Nghị định số 77/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
2
download

Nghị định số 77/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 77/1998/NĐ-CP về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa do Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 77/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 77/1998/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 77/1998/N -CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 1998 V S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 40/CP NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 1996 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989 và Pháp l nh s a i i u 6 Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân ngày 6 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, ngày 6 tháng 7 năm 1995; Căn c Ngh nh s 80/CP ngày 05 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh t ch c và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: i u 1.- S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 40/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a như sau: 1. B sung kho n 5 vào i u 1 như sau: "5. Các ho t ng m b o tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a quy nh t i Ngh nh này các vùng nư c thu c lĩnh v c an ninh, qu c phòng ph i có ý ki n c a B Công an, B Qu c phòng". 2. Kho n 10 i u 5 ư c s a i như sau: "10. Phương ti n chuyên ch ngang sông là phương ti n thu n i a ch ngư i, hàng hoá t b bên này sang b bên kia ho c t b ra phương ti n, công trình n i và ngư c l i." 3. Kho n 1 i u 7 ư c s a i như sau: "1. L c lư ng c nh sát giao thông ư ng thu ch ư c l p tr m ki m tra nh ng nơi B Công an cho phép và ch ư c ki m tra nh ng phương ti n khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t."
  2. 4. Kho n 9 i u 8 ư c s a i như sau: "9. Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng thu n i a có thNm quy n thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t." 5. B sung kho n 11 và 12 vào i u 8 như sau: "11. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan so n th o tài li u tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t giao thông v n t i ư ng thu n i a cho m i i tư ng tham gia giao thông. 12. T ch c thu các lo i phí và l phí ư ng thu n i a theo quy nh c a pháp lu t." 6. B sung kho n 7 vào i u 9 như sau: "7. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan so n th o tài li u tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t giao thông v n t i ư ng thu n i a cho m i i tư ng tham gia giao thông." 7. Các c m t "Ki m tra k thu t" kho n 4 i u 8; kho n 1 i u 9; kho n 1 i u 11; i u 36 s a i thành "Ki m tra an toàn k thu t". 8. Kho n 3 i u 10 ư c s a i như sau: "3. Ch o các ơn v trong ngành ánh b t thu s n không gây nh hư ng giao thông trên lu ng ch y tàu, thuy n; ch p hành pháp lu t v giao thông v n t i ư ng thu n i a và ch u s ki m tra, ki m soát c a các l c lư ng có thNm quy n b o m tr t t , an toàn giao thông theo quy nh c a pháp lu t." 9. B sung kho n 3 vào i u 24 như sau: "3. Khi phương ti n ư c mua bán, chuy n như ng ph i sang tên, chuy n quy n s h u theo quy nh c a pháp lu t." 10. i u 27 ư c s a i như sau: "Hàng hoá ph i x p g n gàng, không làm m t n nh phương ti n; không nh hư ng n t m nhìn c a ngư i i u khi n, không gây c n tr n ho t ng c a h th ng i u khi n và các trang thi t b an toàn khác, không x p hàng hoá trên l i i c a hành khách, không x p hàng vư t quá kích thư c quy nh c a phương ti n." 11. i u 28 ư c s a i như sau: "Phương ti n ch khách d c tuy n ư ng thu n i a ph i ăng ký b n i, b n n và ph i ón tr khách úng b n quy nh; và ph i có danh sách hành khách trư c khi kh i hành." 12. i u 30 ư c s a i như sau:
  3. "Phương ti n ch khách d c tuy n ư ng thu n i a ph i có n i quy an toàn. Trư c khi kh i hành, ngư i i u khi n phương ti n ph i ph bi n n i quy và cách s d ng các trang b an toàn cho hành khách bi t". 13. C m t "Các b n ò" kho n 3 i u 38 ư c s a i thành "Các b n khách". 14. Kho n 1 i u 42 ư c s a i như sau: "1. Khi hành trình phương ti n ph i i v m t bên c a lu ng; trong trư ng h p lu ng h p phương ti n i sát vào bên lu ng phía m n ph i c a mình". 15. Các c m t "Các thuy n ò" t i kho n 1 i u 58 ư c s a i thành "các phương ti n". 16. B kho n 3 i u 59, i u ch nh các kho n 4, 5, 6 thành các kho n 3, 4, 5. 17. C m t "C nh sát giao thông tr t t " t i i u 81 ư c s a i thành "C nh sát giao thông ư ng thu ". 18. C m t "U ban nhân dân a phương" t i i u 83 ư c s a i thành "U ban nhân dân a phương ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n g n nh t". 19. i u 90 ư c s a i như sau: "X ph t i v i hành vi vi ph m quy nh v tr t t , an toàn v n t i trên ư ng thu n i a: 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i hành vi không có n i quy an toàn c a phương ti n ch khách d c tuy n ư ng thu n i a có tr ng t i dư i 13 khách. 2. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không có danh sách hành khách i v i phương ti n ch khách d c tuy n ư ng thu n i a có tr ng t i dư i 13 khách; b. Ch ng v t nh không úng quy nh. 3. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Bám, bu c vào các phương ti n khác ang hành trình; b. Cho phương ti n khác bám, bu c vào phương ti n c a mình khi ang hành trình; c. Phương ti n ch khách d c tuy n ư ng thu n i a có tr ng t i t 13 khách tr lên không có n i quy an toàn ho c ngư i ng i trên mui, hai bên m n t u; d. X p hàng hoá không úng quy nh;
