Nghị định số 70/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
183
lượt xem
10
download

Nghị định số 70/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 70/2009/NĐ-CP về quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 70/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 70/2009/N -CP Hà N i, ngày 21 tháng 08 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH TRÁCH NHI M QU N LÝ NHÀ NƯ C V D Y NGH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành i u 84 c a Lu t D y ngh v trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh . i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ), y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh), y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n), y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p xã). i u 3. Nguyên t c quy nh trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh 1. B o m tính th ng nh t và nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c v d y ngh . 2. Phân c p qu n lý nhà nư c v d y ngh ph i b o m tương ng gi a nhi m v , thNm quy n, trách nhi m, ngu n l c tài chính, nhân s và các i u ki n c n thi t th c hi n ư c các nhi m v ư c giao. 3. Xác nh c th nhi m v , thNm quy n, trách nhi m c a các B , c a y ban nhân dân các c p i v i lĩnh v c d y ngh , ng th i b o m tính ch ng, sáng t o, quy n t ch , t ch u trách nhi m c a cơ quan qu n lý d y ngh các c p trong vi c quy t nh và th c hi n nhi m v ư c phân công, phân c p. i u 4. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i B Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan qu n lý nhà nư c v d y ngh trung ương, ch u trách nhi m trư c chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v d y ngh theo quy nh c a Lu t D y ngh , có trách nhi m c th sau ây: 1. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan có liên quan xây d ng trình Chính ph xem xét, quy t nh:
  2. a) Trình Qu c h i d án lu t, ngh quy t; trình y ban Thư ng v Qu c h i d th o pháp l nh, ngh quy t; b) Ban hành ngh nh c a Chính ph . 2. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, cơ quan có liên quan xây d ng trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh; a) Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v d y ngh theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t hàng năm ã ư c phê duy t; b) Chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm v d y ngh ; chương trình m c tiêu qu c gia, các d án, án phát tri n d y ngh . 3. Ban hành các thông tư quy nh v tiêu chuNn, quy chuNn, nh m c kinh t - k thu t, hư ng d n chuyên môn nghi p v thu c lĩnh v c d y ngh . 4. Ch o, hư ng d n và ki m tra, ánh giá và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chương trình m c tiêu qu c gia và các án, d án v d y ngh sau khi ư c phê duy t. 5. T ch c xây d ng, thNm nh và ban hành chương trình khung trình cao ng ngh , trình trung c p ngh cho t ng ngh ào t o; danh m c ngh ào t o các trình . 6. Quy nh i u ki n c th thành l p; th t c thành l p, sáp nh p, chia, tách, ình ch ho t ng, gi i th cơ s d y ngh ; ăng ký ho t ng d y ngh . T ch c th c hi n vi c ăng ký ho t ng d y ngh trình cao ng. 7. Ban hành i u l m u trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh ; quy ch m u trung tâm d y ngh ; quy ch tuy n sinh, thi, ki m tra, công nh n t t nghi p; quy ch c p b ng, ch ng ch ngh . 8. Quy nh tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v giáo viên d y ngh ; tiêu chuNn ngư i ng u cơ s d y ngh ; quy ch ánh giá viên ch c d y ngh ; quy nh v n i dung, hình th c tuy n d ng viên ch c d y ngh . Hư ng d n, ch o vi c quy ho ch, ào t o, b i dư ng, s d ng giáo viên và cán b qu n lý d y ngh . 9. Ban hành quy ch công tác h c sinh, sinh viên h c ngh ; quy ch ánh giá k t qu rèn luy n c a h c sinh, sinh viên h c ngh . Hư ng d n và ki m tra công tác phòng, ch ng t i ph m, t n n xã h i và xây d ng môi trư ng giáo d c lành m nh trong cơ s d y ngh ; công tác giáo d c tư tư ng chính tr , o c, l i s ng, văn hóa, thNm m cho h c sinh, sinh viên h c ngh ; công tác giáo d c th ch t, công tác y t trong các cơ s d y ngh ; phong trào văn hóa, văn ngh , th d c, th thao c a h c sinh, sinh viên h c ngh . 10. Quy nh tiêu chuNn cơ s v t ch t c a trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh và tiêu chuNn thi t b d y ngh theo t ng ngh . 11. Quy nh tiêu chuNn, quy trình ki m nh ch t lư ng d y ngh ; công nh n, c p, thu h i gi y ch ng nh n t tiêu chuNn ki m nh ch t lư ng d y ngh ; qu n lý và t ch c th c hi n ki m nh ch t lư ng d y ngh . 12. Quy nh nguyên t c, quy trình và t ch c ch o vi c xây d ng tiêu chuNn k năng ngh qu c gia; th a thu n v i các B v vi c ban hành tiêu chuNn k năng ngh qu c gia cho t ng ngh ; ch trì, ph i h p v i các B t ch c ch o vi c th c hi n ánh giá k năng ngh c a ngư i lao ng; qu n lý vi c ánh giá, c p ch ng ch k năng ngh qu c gia. 13. Quy nh x p h ng cơ s d y ngh công l p; th t c b nhi m, công nh n hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và giám c trung tâm d y ngh .
