Nghị định số 87/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
7
download

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 87/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 87/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 87/2008/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N TR N YÊN M R NG THÀNH PH YÊN BÁI VÀ HUY N YÊN BÌNH, T NH YÊN BÁI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính huy n Tr n Yên m r ng thành ph Yên Bái và huy n Yên Bình, t nh Yên Bái như sau: 1. i u ch nh 5.043,233 ha di n tích t nhiên và 15.400 nhân khNu c a huy n Tr n Yên v thành ph Yên Bái qu n lý (g m toàn b 506,800 ha di n tích t nhiên và 1.631 nhân khNu c a xã Văn Phú; 908,512 ha di n tích t nhiên và 2.885 nhân khNu c a xã Văn Ti n; 928,627 ha di n tích t nhiên và 3.342 nhân khNu c a xã H p Minh; 534,780 ha di n tích t nhiên và 1.650 nhân khNu c a xã Gi i Phiên; 579,853 ha di n tích t nhiên và 1.322 nhân khNu c a xã Phúc L c; 1.584,661 ha di n tích t nhiên và 4.570 nhân khNu c a xã Âu Lâu). Thành ph Yên Bái có 10.815,453 ha di n tích t nhiên và 95.892 nhân khNu, có 17 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: Yên Th nh, ng Tâm, Minh Tân, Nguy n Phúc, Nguy n Thái H c, H ng Hà, Yên Ninh và các xã: Minh B o, Tân Th nh, Nam Cư ng, Tuy L c, Văn Phú, Văn Ti n, H p Minh, Gi i Phiên, Phúc L c, Âu Lâu. a gi i hành chính thành ph Yên Bái: ông giáp huy n Yên Bình; Tây giáp huy n Tr n Yên; Nam giáp huy n Yên Bình và huy n Tr n Yên; B c giáp huy n Yên Bình và huy n Tr n Yên. 2. i u ch nh toàn b 1.074,629 ha di n tích t nhiên và 2.066 nhân khNu c a xã Văn Lãng, huy n Tr n Yên v huy n Yên Bình qu n lý. Huy n Yên Bình có 77.319,669 ha di n tích t nhiên và 107.882 nhân khNu, có 26 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Phú Th nh, Văn Lãng, Tích C c, C m Ân, Phúc Ninh, B o Ái, M Gia, Tân Nguyên, Yên Thành, Xuân Long, Phúc An, CNm Nhân, Vũ Linh, Ng c Ch n, Yên Bình, Xuân Lai, Vĩnh Kiên, B ch Hà, Hán à, Mông Sơn, Th nh Hưng, Tân Hương, i ng, i Minh và các th tr n: Yên Bình, Thác Bà.
  2. a gi i hành chính huy n Yên Bình: ông giáp huy n oan Hùng, t nh Phú Th ; Tây Nam giáp huy n Tr n Yên; ông B c giáp huy n Hàm Yên, t nh Tuyên Quang; Tây B c giáp thành ph Yên Bái. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Huy n Tr n Yên còn l i 62.859,538 ha di n tích t nhiên và 82.284 nhân khNu, có 22 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Vân H i, Tân ng, Hưng Khánh, ào Th nh, Xã H ng Ca, Vi t Cư ng, Lương Th nh, Hoà Cuông, Báo áp, Cư ng Th nh, Minh Quán, Nga Quán, Quy Mông, Kiên Thành, Y Can, Minh Ti n, Vi t Thành, B o Hưng, Vi t H ng, Minh Quân, Hưng Th nh và th tr n C Phúc. a gi i hành chính huy n Tr n Yên: ông giáp huy n Yên Bình, thành ph Yên Bái và t nh Phú Th ; Tây giáp huy n Văn Ch n và huy n Văn Yên; Nam giáp huy n Văn Ch n; B c giáp huy n Yên Bình và huy n Văn Yên. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Yên Bái và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh Yên Bái; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, TCCV, TH, PL, KTN, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). M
Đồng bộ tài khoản