Nghị định số 67/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
1
download

Nghị định số 67/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 67/2002/NĐ-CP về Danh mục các doanh nghiệp không được đình công do Chính Phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung Danh mục các doanh nghiệp không được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP ngày 29/8/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 67/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 67/2002/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 67/2002/N -CP NGÀY 09 THÁNG 7 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG DANH M C CÁC DOANH NGHI P KHÔNG Ư C ÌNH CÔNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 51/CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 1996 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Căn c Ngh nh s 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v vi c gi i quy t yêu c u c a t p th lao ng t i doanh nghi p không ư c ình công; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Danh m c các doanh nghi p không ư c ình công. Danh m c này thay th Danh m c các doanh nghi p không ư c ình công ban hành kèm theo Ngh nh s 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v vi c gi i quy t yêu c u c a t p th lao ng t i doanh nghi p không ư c ình công. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các doanh nghi p có tên trong Danh m c quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
  2. DANH M C CÁC DOANH NGHI P KHÔNG Ư C ÌNH CÔNG (Ban hành kèm theo Ngh nh s 67/2002/N -CP ngày 09 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c các doanh nghi p không ư c ình công ban hành kèm theo Ngh nh s 51/CP ngày 29 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph ) I. CÁC DOANH NGHI P S N XU T, CUNG NG, TRUY N T I I N THU C T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM 1. Các nhà máy nhi t i n: Ph L i, Uông Bí, Ninh Bình, Th c, Bà R a, Phú M , C n Thơ. 2. Các nhà máy thu i n: Hoà Bình, Thác Bà, Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Thác Mơ, a Nhim - Hàm Thu n - a Mi, Yaly, Tr An. 3. Các Công ty i n l c: I, II, III. 4. Các Công ty i n l c thành ph : Hà N i, H Chí Minh, H i Phòng và t nh ng Nai. 5. Các Công ty Truy n t i i n: I, II, III, IV. 6. Trung tâm i u h th ng i n Qu c gia. 7. Công ty Thông tin vi n thông i n l c. II. CÁC DOANH NGHI P DNCH V BƯU CHÍNH VI N THÔNG THU C T NG CÔNG TY BƯU CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM 1. Công ty Vi n thông qu c t . 2. Công ty Vi n thông liên t nh. 3. Công ty Bưu chính liên t nh và qu c t . 4. Công ty Phát hành Báo chí Trung ương. 5. Công ty i n toán và Truy n s li u. 6. Bưu i n các t nh và các thành ph tr c thu c Trung ương. 7. C c Bưu i n Trung ương. 8. Công ty Thông tin di ng (VMS). 9. Công ty D ch v vi n thông (GPC). 10. Xí nghi p in tem.
  3. III. CÁC DOANH NGHI P V N CHUY N HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ THU C LIÊN HI P Ư NG S T VI T NAM 1. Các Xí nghi p u máy Hà Lào, Hà N i, Vinh, à N ng, Sài Gòn. 2. Các Xí nghi p: V n d ng toa xe khách Hà N i, V n d ng toa xe hàng Hà N i, Toa xe Hà N i, Toa xe Vinh, Toa xe à N ng, Khai thác ư ng s t à N ng, Toa xe Sài Gòn, V n d ng Toa xe hàng Sài Gòn. 3. Các nhà ga thu c các tuy n ư ng s t. 4. Các xí nghi p qu n lý cơ s h t ng ư ng s t, các xí nghi p thông tin tín hi u ư ng s t, các xí nghi p qu n lý ư ng s t. IV. DOANH NGHI P THU C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM. 1. Nhà máy in ti n Qu c gia. V. CÁC DOANH NGHI P GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Ô THN THU C CÁC THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ THÀNH PH THU C T NH 1. Các Công ty C p thoát nư c. 2. Các Công ty V sinh môi trư ng. 3. Các Công ty Chi u sáng ô th . 4. Các ơn v qu n lý b n và phương ti n vư t sông thu c C c Qu n lý ư ng sông. 5. Công ty Ph c v mai táng. VI. CÁC DOANH NGHI P V N T I BI N VÀ B O M HÀNG H I THU C C C HÀNG H I VI T NAM VÀ T NG CÔNG TY HÀNG H I VI T NAM 1. Các doanh nghi p v n t i bi n. 2. Các doanh nghi p c ng bi n. 3. Các doanh nghi p hoa tiêu. 4. B o m an toàn hàng h i. 5. Công ty Thông tin i n t hàng h i Vi t Nam. 6. Xí nghi p liên h p tr c v t c u h .
  4. VII. CÁC DOANH NGHI P V N T I HÀNG KHÔNG VÀ B O M HÀNG KHÔNG THU C C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM VÀ T NG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VI T NAM 1. Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam. 2. C m c ng hàng không mi n B c. 3. C m c ng hàng không mi n Trung. 4. C m c ng hàng không mi n Nam. 5. Công ty D ch v hàng không sân bay N i Bài (NASCO). 6. Công ty D ch v hàng không sân bay Tân Sơn Nh t (SASCO). 7. Công ty D ch v hàng không sân bay à N ng (MASCO). 8. Xí nghi p s a ch a máy bay A75, A76. 9. Công ty Cung ng xăng d u hàng không. 10. Hãng Hàng không Qu c gia Vi t Nam (VIETNAM AIRLINES). 11. Xí nghi p thương m i m t t N i Bài (NIAGS). 12. Xí nghi p thương m i m t t à N ng (DIAGS). 13. Xí nghi p thương m i m t t Tân Sơn Nh t (TIAGS). VIII. CÁC DOANH NGHI P TÌM KI M, THĂM DÒ, KHAI THÁC, V N CHUY N, CH BI N, DNCH V D U KHÍ THU C T NG CÔNG TY D U KHÍ VI T NAM 1. Công ty Thăm dò khai thác d u khí (PVEP). 2. Công ty Ch bi n và Kinh doanh các s n phNm d u m (PVPDC). 3. Công ty Ch bi n và Kinh doanh các s n phNm khí (PVGC). 4. Công ty Thi t k và Xây d ng d u khí (PVECC). 5. Công ty D ch v K thu t d u khí (PTSC). 6. Công ty Thương m i d u khí (PETECHIM). 7. Công ty u tư phát tri n d u khí (PIDC). 8. Công ty Tư v n u tư xây d ng d u khí (PVICCC).
  5. 9. Công ty Liên doanh l c d u Vi t - Nga (VIETROS). 10. Xí nghi p Liên doanh VIETSOVPETRO. IX. CÁC DOANH NGHI P CUNG NG, DNCH V XĂNG D U THU C T NG CÔNG TY XĂNG D U VI T NAM 1. Các Công ty xăng d u, Công ty V t tư t ng h p óng t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Công ty V n t i xăng d u ư ng thu I. 3. Công ty V n t i xăng d u VITACO. X. CÁC DOANH NGHI P AN NINH QU C PHÒNG. Các doanh nghi p s n xu t nh ng s n phNm tr c ti p ph c v an ninh, qu c phòng thu c B Qu c phòng, B Công an. XI. CÁC DOANH NGHI P PH C V CHO CÔNG TÁC I NGO I THU C B NGO I GIAO 1. C c Ph c v ngo i giao oàn. 2. Xí nghi p ô tô V75. XII. CÁC DOANH NGHI P (TƯ I VÀ TIÊU NƯ C) KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THU L I 1. H D u Ti ng Tây Ninh. 2. H th ng thu l i B c Hưng H i. 3. H th ng thu l i B c Nam Hà. 4. H th ng thu l i Sông Nhu (C ng Liên M c). 5. H AYJun, Gia Lai. 6. H Phú Ninh, Qu ng Nam. 7. H Nư c c, h Gia Uy, h Sông Máy, p Ông Kèo thu c t nh ng Nai ./.
Đồng bộ tài khoản