  3. 14. Quy t nh thành l p trư ng cao ng ngh công l p, cho phép thành l p trư ng cao ng ngh tư th c; phê duy t i u l , công nh n H i ng qu n tr , hi u trư ng trư ng cao ng ngh tư th c. 15. Hư ng d n và ki m tra ho t ng c a h i, t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. 16. T ch c th c hi n công tác th ng kê, thông tin và xây d ng cơ s d li u v d y ngh . 17. Ch o, t ch c th c hi n công tác nghiên c u, ph bi n và ng d ng khoa h c, công ngh trong lĩnh v c d y ngh . 18. T ch c, qu n lý công tác h p tác qu c t v d y ngh . 19. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v d y ngh ; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . 1. Các B có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B ; ng th i, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i b o m s th ng nh t qu n lý nhà nư c v d y ngh . 2. Các B có cơ s d y ngh tr c thu c có trách nhi m: a) Xây d ng và th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm v d y ngh c a B mình phù h p v i chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n d y ngh qu c gia; b) Ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i xây d ng chương trình khung trình cao ng ngh , trình trung c p ngh cho t ng ngh thu c lĩnh v c qu n lý c a B ; c) Quy t nh thành l p, ình ch ho t ng, sáp nh p, chia, tách, gi i th trung tâm d y ngh , trư ng trung c p ngh công l p tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t v d y ngh và văn b n hư ng d n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; d) Quy t nh phê duy t i u l trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và Quy ch t ch c và ho t ng c a trung tâm d y ngh công l p tr c thu c theo hư ng d n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; ) Ch trì, ph i h p v i cơ quan, h i ngh nghi p có liên quan t ch c xây d ng và ban hành tiêu chuNn k năng ngh qu c gia cho t ng ngh thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B sau khi có văn b n th a thu n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; e) Quy t nh công nh n x p h ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh công l p tr c thu c; b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c i v i Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , Giám c trung tâm d y ngh công l p tr c thu c theo quy nh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; g) T ch c h i gi ng giáo viên d y ngh , h i thi thi t b t làm, h i thi h c sinh gi i ngh c p B . Th c hi n qu n lý các cơ s d y ngh công l p tr c thu c v t ch c, biên ch , nhân s , tài chính, tài s n và cơ s v t ch t theo quy nh c a pháp lu t; b o m các i u ki n gi ng d y, h c t p và các ho t ng khác c a các cơ s d y ngh tr c thu c; h) Hư ng d n, ch o các cơ s d y ngh công l p tr c thu c th c hi n các quy nh pháp lu t v d y ngh ;
  4. i) Th c hi n công tác th ng kê, thông tin v t ch c ho t ng d y ngh c a B và báo cáo nh kỳ v d y ngh v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i; k) Th c hi n h p tác qu c t v d y ngh theo thNm quy n; l) Th c hi n công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v v d y ngh i v i các cơ s d y ngh công l p tr c thu c; x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo i v i các cơ s d y ngh tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. 3. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i và các cơ quan có liên quan, t ng h p quy ho ch, k ho ch năm năm và hàng năm v phát tri n d y ngh c a c nư c và ưa vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i chung c a c nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i hư ng d n các B liên quan, y ban nhân dân c p t nh l p, phân b và t ch c th c hi n d toán ngân sách nhà nư c v d y ngh ; xây d ng ch chi tiêu ngân sách nhà nư c cho ho t ng d y ngh ; th c hi n thanh tra, ki m tra tài chính ngân sách i v i lĩnh v c d y ngh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n; hư ng d n cơ ch t ch tài chính i v i các cơ s d y ngh ; cơ ch qu n lý và s d ng ngu n thu h c phí và các kho n thu h p pháp khác c a cơ s d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 6. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh c a y ban nhân dân c p t nh y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m v phát tri n d y ngh c a t nh, th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v d y ngh trên a bàn t nh và có trách nhi m sau ây: 1. Xây d ng quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm v d y ngh ; chương trình, d án phát tri n d y ngh c a t nh trình H i ng nhân dân c p t nh thông qua; b o m các i u ki n v ngân sách, biên ch giáo viên d y ngh , cơ s v t ch t và k thu t cho các cơ s d y ngh công l p c a t nh. 2. Quy t nh thành l p trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p thu c t nh và cho phép thành l p trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh tư th c trên a bàn; ình ch ho t ng d y ngh , sáp nh p, chia, tách, gi i th trư ng trung c p ngh , trung tâm d y ngh công l p thu c t nh và tư th c trên a bàn theo quy nh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 3. Quy t nh phê duy t i u l trư ng cao ng ngh công l p thu c t nh, i u l trư ng trung c p ngh , Quy ch t ch c và ho t ng c a trung tâm d y ngh công l p thu c t nh và tư th c trên a bàn theo hư ng d n c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i; qu n lý và ki m tra vi c th c hi n quy ch tuy n sinh, quy ch thi, ki m tra và công nh n t t nghi p và vi c c p văn b ng, ch ng ch ngh theo quy nh c a pháp lu t. 4. Qu n lý và ki m tra vi c th c hi n tiêu chuNn giáo viên và cán b qu n lý d y ngh ; hư ng d n, ch o vi c quy ho ch, ào t o, b i dư ng, s d ng i ngũ cán b qu n lý và giáo viên d y ngh trong t nh theo quy nh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 5. Quy t nh công nh n x p h ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh và trung tâm d y ngh công l p thu c t nh; b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c i v i Hi u trư ng trư ng cao ng ngh , trư ng trung c p ngh , Giám c trung tâm d y ngh công l p tr c thu c và công nh n Hi u trư ng, H i ng qu n tr c a trư ng trung c p ngh , Giám c trung tâm d y ngh tư th c theo quy nh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 6. Hư ng d n, ch o các cơ s d y ngh tr c thu c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v d y ngh . 7. Hư ng d n, ch o các cơ s d y ngh công l p thu c t nh trong vi c l p k ho ch biên ch và th c hi n nh m c biên ch theo hư ng d n c a B N i v , B Lao ng – Thương binh và Xã h i; ki m
  5. tra vi c th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v tài chính, t ch c b máy và biên ch iv i các cơ s d y ngh . 8. T ch c th c hi n ch trương xã h i hóa s nghi p d y ngh . 9. Th c hi n công tác th ng kê, thông tin v t ch c ho t ng d y ngh và báo cáo nh kỳ v d y ngh v i B Lao ng – Thương binh và Xã h i và H i ng nhân dân cùng c p. 10. Th c hi n h p tác qu c t v d y ngh theo thNm quy n. 11. Trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán, phân b và quy t toán kinh phí d y ngh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 12. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v d y ngh a phương theo quy nh c a pháp lu t. 13. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m trong d y ngh theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh c a S Lao ng – Thương binh và Xã h i S Lao ng – Thương binh và Xã h i có trách nhi m giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v d y ngh trên a bàn t nh, có trách nhi m sau ây: 1. Xây d ng và trình y ban nhân dân c p t nh chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm v d y ngh ; chương trình, d án phát tri n d y ngh a phương; t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t. 2. Hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n v chuyên môn, nghi p v i v i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i và các cơ s d y ngh trên a bàn. 3. Trình y ban nhân dân c p t nh ban hành nh ng quy nh c th v qu n lý d y ngh , ch chính sách i v i cán b qu n lý và giáo viên d y ngh , h c sinh, sinh viên h c ngh phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. Th c hi n ăng ký ho t ng d y ngh trình trung c p, sơ c p theo quy nh c a B Lao ng – Thương binh và Xã h i. 4. T ch c h i gi ng giáo viên d y ngh , h i thi thi t b t làm, h i thi h c sinh gi i ngh c p t nh. 5. Xây d ng, trình H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p t nh các gi i pháp th c hi n xã h i hóa d y ngh ; ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n. 6. Ph i h p v i S Tài chính, S K ho ch và u tư trong quá trình l p d toán thu, chi ngân sách; phân b d toán, qu n lý và quy t toán ngân sách d y ngh hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và phân c p qu n lý ngân sách c a a phương. 7. Ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v d y ngh ; x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 8. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ v d y ngh theo quy nh. i u 8. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh c a y ban nhân dân c p huy n y ban nhân dân c p huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v d y ngh trên a bàn huy n; ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân c p t nh v phát tri n d y ngh trên a bàn huy n: 1. Xây d ng các chương trình, án phát tri n d y ngh c a huy n trình H i ng nhân dân cùng c p thông qua; t ch c và ch o, ki m tra vi c th c hi n các chương trình, án d y ngh ã ư c phê
  6. duy t; b o m các i u ki n v ngân sách và biên ch cán b qu n lý, giáo viên d y ngh , cơ s v t ch t và k thu t cho các cơ s d y ngh tr c thu c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ch o, tri n khai th c hi n ch trương xã h i hóa d y ngh , th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v tài chính và t ch c i v i các cơ s d y ngh c a huy n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán, phân b và quy t toán kinh phí d y ngh theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 4. T ch c ki m tra ho t ng d y ngh và gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t. 5. Báo cáo nh kỳ v d y ngh v i y ban nhân dân c p t nh, H i ng nhân dân cùng c p. i u 9. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v d y ngh c a y ban nhân dân c p xã y ban nhân dân c p xã có trách nhi m giúp y ban nhân dân c p huy n v phát tri n d y ngh trên a bàn xã, có trách nhi m sau ây: 1. Ph i h p v i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n k ho ch d y ngh c a huy n phù h p v i chương trình phát tri n kinh t - xã h i a phương. 2. Ph i h p v i Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý các cơ s d y ngh óng trên a bàn. 3. T ch c th c hi n ch trương xã h i hóa d y ngh . 4. Ph i h p v i cơ quan, ơn v có liên quan qu n lý, ki m tra ho t ng d y, h c ngh theo hình th c c p ngh trong các h gia ình, làng ngh t i a phương. 5. Th ng kê các i tư ng ư c hư ng chính sách ngư i có công, quân nhân xu t ngũ, ngư i dân t c thi u s , ngư i thu c h nghèo, ngư i tàn t t, tr em m côi không nơi nương t a, ngư i tr c ti p lao ng trong các h s n xu t nông nghi p b thu h i t canh tác và các i tư ng chính sách xã h i khác trên a bàn qu n lý ang trong tu i lao ng trên a bàn chưa qua ào t o ngh , có nhu c u h c ngh xét tuy n vào các khóa h c ngh theo quy nh. 6. Ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n chính sách d y ngh cho các i tư ng ư c hư ng chính sách a phương, b o m chính sách ư c th c hi n úng m c ích, úng i tư ng. i u 10. i u kho n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 10 năm 2009. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. 2. B trư ng B Lao ng – Thương binh và Xã h i, B trư ng các B , ngành có liên quan hư ng d n thi hành Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n:
  7. - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản