Nghị định số 85-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
82
lượt xem
9
download

Nghị định số 85-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 85-CP về việc thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 85-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85-CP Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 85-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1996 QUY NNH VI C THI HÀNH PHÁP L NH V QUY N VÀ NGHĨA V C A CÁC T CH C TRONG NƯ C Ư C NHÀ NƯ C GIAO T, CHO THUÊ T CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Căn c Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 14 tháng 10 năm 1994 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 27 tháng 8 năm 1996; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c a chính; NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ngh nh này quy nh vi c thi hành Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 14/10/1994 và Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 27 tháng 8 năm 1996. Riêng vi c giao khoán t c a các doanh nghi p Nhà nư c ư c giao t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n nói t i kho n 1 i u 5 c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 14 tháng 10 năm 1994 thì th c hi n theo Ngh nh s 01/CP ngày 4 tháng 1 năm 1995 c a Chính ph v vi c giao khoán t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n trong các doanh nghi p Nhà nư c. i u 2.- t s d ng vào m c ích công c ng g m: 1. t xây d ng các công trình công c ng quy nh t i i m c Kho n 1 c a Pháp l nh s a i, b sung ngày 27 tháng 8 năm 1996.
  2. 2. t xây d ng nhà máy thu i n, tr m bi n th i n, h thu i n, ư ng dây t i i n, ư ng ng d n d u, ư ng ng d n khí, ài khí tư ng thu văn, các lo i tr m quan tr c ph c v nghiên c u và d ch v công c ng, công trình thu l i, vư n qu c gia, khu an dư ng, cơ s hu n luy n th d c th thao. 3. Các công trình ph c v công ích và công c ng khác không nh m m c ích kinh doanh c a a phương do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh. 4. Trư ng h p c bi t khác do Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 3.- 1. H n m c t giao cho các doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , xã h i, doanh nghi p qu c phòng, an ninh, t ch c kinh t t p th , công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i theo d án u tư (lu n ch ng kinh t k thu t) ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2. Th i h n giao t cho các t ch c quy nh t i kho n 1 i u này tr ng cây hàng năm, nuôi tr ng thu s n, làm mu i là 20 năm; tr ng cây lâu năm là 50 năm. i v i t ư c giao trư c ngày 1/1/1996 thì th i h n s d ng t ư c tính t ngày 1 tháng 1 năm 1996, n u ư c giao sau ngày 1 tháng 1 năm 1996 thì tính t ngày giao t. 3. Th i h n giao t cho t ch c kinh t trong nư c làm nhà bán cho công dân Vi t Nam là giao n nh, lâu dài và ch thu h i trong các trư ng h p quy nh t i i u 26, i u 27 Lu t t ai. Trư ng h p giao t xây d ng k t c u h t ng cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ó thì th i h n giao t theo d án u tư ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t nhưng t i a không quá 50 năm. Trư ng h p trên 50 năm do Th tư ng Chính ph quy t nh nhưng không quá 70 năm. 4. Th i h n cho các t ch c kinh t trong nư c thuê t không quá 50 năm. Trư ng h p c n thuê dài hơn 50 năm thì do Th tư ng Chính ph quy t nh nhưng t i a không quá 70 năm. i u 4.- 1. Ti n s d ng t ph i tr theo giá t do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh trên cơ s khung giá t do Chính ph ban hành. 2. Trư ng h p t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép u giá thì ti n s d ng t ư c xác nh theo k t qu u giá, nhưng không th p hơn khung giá do Nhà nư c quy nh. 3. Ti n s d ng t ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo th th c do B Tài chính quy nh. i u 5.-
  3. 1. Ti n thuê t do B Tài chính quy nh trên cơ s khung giá t do Nhà nư c ban hành. 2. Ti n thuê t ư c tr hàng năm; trư ng h p tr theo nh kỳ nhi u năm ho c tr m t l n cho c th i h n thuê t thì ư c gi m theo quy nh c a B Tài chính. 3. Ti n thuê t ph i n p vào ngân sách Nhà nư c và ư c h ch toán vào giá thành s n xu t kinh doanh. i u 6.- 1. Cơ quan có thNm quy n giao t ư c quy nh t i i u 23, Lu t t ai là cơ quan có thNm quy n cho thuê t. 2. Khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho thuê t, bên thuê t ph i ký h p ng thuê t v i S a chính. i u 7.- 1. T ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ph i th c hi n các quy nh c a pháp lu t v chuy n quy n s d ng t, n p thu chuy n quy n s d ng t, n p ti n s d ng t, ti n thuê t, n bù gi i to m t b ng, b o v môi trư ng, s d ng t úng m c ích, không làm t n h i n l i ích chính áng c a ngư i s d ng t xung quanh. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C TRONG NƯ C Ư C NHÀ NƯ C GIAO T KHÔNG PH I TR TI N S D NG T i u 8.- 1. T ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t không ph i tr ti n s d ng t có quy n s d ng t theo m c ích ư c giao. 2. T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i, ư c hư ng các quy n theo quy nh t i kho n 1 c a i u này, ngoài ra còn có quy n: a) Góp v n b ng giá tr quy n s d ng át trong th i h n ư c giao liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài ti p t c phát tri n s n xu t theo quy nh c a pháp lu t. b) ư c th ch p tài s n thu c quy n s h u c a mình g n li n v i t ó t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n phát tri n s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t.
