g i là ''Ngư i lưu gi '') ph i ch u trách nhi m hoàn toàn trư c pháp lu t v tính h p pháp c a vi c lưu gi và vi c x lý hàng hóa lưu gi ó. i u 3. 1. Ngay khi th c hi n vi c lưu gi hàng hóa, Ngư i lưu gi ph i thông báo b ng văn b n cho Ngư i thuê v n chuy n ho c Ngư i nh n hàng v vi c lưu gi hàng hóa và d nh bán hàng tr các kho n n . 2. Sau ba mươi (30) ngày, k t ngày g i thông báo u tiên, mà Ngư i lưu gi không nh n ư c tr l i c a Ngư i thuê v n chuy n ho c c a Ngư i nh n hàng, ho c không ư c thanh toán h t các kho n n , thì Ngư i lưu gi ph i thông báo ba (3) l n liên ti p trên báo hàng ngày c a Trung ương ho c c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là ''c p t nh''). 3. Sau sáu mươi (60) ngày, k t ngày g i thông báo u tiên, mà Ngư i lưu gi v n không ư c thanh toán h t các kho n n , thì Ngư i lưu gi có quy n ký h p ng y quy n vi c bán u giá hàng hóa lưu gi cho Trung tâm d ch v bán u giá thu c S Tư pháp ho c t ch c kinh doanh d ch v bán u giá chuyên nghi p do S Tư pháp qu n lý v nghi p v (sau ây g i là ''Ngư i bán u giá''). i u 4. Vi c bán u giá hàng hóa lưu gi ư c th c hi n theo ''Quy ch bán u giá tài s n'' ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph và các quy nh c a Ngh nh này. i u 5. 1. Trong trư ng h p hàng hóa lưu gi thu c lo i c m nh p khNu ho c c m lưu thông trên lãnh th Vi t Nam, Ngư i nh p khNu hàng hóa và hàng hóa ó ph i b x lý theo pháp lu t hi n hành. Vi c bán u giá hàng hóa lưu gi ó ch th c hi n sau khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép. 2. Trong trư ng h p hàng hóa lưu gi thu c lo i nh p khNu có i u ki n (ho c ph i có h n ng ch) thì trư c khi ký h p ng y quy n bán u giá Ngư i lưu gi ph i làm th t c xin gi y phép nh p khNu hàng hóa c a B Thương m i. i u 6. Trư c khi ký h p ng y quy n bán u giá hàng hóa lưu gi , Ngư i lưu gi ph i thuê giám nh v ch t lư ng c a hàng hóa lưu gi . Chi phí v giám nh ch t lư ng hàng hóa ư c tính vào chi phí liên quan n bán u giá hàng hóa.
  3. i u 7. Gía kh i i m c a hàng hóa lưu gi do Ngư i bán u giá xác nh trên cơ s tham kh o ý ki n c a Ngư i lưu gi . Biên b n xác nh giá kh i i m hàng hóa lưu gi ph i ư c lưu trong h sơ bán u giá. i u 8. 1. Toàn b s ti n thu ư c do bán u giá hàng hóa lưu gi ư c g i vào ''Tài kho n ti n qu n lý, gi h '' c a Ngư i lưu gi t i Ngân hàng Vi t Nam. Vi c chi tr s ti n này ư c th c hi n theo th t ưu tiên sau ây: a) Thu , l phí, các chi phí liên quan n vi c ký g i và bán u giá; b) Các kho n n i v i Ngư i lưu gi ; c) Các kho n chi phí h p lý phát sinh do vi c lưu gi hàng hóa. 2. Vi c chi tr s ti n nói t i kho n 1 i u này ph i có y ch ng t h p l theo úng ch tài chính k toán c a Nhà nư c. 3. S ti n còn th a sau khi chi tr các kho n ti n nói t i kho n 1 i u này ư c gi l i t i ''Tài kho n ti n qu n lý, gi h '' tr l i cho ngư i có quy n nh n. 4. Trong trư ng h p s ti n thu ư c do bán u giá hàng hóa lưu gi không chi tr các kho n ti n quy nh t i kho n 1 i u này thì Ngư i lưu gi có quy n ti p t c yêu c u nh ng ngư i liên quan tr . i u 9. 1. Trong th i h n ba (3) ngày, k t ngày chi tr xong s ti n bán u giá hàng hóa lưu gi theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này, Ngư i lưu gi ph i thông báo cho Ngư i thuê v n chuy n ho c Ngư i nh n hàng bi t v vi c chi tr s ti n thu ư c do bán u giá hàng hóa lưu gi ó. Ngay sau ngày g i thông báo này, Ngư i lưu gi ph i ưa tin ba (3) l n liên ti p trên báo hàng ngày c a Trung ương ho c c p t nh. Trong trư ng h p còn th a ti n thì ph i thông báo rõ s ti n còn th a và s tài kho n t m g i t i Ngân hàng. 2. Trong trư ng h p ngư i có quy n nh n s ti n còn th a yêu c u nh n l i s ti n ó, thì Ngư i lưu gi ph i tr cho ngư i yêu c u. 3. Sau m t trăm tám mươi (180) ngày, k t ngày Ngư i lưu gi thông báo theo quy nh t i kho n 1 i u này, mà không có ai yêu c u nh n l i s ti n còn th a ho c có ngư i yêu c u, nhưng không ph i là ngư i có quy n nh n, thì Ngư i lưu gi có nghĩa v n p s ti n ó vào ngân sách Nhà nư c t i Kho b c Nhà nư c c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi phát sinh vi c lưu gi hàng hóa. Trong trư ng h p Ngư i yêu c u nh n ti n còn th a không ư c Ngư i lưu gi ch p nh n thì có quy n yêu c u Tòa án có thNm quy n b o v quy n l i h p pháp c a mình. Khi Tòa án có quy t nh công nh n s ti n còn th a là quy n l i h p pháp c a ngư i yêu c u nh n ti n thì Ngư i lưu gi c n có văn b n ngh cơ quan tài chính
  4. và Kho b c Nhà nư c thoái thu s ti n ã n p tr l i cho ngư i yêu c u nh n ti n h p pháp. i u 10. Trong trư ng h p nhi u ngư i có quy n nh n s ti n còn th a quy nh t i kho n 2, i u 9 Ngh nh này thì s ti n còn th a ư c chia theo t l tương ng v i quy n l i c a h . i u 11. Vi c khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo và vi c x lý vi ph m các quy nh c a Ngh nh này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 12. Ngh nh này cũng ư c áp d ng i v i vi c x lý hàng hóa do Ngư i v n chuy n ư ng bi n là t ch c, cá nhân nư c ngoài lưu gi t i Vi t Nam, tr trư ng h p pháp lu t Vi t Nam ho c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác. i u 13. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B Tư pháp có trách nhi m t ch c th c hi n Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản