Nghị định số 75/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
75
lượt xem
6
download

Nghị định số 75/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 75/2007/NĐ-CP về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 75/2007/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 75/2007/NĐ-CP Hà N i, ngày 09 tháng 05 năm 2007 NGH Đ NH V ĐI U TRA S C , TAI N N TÀU BAY DÂN D NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGH Đ NH : Chương 1: QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ngh đ nh này quy đ nh v trách nhi m c a các cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c thông báo s c , tai n n tàu bay; th t c đi u tra s c , tai n n tàu bay; h p tác qu c t trong ho t đ ng đi u tra s c , tai n n tàu bay; báo cáo s c và phòng ng a s c , tai n n tàu bay. 2. S c , tai n n tàu bay dân d ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này bao g m: a) S c , tai n n tàu bay x y ra trong lãnh th Vi t Nam ho c vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý; b) Tai n n tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam ho c tàu bay do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác x y ra vùng bi n qu c t ; c) S c , tai n n tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam ho c tàu bay do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác x y ra ngoài trư ng h p quy đ nh t i đi m a, b kho n này mà không có qu c gia đi u tra ho c đư c qu c gia nơi x y ra s c , tai n n u thác đi u tra. 3. Ngh đ nh này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân c a Vi t Nam và nư c ngoài liên quan đ n vi c thông báo, đi u tra, báo cáo và phòng ng a s c , tai n n tàu bay. Đi u 2. Gi i thích t ng Liên quan đ n Ngh đ nh này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. “Ngư i b thương n ng" đư c quy đ nh t i đi m a kho n 2 Đi u 104 Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam là ngư i b thương do tai n n gây ra n u thu c m t trong các trư ng h p sau đây: a) Ph i n m vi n trên 48 gi trong vòng 7 ngày, k t ngày b thương; b) B gãy xương tr xương ngón tay, ngón chân và mũi; c) Có các v t thương h làm m t nhi u máu, nh hư ng đ n th n kinh, cơ b p, gân; d) T n thương n i t ng; đ) B b ng đ 2 ho c 3 ho c v t b ng r ng trên 5% b m t cơ th ; e) B xác đ nh là nhi m đ c ho c nhi m phóng x n ng. 2. "Ngư i ch t” s d ng trong báo cáo đi u tra tai n n bao g m ngư i b t vong ngay trong tai n n và ngư i ch t do b thương trong tai n n trong vòng 30 ngày, k t ngày x y ra tai n n. 3. “Máy t ghi" là máy ghi âm bu ng lái, máy ghi tham s chuy n bay, đư c l p đ t trên tàu bay. 4. “Tr ng lư ng t i đa" là tr ng lư ng c t cánh t i đa đư c phê chu n. 5. "Qu c gia thi t k " là qu c gia có quy n tài phán đ i v i t ch c ch u trách nhi m v thi t k lo i tàu bay. 6. "Qu c gia s n xu t” là qu c gia có quy n tài phán đ i v i t ch c ch u trách nhi m v l p ráp t ng th tàu bay.
 2. Chương 2: THÔNG BÁO S C , TAI N N TÀU BAY Đi u 3. Thông báo v s c , tai n n tàu bay 1. Các t ch c, cá nhân sau đây có trách nhi m thông báo ngay cho C c Hàng không Vi t Nam b ng đi n tho i, fax, m ng vi n thông c đ nh hàng không (AFTN) ho c các phương ti n thông tin khác khi phát hi n ho c nh n đư c thông tin v tai n n tàu bay ho c s c quy đ nh t i Ph l c I Ngh đ nh này: a) Cơ s cung c p d ch v không lưu đ i v i thông tin v tàu bay lâm n n; b) Ngư i ch huy tàu bay, ngư i khai thác tàu bay đ i v i thông tin v s c ho c tai n n tàu bay x y ra trong lãnh th Vi t Nam; s c ho c tai n n đ i v i tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam ho c do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác x y ra ngoài lãnh th Vi t Nam; c) Giám đ c C ng v hàng không đ i v i thông tin v s c ho c tai n n tàu bay x y ra t i c ng hàng không, sân bay ho c khu v c lân c n c ng hàng không, sân bay thu c quy n qu n lý c a mình; d) Trung tâm tìm ki m, c u n n hàng h i đ i v i thông tin v tàu bay lâm n n trên bi n; đ) y ban nhân dân đ a phương nơi x y ra tai n n tàu bay. 2. Các t ch c, cá nhân khác không thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u này khi phát hi n ho c nh n đư c thông tin v s c , tai n n tàu bay có trách nhi m thông báo ngay cho y ban nhân dân đ a phương, C c Hàng không Vi t Nam, cơ s cung c p d ch v tìm ki m, c u n n ho c cơ quan, đơn v trong ngành hàng không nơi g n nh t. 3. Trư ng h p s c , tai n n tàu bay x y ra nư c ngoài đ i v i tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam ho c do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác, ngoài trách nhi m quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, ngư i chi huy tàu bay, ngư i khai thác tàu bay ph i thông báo ngay cho cơ quan ngo i giao ho c cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c đó. Đi u 4. X lý thông tin v s c ho c tai n n tàu bay 1. Khi nh n đư c thông báo v s c ho c tai n n tàu bay quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh này, C c Hàng không Vi t Nam xác nh n l i và báo cáo B Giao thông v n t i các thông tin sau đây: a) Lo i tàu bay, d u hi u đăng ký và d u hi u qu c t ch c a tàu bay; b) Tên ch s h u, ngư i khai thác tàu bay; c) H và tên ngư i ch huy tàu bay; d) Ngày, gi x y ra s c ho c tai n n tàu bay; đ) Nơi kh i hành l n cu i và nơi d đ nh h cánh ti p theo c a tàu bay; e) V trí c a tàu bay theo kinh tuy n và vĩ tuy n; g) S hành khách, thành viên t bay trên tàu bay t i th i đi m x y ra tai n n ho c s c ; h) S ngư i ch t, b thương n ng do tai n n gây ra ho c s ngư i b thương do s c gây ra, bao g m hành khách, thành viên t bay và ngư i th ba; i) Tính ch t tai n n, s c và m c đ thi t h i đ i v i tàu bay; k) Thông tin v hàng nguy hi m trên tàu bay. 2. Tr trư ng h p tàu bay b m t tích ho c không th ti p c n đư c tàu bay, C c Hàng không Vi t Nam ph i c ngư i đ n ngay hi n trư ng đ th c hi n các công vi c sau đây: a) Ph i h p v i l c lư ng tìm ki m, c u n n t i hi n trư ng đ c u giúp ngư i và tránh vi c làm xáo tr n hi n trư ng không c n thi t; b) Thu th p thông tin v ngư i ch t trong trư ng h p có ngư i ch t; c) Thu th p các m nh v tàu bay, đánh giá các hư h i v k t c u khung sư n, h th ng vô tuy n đi n, đi n t và đ ng cơ; d) Yêu c u giao n p, thu gi ho c l y thông tin t các máy t ghi; đ) Xác đ nh n ng đ c n ho c ch t kích thích đ i v i thành viên t lái; e) Ph ng v n sơ b thành viên t bay và các nhân ch ng;
 3. g) Xác đ nh ph m vi hi n trư ng và yêu c u các cơ quan ph i h p, b o v hi n trư ng, ch p nh hi n trư ng; h) Ch trì, ph i h p các cơ quan, t ch c liên quan áp d ng các bi n pháp c n thi t đ b o qu n các m u v t, tài li u liên quan đ n s c , tai n n. 3. B trư ng B Giao thông v n t i ki m tra và xác nh n l i các thông tin quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đ quy t đ nh t ch c đi u tra ho c báo cáo Th tư ng Chính ph thành l p y ban đi u tra tai n n. 4. Trư ng h p x y ra tai n n ho c s c tàu bay quy đ nh t i Ph l c I Ngh đ nh này, B Giao thông v n t i thông báo ngay cho các qu c gia và t ch c qu c t sau đây: a) Qu c gia đăng ký tàu bay; b) Qu c gia c a ngư i khai thác tàu bay; c) Qu c gia thi t k tàu bay; d) Qu c gia s n xu t tàu bay; đ) T ch c hàng không dân d ng qu c t (ICAO) đ i v i tàu bay có tr ng lư ng t i đa trên 2250 kilôgam. 5. Thông báo quy đ nh t i kho n 4 Đi u này có th đư c g i qua fax, e mail, APTN. Thông báo bao g m các thông tin sau đây: a) Ghi rõ “ACCID" n u là tai n n ho c "INCID" n u là s c ; b) Nhà s n xu t, lo i tàu bay, qu c t ch và d u hi u đăng ký c a tàu bay; c) Tên ch s h u, ngư i khai thác ho c ngư i thuê tàu bay; d) H , tên, qu c t ch c a thành viên t bay và hành khách; đ) Ngày, tháng và th i gian x y ra s c , tai n n (gi đ a phương ho c gi qu c t UTC); e) Nơi kh i hành l n cu i và nơi d đ nh h cánh ti p theo c a tàu bay; g) V trí c a tàu bay xác đ nh theo đ a phương, kinh tuy n và vĩ tuy n; h) S thành viên t bay và hành khách trên tàu bay t i th i đi m x y ra tai n n; s ngư i b ch t ho c b thương n ng (bao g m hành khách, thành viên t bay và ngư i th ba m t đ t); i) Mô t sơ b tính ch t c a tai n n ho c s c và m c đ hư h ng tàu bay; k) D ki n ph m vi đi u tra; l) Đ c đi m đ a hình khu v c x y ra tai n n ho c s c , m c đ khó khăn ho c nh ng yêu c u đ c bi t đ ti p c n hi n trư ng; m) Cơ quan đi u tra, cách th c liên l c v i cơ quan đi u tra; n) Thông tin v hàng nguy hi m trên tàu bay. Chương 3; TH T C ĐI U TRA S C , TAI N N TÀU BAY Đi u 5 N i dung đi u tra s c , tai n n tàu bay Đi u tra s c , tai n n tàu bay nh m đáp ng các yêu c u sau đây: 1. Thu th p, ghi l i và phân tích các thông tin có th thu th p đư c v s c tai n n tàu bay; 2. Nghiên c u, xác đ nh các nguyên nhân gây ra s c , tai n n tàu bay; 3. Khuy n cáo đ i v i vi c b o đ m an toàn hàng không; 4. L p báo cáo v đi u tra s c , tai n n tàu bay. Đi u 6. B o v hi n trư ng và di chuy n tàu bay b s c , tai n n 1. T ch c, cá nhân th c hi n tìm ki m, c u n n có trách nhi m b o v tàu bay và hi n trư ng c a tàu bay b s c ho c tai n n. 2. B Giao thông v n t i có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các t ch c, cá nhân liên quan th c hi n ho t đ ng b o v hi n trư ng, bao g m các nhi m v c th sau đây:
 4. a) C p c u ngư i còn s ng; d p cháy và b o v tính m ng và tài s n c a nhân dân; b) B o v tàu bay đ không b cháy ho c hư h ng thêm; không làm xáo tr n ho c thay đ i tư th xác n n nhân; không làm hư h ng ho c xáo tr n hàng hoá, hành lý và các đ v t khác chuyên ch trên tàu bay; c) Áp d ng các bi n pháp thích h p đ ngăn ch n h u qu có th x y ra do hàng nguy hi m; d) Ch p nh, quay phim ho c các bi n pháp c n thi t khác đ lưu gi v t ch ng d b m t ho c bi n d ng; đ) Thu th p h tên và đ a ch c a nh ng ngư i ch ng ki n đ ph c v cho vi c đi u tra s c , tai n n tàu bay. 3. Ch s h u, ngư i khai thác tàu bay ho c ngư i thuê tàu bay có trách nhi m di chuy n tàu bay b s c ho c tai n n, hàng hoá, hành lý và các đ v t chuyên ch trên tàu bay b s c ho c tai n n theo yêu c u c a B Giao thông v n t i. 4. Cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay t ch c di chuy n tàu bay b s c ho c tai n n, hàng hoá, hành lý và các đ v t chuyên ch trên tàu bay b s c ho c tai n n đ n v trí thích h p trong trư ng h p nh ng ngư i quy đ nh t i kho n 3 Đi u này không th c hi n. 5. Vi c di chuy n tàu bay b s c ho c tai n n, hàng hoá, hành lý và các đ v t chuyên ch trên tàu bay b s c , tai n n ph i đư c l p biên b n. Biên b n ghi rõ hi n tr ng c a các đ v t và t ch c, cá nhân đư c giao đ v t. Đi u 7. Cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay 1. y ban đi u tra tai n n tàu bay do Th tư ng Chính ph thành l p g m đ i đi n B Giao thông v n t i là Ch t ch, đ i di n các B , ngành liên quan và y ban nhân dân c p t nh nơi x y ra tai n n. 2. B Giao thông v n t i thành l p cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay ho c t ch c đi u tra theo cách th c phù h p v i m c đ , tính ch t c a s c , tai n n đó. Trong trư ng h p c n thi t thành l p cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay, B Giao thông v n t i có th m i đ i di n các B , ngành liên quan và y ban nhân dân c p t nh nơi x y ra tai n n. 3. y ban đi u tra tai n n tàu bay do Th tư ng Chính ph thành l p ho c cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay do B Giao thông v n t i thành l p (sau đây g i là cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay) có quy n trưng d ng ngư i có đ năng l c, trình đ c a các t ch c c a Vi t Nam sau đây đ ph c v ho t đ ng đi u tra s c , tai n n tàu bay: a) Ngư i khai thác tàu bay; b) Cơ s cung c p d ch v không lưu; c) Cơ s thi t k , s n xu t, b o dư ng và th nghi m tàu bay; d) T ch c xã h i ngh nghi p v hàng không. 4. Cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay đư c b trí nơi làm vi c thích h p g n khu v c hi n trư ng x y ra s c ho c tai n n tàu bay; đư c trang b phương ti n đi - l i, trang b , thi t b c n thi t ph c v cho vi c đi u tra s c ho c tai n n tàu bay. Nơi làm vi c do cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay quy t đ nh tuỳ thu c vào t ng v vi c c th . 5. B Giao thông v n t i có trách nhi m lưu gi h sơ đi u tra tai n n, s c tàu bay sau khi k t thúc vi c đi u tra s c ho c tai n n tàu bay. Đi u 8. Ngư i đi u tra s c , tai n n tàu bay 1. Ngư i th c hi n đi u tra s c ho c tai n n tàu bay ph i đáp ng yêu c u v năng l c chuyên môn và k thu t hàng không. 2. Nh ng ngư i sau đây không đư c là thành viên c a cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay: a) Ch s h u tàu bay, ngư i góp v n ho c tham gia đi u hành t ch c khai thác tàn bay có tày bay b s c , tai n n đang đư c đi u tra; b) Ngư i có l i ích t vi c kinh doanh c a t ch c khai thác tàu bay, cơ s thi t k , s n xu t, b o dư ng tàu bay b s c , tai n n đang đư c đi u tra. Đi u 9. Nhi m v và quy n h n c a ngư i đ ng đ u cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay Ngư i đ ng đ u cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay có nhi m v và quy n h n sau:
 5. 1. T ch c th c hi n, phân công nhi m v cho các thành viên c a cơ quan đi u tra đ th c hi n các nhi m v và quy n h n theo quy đ nh; 2. Ch trì các cu c h p c a cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay; phát ngôn ho c ch đ nh thành viên c a cơ quan đi u tra s c , tai n n là ngư i phát ngôn trong quá trình đi u tra s c , tai n n; 3. Các nhi m v và quy n h n quy đ nh t i Đi u 10 c a Ngh đ nh này. Đi u 10. Nhi m v , quy n h n và nghĩa v c a ngư i đi u tra s c , tai n n tàu bay 1. Ngư i đi u tra s c , tai n n tàu bay có các nhi m v và quy n h n sau: a) Đư c vào hi n trư ng, khám nghi m hi n trư ng s c ho c tai n n tàu bay, ti p c n tàu bay, trang b , thi t b c a tàu bay ho c các m nh v c a tàu bay; b) Thu gi ho c ph i h p v i cơ quan công an thu gi và s d ng các m nh v tàu bay, trang b , thi t b c a tàu bay và các gi y t , tài li u c n thi t cho vi c đi u tra s c , tai n n; c) Th ng kê các ch ng c t i hi n trư ng s c , tai n n tàu bay; ki m soát vi c di chuy n tàu bay, hành lý, hàng hoá và các đ v t v n chuy n trên tàu bay, các m nh v , trang b , thi t b c a tàu bay; d) Thu gi các máy t ghi, th c hi n ho c yêu c u th c hi n gi i mã ho c yêu c u qu c gia đăng ký, qu c gia khai thác cung c p d li u c a máy t ghi; đ) Yêu c u ch s h u, ngư i khai thác tàu bay, cơ s s n xu t, C ng v hàng không ho c t ch c, cá nhân khác cung c p thông tin, tài li u liên quan đ n tàu bay b s c , tai n n, e) Giám đ nh ho c yêu c u giám đ nh các m u v t, ch ng c , tài li u liên quan đ n s c , tai n n tàu bay, s c kho c a nh ng ngư i liên quan đ n vi c khai thác tàu bay b s c , tai n n; g) Đư c cung c p k t qu giám đ nh thi th n n nhân đ ph c v cho ho t đ ng đi u tra s c , tai n n tàu bay; h) H i, nghiên c u l i khai c a ngư i ch ng ki n v nh ng v n đ có liên quan đ n tai n n, s c tàu bay. 2. Ngư i đi u tra s c , tai n n tàu bay có các nghĩa v sau đây: a) Đi u tra s c , tai n n tàu bay nhanh chóng, trung th c và khách quan; b) Tuân th nghiêm ng t s ch đ o c a ngư i đ ng đ u cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay v n i dung, phương pháp đi u tra và th c hi n các bi n pháp b o đ m an toàn trong ho t đ ng đi u tra; c) Không đư c cung c p thông tin liên quan đ n đi u tra s c , tai n n tàu bay cho ngư i khác ho c các phương ti n thông tin khi chưa đư c phép công b . Đi u 11. Tr l i tàu bay và các trang b , thi t b tàu bay 1. Cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay ph i tr tàu bay và các trang b , thi t b tàu bay b s c , tai n n cho ngư i có quy n đ i v i tàu bay ho c ngư i đư c qu c gia đăng ký tàu bay ho c qu c gia c a ngư i khai thác ch đ nh khi không c n gi l i đ ph c v công tác đi u tra. 2. Vi c tr tàu bay, trang b , thi t b tàu bay ph i l p biên b n giao nh n. Biên b n giao nh n bao g m các n i dung sau đây: a) Tên và đ a ch c a ngư i ho c t ch c giao, nh n; b) Miêu t sơ b đ i tư ng đư c bàn giao; c) Ngày gi , đ a đi m bàn giao; d) Ch ký c a đ i di n cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay và đ i di n bên nh n. Đi u 12. Gi i mã máy t ghi 1. Khi th c hi n đi u tra tai n n tàu bay ho c s c quy đ nh t i Ph l c I Ngh đ nh này, cơ quan đi u tra ph i gi i mã thông tin trong các máy t ghi l p đ t trên tàu bay. 2. Vi c ch n cơ s gi i mã thông tin c a máy t ghi ph i đáp ng các yêu c u sau đây: a) M c đ khách quan và chính xác c a đơn v , ngư i ti n hành gi i mã; b) Th i gian ít nh t dành cho vi c gi i mã đ đ có các thông tin c n thi t; c) V trí đ a lý c a nơi gi i mã ph i g n cơ quan đi u tra tai n n. Đi u 13. Khám nghi m t thi
 6. 1. Trư ng h p tai n n tàu bay có thành viên t bay b ch t, cơ quan đi u tra ph i trưng c u khám nghi m t thi đ ph c v công tác đi u tra. 2. Trư ng h p tai n n tàu bay có hành khách ho c ngư i th ba trên m t đ t b ch t, cơ quan đi u tra có th quy t đ nh trưng c u khám nghi m t thi đ ph c v công tác đi u tra. Đi u 14. Trách nhi m ph i h p c a các cơ quan đi u tra khác Các cơ quan đi u tra khác đ i v i s c , tai n n tàu bay theo quy đ nh c a pháp lu t t t ng hình s có trách nhi m cung c p thông tin chính xác v giám đ nh t thi, danh tính n n nhân, l i khai c a các nhân ch ng, các thông tin đư c gi i mã và các ch ng c cho cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay khi có yêu c u. Đi u 15. Thông báo v hành vi can thi p b t h p pháp Trong quá trình đi u tra s c , tai n n tàu bay, n u phát hi n ho c nghi ng có hành vi can thi p b t h p pháp vào ho t đ ng hàng không dân d ng thì B Giao thông v n t i ph i thông báo ngay cho cơ quan nhà nư c liên quan c a Vi t Nam và các qu c gia liên quan theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 4 Ngh đ nh này. Đi u 16. Công b thông tin 1. Khi x y ra s c , tai n n tàu bay, cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay có quy n công b các thông tin sau đây: a) S hi u chuy n bay, qu c t ch và s hi u đăng ký c a tàu bay; b) Tên c a các thành viên t bay, trình đ và b ng c p chính th c; c) L ch trình chuy n bay; d) Tình tr ng đ đi u ki n bay c a tàu bay; đ) Đi u ki n th i ti t; e) T ch c và nhi m v c a cơ quan đi u tra s c , tai n n; g) Ti n trình đi u tra; h) Các thông tin th c t v s c , tai n n. 2. Các thông tin sau đây không đư c phép công b và ch đư c s d ng cho vi c đi u tra s c ho c tai n n tàu bay: a) L i khai c a nh ng ngư i liên quan trong quá trình đi u tra; b) Thông tin trao đ i gi a nh ng ngư i liên quan đ n khai thác tàu bay; c) Thông tin y t và các thông tin cá nhân c a nh ng ngư i liên quan đ n s c ho c tai n n tàu bay; d) Ghi âm bu ng lái và b n sao ghi âm đó; đ) Các ý ki n phân tích thông tin, bao g m các thông tin c a máy ghi d li u chuy n bay; e) Thông tin liên quan đ n an ninh, qu c phòng. Đi u 17. Đi u tra l i 1. Vi c quy t đ nh đi u tra l i đ i v i s c ho c tai n n tàu bay sau khi k t thúc đi u tra ch đư c th c hi n trong trư ng h p phát hi n ch ng c m i quan tr ng có th làm thay đ i k t lu n v nguyên nhân và trách nhi m đ i v i s c , tai n n. 2. Th m quy n t ch c đi u tra và th t c m l i đi u tra s c , tai n n tàu bay áp d ng như đ i v i vi c t ch c đi u tra l n đ u. Đi u 18. Báo cáo sơ b v đi u tra s c , tai n n tàu bay 1. Cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay l p báo cáo sơ b v đi u tra s c ho c tai n n tàu bay theo m u t i Ph l c II Ngh đ nh này. 2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày x y ra s c , tai n n tàu bay, B Giao thông v n t i g i b n báo cáo sơ b v đi u tra s c , tai n n tàu bay cho các qu c gia và t ch c qu c t liên quan sau đây: a) Qu c gia đăng ký tàu bay; b) Qu c gia khai thác;
 7. c) Qu c gi thi t k ; d) Qu c gia s n xu t; đ) T ch c hàng không dân d ng qu c t (ICAO) đ i v i tàu bay có tr ng lư ng t i đa trên 2.250 kilôgam. Đi u 19. Báo cáo chính th c v đi u tra s c , tai n n tàu bay 1. Khi k t thúc đi u tra, cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay l p báo cáo chính th c theo m u t i Ph l c III Ngh đ nh này. 2. B Giao thông v n t i g i d th o báo cáo chính th c v đi u tra s c , tai n n tàu bay cho các qu c gia sau đây đ l y ý ki n: a) Qu c gia đăng ký tàu bay; b) Qu c gia khai thác; c) Qu c gia thi t k ; d) Qu c gia s n xu t. 3. Trong vòng 60 ngày, k t ngày g i d th o báo cáo chính th c, n u nh n đư c ý ki n c a các qu c gia quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay nghiên c u, ch nh lý d th o báo cáo chính th c ho c đính kèm ý ki n đó vào báo cáo chính th c. 4. H t th i h n 60 ngày mà không nh n đư c ý ki n và các qu c gia không có th a thu n nào khác, B Giao thông v n t i g i báo cáo chính th c v đi u tra s c ho c tai n n tàu bay cho các qu c gia và t ch c qu c t sau đây: a) Qu c gia tham gia đi u tra; b) Qu c gia đăng ký tàu bay; c) Qu c gia khai thác; d) Qu c gia thi t k ; đ) Qu c gia s n xu t; e) Qu c gia có công dân b ch t ho c b thương n ng; g) Qu c gia đã cung c p thông tin liên quan, trang b , thi t b ho c các chuyên gia; h) T ch c hàng không dân d ng qu c t đ i v i tàu bay có tr ng lư ng t i đa trên 5700 kilôgam. Đi u 20. Công b báo cáo chính th c đi u tra s c tai n n tàu bay 1. Căn c vào tính ch t s c ho c tai n n tàu bay, cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay công b m t ph n ho c toàn b báo cáo chính th c v đi u tra s c ho c tai n n tàu bay, tr trư ng h p đi u tra s c ho c tai n n tàu bay theo y thác c a qu c gia khác. 2. Vi c công b báo cáo chính th c v đi u tra s c ho c tai n n tàu bay quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c th c hi n trong vòng 12 tháng, k t ngày g i b o cáo chính th c v đi u tra s c ho c tai n n tàu bay cho các qu c gia, t ch c qu c t . Đi u 21. Khuy n cáo an toàn 1. Trong quá trình đi u tra s c ho c tai n n tàu bay, cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay có các quy n sau đây: a) G i văn b n yêu c u các t ch c, cá nhân liên quan áp d ng ngay các bi n pháp tăng cư ng an toàn hàng không; b) G i khuy n cáo v an toàn hàng không phát sinh t ho t đ ng đi u tra đ n các qu c gia liên quan và T ch c hàng không dân d ng qu c t (ICAO). 2. Trong vòng 30 ngày, k t khi nh n đư c văn b n khuy n cáo, t ch c, cá nhân quy đ nh t i đi m a kho n 1 Đi u này ph i báo cáo C c Hàng không Vi t Nan v vi c th c hi n các bi n pháp phòng ng a và tăng cư ng an toàn hàng không. Đi u 22. Kinh phí đi u tra s c , tai n n tàu bay 1. Ngư i khai thác tàu bay, ngư i thuê tàu bay trong trư ng h p thuê có t bay có tàu bay b s c ho c tai n n ch u chi phí cho vi c gi i mã, giám đ nh t thi, d ng l i hi n trư ng và di chuy n tàu bay, hàng hoá, hành lý và các đ v t chuyên ch trên tàu bay, thù lao và các chi phí khác cho nh ng
 8. ngư i đư c trưng d ng đ ph c v ho t đ ng đi u tra s c , tai n n tàu bay đư c quy đ nh t i kho n 3 Đi u 7 Ngh đ nh này. 2. Các chi phí khác ph c v cho ho t đ ng đi u tra s c ho c tai n n tàu bay l y t ngu n ngân sách nhà nư c. B Giao thông v n t i l p d toán chi phí cho t ng v vi c c th báo cáo B Tài chính quy t đ nh. Chương 4; H P TÁC QU C T TRONG HO T Đ NG ĐI U TRA S C , TAI N N TÀU BAY Đi u 23. Tham gia đi u tra tai n n tàu bay 1. Đ i di n c a các qu c gia đư c phép tham gia đi u tra tai n n ch u s ki m soát c a cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay. 2. Đ i di n các qu c gia tham gia đi u tra tai n n tàu bay có quy n và nghĩa v sau đây: a) Đ n hi n trư ng v tai n n; b) Ki m tra các m nh v tàu bay; c) Đư c bi t các thông tin v l i khai c a nhân ch ng và đ xu t các v n đ c n làm rõ; d) Đư c bi t v các ch ng c ; đ) Nh n b n sao các tài li u thích h p t vi c đi u tra; e) Tham gia gi i mã máy t ghi; g) Tham gia các ho t đ ng đi u tra tai n n như ki m tra b ph n c u thành, gi ng bình k thu t, ki m tra và mô ph ng quá trình x y ra tai n n; h) Tham gia các cu c h p liên quan đ n phân tích, đánh giá v nguyên nhân và khuy n cáo an toàn trong quá trình đi u tra; i) Trình bày quan đi m v các v n đ còn có ý ki n khác nhau trong quá trình đi u tra tai n n; k) Đư c công b các thông tin v tai n n tàu bay mà cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay c a Vi t Nam cho phép. Đi u 24. H p tác v i các qu c gia có n n nhân trong tai n n tàu bay Trư ng h p tai n n tàu bay x y ra trong lãnh th Vi t Nam, đ i di n c a qu c gia có công dân b ch t ho c b thương n ng đư c vào Vi t Nam và có các quy n sau đây: 1. Đ n hi n trư ng tai n n tàu bay; đư c bi t các thông tin v hi n trư ng tai n n tàu bay; 2. Tham gia nh n d ng n n nhân; 3. Ph i h p v i cơ quan đi u tra tai n n th m v n hành khách còn s ng là công dân c a mình; 4. Đư c nh n b n sao báo cáo chính th c đi u tra tai n n tàu bay; 5. Đư c thông báo các thông tin v s c , tai n n tàu bay khi cơ quan đi u tra s c , tai n n tàu bay c a Vi t Nam cho phép. Đi u 25. Đi u tra s c , tai n n tàu bay nư c ngoài 1. Trư ng h p vi c đi u tra s c ho c tai n n tàu bay do qu c gia khác th c hi n, B Giao thông v n t i có trách nhi m: a) Cung c p cho qu c gia nơi x y ra s c , tai n n các thông tin v tàu bay, t bay đ i v i tàu bay đăng ký qu c t ch Vi t Nam ho c do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác ngay khi nh n đư c thông báo; b) Cung c p cho qu c gia nơi x y ra s c , tai n n các thông tin v tàu bay đ i v i tàu bay đư c thi t k ho c s n xu t t i Vi t Nam ngay khi nh n đư c thông báo; c) Cung c p thông tin gi i mã t máy t ghi cho qu c gia th c hi n đi u tra tai n n ho c s c theo quy đ nh t i Ph l c I Ngh đ nh này v i tàu bay đăng ký qu c t ch Vi t Nam ho c do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác; d) Cung c p thông tin v hàng nguy hi m chuyên ch trên tàu bay do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác cho qu c gia nơi x y ra s c , tai n n khi nh n đư c thông báo; đ) Thông tin v hành khách chuyên ch trên tàu bay.
 9. 2. B Giao thông v n t i có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành liên quan đ tham gia đi u tra s c ho c tai n n tàu bay x y ra nư c ngoài trong các trư ng h p sau đây: a) Tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam; b) Tàu bay do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác; c) Tàu bay do Vi t Nam thi t k ho c s n xu t. 3. Trư ng h p công dân Vi t Nam là n n nhân trong s c ho c tai n n tàu bay x y ra nư c ngoài mà không thu c trư ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u này, B Ngo i giao có trách nhi m ph i h p v i qu c gia nơi x y ra s c , tai n n tàu bay đ ph i h p v i B Giao thông v n t i tham gia đi u tra tai n n. Đi u 26. y thác đi u tra s c , tai n n tàu bay 1. Trư ng h p x y ra s c ho c tai n n nư c ngoài đ i v i tàu bay mang qu c t ch Vi t Nam ho c tàu bay do ngư i khai thác Vi t Nam khai thác và qu c gia nơi x y ra s c ho c tai n n y thác cho Vi t Nam đi u tra toàn b ho c m t ph n thì vi c đi u tra đư c th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh này. 2. Căn c vào tính ch t c a s c ho c tai n n và theo đ ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, Th tư ng Chính ph quy t đ nh y thác cho qu c gia đăng ký tàu bay ho c qu c gia c a ngư i khai thác tàu bay đi u tra s c , tai n n đ i v i tàu bay mang qu c t ch nư c ngoài x y ra trong lãnh th Vi t Nam. Chương 5: BÁO CÁO S C Đi u 27. Báo cáo s c tàu bay 1. Trong th i h n 72 gi , k t th i đi m x y ra s c tàu bay quy đ nh t i Ph l c IV Ngh đ nh này, ngư i khai thác tàu bay, hãng hàng không, t ch c b o dư ng, t ch c thi t k , ch t o tàu bay, ngư i ch huy tàu bay, doanh nghi p cung c p d ch v không lưu và C ng v hàng không ph i báo cáo C c Hàng không Vi t Nam theo m u quy đ nh t i Ph l c V Ngh đ nh này. 2. Các t ch c, cá nhân quy đ nh t i kho n 1 Đi u này ph i l p s theo dõi, c p nh t thư ng xuyên các s c x y ra đ i v i tàu bay liên quan trong ph m vi qu n lý c a mình. 3. Các hãng hàng không th c hi n vi c báo cáo thư ng kỳ v s c tàu bay g i C c Hàng không Vi t Nam như sau: a) Báo cáo tháng: vào ngày 25 hàng tháng; b) B á cáo quý: trư c ngày 5 tháng đ u c a quý sau; c) Báo cáo năm: trư c ngày 15 tháng 01 c a năm sau. Đi u 28. T ng h p các báo cáo s c Trên cơ s các báo cáo s c nh n đư c, C c Hàng không Vi t Nam có trách nhi m ti n hành các công vi c sau đây nh m b o đ m th c hi n các bi n pháp phòng ng a s c tàu bay: 1. T ng h p, phân tích và đánh giá các báo cáo s c tàu bay quy đ nh t i Đi u 27 Ngh đ nh này; 2. Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các bi n pháp đ m b o an toàn hàng không; 3. Ki m tra vi c kh c ph c s c tàu bay và th c hi n các bi n pháp phòng ng a s c tàu bay; 4. Công b , thông báo k t qu phân tích, đánh giá thông tin t các báo cáo s c cho t ch c, cá nhân liên quan. Chương 6: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 29. Hi u l c thi hành Ngh đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 30. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này./.
 10. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C I DANH M C S C PH I TI N HÀNH ĐI U TRA 1. Tàu bay g n va ch m v i nhau nhưng b ng thao tác tránh nhau nên không b va ch m ho c tránh đư c tình hu ng nguy hi m. 2. Tàu bay suýt đâm vào chư ng ng i v t m t đ t. 3. H y vi c th c hi n c t cánh t i đi m t n cùng c a đư ng c t h cánh ho c tàu bay b xông ra ngoài đư ng c t h cánh. 4. C t cánh t i đ u mút đư ng c t h cánh ho c bên ngoài đư ng c t h cánh. 5. H cánh ho c đ nh h cánh t i cu i đư ng c t h cánh ho c bên ngoài đư ng h cánh. 6. H cánh ti p đ t quá s m ho c tàu bay b xông ra ngoài đư ng băng. 7. Không đ t tính năng d ki n trong quá trình c t cánh ho c l y đ cao. 8. Cháy ho c có khói trong khoang hành khách, bu ng hàng ho c cháy đ ng cơ đư c d p t t b ng các ch t c u ho . 9. S c bu c t lái ph i s d ng ô xy kh n nguy. 10. Nhi u hư h ng x y ra v i m t ho c nhi u h th ng c a tàu bay nh hư ng nghiêm tr ng đ n khai thác tàu bay. 11. T lái m t kh năng làm vi c trong th i gian tàu bay đang bay. 12. Có v n đ v i nhiên li u bu c t lái tuyên b tình tr ng kh n nguy. 13. H ng hóc các h th ng, các hi n tư ng th i ti t khác thư ng ho c khai thác tàu bay vư t gi i h n đư c phê chu n ho c các tình hu ng gây khó khăn cho đi u khi n tàu bay. 14. Hư h ng c u trúc ho c đ ng cơ b tách r i nhưng chưa đ n m c tai n n. 15. H ng cùng m t lúc nhi u h th ng trong đó có m t h th ng b t bu c ph i có d b đ xác đ nh hư ng bay và d n đư ng. 16. Các s c khác ph i ti n hành đi u tra theo quy đ nh c a ICAO./. PH L C II N I DUNG BÁO CÁO SƠ B V ĐI U TRA S C , TAI N N TÀU BAY I. THÔNG TIN CHUNG V TAI N N TÀU BAY 1. S tham chi u v vi c 2. Nơi x y ra tai n n 3. Ngày và gi đ a phương 4. D li u c a tàu bay 5. Lo i tàu bay và Nhà s n xu t 6. Qu c t ch và s hi u đăng ký 7. Tên ngư i khai thác tàu bay 8. Hành trình c a chuy n bay
 11. II. HÌNH TH C CHUY N BAY 1. Chuy n bay n i đ a/qu c t thư ng l /thuê chuy n 2. Nhà khai thác (n i đ a/qu c t ) 3. Nơi c t cánh l n cu i 4. Nơi d đ nh h cánh 5. Th i gian bay III. THƯƠNG VONG 1. Thành viên t bay 2. Hành khách 3. Ngư i dư i m t đ t IV. H U QUÁ Đ I V I TÀU BAY V. ĐI U KI N TH I TI T 1. Đi u ki n th i ti t trong khu v c x y ra tai n n 2. Đi u ki n v ánh sáng VI. QÚA TRÌNH X Y RA Đ I V I TÀU BAY B S C , TAI N N VII. PH N MIÊU T TÓM T T 1. Miêu t tóm t t v tai n n bao g m các tình hu ng khác thư ng và các thông tin quan tr ng nh t. 2. Các lưu ý v an toàn và các bi n pháp ngăn ch n c n thi t có th ch p nh n./. PH L C III N I DUNG BÁO CÁO CHÍNH TH C ĐI U TRA S C , TAI N N TÀU BAY A. M Đ U 1. Các thông tin v tên ngư i khai thác, nhà s n xu t, ki u lo i, qu c t ch và s hi u đăng ký, ngày và nơi x y ra s c , tai n n. 2. Tóm t t sơ lư c các thông tin v quá trình nh n đư c thông báo c a qu c gia v tai n n, s c tàu bay; cơ quan th c hi n đi u tra và các đ i di n c a các qu c gia có liên quan đư c ch đ nh; cơ quan d th o báo cáo; b n k t lu n v các tình hu ng d n đ n s c , tai n n. B. PH N CHÍNH I. Các thông tin chi ti t v tai n n, s c tàu bay: 1. Hành trình c a chuy n bay: a) S hi u chuy n bay, hình th c khai thác, đi m kh i hành l n cu i, gi đ a phương và gi qu c t (UTC) lúc kh i hành l n cu i, đ a đi m d đ nh h cánh; b) K ho ch bay, miêu t v chuy n bay và các s ki n d n t i tai n n, s c , bao g m c vi c d ng l i qu đ o bay n u th y c n thi t; c) Đ a đi m (theo kinh tuy n, vĩ tuy n) x y ra tai n n, th i đi m x y ra tai n n (gi đ a phương và gi qu c t ), ngày hay đêm. 2. Thương vong v ngư i: a) S ngư i ch t: thành viên t bay, hành khách và nh ng ngư i khác; b) S ngư i b thương n ng: thành viên t bay, hành khách và nh ng ngư i khác; c) S ngư i b thương nh ho c vô s : thành viên t bay, hành khách. 3. M c đ hư h i đ i v i tàu bay Miêu t , đánh giá m c đ hư h i v i tàu bay do tai n n gây ra (b phá hu , hư h i nghiêm tr ng, hư h i nh ho c không hư h i gì). 4. Hư h i khác
 12. Miêu t các hư h i khác b nh hư ng ngoài tàu bay. 5. Thông tin v nhân viên hàng không: a) Các thông tin quan tr ng v thành viên t lái bao g m: tu i, hi u l c c a gi y phép, năng đ nh và các bài ki m tra b t bu c, kinh nghi m bay (t ng gi bay và gi bay trên lo i), các thông tin v th i gian làm nhi m v ; b) Thông tin v k t lu n giám đ nh s c kh e; c) Tóm t t sơ lư c v trình đ và kinh nghi m c a các thành viên t bay khác; d) Các thông tin quan tr ng liên quan đ n các nhân viên hàng không khác có liên quan như ki m soát viên không lưu, nhân viên b o dư ng tàu bay. 6. D li u v tàu bay: a) Nêu tóm t t v tình tr ng b o dư ng và tính đ đi u ki n bay c a tàu bay; b) Nêu tóm t t các thông tin v tr ng t i, tr ng tâm trong gi i h n cho phép các giai đo n c a chuy n bay liên quan đ n các giai đo n c a chuy n bay; c) Lo i nhiên li u s d ng. 7. Thông tin v khí tư ng: a) Nêu tóm t t v đi u ki n khí tư ng khi các tình hu ng x y ra bao g m c đi u ki n th i ti t d báo và th c t cùng thông tin v th i ti t do t lái nh n đư c; b) Đi u ki n ánh sáng t nhiên khi x y ra tai n n (ánh sáng ban ngày, sáng trăng n a đêm). 8. Trang thi t b d n đư ng: Nêu các thông tin quan tr ng v các thi t b và h th ng d n đư ng và h cánh ( ILS, MLS, NDB, PAR, VOR và các thi t b h tr t m nhìn trên m t đ t) và hi u qu c a chúng t i th i đi m đó. 9. Thông tin liên l c: Các thông tin quan tr ng v các tr m liên l c hàng không c đ nh ho c di đ ng cùng hi u qu c a chúng. 10. Thông tin v sân bay: Các thông tin liên quan v sân bay cùng các trang thi t b và hi u qu ho t đ ng. 11. D li u l y đư c t máy t ghi 12. Thông tin có đư c t các m nh v c a tàu bay 13. Thông tin v giám đ nh tâm lý thành viên t bay 14. Thông tin v hi n tư ng cháy (n u có) 15. Các v n đ liên quan đ n n n nhân s ng sót. a) Nêu tóm t t các v n đ v ho t đ ng tìm ki m c u n n, các v trí v t thương c a t bay, hành khách; b) Các hư h ng v c u trúc gh và dây an toàn 16. K t qu v vi c th nghi m và nghiên c u 17. Thông tin v khía c nh t ch c và qu n lý a) Các thông tin quan tr ng v lĩnh v c t ch c, qu n lý liên quan và nh hư ng đ n khai thác tàu bay, bao g m các t ch c sau: ngư i khai thác tàu bay, cơ s cung c p d ch v không lưu và thi t l p đư ng bay, sân bay, t ch c cung c p d ch v khí tư ng, cơ quan ban hành các quy ch hàng không; b) Các v n đ v t ch c, qu n lý bao g m: b máy t ch c, ch c năng, nhi m v quy n h n; ngu n nhân l c; tình tr ng v kinh phí; chính sách qu n lý và khung pháp lý c a cơ ch làm vi c. II. Phân tích Phân tích các thông tin có đư c t i m c I có liên quan cho vi c xác đ nh k t lu n và nguyên nhân III. K t lu n Li t kê các v n đ và nguyên nhân xác đ nh đư c trong quá trình đi u tra, bao g m c nguyên nhân gián ti p và nguyên nhân tr c ti p.
 13. IV. Khuy n cáo an toàn Trong trư ng h p xác đ nh đư c, li t kê các khuy n cáo an toàn cùng các bi n pháp phòng ng a. C. CÁC PH L C Bao g m các sơ đ , b n v , d li u b sung c n thi t đ hi u rõ n i dung báo cáo./. PH L C IV DANH M C CÁC S C PH I BÁO CÁO A. KHAI THÁC BAY + Khai tàu bay: 1. Nguy cơ va ch m a) Nguy cơ va ch m gi a hai tàu bay v i nhau, gi a tàu bay và các phương ti n khác; b) Khi b t bu c ph i th c hi n các cơ đ ng c n thi t đ tránh va ch m v i tàu bay, m t đ t ho c v i phương ti n khác; c) Các đ ng tác đ tránh các tình hu ng m t an toàn. 2. S c trong quá trình c t, h cánh, bao g m h cánh theo k ho ch ho c h cánh b t bu c, s c như xông ra ngoài đư ng băng. S c trong quá trình c t cánh, h y b c t cánh ho c h cánh vào đư ng băng không đư c s d ng, ho c đang s d ng b i tàu bay khác ho c h cánh nh m đư ng băng (dù m i ch là k ho ch trong giai đo n chu n b h cánh). 3. Lư ng nhiên li u còn ít ho c không có kh năng chuy n nhiên li u ho c không th s d ng h t đư c lư ng nhiên li u có th s d ng. 4. M t đi u khi n (bao g m m t m t ph n ho c t m th i c a h th ng đi u khi n) vì b t kỳ lý do nào. 5. S c x y ra t i th i đi m b ng ho c l n hơn v n t c V1 gây ra ho c có th d n đ n tình hu ng nguy hi m ho c nguy hi m ti m n (ví d như h y b c t cánh, đ p đuôi, m t công su t đ ng cơ). 6. Có th gây ra tình hu ng nguy hi m ho c nguy hi m ti m n trong khi bay l i vòng hai. 7. Sai l ch ngoài ý mu n v t c đ bay, hư ng bay ho c đ cao bay l n hơn 91m (300ft) vì b t c nguyên nhân nào. 8. H đ cao th p hơn đ cao quy t đ nh (DH) ho c đ cao h cánh t i đa cho phép mà không không phát hi n đư c đi m tham chi u chu n b ng m t quy đ nh 9. Không xác đ nh đư c v trí th c c a tàu bay ho c ví trí c a tàu bay so v i các tàu bay khác. 10. Gián đo n liên l c gi a các thành viên t lái ho c gi a t lái và các b ph n khác như ti p viên, ki m soát không lưu, nhân viên k thu t. 11. H cánh thô - ho c h cánh mà sau đó vi c ti n hành ki m tra sau khi h cánh thô là c n thi t. 12. L ch nhiên li u vư t quá gi i h n cho phép. 13. Đ t sai mã c a ra-da giám sát th c p (Secondary Surveil1ance Radar) ho c b ng chia đ (scale) c a đ ng h đo cao. 14. L p chương trình sai, c p nh t sai các tham s ho c s d ng các tham s không chính xác cho các thi t b c a h th ng d n đư ng ho c tính toán đ c tính ho t đ ng. 15. H ng hóc ho c ho t đ ng sai ch c năng c a h th ng nhiên li u có nh hư ng đ n vi c cung c p và phân ph i nhiên li u. 16. Tàu bay có xu hư ng l ch ra ngoài đư ng c t h cánh ho c đư ng lăn ngoài ý mu n trong quá trình c t, h cánh và khi lăn trên m t đ t. 17. Va ch m gi a tàu bay v i tàu bay khác, phương ti n và các v t th khác trên m t đ t. 18. Ho t đ ng không chính xác ho c ngoài ý mu n c a h th ng đi u khi n. 19. Không đ t đư c tính năng c a tàu bay theo tính toán trong b t c giai đo n nào c a hành trình bay.
 14. 20. Nguy hi m ho c nguy hi m ti m n x y ra như là h u qu c a vi c t o tình hu ng h ng hóc trong quá trình hu n luy n, ki m tra h th ng, ho c cho m c đích hu n luy n. 21. Hi n tư ng rung l c b t bình thư ng. 22. Ho t đ ng c a các h th ng c nh báo quan tr ng d n đ n ph i th c hi n các cơ đ ng tương ng c a tàu bay, tr khi: a) T lái đưa ra kh ng đ nh các c nh báo đó là c nh báo gi (ghi trong nh t ký chuy n bay) và c nh báo gi đó không gây ra khó khăn ho c nguy hi m cho t bay trong quá trình x lý các h ng hóc đó; ho c b) C nh báo đư c t o gi nh m m c đích hu n luy n ho c ki m tra h th ng. 23. Có hi n tư ng c nh báo c a h th ng c nh báo đ a hình/g n m t đ t (EGPWS/TAWS) khi tàu bay ti p c n m t đ t th p hơn k ho ch bay đã đ nh s n ho c theo tính toán. 24. Có xu t hi n c nh báo trong đi u ki n bay b ng thi t b (IMC) ho c khi tr i t i và c nh báo này đư c gây ra do t c đ h đ cao quá l n (Mode 1). 25. Xu t hi n c nh báo càng ho c cánh tà chưa th theo ch đ tương ng t i đi m c n thi t trong quá trình ti p c n h cánh. 26. M i khó khăn ho c nguy hi m x y ra ho c đã có th x y ra (ví d : không duy trì đư c dãn cách ngang theo quy đ nh đ i v i đư ng bay khác) do t lái ph i x lý các lo i c nh báo, có th là c nh báo th t, c nh báo gi ho c c nh báo gây khó ch u cho t lái. 27. Có khó khăn ho c nguy hi m xu t hi n ho c có th xu t hi n sau khi t lái có hành đ ng ph n ng c nh báo EGPWS/TAWS. 28. Báo đ ng tránh va ch m trên không (ACAS và Resolution Advisory) 29. S c n do ph n l c và l c đ y gây ra h ng hóc nghiêm tr ng ho c thương tích nguy hi m. + Các trư ng h p kh n c p: 30. Cháy, n , khói ho c khói đ c, k c khi l a đã đư c d p t t. 31. Vi c ngư i lái ho c ti p viên ph i s d ng các quy trình ngo i l đ đ i phó trư ng h p kh n c p khi: a) Có quy trình nhưng không đư c s d ng; ho c b) Không có quy trình; ho c c) Có quy trình nhưng chưa hoàn thi n ho c không phù h p; ho c d) Quy trình không đúng; ho c đ) Quy trình đúng nhưng không đư c tuân th . 32. Quy trình không đư c thi t l p đ y đ đ áp d ng trong trư ng h p kh n c p, k c khi đư c s d ng trong trư ng h p b o dư ng, hu n luy n và m c đích ki m tra. 33. Trư ng h p d n đ n ph i thoát hi m kh n c p. 34. M t h th ng đi u ch nh áp su t trong khoang khách. 35. Vi c s d ng thi t b kh n c p ho c các quy trình kh n c p c n thi t đ đ i phó v i tình hu ng x y ra trong khi bay. 36. Các tình hu ng d n t i vi c ph i công b tình tr ng kh n c p (MAYDAY ho c PAN). 37. H ng hóc c a h th ng ho c thi t b kh n c p k c các c a và đèn thoát hi m đư c phát hi n trong quá trình khai thác, b o dư ng và k c khi đư c dùng vào m c thích ki m tra hu n luy n. 38. Tình hu ng yêu c u t lái ph i s d ng kh n c p các thi t b ô xy. + Các trư ng h p t bay m t kh năng làm vi c: 39. S m t kh năng làm vi c c a thành viên t lái, k c nh ng v n đ x y ra trư c khi kh i hành n u có nguy cơ gây m t kh năng làm vi c c a t bay trong quá trình bay sau đó. 40. Ti p viên m t kh năng làm vi c và không th th c hi n đư c ch c năng thoát hi m quan tr ng. + Trư ng h p có ngư i b thương tích:
 15. 41. Các s c , đã ho c có th gây ra thương tích cho hành khách ho c t bay nhưng chưa đ n m c đư c coi là tai n n. + Các trư ng h p do nguyên nhân th i ti t: 42. B sét đánh gây ra h ng hóc cho tàu bay, m t ho c ho t đ ng không đúng ch c năng c a các h th ng chính (hi n th tham s bay, đi u khi n, đ ng cơ, thông tin liên l c, d n đư ng v.v...). 43. Khi g p mưa đá và gây ra h ng hóc cho tàu bay, m t ho c ho t đ ng không đúng ch c năng c a các h th ng chính (như đã nêu trên). 44. Vào vùng nhi u đ ng m nh và gây ra thương tích cho ngư i tham gia chuy n bay ho c ph i th c hi n công vi c ki m tra tàu bay sau khi vào vùng nhi u đ ng m nh. 45. Vào khu v c có gió c nh m nh. 46. Vào khu v c có băng gây khó khăn cho vi c đi u khi n, h ng hóc c a tàu bay, m t ho c ho t đ ng sai ch c năng c a các ch c năng chính. + Các trư ng h p vì lý do an ninh: 47. Can thi p b t h p pháp vào tàu bay k c vi c đe đo dùng bom ho c cư p tàu bay. 48. Có khó khăn trong vi c ki m soát ngư i say rư u, b o l c ho c hành khách không ch p hành quy đ nh. 49. Phát hi n ra ngư i đi b t h p pháp trên tàu bay. + Các trư ng h p khác: 50. Các s c c th cùng hi n tư ng l p l i nhi u l n, tuy không đư c coi là s c c n ph i báo cáo nhưng vì hi n tư ng l p l i nhi u l n và có th gây ra kh năng uy hi p an toàn bay. 51. B chim va đ p và gây ra h ng hóc cho tàu bay, m t ho c ho t đ ng sai ch c năng c a các h th ng, thi t b chính. 52. T t c các s c khác đư c coi là đã gây m t an toàn ho c có th gây ra m t an toàn cho tàu bay, ngư i trên tàu bay ho c trên m t đ t. B. K THU T TÀU BAY + C u trúc tàu bay: 53. H ng hóc c a các chi ti t thu c c u trúc chính (Principal Structure Elements) không đư c coi là c u trúc có kh năng ch u đ ng h ng hóc (damage tolerant-life limited element). Chi ti t thu c c u trúc chính là các c u trúc ch u t i chính trong khi bay, trên m t đ t và t i chênh l ch áp su t do vi c tăng áp bu ng kín gây ra. H ng hóc c a các chi ti t này có th d n đ n tai n n c a tàu bay. 54. H ng hóc vư t quá gi i h n cho phép c a chi ti t thu c c u trúc chính đư c coi là c u trúc có kh năng ch u đ ng h ng hóc (damage tolerant). 55. Hư h i ho c h ng hóc c a các chi ti t k t c u vư t quá các gi i h n cho phép và có th làm gi m đ b n c a k t c u làm m t kh năng tri t tiêu rung m nh (flutter), khuy t tán (divergence) ho c m t các gi i h n đi u khi n d phòng (control reversal margins). 56. H ng hóc c u trúc c a các chi ti t k t c u có th d n đ n vi c tách r i các b ph n n ng gây thương tích cho ngư i tham gia chuy n bay. 57. H ng hóc c u trúc c a các chi ti t k t c u làm nh hư ng đ n ho t đ ng bình thư ng c a các h th ng khác. 58. M t m t s chi ti t thu c c u trúc tàu bay trong quá trình bay. + H th ng c a tàu bay: 59. M t, ho t đ ng sai ch c năng nghiêm tr ng ho c h ng hóc c a h th ng ho c h th ng ph ho c m t s thi t b d n đ n vi c không th th c hi n đư c các quy trình theo SOP (Standard Operation Procedures). 60. T lái m t kh năng đi u khi n h th ng, ví d : - Ho t đ ng không tuân theo đi u khi n c a t lái . - Ph n h i sai ho c không hoàn toàn theo đi u khi n, bao g m c các gi i h n chuy n đ ng ho c b k t c ng.
 16. - Chuy n đ ng các bánh lái, cánh tà (trư c và sau), t m c n lưng, m nh đi u chinh l n hơn so v i tín hi u đi u khi n. - B ng t cơ h c ho c h ng hóc. 61. H ng hóc ho c ho t đ ng sai ch c năng c a m t hay nhi u ch c năng đ c bi t c a h th ng (m t h th ng có th đ m nhi m nhi u ch c năng). 62. Có s tác đ ng nh hư ng trong ho c gi a các h th ng. 63. H ng hóc ho c ho t đ ng sai ch c năng c a các thi t b b o v ho c h th ng kh n c p liên quan đ n h th ng. 64. M t ch c năng d phòng (redundancy) c a h th ng. 65. S c d n đ n các ho t đ ng ngoài ch đ tính toán c a h th ng. 66. Đ i v i các lo i tàu bay mà các h th ng chính, h th ng th c p chính ho c các thi t b chính ch có duy nh t m t b : m t ho c ho t đ ng sai ch c năng ho c h ng hóc c a m t trong nh ng h th ng chính, h th ng th c p chính ho c b thi t b đó. 67. Đ i v i d ng tàu bay có nhi u h th ng chính đ c l p, h th ng th c p chính ho c nhi u b thi t b (có cùng ch c năng): m t ho c ho t đ ng sai ch c năng ho c h ng hóc c a t 02 h th ng chính, h th ng th c p chính ho c b thi t b tr lên. 68. Ho t đ ng c a các h th ng c nh báo m c 1 (Warning - m c 1, Cautionary - m c 2, Advisory - m c 3) liên quan đ n các h th ng c a tàu bay ho c thi t b , tr khi có k t lu n chính th c c a t lái v c nh báo là gi và kh ng đ nh c nh báo gi đó không gây khó khăn ho c không có nguy hi m cho t lái trong vi c đ i phó v i tình hu ng. 69. Ch y d u thu l c, d u đ t, d u nh n ho c các lo i ch t l ng khác có th gây nguy cơ cháy ho c nguy cơ h ng hóc c u trúc tàu bay, h th ng ho c thi t b , ho c nguy h i cho hành khách và thành viên t bay. 70. Ho t đ ng sai ch c năng c a h th ng hi n th tham s bay d n đ n kh năng cung c p tham s bay không chính xác cho ngư i lái. 71. T t c các h ng hóc ho c ho t đ ng sai ch c năng x y ra trong các giai đo n chính c a chuy n bay (ch y đà, c t h cánh, l y và gi m đ cao ho c khi ti p c n h cánh) và liên quan đ n ho t đ ng c a h th ng. 72. S thi u h t quan tr ng v tính năng th c t c a h th ng so v i tính năng đã đư c phê chu n, có th gây ra tình hu ng nguy hi m (k c đ chính xác c a phương pháp tính toán các tính năng đó) bao g m c trong quá trình s d ng h th ng phanh, tiêu hao nhiên li u v.v.. 73. M t đ ng b c a h th ng đi u khi n, như h th ng cánh tà trư c, cánh tà sau v.v.. + H th ng t o công su t (đ ng cơ, cánh qu t và h th ng truy n đ ng c a tr c thăng): 74. Không có s đ t trong bu ng đ t, t t máy trên không ho c ho t đ ng sai ch c năng c a m t trong các đ ng cơ. 75. Quá t c đ vòng quay ho c không có kh năng đi u khi n t c đ vòng quay c a các b ph n có t c đ vòng quay l n như: đ ng cơ ph (APU), máy kh i đ ng khí c a đ ng cơ, tua bin làm mát c a h th ng đi u hoà, mô tơ tua - bin khí, cánh qu t ho c cánh quay tr c thăng. 76. H ng hóc ho c ho t đ ng sai ch c năng c a các b ph n c a đ ng cơ ho c thi t b t o công su t d n đ n m t trong các trư ng h p sau: a) Không có kh năng bao b c các m nh v c a thi t b khi b phá h y (thi t b ); b) M t kh năng báo và d p cháy trong, cháy ngoài ho c b h khí nóng; Chi u l c đ y c n thi t không theo đi u khi n c a t bay; c) H th ng t o l c đ y ngư c (h th ng th i ngư c) không ho t đ ng ho c ho t đ ng ngoài ý mu n; d) M t kh năng đi u khi n công su t, l c đ y ho c vòng quay; đ) Hư h i ho c h ng hóc c u trúc treo đ ng cơ; e) M t m t ph n ho c toàn b c a b ph n chính c a thi t b t o công su t; g) Khói nhìn th y b ng m t ho c các ch t đ c h i có th gây b t t nh cho t bay và hành khách; h) Không t t đư c đ ng cơ khi áp d ng các quy trình t t máy thông thư ng;
 17. i) Không kh i đ ng l i đư c đ ng cơ khi đ ng cơ tình tr ng t t. 77. M t, thay đ i ho c dao đ ng công su t/ l c đ y ngoài ý mu n do không đi u khi n đư c công su t/ l c đ y c a đ ng cơ: a) Đ i v i tàu bay có m t đ ng cơ; b) Khi đư c coi là qúa m c cho phép áp d ng; c) Khi đi u này có th nh hư ng đ n nhi u đ ng cơ trên tàu bay có 2 đ ng cơ tr lên, đ c bi t trong trư ng h p tàu bay có 2 đ ng cơ; ho c d) Khi tình hu ng đư c coi là nguy hi m và nghiêm tr ng đ i v i tàu bay có 2 đ ng cơ cùng lo i tr lên. 78. H ng hóc c a b ph n, thi t b có th m nh (Life Limited Parts) ho c đư c ki m soát theo th i gian (Hard Time Controlled Parts) d n đ n vi c ph i thay b ph n, thi t b đó trư c th i h n quy đ nh. 79. Các h ng hóc cùng nguyên nhân có th gây nên t l t t máy trên không cao đ n m c có kh năng hai đ ng cơ (tr lên) cùng t t máy trên không trong m t chuy n bay. 80. Các b ph n gi i h n ho c thi t b ki m soát đ ng cơ không ho t đ ng khi c n thi t ho c ho t đ ng ngoài ý mu n. 81. Vư t quá ngư ng cho phép c a các tham s đ ng cơ. 82. Va ch m v i v t ngo i lai gây hư h i cho đ ng cơ, cánh qu t và b truy n chuy n đ ng + Cánh quay và truy n chuy n đ ng: 83. Hư h i ho c ho t đ ng sai ch c năng c a các b ph n cánh qu t ho c b ph n t o công su t gây nên m t trong s trư ng h p sau: a) Quá t c đ vòng quay c a cánh qu t; b) Sinh ra l c c n l n qu m c cho phép; c) T o chi u l c đ y ngư c l i v i đi u khi n c a t lái; d) Văng cánh qu t ho c b ph n quan tr ng c a cánh qu t ra ngoài; đ) H ng hóc gây nên m t cân b ng vư t quá m c cho phép; e) Chuy n đ ng ngoài ý mu n c a lá cánh qu t th p hơn v trí bi n c nh nh t cho phép (theo t ng ch đ làm vi c c a đ ng cơ) trong khi bay; g) Không có kh năng xuôi lá cánh qu t; h) Không có kh năng đi u khi n bi n c cánh qu t; i) Thay đ i bi n c cánh qu t ngoài ý mu n; k) M t ki m soát mô men xo n (torque) và giao đ ng t c đ vòng quay; l) Các b ph n chuy n đ ng năng lư ng th p b văng ra ngoài. 84. Hư h i ho c h ng hóc c a h p truy n đ ng cánh quay chính/ h p truy n đ ng c a đ ng cơ có th đ n vi c tách r i các b ph n cánh qu t, và/ ho c ho t đ ng sai ch c năng c a đi u khi n cánh quay; 85. Hư h i ph n cánh quay đuôi c a tr c thăng, h th ng truy n đ ng và các h th ng tương t . + Đ ng cơ ph : 86. T t máy ho c h ng hóc c a đ ng cơ ph (APU) khi m r ng t m khai thác đ i v i tàu bay hai đ ng cơ (ETOPs) ho c theo yêu c u c a danh m c thi t b t i thi u (MEL). 87. Không t t đư c đ ng cơ ph (APU). 88. Quá t c đ vòng quay đ ng cơ ph (APU). 89. Không kh i đ ng đư c đ ng cơ ph (APU) khi có nhu c u vì lý do khai thác. + Y u t con ngư i: 90. M i s c vì lý do thi t k tàu bay chưa hoàn thi n có th d n đ n l i trong khai thác, s d ng và có th gây nên tình tr ng nguy hi m ho c tai n n. + Các s c khác:
 18. 91. M i s c vì lý do thi t k tàu bay chưa hoàn thi n có th d n đ n l i trong khai thác, s d ng và có th gây nên tình tr ng nguy hi m ho c tai n n. 92. S c thông thư ng không thu c danh m c s c ph i báo cáo (ví d như s c đ i v i h th ng thi t b ph c v hành khách, thi t b khoang khách, nư c s d ng trên tàu bay) nhưng trên th c t đã gây m t an toàn cho tàu bay, hành khách và thành viên t bay. 93. Cháy, n , khói ho c hơi đ c ho c có h i. 94. M i trư ng h p khác có th gây m t an toàn cho tàu bay ho c nh hư ng đ n an toàn c a hành khách, thành viên t bay ho c c a ngư i ho c tài s n xung quanh tàu bay trên m t đ t. 95. Hư h i ho c h ng hóc c a h th ng thông báo hành khách d n đ n m t ch c năng ho t đ ng c a h th ng thông báo hành khách. 96. Gh phi công m t kh năng đi u ch nh trong khi bay. C. B O DƯ NG TÀU BAY 97. L p ráp sai các b ph n ho c thi t b c a tàu bay đư c phát hi n trong quá trình ki m tra ho c th c hi n các quy trình th nghi m không theo k ho ch nh m phát hi n vi c l p ráp sai đó. 98. Rò r khí nóng d n đ n hư h i c u trúc tàu bay. 99. H ng hóc c a các thi t b có ki m soát th m nh d n đ n nhu c u thay th thi t b đó trư c th i h n. 100. Hư h ng và tình tr ng xu ng c p (r n, n t, g sét, tách l p ho c m t k t dính - disbonding) b t c vì lý do gì (ví d như: rung, m t đ c ng v t li u ho c hư h ng v k t c u) c a: a) K t c u chính ho c các b ph n k t c u khung sư n chính (theo như quy đ nh trong tài li u hư ng d n s a ch a k t c u khung sư n do nhà ch t o quy đ nh SRM) khi nh ng hư h ng ho c tình tr ng xu ng c p c a các k t c u chính này vư t quá gi i h n cho phép c a tài li u SRM và yêu c u vi c s a ch a ho c thay th toàn b ho c m t b ph n c a các k t c u đó; b) K t c u ph có th gây h u qu m t an toàn cho tàu bay; c) Đ ng cơ, cánh qu t ho c h th ng cánh quay. 101. T t c các hư h ng, ho t đ ng sai ch c năng ho c h ng hóc c a h th ng ho c thi t b , ho c hư h ng ho c tình tr ng xu ng c p đư c phát hi n trong quá trình th c hi n tuân th các thông báo k thu t b t bu c (AD), hư ng d n k thu t b t bu c cho t ng lo i tàu bay, khi mà: a) Đư c phát hi n l n đ u trong quá trình th c hi n thông báo k thu t b t bu c; b) Trong các l n th c hi n ch l nh k thu t b t bu c sau đó và phát hi n chúng vư t quá gi i h n cho phép quy đ nh trong tài li u hư ng d n và/ho c chưa có quy trình s a ch a tương ng. 102. H ng hóc c a các h th ng ho c thi t b kh n c p, bao g m các c a và đèn thoát hi m đ th c hi n ch c năng thoát hi m kh n c p, k c khi h ng hóc đư c phát hi n trong quá trình b o dư ng ho c ki m tra ho t đ ng c a thi t b ho c h th ng đó. 103. Không tuân th ho c vi ph m nghiêm tr ng các quy trình b o dư ng theo yêu c u. 104. S n ph m tàu bay (tàu bay, đ ng cơ, cánh qu t), các b ph n, thi t b ho c v t li u chưa rõ ràng ho c b nghi ng v ngu n g c xu t x . 105. Các tài li u b o dư ng, quy trình sai, không đ y đ ho c th m chí hư ng d n nh m có th gây ra các l i trong công tác b o dư ng. 106. Hư h i, ho t đ ng sai ch c năng ho c h ng hóc c a thi t b m t đ t đư c s d ng đ ki m tra ch c năng ho t đ ng c a các h th ng và thi t b c a tàu bay nh m phát hi n các v n đ mà quy trình ki m tra và th nghi m thông thư ng không phát hi n đư c, khi chúng (các hư h i, ho t đ ng sai ch c năng ho c h ng hóc c a thi t b m t đ t) có th gây ra m t an toàn cho tàu bay. D. ĐI U HÀNH BAY VÀ CÁC D CH V M T Đ T + Qu n lý không lưu: 107. CUng c p thông tin không chính xác, không đ y đ ho c có nh m l n t các ngu n t m t đ t như ki m soát không lưu, d ch v thông tin sân bay t đ ng (ATIS), khí tư ng, cơ s d li u d n đư ng, b n đ , đ th và các tài li u hư ng d n v.v... 108. Cung c p dãn cách so v i m t đ t th p hơn quy đ nh.
 19. 109. Cung c p s li u khí áp tham chi u không chính xác (như đ t đ cao khí áp). 110. Truy n, nh n và hi u sai các hu n l nh quan tr ng d n đ n tình hu ng nguy hi m. 111. Vi ph m giãn cách t i thi u. 112. Đi vào không ph n khi chưa đư c phép ho c vi ph m vùng c m bay. 113. Truy n thông tho i vô tuy n trái pháp lu t. 114. H ng hóc c a các trang thi t b thu c h th ng d n đư ng trên m t đ t ho c v tinh. 115. Hư h ng nghiêm tr ng c a h th ng ki m soát/ qu n lý không lưu ho c khi có s xu ng c p nghiêm tr ng c a cơ s h t ng c a sân bay. 116. Khu v c sân bay, đư ng lăn, đư ng c t h cánh b t c ngh n do tàu bay, phương ti n xe cơ gi i, đ ng v t ho c các v t ngo i lai có th gây tình tr ng m t an toàn. 117. L i c nh báo ho c c nh báo chưa đ y đ v v t c n ho c nguy hi m trên khu v c sân bay, đư ng lăn, đư ng c t h cánh có th gây tình tr ng m t an toàn. 118. Hư h ng ho c ho t đ ng sai ch c năng c a h th ng chi u sáng sân bay, ho c không có h th ng chi u sáng sân bay. + Sân bay và các d ch v t i sân bay: 119. Trào quá nhi u d u đ t (nhiên li u) trong quá trình n p d u. 120. N p không đúng lư ng d u đ t (nhiên li u) có th gây nh hư ng nghiêm tr ng đ n kh năng ch u t i, đ c tính, cân b ng ho c đ b n k t c u c a tàu bay. 121. Quy trình phá băng/ phòng ch ng đóng băng trên m t đ t không đ t yêu c u. 122. S ô nhi m, làm b n nghiêm tr ng k t c u khung sư n, các h th ng ho c thi t b c a tàu bay trong quá trình v n chuy n hành lý ho c hàng hoá. + Ph c v hành khách, hành lý và hàng hoá: 123. Vi c s p x p t i (hành khách, hành lý ho c hàng hoá) sai có nh hư ng quan tr ng đ n tr ng tâm, tr ng t i c a tàu bay. 124. Vi c s p x p sai hành lý ho c hàng hoá (k c hành lý xách tay) có th gây m t an toàn cho tàu bay, thi t b tàu bay, hành khách và thành viên t bay ho c c n tr vi c thoát hi m trong trư ng h p kh n c p. 125. S p x p các công-ten-nơ hàng hoá ho c các hàng hoá l n, c ng k nh không đúng quy đ nh. 126. S c do v n chuy n hàng nguy hi m trái v i quy đ nh khai thác. + D ch v m t đ t: 127. Hư h i, ho t đ ng sai ch c năng ho c h ng hóc c a thi t b m t đ t đư c s d ng đ ki m tra ch c năng ho t đ ng c a các h th ng và thi t b c a tàu bay nh m phát hi n các v n đ mà quy trình ki m tra và th nghi m thông thư ng không phát hi n đư c, khi chúng (các hư h i, ho t đ ng sai ch c năng ho c h ng hóc c a thi t b m t đ t) có th gây ra m t an toàn cho tàu bay. 128. Không tuân th ho c có l i trong vi c tuân th v i các quy trình ph c v m t đ t. 129. N p lên tàu bay d u đ t ho c các lo i ch t l ng khác không đúng ch ng lo i ho c b nhi m b n./.
Đồng bộ tài khoản