  4. i u 9.- T ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t không ph i tr ti n s d ng t có nghĩa v : 1. Không ư c s d ng t sai m c ích. 2. Không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê quy n s d ng t. 3. i v i t ch c s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i không ư c b hoang hoá; khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng t ó vào m c ích khác thì ph i chuy n sang hình th c thuê t ho c giao t ph i tr ti n s d ng t. 4. i v i các t ch c s d ng t quy nh t i i m a, b, c kho n 1 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung ngày 27 tháng 8 năm 1996 không ư c góp v n liên doanh, th ch p giá tr quy n s d ng t. 5. Th c hi n các nghĩa v tài chính v s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ch p hành quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 7. Tr l i cho Nhà nư c ph n t không s d ng ho c s d ng không úng m c ích. Chương 3: QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C KINH T TRONG NƯ C Ư C NHÀ NƯ C GIAO T PH I TR TI N S D NG T i u 10.- T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t g m: doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , xã h i, doanh nghi p qu c phòng, an ninh, t ch c kinh t t p th , công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n ư c phép xây d ng, kinh doanh nhà , u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng theo gi y phép kinh doanh do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p. i u 11.- T ch c kinh t ư c Nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t có quy n: 1. Chuy n như ng quy n s d ng t khi bán nhà g n li n v i t ó cho công dân Vi t Nam. 2. Chuy n như ng quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ã ư c xây d ng trên t ó cho công dân Vi t Nam làm nhà . 3. Cho thuê quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng ã ư c xây d ng xong trên t ó. 4. Th h h p giá tr quy n s d ng t t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n phát tri n s n xu t kinh doanh. 5. Góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c.
  5. 6. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , xã h i, doanh nghi p qu c phòng, an ninh còn ư c quy n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 7. ư c th hư ng k t qu u tư trên t ư c giao khi th c hi n chuy n như ng, cho thuê, th ch p ho c góp v n liên doanh giá tr quy n s d ng t. i u 12.- T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t có nghĩa v : 1. Tr ti n s d ng t y , úng th i h n quy nh. 2. Ch p hành úng các quy nh v xây d ng công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Tr l i t cho Nhà nư c khi h t th i h n giao t k c t công c ng kèm theo k t c u h tâng k thu t ã xây d ng trên t ó và không ư c b i hoàn. 4. Ch p hành s i u ti t c a Nhà nư c v chênh l ch giá do tác ng u tư cơ s h t ng c a Nhà nư c trong khu v c khi th c hi n chuy n như ng ho c cho thuê quy n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t. 5. Ch p hành quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A T CH C TRONG NƯ C Ư C NHÀ NƯ C CHO THUÊ T i u 13.- T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c cho thuê t có quy n: 1. Th ch p giá tr quy n s d ng t trong th i h n thuê g n li n v i tài s n thu c s h u c a mình có trên t ó t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n phát tri n s n xu t kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. Giá tr quy n s d ng t nói t i kho n 1 i u này là ti n thuê t mà t ch c ó ã tr cho Nhà nư c. 2. Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a các t ch c chính tr , xã h i, doanh nghi p qu c phòng, an ninh, trong th i h n thuê t ư c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c v i t ch c, cá nhân nư c ngoài theo d án u tư ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n xét duy t. Giá tr quy n s d ng t liên doanh là giá thuê t ư c tho thu n v i i tác trong su t th i h n liên doanh. 3. Trong trư ng h p cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n như ng tài s n g n li n v i t thuê, thì bên nh n tài s n ư c ti p t c thuê t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Cho thuê l i quy n s d ng t g n li n v i k t c u h t ng trong khu ch xu t, khu công nghi p theo quy nh t i Chương VI c a Ngh nh này.
  6. 5. ư c ưu tiên thuê l i t khi h t th i h n thuê n u có nhu c u ti p t c thuê t ó s d ng. i u 14.- T ch c kinh t ư c Nhà nư c cho thuê t có nghĩa v : 1. S d ng t úng m c ích; 2. Tr ti n thuê t y , úng th i h n quy nh; 3. Không ư c chuy n i, chuy n như ng quy n s d ng t thuê; 4. Không ư c cho thuê l i t, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 11 và kho n 4 i u 13 c a Ngh nh này; 5. Không hu ho i t ai; ch p hành các quy nh c a pháp lu t v quy ho ch, ki n trúc, c nh quan môi trư ng chung c a khu v c. Trư ng h p thuê t xây d ng k t c u h t ng thì ph i duy trì k t c u h t ng trong su t th i gian thuê; 6. Ch p hành quy t nh thu h i t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; 7. Tr l i t cho Nhà nư c khi h t th i h n thuê. Trư ng h p thuê t u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng khi k t thúc d án u tư thì ph i tr l i t thuê và k t c u h t ng cho Nhà nư c, không ư c b i hoàn. Chương 5: QUY NNH V VI C GÓP V N LIÊN DOANH, TH CH P B NG GIÁ TRN QUY N S D NG T i u 15.- T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i, trong th i h n giao t ư c góp v n liên doanh b ng giá tr quy n s d ng t theo quy nh sau ây: 1. Liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c: a) Trư ng h p gi nguyên m c ích s d ng t, thì liên doanh ư c ti p t c s d ng t ó. Giá tr quy n s d ng t c a Bên góp v n liên doanh do các bên tho thu n, nhưng không ư c th p hơn khung giá t c a Nhà nư c ã ban hành. Liên doanh ph i th c hi n nghĩa v tài chính theo quy nh c a B Tài chính. b) Trư ng h p chuy n m c ích s d ng t thì Bên có t góp v n liên doanh ph i chuy n sang hình th c thuê t c a Nhà nư c. Giá tr quy n s d ng t góp v n liên doanh ư c xác nh b ng ti n thuê t tr cho Nhà nư c tương ng v i th i h n liên doanh. 2. Vi c góp v n b ng giá tr quy n s d ng t liên doanh v i t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 191/CP ngày 28/12/1994 c a Chính ph cho phép. Bên có t góp v n liên doanh
  7. ph i chuy n sang hình th c thuê t, ghi nh n n và hoàn tr ti n thuê t vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a B Tài chính. i u 16.- T ch c kinh t trong nư c s d ng t vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n s h u c a mình t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n s n xu t kinh doanh. i u ki n th ch p do Ngân hàng và bên th ch p tho thu n nhưng ph i b o m các nguyên t c sau: 1. Khi n h n, t ch c vay không tr ư c n ho c b gi i th trư c th i h n thì Ngân hàng có quy n yêu c u cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phát m i tài s n có trên t mà t ch c ã th ch p tr n Ngân hàng và quy t nh giao t cho ngư i mua tài s n ư c ti p t c s d ng; 2. T ch c th ch p và Ngân hàng nh n th ch p không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê quy n s d ng t quy nh t i kho n 2 i u 4 c a Pháp l nh v quy n và nghĩa v c a các t ch c trong nư c ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t ngày 14/10/1994. 3. Vi c th ch p và gi i tr th ch p ph i ăng ký t i S a chính. i u 17.- T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t, khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, v i t ch c, cá nhân nư c ngoài thì giá tr góp v n liên doanh do các Bên tho thu n và th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 18.