  4. . ang làm vi c trên phương ti n trong tình tr ng có n ng c n, rư u, bia ho c các ch t kích thích khác vư t quá quy nh; e, S d ng thuy n viên làm vi c trong tình tr ng s c kho không m b o th c hi n nhi m v theo quy nh. 4. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không có danh sách hành khách i v i phương ti n ch khách d c tuy n ư ng thu n i a có tr ng t i t 13 ngư i tr lên; b. ón tr hành khách không úng b n quy nh; c. Khai thác phương ti n không úng công d ng ho c không úng lu ng tuy n, vùng ho t ng ghi trong gi y phép. 5. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.0000 ng i v i các hành vi ch trâu, bò, ng a ho c nh ng ng v t l n khác vùng v i hành khách. 6. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi ch hàng hoá c h i, các ch t d gây cháy, n cùng v i hành khách. 7. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không có gi y phép khi ch hàng c h i, ch t n ; b. Không ch p hành úng quy nh v phòng ch ng cháy, n , c h i; c. L p bi n s gi khi lưu hành phương ti n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 8. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp khác Tư c quy n s d ng b ng thuy n trư ng ho c ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n phương ti n trong th i h n t 3 n 6 tháng i v i vi ph m quy nh t i kho n 7, i u này." 20. i u 92 ư c s a i, b sung như sau: "X ph t i v i hành vi s d ng, i u khi n phương ti n thi u các gi y t theo quy nh (Gi y ch ng nh n ăng ký phương ti n, Gi y ch ng nh n an toàn k thu t phương ti n thu n i a, Gi y phép v n t i, Danh b thuy n viên, B ng ho c ch ng ch chuyên môn c a thuy n trư ng và máy trư ng): 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i hành vi i u khi n phương ti n v n t i ngang sông (tr phà), phương ti n ch khách d c tuy n ư ng thu n i a có tr ng t i dư i 13 khách, phương ti n ch hàng hoá tr ng t i
  5. dư i 5 t n không có ch ng ch chuyên môn ho c không k s ăng ký phương ti n theo quy nh. 2. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi không k ho c k s ăng ký phương ti n, tên phương ti n (n u có) không úng quy nh. 3. X ph t i v i hành vi s d ng phương ti n không gi y t ho c không sang tên, chuy n quy n s h u theo quy nh: a. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 n 200.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i t 5 t n n 50 t n ho c t 13 khách n 20 khách; ho c phương ti n kéo Ny có công su t t 51 CV tr xu ng; b. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 n 300.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i t 51 t n n 250 t n ho c t 21 khách n 50 khách; ho c phương ti n kéo Ny có công su t t 51 CV n dư i 90 CV; c. C nh cáo ho c ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i trên 250 t n ho c t 51 khách tr lên; ho c phương ti n kéo Ny có công su t t 90 CV tr lên; 4. X ph t i v i hành vi i u khi n phương ti n mà không có b ng chuyên môn (b ng thuy n trư ng t u sông, b ng máy trư ng t u sông) phù h p: a. Ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n theo quy nh ph i có b ng h ng tư tr lên; b. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n theo quy nh ph i có b ng h ng ba tr lên; c. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n theo quy nh ph i có b ng h ng nhì tr lên; d. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 1.500.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n theo quy nh ph i có b ng h ng nh t; 21. i u 93 ư c s a i, b sung như sau: "X ph t i v i hành vi không m b o s lư ng, ch t lư ng c a trang thi t b an toàn quy nh cho phương ti n: 1. i v i phương ti n v n t i hàng hoá. a. C nh cáo ho c ph t ti n t 20.000 ng n 50.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i dư i 5 t n ho c phương ti n kéo, Ny có công su t máy dư i 15 CV; b. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i t 5 t n n 50 t n ho c phương ti n kéo, Ny có công su t máy t 15CV n dư i 50 CV;
  6. c. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i t 51 t n n 250 t n ho c phương ti n kéo, Ny có công su t máy t 51 CV n dư i 90 CV; d. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i phương ti n có tr ng t i t 251 t n tr lên ho c phương ti n kéo, Ny có công su t máy t 90 CV tr lên; 2. i v i phương ti n v n t i hành khách. a. Ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i phương ti n ch khách có tr ng t i t 13 khách n 20 khách; b. Ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i phương ti n ch khách có tr ng t i t 21 khách n 50 khách; c. Ph t ti n t 300.000 ng n 500.000 ng i v i phương ti n ch khách có tr ng t i t 51 khách n 100 khách; d. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i phương ti n ch khách có tr ng t i t 101 khách tr lên; 22. Tiêu kho n 1 i u 94 ư c s a i như sau: "1. Ph t ti n i v i hành vi ch hàng hoá quá tr ng t i t 3% n dư i 5% tr ng t i phương ti n ho c oàn phương ti n." 23. Kho n 2, 3 i u 94 ư c s a i như sau: "2. C nh cáo ho c ph t ti n i v i hành vi ch hàng hoá quá tr ng t i t 5% n 10% tr ng t i phương ti n ho c oàn phương ti n, tương ng v i t ng lo i phương ti n sau ây: a. C nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i dư i 50 t n; b. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i t 50 t n n 250 t n; c. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.500.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i t 250 t n n 800 t n; d. Ph t ti n t 1.500.000 ng n 3.000.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i trên 800 t n; 3. Ph t ti n i v i hành vi ch hàng hoá quá tr ng t i trên 10% tr ng t i phương ti n ho c oàn phương ti n, tương ng v i t ng lo i phương ti n sau ây: a. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 300.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i dư i 50 t n;
  7. b. C nh cáo ho c ph t ti n t 300.000 ng n 1.000.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i t 50 t n n 250 t n; c. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 3.000.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i t 250 t n n 800 t n; d. Ph t ti n t 3.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i phương ti n ho c oàn phương ti n tr ng t i trên 800 t n; 24. B sung kho n 6 vào i u 94 như sau: "6. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp khác: Tư c quy n s d ng b ng thuy n trư ng ho c ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n phương ti n trong th i h n t 90 (chín mươi) ngày n 180 (m t trăm tám mươi) ngày i v i vi ph m ch quá 20% tr ng t i hàng hoá ho c s hành khách ư c phép ch ". 25. i m a kho n 3 i u 97 ư c s a i như sau: "a. M c ng, b n thu n i a không có gi y phép". 26. B sung kho n 5 i u 97 như sau: "5. i v i nh ng hành vi vi ph m b ph t ti n quy nh t i các kho n 2, 3, 4 i u này còn ph i ch u hình th c x ph t b sung sau: ình ch vĩnh vi n ho t ng c a c ng, b n i v i vi ph m nêu t i kho n 2, i m a, kho n 3, ình ch ho t ng 60 ngày (sáu mươi) i v i các vi ph m nêu i m b, kho n 3 và kho n 4 i u này." 27. i u 98 ư c s a i, b sung như sau: "X ph t hành vi vi ph m quy t c giao thông ư ng thu n i a: 1. C nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n có m t trong các hành vi sau ây: a. Neo u phương ti n không úng quy nh; b. Không như ng ư ng cho phương ti n khác khi có i u ki n như ng ư ng; c. L m d ng quy n ưu tiên gây tr ng i cho các phương ti n khác; d. Vô c dùng èn pha chi u vào phương ti n khác ang hành trình; . Không gi m t c theo quy nh; e. Vi ph m quy nh v âm hi u, d u hi u, c hi u; g. Vi ph m quy nh v il i khu v c i u ti t, kh ng ch ; khi qua âu, c u, c ng;
  8. h. Vi ph m quy t c v i, tránh, vư t; i. Không gi úng kho ng cách ngang, kho ng cách d c iv i phương ti n khác theo quy nh. 2. C nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i ngư i i u khi n phương ti n có m t trong các hành vi sau (tr phương ti n gia d ng): a. Phương ti n không th p èn tín hi u khi hành trình, khi neo u ho c th p èn hành trình, èn neo u không úng quy nh; b. Vi ph m quy t c v i, tránh, vư t trong lu ng h p. 3. Hình th c x ph t b sung và bi n pháp khác: Tư c quy n s d ng b ng thuy n trư ng ho c ch ng ch chuyên môn c a ngư i i u khi n phương ti n trong th i gian t 12 n 24 tháng i v i vi ph m quy nh t i kho n 1, 2 c a i u này mà d n n tai n n giao thông gây h u qu nghiêm tr ng nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ." 28. C m t "Trư ng phòng c nh sát giao thông tr t t " t i kho n 5 i u 101 ư c s a i thành "Trư ng phòng C nh sát giao thông". 29. C m t "C c trư ng C c C nh sát giao thông tr t t " t i kho n 6 i u 101 ư c s a i thành "C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng thu ". i u 2.- Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph theo ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình, c i m c a a phương và thNm quy n c a mình xây d ng các quy nh và k ho ch th c hi n Ngh nh. i u 4.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản