Nghị định số 78/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định số 78/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 78/1998/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính phủ ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 78/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 78/1998/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 78/1998/N -CP NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 1998 V B SUNG, S A IM TS I U C A NGHN NNH S 49/CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 1995 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh l c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam ngày 28 tháng 01 năm 1989 và Pháp l nh s a i i u 6 Pháp l nh l c lư ng c nh sát nhân dân ngày 6 tháng 7 năm 1995; Căn c Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995; Căn c Ngh đ nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính Ph v b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng b và tr t t an toàn giao thông đô th và Ngh đ nh s 75/1998/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 nămquy nh x ph t hành chính v hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th 1998 c a Chính ph v b sung, s a đ i m t s đi u c a Ngh đ nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995; Căn c Ngh nh s 80/CP ngày 05 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph quy nh t ch c và ho t ng c a Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH : i u 1. S a i, b sung m t s i u Ngh nh s 49/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph như sau: 1. i u 2 ư c s a i như sau: " i u 2. M c ti n ph t khi x ph t hành chính có tình ti t gi m nh , tình ti t tăng n ng. 1. Tuỳ theo m c , tính ch t vi ph m m c ti n x ph t có th tăng ho c gi m so v i m c quy nh, nhưng m c ph t cao nh t không ư c vư t quá 1,5 l n và m c ph t th p nh t không ư c dư i 0,5 l n m c ti n ph t i v i hành vi vi ph m ã ư c quy nh t i Ngh nh này. 2. Tình ti t gi m nh , tăng n ng áp d ng theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính."
 2. 2. i m a kho n 1 i u 5 ư c s a i như sau: "a. Không có gi y phép c a cơ quan qu n lý giao thông ư ng b ho c có gi y phép nhưng không thông báo b ng văn b n cho cơ quan qu n lý tr c ti p công trình ư ng b mà ti n hành các ho t ng thi công, s a ch a các công trình trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng b ho c có liên quan tr c ti p n công trình giao thông ư ng b ." 3. B sung i m e vào kho n 2 i u 7 như sau: "e. Trư t patanh ho c các trò chơi, các môn th thao khác trên ư ng giao thông". 4. Kho n 1 ,2, 3, 4, 5 i u 8 ư c s a i như sau: "1. Ph t ti n 10.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i xe p không úng ph n ư ng quy nh, i trên hè ph , trong vư n hoa ho c công viên. b. Dùng ô dù che mưa n ng khi i u khi n xe p. c. D ng xe lòng ư ng, nh ng nơi gây c n tr giao thông. 2. Ph t ti n 20.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Qua ư ng, qua c u, qua phà, qua o n ư ng nguy hi m mà không tuân theo èn báo, bi n báo, các tín hi u giao thông khác ho c s ch d n c a ngư i có trách nhi m hư ng d n giao thông. b. i xe hàng ngang t 3 xe tr lên. c. , d ng xe vư t quá gi i h n quy nh t i các ư ng giao nhau khi có tín hi u èn ho c hi u l nh d ng xe c a C nh sát giao thông. d. Không báo hi u b ng tay cho các xe i sau bi t trư c khi r . . Xe th , xe p tr hàng hoá c ng k nh vư t quá gi i h n quy nh, vi ph m quy nh v th i gian và tuy n ư ng ư c phép ho t ng. e. Không như ng ư ng cho xe cơ gi i. 3. Ph t ti n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Bám vào xe có ng cơ, mang vác c ng k nh; kéo theo v t khác ho c d t súc v t ch y theo; ch ngư i quá s quy nh; ch hàng hoá d cháy, d n trái quy nh. b. Buông th hai tay khi ang i u khi n xe; lôi, kéo ho c Ny xe khác; vư t Nu, r trư c u xe cơ gi i ang ch y. c. L ng lách, i ánh võng; u i nhau trên ư ng ph .
 3. d. i xe t trong nhà, trong ngõ, trong h m ra ư ng ho c ngư c l i không quan sát trư c gây nh hư ng n an toàn giao thông. . i vào ư ng ngư c chi u, ư ng c m, ư ng dành riêng cho xe có ng cơ, khu v c c m xe p. 4. Ph t ti n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a. ua xe p trái phép. b. Gây tai n n r i b ch y." 5. Kho n 2, 3 i u 9 ư c s a i như sau: - i m b kho n 2 ư c s a i như sau: "b. súc v t kéo xe mà không có ngư i i u khi n; không d ng c ng các ch t th i c a súc v t ho c không d n s ch ch t th i c a súc v t th i ra ư ng." - i m a kho n 3 ư c s a i như sau: "a. X p hàng hoá trên xe vư t quá gi i h n quy nh; ch hàng d cháy, d n không úng quy nh." 6. Kho n 3 i u 10 ư c s a i như sau: " i u 10. X ph t ngư i i u khi n xích lô, xe p lôi và các lo i xe khác có k t c u tương t vi ph m tr t t an toàn giao thông. 3. Ph t ti n 500.000 ng i v i hành vi: ua xe xích lô, ua xe p lôi, ch hàng d cháy, d n không theo quy nh." 7. i u 11 ư c b sung, s a i như sau: " i u 11. X ph t ngư i i u khi n mô tô, xe máy, xe máy lôi, xích lô máy và các lo i xe có k t c u tương t vi ph m tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 50.000 ng i v i m t trong các hành vi sau: a. i không úng ph n ư ng quy nh, i trên v a hè. b. Dùng ô, dù che n ng che mưa ho c s d ng i n tho i di ng khi i u khi n các lo i xe nêu t i i u này. c. xe, d ng xe lòng ư ng, nh ng nơi c m , c m d ng. d. Ngư i i u khi n các lo i xe quy nh i u này ch quá s ngư i quy nh, ho c ch hàng hoá c ng k nh; i u khi n các lo i xe này i hàng ngang t hai xe tr lên. . Ngư i i u khi n các lo i xe quy nh t i i u này chưa 16 tu i.
 4. e. Không báo hi u xin ư ng khi chuy n hư ng i qua ch t m nhìn b h n ch ; dùng èn pha trong thành ph , th xã, th tr n; dùng còi nh ng nơi c m dùng còi ho c làm m t yên tĩnh t 22 gi n 5 gi sáng. g. T t p thành ám ông t 3 xe tr lên lòng ư ng, trên v a hè, trên c u. h. Không mang theo gi y ăng ký mô tô, xe máy. 2. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n xe ch y vư t quá t c quy nh; i vào ư ng c m ho c i vào khu v c c m. b. Không như ng ư ng cho xe ưu tiên ho c xe khác ã có tín hi u xin vư t theo quy nh. c. Qua ư ng, qua c u, qua phà, i trên o n ư ng nguy hi m mà không tuân theo èn báo, bi n báo, các tín hi u ch huy giao thông khác ho c ch d n c a C nh sát giao thông ho c c a nhân viên có trách nhi m hư ng d n giao thông. d. Dùng mô tô, xe máy, xe máy lôi, xích lô máy kéo, Ny, d t súc v t, kéo theo v t ho c bám vào xe khác. . i u khi n xe thi u èn, còi, phanh ho c có nh ng th ó nhưng không còn tác d ng; i u khi n xe dùng còi ưu tiên, còi xe ô tô; xe có bi n s b m ho c b b cong. e. i u khi n xe máy, mô tô, xe máy lôi, xích lô máy không có Gi y phép lái xe theo quy nh. g. Cho mư n gi y phép lái xe. h. Không ch p hành vi c ki m tra, ki m soát c a C nh sát giao thông khi có bi u hi n vi ph m các quy nh v tr t t an toàn giao thông. i. Không làm th t c chuy n vùng ho c chuy n quy n s h u phương ti n theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph t ti n 200.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n xe ch y t c cao t trong nhà, ngõ, h m ra ư ng chính và ngư c l i. b. i u khi n xe không ăng ký, ho c xe có ăng ký nhưng g n bi n s không úng trong Gi y ăng ký, xe không có bi n s ho c g n bi n s gi . 4. Ph t ti n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Buông c hai tay khi ang i u khi n xe; vư t Nu; s d ng xe không có b ph n gi m thanh; dùng chân ch ng qu t xu ng ư ng khi xe ang ch y. b. i u khi n xe sau khi dùng rư u, bia ho c các ch t kích thích khác quá n ng quy nh.
 5. c. Sau khi gây tai n n không gi nguyên hi n trư ng. 5. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. L ng lách, ánh võng, i u khi n xe u i nhau, i xe b ng m t bánh trên ư ng giao thông. b. S d ng xe mô tô có dung tích xi lanh t 175 cm3 tr lên trái quy nh. Thay i c tính c a xe. d. Gây tai n n r i ch y tr n. . TNy xoá ho c s a ch a h sơ, Gi y ăng ký xe, s máy, s khung nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . e. Ch hàng d cháy, d n không theo quy nh 6. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i các hành vi sau ây: a. L ng lách, ánh võng, i u khi n xe u i nhau gây tai n n nhưng chưa nm c truy c u trách nhi m hình s . b. L ng lách, ánh võng, i u khi n xe u i nhau mà không ch p hành l nh d ng xe c a ngư i thi hành công v . 7. Ngoài vi c ph t ti n, ngư i i u khi n xe máy, mô tô, xe máy lôi, xích lô máy vi ph m các quy nh t i i u này còn x lý như sau: a. Vi ph m i m b kho n 4, i m a, d kho n 5 thì b tư c Gi y phép lái xe trong vòng 60 (sáu mươi) ngày. b. Vi ph m kho n 6 thì b tư c gi y phép lái xe, n u tái ph m thì b t ch thu xe. c. Vi ph m i m a kho n 6 thì ph i b i thư ng thi t h i." 8. i u 13 ư c s a i như sau: " i u 13. X ph t ngư i i u khi n xe ô tô vi ph m tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 100.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n các lo i xe ô tô i không úng ph n ư ng, tuy n ư ng, th i gian quy nh. b. xe, d ng xe, tránh xe, vư t xe, lùi xe, quay u xe, r ph i ho c r trái không dúng quy nh.
 6. c. Dùng còi hơi trong thành ph , th xã, th tr n ho c dùng còi nơi có bi n báo c m dùng còi, dùng còi ban êm t 22 gi n 5 gi trong thành ph , th xã, th tr n; dùng èn pha t 19 gi n 5 gi khi có xe ch y ngư c l i. d. Bi n s b m , b che l p ho c không bi n s theo quy nh; g n bi n s không úng v trí quy nh. . i u khi n xe thi u còi, èn chi u sáng, èn tín hi u, c n g t nư c mưa, kính ch n gió, gương chi u h u. 2. Ph t ti n 300.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n xe i vào ư ng ngư c chi u, i vào ư ng c m i v i t ng lo i xe. b. i u khi n xe ch y quá t c quy nh; i u khi n xe t c cao t trong ngõ, h m, ư ng ph ra ư ng chính ho c ngư c l i. c. Không như ng ư ng cho xe khác khi có tín hi u xin vư t ho c không như ng ư ng cho xe i trên ư ng chính. d. Qua ư ng, qua c u, qua phà, qua các o n ư ng nguy hi m mà không tuân theo èn bào hi u, bi n báo, các tín hi u giao thông ho c s ch d n c a C nh sát giao thông, c a nhân viên hư ng d n giao thông. . i u khi n xe ch t, cát, v t li u xây d ng ho c các lo i hàng hoá khác không có d ng c che ph ho c không có bi n pháp an toàn. e. Không ch ngư i i c p c u khi i qua nh ng nơi có tai n n. g. i u khi n xe không có phanh, xe i ban êm không có èn chi u sáng theo quy nh. h. G n bi n s gi . k. Gi y phép lái xe h t h n nhưng còn trong th i h n ư c i, Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng h t h n mà xe chưa ki m nh l i. 3. Ph t ti n 500.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Không như ng ư ng cho xe ưu tiên. b. Dùng xe Ny, kéo xe khác, kéo sơ mi, rơ moóc không úng quy nh. c. Ch hàng hoá, v t c ng k nh, quá chi u cao, chi u dài, chi u r ng cho phép. d. Ch tre, n a, s t thép ho c các v t li u khác kéo lê trên ư ng ho c không có bi n pháp an toàn. . Ngư i i u khi n xe không úng tu i quy nh.
 7. e. Không ch p hành ho c ngăn c n vi c ki m tra, ki m soát, ch d n c a C nh sát giao thông ho c ngư i hư ng d n giao thông khi vi ph m. g. Cho mư n, cho thuê gi y phép lái xe; giao xe không an toàn cho lái xe ho c giao xe cho ngư i không có Gi y phép lái xe. h. Không b o m kho ng cách an toàn nơi có bi n quy nh kho ng cách t i thi u gi a các xe. i. xe, d ng xe, m c a xe gây tai n n cho ngư i khác chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . k. X p hàng hoá l ch tr ng tâm. 4. Ph t ti n 1.000.000 i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n xe trong tình tr ng dùng rư u, bia ho c các ch t kích thích khác quá n ng quy nh. b. Ngư i t p lái xe mà không có gi y phép t p lái; không có tr giáo ng i bên c nh; xe không có bi n t p lái theo quy nh; không trang b thêm b ph n phanh ph và gương ph n h u xe; xe ch y trên ư ng giao thông công c ng mà không ư c phép; xe ch y sai tuy n ư ng, ph m vi quy nh. c. Xe vư t quá tr ng t i cho phép c a xe. d. Dùng xe t i ch ngư i mà không ư c phép c a cơ quan có thNm quy n ho c th c hi n sai quy nh. . Ngư i i u khi n xe không có Gi y phép lái xe ho c Gi y phép lái xe không phù h p v i lo i xe ang i u khi n; không có Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng; xe không ăng ký; xe không chuy n vùng ho c không có gi y phép ho t ng theo quy nh. e. TNy xoá, s a ch a Gi y ch ng nh n ăng ký xe, s máy, s khung, Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, các lo i gi y t khác nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . g. S d ng m t trong các lo i gi y t gi sau: Gi y phép lái xe, Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng, Gi y ch ng nh n ăng ký xe. h. Ngư i i u khi n ô tô vi ph m mà ch ng ngư i thi hành công v khi b x lý nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . 5. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. Gây tai n n r i ch y tr n nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . b. Mư n ho c thuê t ng thành, linh ki n tr n tránh s ki m tra c a cơ quan có thNm quy n.
 8. 6. Ph t ti n 5.000.000 ng i v i hành vi ch các ch t c h i, ch t d cháy, n không theo quy nh ho c , d ng xe trái phép ch nh ng ch t c h i, d cháy, d n nơi ông ngư i, nh ng công trình quan tr ng. 7. Ph t ti n 20.000.000 ng i v i ngư i ua xe ô tô trái phép. Trong trư ng h p ua ô tô trái phép mà ch ng ngư i thi hành công v nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s ho c tái ph m ua ô tô trái phép thì ph t 50.000.000 ng, t ch thu xe và tư c Gi y phép lái xe. 8. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i i u khi n ô tô có hành vi vi ph m i u này còn bu c ph i: a. Vi ph m i m a kho n 4, i m a kho n 5, kho n 6 thì b tư c Gi y phép lái xe trong th i h n 90 (chín mươi) ngày. b. Vi ph m i m c kho n 4 ph i h t i ngay và ch u phí t n do h t i. c. Vi ph m i m a kho n 5 thì ph i b i thư ng thi t h i." 9. i u 14 ư c s a i như sau: " i u 14. X ph t ngư i i u khi n xe ô tô ch khách và hành khách trên xe vi ph m tr t t , an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 100.000 ng i v i nh ng hành khách có m t trong các hành vi sau ây: a. Gây m t tr t t trên xe. b. C n tr vi c v n chuy n hành khách. c. e do n tính m ng, s c kho , tài s n c a hành khách, ngư i i u khi n xe, ph xe nhưng chưa n m c truy c u trách nhi m hình s . d. u bám, ng i trên nóc xe ho c có hành vi khác không b o m an toàn khi xe ang ch y. 2. Ph t ti n 200.000 ng i v i ngư i i u khi n xe khách có m t trong các hành vi sau ây: a. hành khách ng i trên xe khi lên xu ng phà, khi xe ang phà. b. ón tr khách khi xe ang ch y, không úng b n, không úng nơi quy nh, nơi c m d ng, c m , nơi ư ng cong t m nhìn b che khu t. c. Không óng c a lên xu ng khi xe dã chuy n bánh. 3. Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n xe khách có m t trong nh ng hành vi sau ây: a. ngư i u, bám c a xe, ng i trên thành xe, nóc xe.
 9. b. Sang khách, như ng khách d c ư ng cho xe khác mà không ư c hành khách ng ý. c. Ch ngư i vư t quá s quy nh cho t ng lo i xe. d. Ch cùng v i hành khách súc v t, hàng hôi th i ho c nh ng ch t làm nh hư ng n s c kho . . Xu ng khách tr n tránh s ki m tra, ki m soát c a ngư i có thNm quy n. 4. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i hành vi ch các ch t c h i, các ch t d gây cháy, n trên xe cùng v i hành khách. 5. Ngoài b ph t ti n, ngư i i u khi n xe ô tô ch khách có hành vi vi ph m các quy nh t i i u này còn bu c ph i: a. Vi ph m các i m a, c kho n 2; i m a, c, d kho n 3; kho n 4 thì ph i th c hi n ngay các bi n pháp kh c ph c b o m an toàn giao thông. b. Vi ph m i m c, kho n 3; kho n 4 còn b tư c gi y phép trong th i h n 90 (chín mươi) ngày. 6. Ngư i i u khi n xe ô tô ch khách vi ph m các quy nh t i i u 13 c a Ngh nh này thì còn b x ph t theo quy nh c a i u ó." 10. Kho n 2, 3 i u 15 ư c s a i như sau: "2. Ph t ti n 500.000 ng i v i ngư i i u khi n xe "Công nông", xe "Bông sen" và nh ng lo i xe có tiêu chuNn k thu t tương t có m t trong nh ng hành vi sau ây: a. Ch ngư i; b. Không có èn, còi, phanh ho c có nh ng th ó nhưng không còn tác d ng; c. Ch hàng d cháy, d n không theo quy nh. 3. Ngư i i u khi n xe lam, xe "Công nông", xe "Bông sen" và nh ng lo i xe có tiêu chuNn k thu t tương t vi ph m các quy nh t i các i u 13, 14, 17 c a Ngh nh này thì b x ph t theo các quy nh t i nh ng i u ó." 11. i u 16 ư c s a i như sau: " i u 16. X ph t ngư i i u khi n xe bánh xích, xe quá tr ng t i gi i h n c a c u ư ng, quá kh gi i h n c a c u ư ng vi ph m tr t t an toàn giao thông. 1. Ph t ti n 1.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây: a. i u khi n xe ch y trên ư ng, qua c u, phà mà không có gi y phép ho c gi y phép ã quá h n.
 10. b. Không i úng tuy n ư ng ghi trong gi y phép. 2. Ph t ti n 2.000.000 ng i v i m t trong các hành vi sau ây (tr xe ã ư c c p gi y phép lưu hành c bi t): a. Ch hàng v i t ng tr ng c a xe sau khi tr sai s cho phép vư t quá t i tr ng cho phép c a c u, ư ng t i m c 2%; b. Ch hàng vư t kh gi i h n cho phép c a c u ư ng theo chi u cao dư i 50 cm ho c theo chi u ngang dư i 20 cm ho c theo chi u dài dư i 150 cm; 3. Ph t ti n 3.000.000 ng i v i các hành vi sau: a. Ch hàng có t ng tr ng sau khi tr sai s cho phép vư t quá tr ng t i cho phép c a c u, ư ng trên m c 2%; b. Ch hàng vư t quá kh gi i h n cho phép c a c u ư ng trên m c quy nh t i i m b, kho n 2 c a i u này; 4. Ngoài vi c b ph t ti n, ngư i i u khi n phương ti n có hành vi quy nh t i i u này còn b tư c Gi y phép lái xe trong th i h n 60 ngày, bu c ph i h t i ngay ph n quá t i, d ph n quá kh ; m i chi phí phát sinh và phương ti n h t i, d quá kh do ch xe và ngư i i u khi n phương ti n ch u." 12. i m a kho n 5 i u 17 ư c s a i như sau: "a. Vi ph m kho n 3 i u này, n u lái xe là ch xe thì b tư c Gi y phép lái xe trong th i h n 180 (m t trăm tám mươi) ngày và thu h i Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng." 13. Kho n 2 i u 20 ư c s a i như sau: "2. Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng b có thNm quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m quy nh t i các i u 4, 5, 6, 7, 16 và 18 c a Ngh nh này." 14. Kho n 5 i u 22 ư c s a i như sau: "5. Trư ng phòng C nh sát giao thông t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Trư ng phòng C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i, công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng ơn v c nhi m, ơn v c nh sát cơ ng c p i i và tương ương tr lên có quy n x ph t như Trư ng công an c p huy n." 15. Kho n 6 i u 22 ư c s a i như sau: "6. C c trư ng C c C nh sát giao thông ư ng b và ư ng s t, C c trư ng C c C nh sát qu n lý hành chính v tr t t xã h i có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 20.000.000 ng;
 11. c. Áp d ng các hình th c ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu quy nh t i kho n 4, i u 22 c a Ngh nh này." 16. i u 23 ư c s a i như sau: " i u 23. ThNm quy n x ph t c a Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i: 1. Thanh tra viên chuyên ngành giao thông v n t i có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 200.000 ng; c. T ch thu tang v t phương ti n vi ph m có giá tr n 500.000 ng; d. Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do vi ph m hành chính gây ra; tháo d công trình xây d ng trái phép; . Bu c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông. 2. Trư ng ban Thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i thu c S Giao thông v n t i (giao thông công chính), thu c Khu qu n lý ư ng b có quy n: a. Ph t c nh cáo; b. Ph t ti n n 10.000.000 ng i v i vi ph m quy nh trong Ngh nh này; c. Bu c b i thư ng thi t h i do vi ph m hành chính gây ra n 1.000.000 ng; d. áp d ng các hình th c x ph t b sung, bi n pháp kh c ph c h u qu ư c quy nh t i kho n 1 i u 23 c a Ngh nh này." i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph theo ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m hư ng d n và t ch c thi hành Ngh nh này. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào tình hình, c i m c a a phương và thNm quy n c a mình xây d ng các quy nh và k ho ch th c hi n Ngh nh. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản