Nghị định số 87-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
55
lượt xem
3
download

Nghị định số 87-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 87-CP về việc quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 87-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87-CP Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 87-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1996 QUY NNH CHI TI T VI C PHÂN C P QU N LÝ, L P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20 tháng 3 năm 1996; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Thu ngân sách Nhà nư c g m: 1. Thu , phí, l phí do các t ch c và cá nhân n p theo quy nh c a pháp lu t; 2. Các kho n thu t ho t ng kinh t c a Nhà nư c: L i t c t v n góp c a Nhà nư c vào các cơ s kinh t ; Ti n thu h i v n c a Nhà nư c t i các cơ s kinh t ; Thu h i ti n cho vay c a Nhà nư c (c g c và lãi). 3. Thu t ho t ng s nghi p; 4. Thu h i qu d tr Nhà nư c; 5. Ti n s d ng t; thu t hoa l i công s n và t công ích; 6. Các kho n huy ng óng góp c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng cơ s ; 7. Các kho n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c;
 2. 8. Các kho n di s n Nhà nư c ư c hư ng; 9. Thu k t dư ngân sách năm trư c; 10. Ti n bán ho c cho thuê tài s n thu c s h u Nhà nư c t i các ơn v hành chính, s nghi p; 11. Các kho n ti n ph t, t ch thu; 12. Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t; 13. Các kho n vi n tr không hoàn l i b ng ti n, b ng hi n v t c a Chính ph các nư c, các t ch c, cá nhân nư c ngoài; 14. Các kho n vay trong nư c, vay nư c ngoài c a Chính ph bù p b i chi và kho n huy ng v n u tư trong nư c c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ư c ưa vào cân i ngân sách. i u 2.- Chi ngân sách Nhà nư c g m: 1. Chi thư ng xuyên v : a/ Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao, s nghi p khoa h c, công ngh và môi trư ng và các s nghi p khác; b/ Các ho t ng s nghi p kinh t ; c/ Qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i; d/ Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c; / Ho t ng c a ng c ng s n Vi t Nam; e/ Ho t ng c a M t tr n T qu c Vi t Nam, Liên oàn lao ng Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i nông dân Vi t Nam; g/ Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; h/ Các chương trình qu c gia; i/ H tr qu b o hi m xã h i theo quy nh c a Chính ph ; k/ Tr c p cho các i tư ng chính sách xã h i; l/ Tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p theo quy nh c a pháp lu t; m/ Tr lãi ti n do Nhà nư c vay;
 3. n/ Vi n tr cho các Chính ph và t ch c nư c ngoài; o/ Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi u tư phát tri n: a/ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n; b/ u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c; góp v n c ph n, liên doanh vào các doanh nghi p thu c lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c/ Chi cho Qu h tr u tư qu c gia và các Qu h tr phát tri n i v i các chương trình, d án phát tri n kinh t ; d/ D tr nhà nư c; / Cho vay c a Chính ph u tư phát tri n. 3. Chi tr n g c ti n do Nhà nư c vay. 4. Chi b sung qu d tr tài chính. i u 3.- Ngân sách nhà nư c bao g m ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương (ngân sách a phương). Ngân sách các c p chính quy n a phương g m: 1. Ngân sách c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là ngân sách c p t nh); 2. Ngân sách c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là ngân sách c p huy n); 3. Ngân sách c p xã, phư ng, th tr n (g i chung là ngân sách c p xã). i u 4.- Phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c ph i b o m nguyên t c: 1. Phù h p v i phân c p qu n lý kinh t - xã h i c a Nhà nư c; 2. Ngân sách trung ương gi vai trò ch o, t p trung các ngu n l c cơ b n b o m th c hi n các m c tiêu tr ng y u trên ph m vi c nư c; 3. Phân nh rõ ngu n thu, nhi m v chi gi a các c p và n nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu, s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i t 3 n 5 năm. Hàng năm, trong trư ng h p có trư t giá, ch xem xét i u ch nh tăng s b sung cho ngân sách c p dư i theo m t ph n trư t giá;
 4. 4. K t thúc m i kỳ n nh, căn c kh năng thu và yêu c u chi, Chính ph , U ban nhân dân t nh th c hi n vi c i u ch nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách các c p và m c b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i. i u 5.- D toán ngân sách trung ương và ngân sách các c p chính quy n a phương ư c b trí kho n d phòng t 3% n 5% t ng s chi áp ng các nhu c u chi phát sinh t xu t trong năm ngân sách. i u 6.- 1. Các cơ quan nhà nư c trong ph m vi nhi m v quy n h n c a mình, ra nh ng bi n pháp c n thi t nh m b o m hoàn thành t t nhi m v thu, chi ngân sách ư c giao; th c hi n ti t ki m; ch ng tham ô, lãng phí; ch p hành nghiêm ch nh k lu t tài chính. Th trư ng cơ quan, ơn v ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu th c hi n thu, chi ngân sách theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các ơn v d toán ngân sách, các t ch c và cá nhân ph i ch p hành nghĩa v n p ngân sách theo quy nh c a pháp lu t; s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c úng m c ích, úng ch , ti t ki m, có hi u qu . Ngoài cơ quan có thNm quy n giao ngân sách, không m t t ch c, cá nhân nào ư c thay i nhi m v ngân sách ã ư c giao. 3. Cơ quan tài chính các c p, trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m ôn c, ki m tra các t ch c cá nhân có nghĩa v n p ngân sách n p y , úng th i h n các kho n ph i n p vào ngân sách nhà nư c; căn c ngu n thu ngân sách nhà nư c, c p phát y , k p th i các kho n chi theo d toán, úng ch , tiêu chuNn và theo ti n th c hi n công vi c. 4. Nghiêm c m các ngành, các c p, các cơ quan, ơn v t t ra ch , tiêu chuNn thu, chi ngân sách nhà nư c không úng thNm quy n, trái quy nh c a pháp lu t. i u 7.- 1. T t c các kho n thu, chi c a ngân sách nhà nư c ph i ư c h ch toán y vào ngân sách nhà nư c. Các t ch c, cá nhân có nhi m v thu, n p và s d ng ngân sách nhà nư c ph i t ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán theo úng ch k toán nhà nư c; quy t toán y và trung th c các kho n thu, chi phát sinh; s d ng hoá ơn, ch ng t thu, chi th ng nh t do B Tài chính phát hành. 2. Nghiêm c m các c p chính quy n, t ch c và cá nhân t gi l i ngu n thu c a ngân sách nhà nư c ho c dùng ngu n ngân sách nhà nư c l p qu ngoài ngân sách trái quy nh c a Chính ph . i u 8.- Trong quá trình l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c, B Tài chính, các B , ngành và U ban nhân dân các c p ph i gi i trình và cung c p các tài li u liên quan n thu, chi ngân sách theo yêu c u c a U ban kinh t và ngân sách c a Qu c h i, H i ng dân t c và các U ban khác c a Qu c h i.
 5. i u 9.- M i kho n thu, chi ngân sách nhà nư c ư c h ch toán b ng ng Vi t Nam. Các kho n thu ngân sách nhà nư c b ng ngo i t ư c ưa vào qu ngo i t t p trung c a Nhà nư c và h ch toán vào ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam theo quy nh c a B trư ng B Tài chính. i v i các kho n thu c a ngân sách nhà nư c t i các cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài, ph i n p vào qu ngân sách do B Tài chính u quy n cho ơn v qu n lý và nh kỳ ph i h ch toán vào ngân sách nhà nư c. Ngân hàng nhà nư c có trách nhi m mua s ngo i t c a ngân sách khi B Tài chính có nhu c u bán ngo i t . i v i các nhu c u chi ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , ph i l p d toán, c p phát và quy t toán b ng ti n ng Vi t Nam các ơn v mua ngo i t c a Ngân hàng, tr trư ng h p tr n nư c ngoài b ng ngo i t và m t s trư ng h p c bi t khác theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p thu ngân sách nhà nư c b ng hi n v t, ph i quy i thành ti n theo m c giá th trư ng t i a phương ph n ánh vào ngân sách nhà nư c. i u 10.- Khi ngân sách nhà nư c, ngân sách các c p chính quy n a phương có bi n ng l n c n thi t ph i i u ch nh d toán ngân sách ã ư c quy t nh, Chính ph trình Qu c h i i u ch nh d toán ngân sách nhà nư c, U ban nhân dân các c p trình H i ng nhân dân cùng c p i u ch nh d toán ngân sách a phương. i u 11.- Do ngân sách c p xã có i u ki n và c i m riêng, B trư ng B Tài chính quy nh c th vi c qu n lý thu, chi ngân sách c p xã phù h p v i Lu t Ngân sách nhà nư c; B Tài chính ph i h p v i Ban T ch c cán b Chính ph hư ng d n vi c t ch c b máy, b trí cán b tài chính c p xã nh m áp ng yêu c u qu n lý ngân sách c p xã. i u 12.- Các t ch c chính tr - xã h i nêu t i i u 11 c a Lu t Ngân sách nhà nư c g m: M t tr n T qu c Vi t Nam; Liên oàn lao ng Vi t Nam; oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh; H i C u chi n binh Vi t Nam; H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; H i Nông dân Vi t Nam. i u 13.- 1. Ngân sách nhà nư c b o m cân i kinh phí ho t ng c a ng c ng s n Vi t Nam và các t ch c chính tr - xã h i theo nguyên t c sau:
 6. Ngân sách nhà nư c c p chênh l ch gi a các ngu n thu theo ch quy nh (g m thu ng phí, h i phí; thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa v i v i ngân sách nhà nư c; các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t) v i d toán chi ư c duy t theo tiêu chuNn, nh m c, ch c a Nhà nư c. 2. Các t ch c ư c ngân sách nhà nư c b o m kinh phí ho t ng ph i l p d toán, th c hi n d toán và quy t toán theo úng ch qu n lý ngân sách. i u 14.- Kinh phí ho t ng c a các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c th c hi n theo nguyên t c t b o m; ngu n kinh phí ho t ng c a các t ch c này bao g m các kho n óng góp t nguy n c a h i viên (h i phí, ti n l c quyên, ng h khác b ng ti n ho c hi n v t...); các kho n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài; thu t ho t ng s n xu t, kinh doanh sau khi hoàn thành nghĩa v i v i ngân sách nhà nư c. Nhà nư c không giao ch tiêu biên ch và kinh phí ho t ng cho các t ch c này, m i chi phí ho t ng (g m c vi c tr lương cán b chuyên trách, chi phí b máy, ti n thuê tr s , phương ti n...) do các h i t cân i trên cơ s ngu n thu c a mình. Trong m t s trư ng h p c bi t, i v i các t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p có ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c, ngân sách nhà nư c s tài tr m t ph n kinh phí ho t ng theo m c do Th tư ng Chính ph quy t nh. Chương 2: PHÂN C P QU N LÝ NGÂN SÁCH VÀ M I QUAN H GI A NGÂN SÁCH CÁC C P i u 15.- Ngu n thu c a ngân sách trung ương g m: 1. Các kho n thu 100%: a/ Thu xu t khNu, thu nh p khNu; b/ Thuê tiêu th c bi t; c/ Thu l i t c c a các ơn v h ch toán toàn ngành; d/ Các kho n thu và thu khác t các ho t ng thăm dò, khai thác d u khí (k c ti n thuê m t t, m t nư c) do Trung ương qu n lý; / L i t c t v n góp c a Nhà nư c, ti n thu h i v n c a Nhà nư c t i các cơ s kinh t , thu h i ti n cho vay c a Nhà nư c (c g c và lãi), thu t qu d tr nhà nư c, thu t qu d tr tài chính c a Trung ương trong trư ng h p c bi t; e/ Các kho n do Chính ph vay; vi n tr không hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho Chính ph theo quy nh c a pháp lu t; g/ Các kho n phí và l phí n p ngân sách trung ương: l phí xu t nh p c nh, l phí bay qua b u tr i, phí giao thông và các kho n phí, l phí khác theo quy nh c a Chính ph ;
 7. h/ Thu s nghi p c a các ơn v do các cơ quan trung ương qu n lý; i/ Thu k t dư ngân sách trung ương; k/ Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu ư c phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách trung ương và ngân sách c p t nh: a/ Thu doanh thu, tr thu doanh thu thu t ho t ng x s ki n thi t; b/ Thu l i t c, tr thu l i t c c a các ơn v h ch toán toàn ngành và thu l i t c thu t ho t ng x s ki n thi t; c/ Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; d/ Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài có v n u tư t i Vi t Nam; / Thu tài nguyên; e/ Thu s d ng v n ngân sách c a các doanh nghi p Nhà nư c. i u 16.- Nhi m v chi c a ngân sách trung ương g m: 1. Chi thư ng xuyên v : a/ Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao, s nghi p khoa h c, công ngh và môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan trung ương qu n lý: Các trư ng ph thông dân t c n i trú; ào t o sau i h c, i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, ào t o ngh và các hình th c ào t o b i dư ng khác; Phòng b nh, ch a b nh và các ho t d ng s nghi p y t khác; Các tr i xã h i, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; B o t n, b o tàng, thư vi n, trùng tu di tích l ch s ã ư c x p h ng, các ho t ng bi u di n ngh thu t và các ho t ng văn hoá khác; Phát thanh, truy n hình và các ho t ng thông tin khác; B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n ng viên các i tuy n qu c gia; các gi i thi u qu c gia và qu c t ; qu n lý các cơ s thi u th d c th thao và các ho t ng th d c th thao khác; Nghiên c u khoa h c và công ngh ;
 8. Các ho t ng v môi trư ng; Các s nghi p khác. b/ Các ho t ng s nghi p kinh t do các cơ quan trung ương qu n lý: S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng, s a ch a c u ư ng, các công trình giao thông khác, l p bi n báo và các bi n pháp m b o an toàn giao thông trên các tuy n ư ng; S nghi p nông nghi p, thu l i, ngư nghi p và lâm nghi p: b o dư ng, s a ch a các tuy n ê, các công trình thu l i, các tr m tr i nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p; công tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; công tác khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i thu s n; i u tra cơ b n; o c a gi i hành chính các c p; ov b n ; o c biên gi i, c m m c biên gi i; o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính; nh canh nh cư và kinh t m i; Các s nghi p kinh t khác. c/ Qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i: Qu c phòng: + mb o i s ng v t ch t tinh th n, chính sách cho toàn quân; + ào t o hu n luy n, nghiên c u khoa h c; + Mua s m trang thi t b vũ khí và các phương ti n quân s cho toàn quân, k c b i a phương; + ChuNn b ngòi l u, thu c n và ho c cung c p cho s n xu t mìn, l u n trang b cho dân quân t v , quân nhân d b ; + ChuNn b ng viên công nghi p, bao g m chuNn b tài li u thi t k , công ngh , hư ng d n tri n khai k thu t, chuNn b các lo i d ng c chuyên dùng, các lo i trang b c ch ng qu c phòng; + Di n t p dài ngày (trên 5 ngày) c a các ơn v d b ng viên thu c b i ch l c;
 9. + i u ng các ơn v dân quân t v , quân nhân d b t t nh này sang t nh khác; + Xây d ng m i, s a ch a các công trình quân s c bi t, các công trình chi n u, tr s làm vi c, doanh tr i, kho tàng c a cơ quan quân s t c p huy n tr lên; - An ninh và tr t t an toàn xã h i: + mb o i s ng v t ch t tinh th n, chính sách xã h i cho l c lư ng công an nhân dân; + ào t o hu n luy n, nghiên c u khoa h c; + Mua s m trang thi t b vũ khí và các phương ti n nghi p v cho l c lư ng công an nhân dân; + Qu n lý và c i t o ph m nhân; + Phòng cháy, ch a cháy; + Xây d ng m i, s a ch a các công trình c bi t, doanh tr i, tr s làm vi c, kho tàng c a l c lư ng công an nhân dân; s a ch a tr i giam, tr i c i t o ph m nhân t c p huy n tr lên; d/ Ho t ng c a Qu c h i, Ch t ch nư c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , h th ng Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân; / Ho t ng c a các cơ quan Trung ương c a ng c ng s n Vi t Nam; e/ Ho t ng c a các cơ quan trung ương c a M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam; ho t ng c a T ng liên oàn lao ng Vi t Nam; g/ Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; h/ Các chương trình qu c gia do Trung ương qu n lý; i/ H tr qu b o hi m xã h i theo quy nh c a Chính ph ; k/ Th c hi n các chính sách i v i thương binh, b nh binh, thân nhân li t sĩ, gia ình có công v i cách m ng và các i tư ng chính sách xã h i khác; l/ Tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p Trung ương theo quy nh c a pháp lu t; m/ Tr lãi ti n do Chính ph vay; n/ Vi n tr ; o/ Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t.
 10. 2. Chi u tư phát tri n: a/ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i không có kh năng thu h i v n do Trung ương qu n lý; b/ u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c; góp v n c ph n, liên doanh vào các doanh nghi p thu c các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c/ Chi cho Qu h tr u tư qu c gia và các Qu h tr phát tri n i v i các chương trình, d án phát tri n kinh t ; d/ D tr nhà nư c; / Cho vay c a Chính ph u tư phát tri n. 3. Tr n g c ti n do Chính ph vay. 4. B sung qu d tr tài chính. 5. B sung cho ngân sách c p t nh. i u 17.- Ngu n thu c a ngân sách c p t nh g m: 1. Các kho n thu 100%: a/ Ti n cho thuê m t t, m t nư c i v i các doanh nghi p, k c doanh nghi p có 100% v n nư c ngoài, tr ti n cho thuê m t t, m t nư c t các ho t ng thăm dò, khai thác d u khí do Trung ương qu n lý; b/ Ti n cho thuê và ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c; c/ L phí trư c b ; d/ Các kho n thu t ho t ng x s ki n thi t; / Vi n tr không hoàn l i b ng ti n, b ng hi n v t c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; e/ Các kho n phí, l phí n p vào ngân sách c p t nh theo quy nh c a Chính ph ; g/ Huy ng c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy nh c a Chính ph ; h/ óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho ngân sách c p t nh; i/ Thu t qu d tr tài chính t nh trong trư ng h p c bi t; k/ Thu s nghi p c a các ơn v do các cơ quan c p t nh qu n lý;
 11. l/ Thu ti n vay cho u tư theo quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t ngân sách nhà nư c; m/ Thu k t dư ngân sách c p t nh; n/ Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t; o/ Thu b sung t ngân sách trung ương. 2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách trung ương và ngân sách c p t nh: a) Thu doanh thu, tr thu doanh thu t ho t ng x s ki n thi t; b/ Thu l i t c, tr thu l i t c c a các ơn v h ch toán toàn ngành và thu l i t c thu t ho t ng x s ki n thi t; c/ Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; d/ Thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài có v n u tư t i Vi t Nam; / Thu tài nguyên; e/ Thu s d ng v n ngân sách c a các doanh nghi p nhà nư c; 3. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n và ngân sách xã, th tr n: a/ Thu s d ng t nông nghi p; b/ Thu chuy n quy n s d ng t; c/ Thu nhà, t; d/ Ti n s d ng t. i u 18.- Nhi m v chi c a ngân sách c p t nh g m: 1. Chi thư ng xuyên v : a/ Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao, s nghi p khoa h c, công nghê và môi trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan c p t nh qu n lý: Giáo d c ph thông, b túc văn hoá, nhà tr , m u giáo, ph thông dân t c n i trú và các ho t ng giáo d c khác; i h c t i ch c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, ào t o ngh , ào t o ng n h n và các hình th c ào t o b i dư ng khác;
 12. Phòng b nh, ch a b nh và các ho t ng y t khác; Các tr i xã h i, c u t xã h i, c u ói, phòng ch ng các t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; B o t n, b o tàng, thư vi n, bi u di n ngh thu t và ho t ng văn hoá khác; Phát thanh, truy n hình và các ho t ng thông tin khác; B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n ng viên các i tuy n c p t nh, các gi i thi u c p t nh; qu n lý các cơ s thi u th d c th thao và các ho t ng th d c th thao khác; Nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, các ho t ng s nghi p khoa h c công ngh khác; Các ho t ng v môi trư ng; Các s nghi p khác. b/ Các ho t ng s nghi p kinh t do các cơ quan c p t nh qu n lý: S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng và s a ch a c u ư ng và các công trình giao thông khác; l p bi n báo và các bi n pháp m b o an toàn giao thông các tuy n ư ng; S nghi p nông nghi p, thu l i, ngư nghi p và lâm nghi p: duy tu, b o dư ng các tuy n ê, các công trình thu l i, các tr m tr i nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; công tác khuy n lâm, khuy n nông, khuy n ngư; chi khoanh nuôi, b o v , phòng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i thu s n; S nghi p th chính (áp d ng cho các thành ph tr c thu c Trung ương, tr ph n giao cho th xã): duy tu, b o dư ng h th ng èn chi u sáng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , công viên và các s nghi p th chính khác; o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính; i u tra cơ b n; Các s nghi p kinh t khác; c/ Qu c phòng, an ninh và tr t t an toàn xã h i, g m: Qu c phòng: + Hu n luy n cán b dân quân t v ; + T ch c h i ngh , t p hu n nghi p v và báo cáo công tác;
 13. + Ho t ng c a các ơn v t v luân phiên thoát ly s n xu t làm nghĩa v thư ng tr c chi n u ho c s n sàng chi n u nh ng vùng tr ng i m biên gi i, h i o trong m t s trư ng h p c bi t theo ch o c a B Qu c phòng; + Xây d ng phương án phòng th khu v c; + V n chuy n vũ khí, khí tài, quân trang quân d ng cho l c lư ng dân quân t v và quân nhân d b ; + Ti p ón quân nhân hoàn thành nghĩa v quân s tr v . - An ninh và tr t tư an toàn xã h i: + H tr các chi n d ch phòng ng a, phòng ch ng các lo i t i ph m; + H tr các chi n d ch gi gìn an ninh và tr t t an toàn xã h i; + H tr công tác phòng cháy, ch a cháy; + H tr s a ch a nhà t m giam, t m gi . d/ Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c c p t nh; / Ho t ng c a các cơ quan c p t nh c a ng c ng s n Vi t Nam; e/ Ho t ng các cơ quan c p t nh c a M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam; g/ Tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; h/ Th c hi n các chính sách xã h i do c p t nh qu n lý; i/ Các chương trình qu c gia do Chính ph giao cho c p t nh qu n lý; k/ Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; l/ Tr lãi ti n vay cho u tư theo quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t ngân sách Nhà nư c; m/ Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi u tư phát tri n: a/ u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i do c p t nh qu n lý; b/ u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 3. Chi tr n g c ti n vay cho u tư theo quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t ngân sách nhà nư c. 4. Chi b sung qu d tr tài chính.
 14. 5. Chi b sung cho ngân sách c p dư i. i u 19.- Ngu n thu c a ngân sách c p huy n g m: 1. Các kho n thu 100%: a/ Thu môn bài, tr thu môn bài thu t các h kinh doanh nh trên a bàn xã, th tr n; b/ Thu sát sinh thu t các doanh nghi p gi t m gia súc trên a bàn phư ng; c/ Các kho n phí và l phí t các ho t ng do các cơ quan thu c c p huy n qu n lý; d/ Ti n thu t ho t ng s nghi p c a các ơn v do c p huy n qu n lý; / Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho c p huy n theo quy nh c a pháp lu t; e/ óng góp c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy nh c a Chính ph ; g/ óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho ngân sách c p huy n; h/ Thu k t dư ngân sách c p huy n; i/ B sung t ngân sách c p t nh; k/ Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n và ngân sách xã, th tr n: a/ Thu s d ng t nông nghi p; b/ Thu chuy n quy n s d ng t; c/ Thu nhà, t; d/ Ti n s d ng t. 3. Ngoài các kho n thu quy nh t i các kho n 1 và 2 i u này, i v i các th xã, thành ph thu c t nh còn ư c phân chia thêm m t ph n theo t l ph n trăm (%) v thu doanh thu (tr thu doanh thu thu t ho t ng x s ki n thi t), thu l i t c (tr thu l i t c c a các ơn v h ch toán toàn ngành và thu l i t c thu t ho t ng x s ki n thi t), l phí trư c b thu trên a bàn. i u 20.- Nhi m v chi c a ngân sách c p huy n g m: 1. Chi thư ng xuyên v :
 15. a/ Các ho t ng s nghi p văn hoá, thông tin, th d c th thao, xã h i và các s nghi p khác do cơ quan c p huy n qu n lý. b/ Các ho t ng s nghi p kinh t do cơ quan c p huy n qu n lý: Nông nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p, thu l i; Giao thông; S nghi p th chính (áp d ng i v i ngân sách th xã, thành ph thu c t nh): duy tu, b o dư ng h th ng èn chi u sáng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , công viên và các s nghi p th chính khác; Các s nghi p kinh t khác. c/ Qu c phòng an ninh và tr t t an toàn xã h i: - Qu c phòng: + Công tác giáo d c qu c phòng toàn dân; + Công tác tuy n quân và ón ti p quân nhân hoàn thành nghĩa v tr v ; + ăng ký quân nhân d b ; + T ch c hu n luy n cán b dân quân t v ; + H i ngh và t p hu n nghi p v dân quân t v . An ninh và tr t tư an toàn xã h i: + Tuyên truy n giáo d c phong trào qu n chúng b o v an ninh; + H tr các chi n d ch gi gìn an ninh và tr t t an toàn xã h i; d/ Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c c p huy n; / Ho t ng c a các cơ quan c p huy n c a ng c ng s n Vi t Nam; e/ Ho t ng các cơ quan c p huy n c a M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam; g/ Tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p c p huy n theo quy nh c a pháp lu t; h/ Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi u tư phát tri n:
 16. Chi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i theo phân c p c a t nh. Trong phân c p i v i th xã, thành ph thu c t nh, ph i có nhi m v chi u tư xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p và các công trình phúc l i công c ng, i n chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông n i th , an toàn giao thông, v sinh ô th . 3. Chi b sung cho ngân sách c p dư i. i u 21.- Ngu n thu c a ngân sách xã, th tr n g m: 1. Các kho n thu 100%: a/ Thu môn bài thu t các h kinh doanh nh ; b/ Thu sát sinh; c/ Các kho n phí, l phí và các kho n óng góp cho ngân sách xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; d/ Thu t s d ng qu t công ích và thu hoa l i công s n khác; / Ti n thu t các ho t ng s nghi p do xã, th tr n qu n lý; e/ Các kho n óng góp t nguy n cho xã, th tr n; g/ Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; h/ Thu k t dư c a ngân sách xã, th tr n; i/ B sung t ngân sách c p trên; k/ Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a ngân sách c p t nh, ngân sách c p huy n và ngân sách xã, th tr n: a/ Thu s d ng t nông nghi p; b/ Thu chuy n quy n s d ng t; c/ Thu nhà, t; d/ Ti n s d ng t. i u 22.- Nhi m v chi c a ngân sách xã, th tr n g m: 1. Chi thư ng xuyên v :
 17. a/ Công tác xã h i và ho t ng văn hoá, thông tin, th d c th thao do xã, th tr n qu n lý; b/ H tr kinh phí b túc văn hoá, nhà tr , m u giáo do xã, th tr n qu n lý; c/ Ho t ng y t xã, th tr n; d/ Qu n lý, duy tu, b o dư ng các công trình ki n trúc, tài s n, công trình phúc l i, ư ng giao thông do xã, th tr n qu n lý; /Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c xã, th tr n; e/ Ho t ng c a cơ quan ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam xã, th tr n; g/ Công tác dân quân t v , tr t t an toàn xã h i: Hu n luy n dân quân t v ; ăng ký nghĩa v quân s , ưa thanh niên i làm nghĩa v quân s ; Tuyên truy n, v n ng phong trào qu n chúng b o v an ninh, tr t t an toàn xã h i. h) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi u tư phát tri n: u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i theo phân c p c a t nh. i u 23.- Ngoài các kho n thu, chi theo quy nh t i các i u 21, 22 c a Ngh nh này, chính quy n xã, th tr n còn ư c huy ng s óng góp c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng c a xã, th tr n trên nguyên t c t nguy n theo phương án ư c H i ng nhân dân xã, th tr n duy t. Vi c qu n lý kho n óng góp này ph i công khai, có ki m tra, ki m soát và m b o s d ng úng m c ích, úng ch theo quy nh c a pháp lu t. i u 24.- Ngu n thu c a ngân sách phư ng g m: 1. Các kho n phí, l phí và các kho n óng góp cho ngân sách phư ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Thu sát sinh, tr thu sát sinh thu t các doanh nghi p gi t m gia súc; 3. Các kho n óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân cho phư ng; 4. Vi n tr không hoàn l i c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho phư ng theo quy nh c a pháp lu t;
 18. 5. Thu k t dư ngân sách a phư ng; 6. B sung t ngân sách c p trên; 7. Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 25.- Nhi m v chi c a ngân sách phư ng g m: 1. Chi công tác xã h i và ho t ng văn hoá, thông tin, th d c th thao do phư ng qu n lý; 2. Chi v ho t ng cơ quan nhà nư c phư ng; 3. Ho t ng c a cơ quan ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i C u chi n bình Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam, H i Nông dân Vi t Nam phư ng; 4. Chi v công tác dân quân t v , tr t tư an toàn xã h i: Hu n luy n dân quân t v ; ăng ký nghĩa v quân s , ưa thanh niên i là nghĩa v quân s ; Tuyên truy n, v n ng phong trào qu n chúng b o v an ninh, tr t t an toàn xã h i. 5. Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 26.- Ngoài các ngu n thu quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này; chính quy n t nh ư c quy n: 1. Huy ng v n trong nư c u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. M c dư n các ngu n v n huy ng t i th i i m huy ng không vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a ngân sách c p t nh. Khi có nhu c u huy ng v n, U ban nhân dân t nh l p phương án báo cáo H i ng nhân dân thông qua, g i B Tài chính và B K ho ch và u tư thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Các ngu n v n huy ng ư c ưa vào cân i ngân sách c p t nh và ch ư c chi cho m c tiêu ã nh. N i dung phương án ph i nêu rõ: D án u tư ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh; Hi u qu kinh t - xã h i c a d án; T ng s v n u tư c n huy ng và d ki n ngu n b o m tr n c a ngân sách c p t nh; Hình th c huy ng v n; kh i lư ng huy ng; lãi su t và phương án tr n khi n h n; Dư n v n huy ng;
 19. Cân i ngân sách c p t nh năm hi n t i và k ho ch ngân sách các năm ti p theo; Các tài li u khác nh m thuy t minh rõ phương án. 2. Quy t nh m c ph thu theo quy nh c a Th tư ng Chính ph xây d ng các công trình k t c u h t ng và chi cho các m c tiêu nh t nh. U ban nhân dân t nh l p phương án huy ng và s d ng ti n ph thu báo cáo H i ng nhân dân xem xét, quy t nh. Các ngu n ph thu ư c ưa vào cân i ngân sách c p t nh và ch ư c chi cho m c tiêu ã nh. 3. Quy t nh m c thu phí và l phí theo quy nh c a pháp lu t. i u 27.- Vi c l p qu u tư c a thành ph , th xã ư c th c hi n theo quy nh riêng c a Chính ph . i u 28.- 1. Chính ph quy t nh c th t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách Trung ương v i ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; t l này ư c áp d ng chung i v i t t c các kho n thu ư c phân chia. 2. U ban nhân dân t nh quy nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a ngân sách c p t nh v i ngân sách t ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh và ngân sách t ng xã, th tr n. Vi c quy nh t l ph n trăm (%) v thu doanh thu, thu l i t c quy nh t i kho n 3 i u 32 Lu t Ngân sách Nhà nư c ph i b o m t ng m c phân chia cho ngân sách c p t nh và ngân sách th xã, thành ph thu c t nh không ư c vư t quá m c quy nh cho t nh v 2 lo i thu này. i u 29.- Chính ph trình U ban thư ng v Qu c h i quy t nh phương án b sung t ngân sách Trung ương cho ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. U ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân quy t nh phương án b sung t ngân sách c p t nh cho ngân sách t ng huy n và quy nh vi c b sung cho ngân sách c p xã. B trư ng B Tài chính quy nh phương pháp tính s b sung t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i theo quy nh t i i u 40 Lu t Ngân sách Nhà nư c. Chương 3: L PD TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 30.- Căn c l p d toán ngân sách nhà nư c hàng năm: Nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh; Nh ng nhi m v c th c a các B , ngành, a phương; Phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c; t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung c a ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i ã ư c quy nh;
 20. Ch thu; ch , tiêu chuNn, nh m c chi ngân sách; Ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm sau; Thông tư hư ng d n c a B Tài chính v vi c l p d toán ngân sách và văn b n hư ng d n c a các B ; S ki m tra v d toán ngân sách do cơ quan có thNm quy n thông báo; Tình hình th c hi n d toán ngân sách các năm trư c. i u 31.- 1. Trư c ngày 15 tháng 6 hàng năm, Th tư ng Chính ph ra ch th v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm sau, làm căn c hư ng d n l p d toán ngân sách nhà nư c. 2. Căn c vào Ch th c a Th tư ng Chính ph , B Tài chính hư ng d n các cơ quan trung ương, các a phương v yêu c u, n i dung, th i h n l p d toán ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách nhà nư c. 3. Các cơ quan trung ương, U ban nhân dân t nh căn c Ch th c a Th tư ng Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính và căn c yêu c u nhi m v c th c a cơ quan, a phương, hư ng d n và thông báo s ki m tra v d toán ngân sách cho các ơn v tr c thu c và U ban nhân dân c p dư i l p d toán thu, chi ngân sách thu c ph m vi quan lý. i u 32.- Yêu c u i v i d toán ngân sách hàng năm: 1. D toán ngân sách c a các ơn v d toán ph i l p theo úng quy nh, bi u m u và th i gian do cơ quan tài chính hư ng d n; ph i th hi n y các kho n thu, chi c a ơn v theo M c l c ngân sách nhà nư c. 2. D toán ngân sách các c p ph i t ng h p theo t ng lo i thu, t ng lĩnh v c chi và theo cơ c u gi a chi thư ng xuyên, chi u tư phát tri n, chi tr n . 3. D toán ngân sách ph i kèm theo báo cáo thuy t minh rõ cơ s , căn c tính toán. i u 33.- Các doanh nghi p căn c vào k ho ch s n xu t - kinh doanh c a mình, các Lu t, Pháp l nh v thu và các ch thu ngân sách, ăng ký s thu và các kho n ph i n p ngân sách g i cơ quan thu và cơ quan ư c Nhà nư c giao nhi m v thu ngân sách. i u 34.- 1. C c H i quan các t nh l p k ho ch thu thu xu t khNu, thu nh p khNu thu c mình qu n lý và các kho n thu khác liên quan n xu t, nh p khNu g i T ng c c H i quan, U ban nhân dân t nh, ng g i S Tài chính, V t giá. T ng c c H i quan ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, B Thương m i l p d toán thu thu xu t khNu, thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t hàng nh p
Đồng bộ tài khoản