- T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t ph i tr ti n s d ng t ư c th ch p giá tr quy n s d ng t ho c giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n s h u c a mình t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n phát tri n s n xu t theo quy nh sau ây: 1. Giá tr quy n s d ng t th ch p là ti n s d ng t ã tr theo giá t c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh trên cơ s khung giá t do Chính ph ban hành. 2. Giá tr tài s n th ch p ã u tư trên khu t th ch p do Bên th ch p và Ngân hàng tho thu n. 3. Khi n h n tr n ho c t ch c b gi i th trư c th i h n mà Bên vay không tr ư c n thì Ngân hàng có quy n yêu c u cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c u giá quy n s d ng t và phát m i tài s n (n u có) mà t ch c ã th ch p tr n Ngân hàng. Ngư i trúng trong u giá sau khi ã n p ti n u giá thì ư c Nhà nư c giao t và không ph i tr ti n s d ng t. 4. Vi c th ch p và gi i tr th ch p ph i ăng ký t i S a chính. i u 19.- Giá tr quy n s d ng t thuê góp v n liên doanh v i t ch c, cá nhân trong nư c, v i t ch c, cá nhân nư c ngoài c a các doanh nghi p Nhà nư c, doanh
  8. nghi p c a các t ch c chính tr , xã h i, doanh nghi p, qu c phòng, an ninh th c hi n theo quy nh t i kho n 2, i u 13 c a Ngh nh này. i u 20.- T ch c kinh t ư c Nhà nư c cho thuê t ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n s h u c a mình t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n s n xu t trong th i h n thuê t theo quy nh sau ây: 1. Giá tr th ch p do Ngân hàng quy t nh và không vư t quá giá tr tài s n ã ư c u tư trên khu t th ch p c ng v i ti n thuê t ã tr . 2. Khi n h n ho c t ch c b gi i th trư c th i h n mà không tr ư c n thì Ngân hàng có quy n yêu c u cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phát m i tài s n trên t mà t ch c ã th ch p tr n Ngân hàng và quy t nh cho ngư i mua tài s n ư c ti p t c thuê t. Chương 6: QUY NNH I V I T CH C Ư C NHÀ NƯ C CHO THUÊ T XÂY D NG KINH DOANH K T C U H T NG T I KHU CH XU T, KHU CÔNG NGHI P i u 21.- T ch c ư c Nhà nư c cho thuê t u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng và cho thuê l i t i khu ch xu t, khu công nghi p g m: Doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p c a t ch c chính tr , xã h i, doanh nghi p qu c phòng, an ninh, t ch c kinh t t p th , công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n có ch c năng u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng và có kh năng v tài chính theo quy nh c a pháp lu t. i u 22.- t ư c thuê xây d ng kinh doanh k t c u h t ng ph i n m trong khu ch xu t, khu công nghi p, ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 23.- U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xét duy t vi c cho các t ch c trong nư c quy nh t i i u 21 c a Ngh nh này ư c u tư kinh doanh xây d ng k t c u h t ng t i khu ch xu t, khu công nghi p các t ch c này l p d án u tư trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i u 24.- T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có nhu c u thuê l i t trong khu ch xu t, khu công nghi p, ã ư c xây d ng k t c u h t ng ph i có ơn xin thuê l i t và có d án u tư dư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 25.- T ch c thuê t xây d ng kinh doanh k t c u h t ng ph i ký k t h p ng cho thuê v i Bên thuê l i và ăng ký t i S a chính theo hư ng d n c a T ng c c a chính. i u 26.- T ch c ư c Nhà nư c cho thuê t u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng và cho thuê l i t i khu ch xu t, khu công nghi p có quy n: 1. ư c hư ng các quy n quy nh t i kho n 3, 4 i u 13 c a Ngh nh này.
  9. 2. ư c th hư ng k t qu u tư trên t ư c thuê khi cho thuê l i quy n s d ng t. 3. ư c th ch p giá tr các lô t chưa cho thuê l i trong th i h n thuê t t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n u tư xây d ng k t c u h t ng. i u 27. T ch c ư c Nhà nư c cho thuê t u tư xây d ng kinh doanh k t c u h t ng và cho thuê l i t i khu ch xu t, khu công nghi p, có nghĩa v : 1. Th c hi n các nghĩa v quy nh t i kho n 4 i u 12 và kho n 1, 2, 3, 5, 6, 7 i u 14 c a Ngh nh này. 2. Duy trì k t c u h t ng trong su t th i gian thuê. i u 28.- Ngư i thuê l i t ph i s d ng úng m c ích, không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê l i quy n s d ng t. Trong trư ng h p ư c phép chuy n như ng tài s n thu c quy n s h u c a mình g n li n v i t thuê l i thì Bên nh n tài s n ph i ký h p ng thuê l i t v i Bên cho thuê t. Chương 7: QUY NNH I V I CÁC T CH C KINH T Ã Ư C NHÀ NƯ C GIAO T, CHO THUÊ T TRƯ C NGÀY 9 THÁNG 9 NĂM 1996 (Ngày Pháp l nh s a i, b sung có hi u l c thi hành) i u 29.- T ch c kinh t trong nư c ư c Nhà nư c giao t trư c ngày 9-9-1996 nay v n ang s d ng t ó mà thu c i tư ng giao t ph i tr ti n s d ng t quy nh t i i m a, di m b, kho n 2 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung ngày 27 tháng 8 năm 1996 n u chưa tr ti n, ho c ã tr ti n s d ng t nhưng ti n ó có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì nay ph i tr ti n s d ng t cho Nhà nư c theo quy nh c a B tài chính. i u 30.- T ch c kinh t trong nư c ã ư c Nhà nư c cho thuê t nay thu c i tư ng giao t ph i tr ti n s d ng t quy nh t i i m a, i m b kho n 2 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung ngày 27 tháng 8 năm 1996 n u ã tr ti n thuê t cho Nhà nư c mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì ư c tính vào ti n s d ng t theo quy nh c a B tài chính. i u 31.- T ch c kinh t trong nư c ã ư c Nhà nư c giao t, nay thu c i tư ng thuê t quy nh t i kho n 3 i u 1 c a Pháp l nh s a i, b sung ngày 27 tháng 8 năm 1996 thì th c hi n theo quy nh sau ây: 1. N u chưa tr ti n s d ng t, ho c ã tr ti n s d ng t nhưng ti n ó có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì ph i tr ti n thuê t cho Nhà nư c k t ngày 1 tháng 1 năm 1996. 2. N u ã tr ti n s d ng t mà ti n ó không có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c thì ư c tính vào ti n thuê t theo quy nh c a B Tài chính.
  10. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh vi c cho thuê t và th i h n thuê t i v i t ch c nói t i i u 31 c a Ngh nh này theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. T ch c ang s d ng t có ngu n g c t t c a h gia ình, cá nhân s d ng h p pháp sau khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép s d ng di n tích t ó làm văn phòng, nhà xư ng s n xu t, kinh doanh thì không ph i chuy n sang hình th c thuê t, t ch c ó v n n p thu nhà t theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 33.- Nh ng quy nh c a Ngh nh này i v i Công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n cũng ư c áp d ng i v i doanh nghi p tư nhân khi ư c Nhà nư c giao t, cho thuê t. i u 34.- B trư ng B Tài chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng c c trư ng T ng c c a chính trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 35.- B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và ngư i ng u các t ch c s d ng t ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 36.- Ngh nh này thay th Ngh nh s 18/CP ngày 13 tháng 02 năm 1995 và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản