Nghị định số 87-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
46
lượt xem
2
download

Nghị định số 87-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 87-CP về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 87-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87-CP Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 87-CP NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 1997 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 17 tháng 10 năm 1989; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Tư pháp, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này b n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA). i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Ngh nh 20/CP ngày 15 tháng 3 năm 1994. Các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . Vi c qu n lý ngu n vi n tr phi Chính ph ti p t c th c hi n theo Quy nh trong quan h vi n tr v i các t ch c phi Chính ph kèm theo Quy t nh 80/CT ngày 28 tháng 3 năm 1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ). i u 3.- B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Thương m i, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Th tư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t
 2. ( ã ký) QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (Ban hành kèm theo Ngh nh s 87/CP c a Chính ph ngày 05 tháng 8 năm 1997) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- H tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t ODA) nói trong Quy ch này ư c hi u là s h p tác phát tri n gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v i m t hay nhi u qu c gia, t ch c qu c t (sau ây g i t t là Bên nư c ngoài), bao g m các hình th c ch y u sau ây: 1- H tr cán cân thanh toán; 2- H tr theo chương trình; 3- H tr k thu t; 4- H tr theo d án. i u 2.- ODA bao g m ODA không hoàn l i và ODA cho vay ưu ãi có y u t không hoàn l i t ít nh t 25% tr giá kho n vay. i u 3.- ODA là m t ngu n quan tr ng c a Ngân sách Nhà nư c và ư c ưu tiên s d ng cho nh ng m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. 1. ODA không hoàn l i ư c ưu tiên s d ng cho các chương trình và d án thu c các lĩnh v c: a) Y t , dân s và k ho ch hoá gia ình; b) Giáo d c và ào t o; c) Các v n xã h i (xoá ói gi m nghèo, phát tri n nông thôn và mi n núi, c p nư c sinh ho t...); d) B o v môi trư ng, môi sinh; e) Nghiên c u các chương trình, d án phát tri n (t ng quan, quy ho ch...); g) H tr ngân sách; h) H tr nghiên c u khoa h c và công ngh ;
 3. i) Nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c; k) M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2- ODA cho vay ưu ãi ư c ưu tiên s d ng cho các d án và chương trình xây d ng ho c c i t o cơ s h t ng kinh t - xã h i thu c các lĩnh v c: a) Năng lư ng; b) Giao thông v n t i; thông tin liên l c; c) Thu l i; d) Cơ s h t ng khu công nghi p; e) Xã h i (các công trình phúc l i công c ng; y t ; giáo d c và ào t o; c p thoát nư c; b o v môi trư ng...); g) M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 3- Trong m t s chương trình, d án c th có th k t h p s d ng m t ph n ODA không hoàn l i và m t ph n ODA cho vay. Chương 2: V N NG, ÀM PHÁN, KÝ, PHÊ DUY T VÀ PHÊ CHU N I U Ư C QU C T V ODA i u 4.- Vi c t ch c v n ng ODA ph i căn c vào Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, chương trình u tư công c ng, quy ho ch thu hút và s d ng ODA, k ho ch 5 năm, k ho ch hàng năm và nhu c u c a Nhà nư c v các ngu n v n h tr bên ngoài trong t ng th i kỳ phát tri n. Danh m c các chương trình, d án d ki n s d ng v n ODA sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ư c công b r ng rãi và là cơ s cho vi c tri n khai v n ng ODA trong t ng th i kỳ, t ng năm. i u 5.- Cơ s àm phán, ký k t i u ư c qu c t v ODA là văn ki n chương trình, d án ( i v i các d án u tư s d ng v n ODA là báo cáo nghiên c u kh thi ho c trong m t s trư ng h p c bi t là báo cáo nghiên c u ti n kh thi) ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i i u 6 Quy ch này. i u 6.- ThNm quy n phê duy t n i dung các chương trình, d án có s d ng v n ODA quy nh như sau: 1- Th tư ng Chính ph phê duy t: a) Danh m c các chương trình, d án có s d ng v n ODA hàng năm, k c nh ng s a i, b sung liên quan. b) Các chương trình tín d ng có s d ng v n ODA.
 4. c) Các chương trình, d án s d ng v n ODA không hoàn l i có m c v n t 500.000 ô la M tr lên. d) Các chương trình, d án s d ng v n ODA có liên quan n th ch , chính sách, lu t pháp, văn hoá thông tin, qu c phòng, an ninh (không ph thu c quy mô v n). e) Các chương trình, d án u tư s d ng v n ODA có t ng v n u tư tương ương d án nhóm A theo quy nh t i Ngh nh v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. 2- Trên cơ s danh m c các chương trình, d án s d ng v n ODA hàng năm k c nh ng s a i b sung liên quan ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t: a) Các chương trình, d án u tư s d ng v n ODA có t ng v n u tư tương ương dư i m c d án nhóm A theo quy nh t i Ngh nh v vi c ban hành i u l qu n lý u tư và xây d ng. b) Các chương trình, d án s d ng v n ODA không hoàn l i có m c v n dư i 500.000 ô la M . i v i các chương trình, d án u tư s d ng v n ODA có t ng v n u tư tương ương dư i m c d án nhóm A và các chương trình, d án s d ng v n ODA không hoàn l i nêu trên, trư c khi phê duy t, c n có ý ki n th ng nh t c a B trư ng B K ho ch và u tư và B trư ng qu n lý ngành v quy ho ch phát tri n ngành, m c tiêu th c hi n, các ngu n v n u tư, bao g m c ngu n v n ngân sách Nhà nư c (n u có) và n i dung kinh t k thu t c a d án. Trong trư ng h p các cơ quan còn có ý ki n khác nhau, cơ quan phê duy t c n báo cáo Th tư ng Chính ph quy t nh. 3- Trư ng h p i u ch nh b sung tăng v n cho các chương trình, d án s d ng v n ODA nêu t i kho n 2 i u này làm cho t ng v n sau khi i u ch nh b sung vư t quá m c quy nh t i kho n 2 i u này và m i i u ch nh d n n thay i, m r ng m c tiêu c a chương trình, d án, cơ quan phê duy t c n ph i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 7.- àm phán i u ư c qu c t v ODA: 1- Th tư ng Chính ph ch nh cơ quan thay m t Chính ph ch trì àm phán i u ư c qu c t v ODA v i Bên nư c ngoài. Trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ph i ư c àm phán, ký k t v i danh nghĩa Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c ch nh cơ quan thay m t Ch t ch nư c ch trì àm phán i u ư c qu c t v ODA v i Bên nư c ngoài. 2- Cơ quan ch trì àm phán i u ư c qu c t v ODA trình Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương c i di n cùng tham gia àm phán căn c theo nhi m v và quy n h n quy nh t i Quy ch này.
 5. 3- Trong quá trình àm phán, n u d th o n i dung i u ư c qu c t có thay i so v i văn ki n chương trình, d án s d ng v n ODA ã ư c phê duy t, thì c p ã ra quy t nh phê duy t các văn ki n chương trình, d án ó s quy t nh nh ng n i dung c n s a i. Trư ng h p chương trình, d án s d ng v n ODA do Th tư ng Chính ph phê duy t thì cơ quan ch trì àm phán trư c khi trình Th tư ng Chính ph xem xét nh ng s a i nêu trên, ph i có ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư và các cơ quan có liên quan n nh ng s a i ó. i u 8.- Sau khi k t thúc àm phán, cơ quan ch trì àm phán trình Th tư ng Chính ph v k t qu àm phán, n i dung các văn b n tho thu n s ký v i Bên nư c ngoài ng th i xu t ngư i thay m t Chính ph ký i u ư c qu c t v ODA v i Bên nư c ngoài. Văn b n trình Th tư ng Chính ph ph i kèm theo ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư, B tài chính, B Tư pháp. i u 9.- Trư ng h p i u ư c qu c t v ODA ph i ư c ký k t v i danh nghĩa Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét quy t nh sau khi cơ quan ch trì àm phán th c hi n quy nh t i các i u 7 và i u 8 c a Quy ch này. i u 10.- Vi c ký k t, n p b n g c và trình Chính ph phê duy t i u ư c qu c t v ODA th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 6, i u 7 và i u 8 c a Ngh nh 182/H BT ngày 28 tháng 5 năm 1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 11.- Trong trư ng h p d th o i u ư c qu c t v ODA có nh ng i u kho n không phù h p v i Lu t pháp c a Vi t Nam, cơ quan ch trì àm phán i u ư c qu c t ph i ph i h p cùng B K ho ch và u tư, B Ngo i giao, B Tư pháp th ng nh t ý ki n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh nh ng i u kho n không phù h p v i các văn b n dư i lu t và báo cáo Th tư ng Chính ph trình Ch t ch nư c xem xét, quy t nh nh ng i u kho n không phù h p v i các văn b n lu t và Pháp l nh. Chương 2: QU N LÝ NHÀ NƯ C V ODA i u 12.- Chính ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ODA, bao g m vi c xác nh ch trương phương hư ng thu hút, v n ng Bên nư c ngoài dành ODA cho Vi t Nam; quy t nh vi c ký k t các i u ư c qu c t v ODA; phân b vi c s d ng v n ODA qua Ngân sách Nhà nư c; t ch c giám sát quá trình th c hi n và ánh giá k t qu s d ng ODA. i u 13.- B K ho ch và u tư là cơ quan u m i trong vi c i u ph i và qu n lý ODA, có các nhi m v : 1- Ch u trách nhi m cùng các cơ quan liên quan xây d ng chi n lư c và k ho ch v n ng ODA c a t ng Bên nư c ngoài phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, chương trình u tư công c ng, quy ho ch thu hút và s d ng ODA; hư ng d n các B , ngành, a phương xây d ng các chương trình, d án ưu tiên s d ng v n
 6. ODA và ph i h p v i các cơ quan liên quan t ng h p thành danh m c các chương trình, d án ưu tiên s d ng v n ODA trong t ng th i kỳ, t ng năm trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t làm cơ s cho vi c v n ng ODA. 2- Ch u trách nhi m cùng các cơ quan liên quan chuNn b và t ch c các ho t ng v n ng ODA theo quy ho ch thu hút và s d ng ODA, k ho ch v n ng ODA c a t ng Bên nư c ngoài, danh m c các chương trình, d án ưu tiên s d ng v n ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 3- Ch u trách nhi m chuNn b n i dung và ti n hành àm phán, ký v i Bên nư c ngoài các i u ư c qu c t khung v ODA. 4- Ch u trách nhi m vi c i u ph i các ngu n ODA cho các chương trình, d án c th phù h p v i danh m c các chương trình, d án ưu tiên s d ng ODA, các i u ư c qu c t khung v ODA ã ký v i Bên nư c ngoài và c i m, tính ch t c a t ng lo i tài tr m b o hi u qu s d ng cao nh t. Ch u trách nhi m ph i h p v i B Tài chính xác nh danh m c chương trình, d án ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát v n ODA và chương trình, d án th c hi n ch vay l i v n ODA trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 5- Ch u trách nhi m thNm nh các chương trình, d án ODA nêu t i kho n 1 và kho n 3 i u 6 c a Quy ch này trình Th tư ng Chính ph . 6- i u ph i ngu n v n; hư ng d n hình thành chương trình, d án; thông báo chính th c cho các t ch c qu c t v k t qu phê duy t c a các c p có thNm quy n quy nh t i i u 6 và h tr tri n khai các chương trình, d án s d ng v n ODA không hoàn l i c a các T ch c qu c t thu c h th ng Liên hi p qu c. Ph i h p v i các cơ quan liên quan ôn c, h tr chuNn b n i dung và tham gia àm phán các chương trình, d án s d ng v n ODA v i Bên nư c ngoài. 7- Ch u trách nhi m ph i h p v i B Tài chính l p k ho ch b trí ưu tiên, y và k p th i v n i ng trong k ho ch Ngân sách Nhà nư c hàng năm cho các chương trình, d án s d ng v n ODA thu c di n ư c s d ng v n Ngân sách Nhà nư c c p phát theo úng cam k t t i các i u ư c qu c t v ODA ã ký k t và các quy t nh phê duy t chương trình, d án u tư s d ng v n ODA. 8- Ch u trách nhi m vi c theo dõi, ki m tra tình hình th c hi n d án, x lý nh ng v n liên quan thu c thNm quy n và ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét và quy t nh các bi n pháp x lý nh ng v n vư t thNm quy n, liên quan n chính sách, cơ ch ... phát sinh trong quá trình th c hi n các chương trình, d án s d ng v n ODA. 9- Ch u trách nhi m báo cáo t ng h p tình hình th c hi n các chương trình, d án s d ng v n ODA như quy nh t i i u 28 c a Quy ch này. i u 14.- B Tài chính có các nhi m v : 1- Ph i h p cùng các cơ quan liên quan chuNn b chương trình, d án s d ng v n ODA, n i dung àm phán; theo s u quy n c a Ch t ch nư c ho c Th tư ng Chính
 7. ph ch u trách nhi m t ch c àm phán các i u ư c qu c t c th v ODA cho vay, tr các i u ư c qu c t v ODA nói kho n 1 i u 15 c a Quy ch này. 2- i di n chính th c cho "ngư i vay" là Nhà nư c ho c Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong các i u ư c qu c t c th v ODA cho vay c a Nhà nư c, Chính ph , k c trong trư ng h p Ch t ch nư c ho c Th tư ng Chính ph u quy n cho m t cơ quan khác ch trì àm phán các i u ư c qu c t này, tr các i u ư c qu c t v ODA nói Kho n 1 i u 15 c a Quy ch này. 3- Ch u trách nhi m qu n lý tài chính i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA. a) Ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch qu n lý tài chính (c p phát, cho vay l i, thu h i v n...) i v i các d án ODA trình Th tư ng Chính ph quy t nh. b) Căn c vào các quy nh pháp lu t hi n hành và quy nh t i các i u ư c qu c t v ODA ã ký v i Bên nư c ngoài, quy nh c th th t c rút v n và qu n lý vi c rút v n c a các chương trình, d án ODA theo nguyên t c: B Tài chính phê duy t k ho ch rút v n hàng năm c a các Ban qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA phù h p v i n i dung, ti n nêu trong văn ki n chương trình, d án ã ư c duy t, i u ư c qu c t v ODA ã ký k t và ti n hành ki m tra nh kỳ vi c rút v n hàng quý, hàng năm c a chương trình, d án. c) B trí v n i ng trong k ho ch Ngân sách Nhà nư c hàng năm như nêu t i Kho n 7 i u 13 c a Quy ch này và c p phát y , úng ti n cho các chương trình, d án thu c di n ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát v n. d) Cho vay l i và thu h i ph n tr n Ngân sách c a các d án ư c phép vay l i v n ODA. e) Theo dõi qu n lý tài chính trong vi c s d ng v n ODA; t ch c h ch toán k toán Ngân sách Nhà nư c i v i ngu n v n này. T ng h p s li u rút v n, thanh toán và tr n c a các chương trình, d án s d ng v n ODA, thông báo cho các cơ quan liên quan và báo cáo Th tư ng Chính ph . g) B trí v n Ngân sách Nhà nư c tr n cho Bên nư c ngoài v các kho n ODA v n vay khi n h n. i u 15.- Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có nhi m v : 1- Ph i h p cùng các cơ quan liên quan chuNn b chương trình, d án s d ng v n ODA, n i dung àm phán; theo s u quy n c a Ch t ch nư c ho c Th tư ng Chính ph ch u trách nhi m t ch c àm phán các i u ư c qu c t c th v ODA (Hi p nh vay, tho thu n vay, Hi p nh h tr k thu t) v i các t ch c tài chính qu c t : ngân hàng Th gi i, Qu ti n t Qu c t , Ngân hàng phát tri n Châu á. 2- Sau khi các i u ư c qu c t v ODA nói trên có hi u l c, tr Tho thu n vay v i Qu ti n t Qu c t , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam bàn giao v n và toàn b các thông tin liên quan trong quá trình th c hi n cho B Tài chính th ng nh t qu n lý.
 8. 3- Ch u trách nhi m ph i h p v i B Tài chính ch nh các Ngân hàng thương m i thích h p u quy n: th c hi n vi c cho vay l i t v n ODA như nêu t i i m d) kho n 3 i u 14 c a Quy ch này, thu h i v n tr n Ngân sách theo úng các u nhi m, tho thu n mà các Ngân hàng Thương m i ã ký v i B Tài chính. 4- Ch u trách nhi m t ng h p theo nh kỳ và thông báo cho B Tài chính và các cơ quan liên quan tình hình th c t v rút v n, thanh toán... thông qua h th ng tài kho n ư c m t i các ngân hàng c a các chương trình, d án s d ng v n ODA. i u 16.- B Ngo i giao có nhi m v : 1- Ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng và th c hi n ch trương, phương hư ng v n ng các ngu n ODA cũng như chính sách i tác trên cơ s chính sách i ngo i chung. 2- Ch u trách nhi m th c hi n các th t c i ngo i liên quan n vi c u quy n àm phán, u quy n ký k t; thông báo phê duy t, phê chuNn các i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t. 3- Thông báo cho các cơ quan h u quan Vi t Nam v th i i m có hi u l c c a i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t. i u 17.- B Tư pháp có nhi m v : 1- Tham gia ý ki n v nh ng v n pháp lý trong d th o các i u ư c qu c t v ODA trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2- Cho ý ki n v nh ng v n khác nhau gi a i u ư c qu c t v ODA và pháp lu t trong nư c; theo dõi vi c x lý các v n này trong quá trình th c hi n i u ư c qu c t v ODA. 3- Cung c p ý ki n pháp lý i v i các i u ư c qu c t v ODA sau khi ư c ký ho c các v n pháp lý khác theo ngh c a cơ quan ư c u quy n ch trì àm phán i u ư c qu c t v ODA. i u 18.- Văn phòng Chính ph có nhi m v : 1- Giúp Th tư ng Chính ph ki m tra, ôn c vi c th c hi n Quy ch này. 2- Tham gia công tác qu n lý Nhà nư c v ODA, tham gia thNm nh và xu t ki n ngh v chính sách, cơ ch ... d i v i các chương trình và d án s d ng v n ODA trư c khi trình Th tư ng Chính ph . i u 19.- B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có nhi m v : 1- ThNm nh các báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( TM) c a nh ng chương trình, d án s d ng v n ODA thu c di n ph i làm báo cáo TM.
 9. 2- Ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan ti n hành theo dõi, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng c a các ơn v th c hi n các chương trình, d án s d ng v n ODA. i u 20.- B Thương m i có nhi m v : 1- Phê duy t danh m c nh p khNu máy móc, thi t b , v t tư, hàng hoá c a các chương trình, d án s d ng v n ODA cho vay và t o m i i u ki n thu n l i cho vi c nh p khNu. 2- Ph i h p cùng các cơ quan liên quan xác nh cơ c u hàng hoá, v t tư nh p khNu; xác nh các u m i u thác nh p khNu i v i trư ng h p Bên nư c ngoài th c hi n h tr v n ODA b ng cách nh p khNu hàng hoá, v t tư vào Vi t Nam. i u 21.- Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương và cơ quan Trung ương c a các oàn th có nhi m v : 1- Ch o xây d ng các chương trình, d án c n tranh th ngu n v n ODA c a B , ngành, a phương mình ph trách g i B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan t ng h p vào k ho ch, danh m c các chương trình, d án ưu tiên s d ng v n ODA trong t ng th i kỳ, t ng năm c a c nư c. 2- Ch nh m t ơn v thích h p, trong trư ng h p c n thi t thành l p Ban chuNn b chương trình, d án s d ng v n ODA, th c hi n các nhi m v nêu t i i u 25 c a Quy ch này. 3- B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t các văn ki n chương trình, d án s d ng v n ODA như thNm quy n ư c quy nh t i kho n 2 i u 6 c a Quy ch này, trong th i h n 7 ngày k t ngày ký quy t nh phê duy t, c n g i cho B K ho ch và u tư m t b n quy t nh (b n chính) và sao g i cho B Tài chính, B qu n lý ngành, U ban nhân dân a phương nơi tri n khai chương trình, d án. Sau khi văn ki n chương trình, d án ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t thì thành l p Ban qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA ho c giao cho ơn v ch u tư th c hi n các nhi m v nêu t i i u 25 c a Quy ch này. 4- Ch u trách nhi m b trí ưu tiên, y v n i ng c a ngành, a phương ho c các ngu n v n khác k c huy ng v n c a dân óng góp theo úng quy nh t i văn ki n chương trình, d án s d ng v n ODA ã ư c phê duy t, tri n khai th c hi n chương trình, d án úng ti n . Căn c vào n i dung văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t và i u ư c qu c t v ODA ã ký k t, ch o Ban qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA xây d ng k ho ch rút v n nư c ngoài hàng năm g i B Tài chính phê duy t. 5- Ch o Ban Qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA ho c tham gia cùng các ngành, a phương khác (trư ng h p là d án liên vùng, khu v c) trong vi c gi i
 10. to m t b ng a i m d án và t o m i i u ki n thu n l i giúp cho các d án tri n khai úng ti n . 6- Ch u trách nhi m ki n tra, giám sát vi c ti p nh n, s d ng ODA và báo cáo B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan hi u qu u tư v m t kinh t , xã h i, môi trư ng c a các chương trình, d án s d ng v n ODA thu c lĩnh v c, ngành, a phương mình ph trách. Chương 4: TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG V N ODA i u 22- Vi c qu n lý và s d ng v n ODA cho các công trình xây d ng cơ b n ph i tuân theo Quy ch này và các ch qu n lý hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý u tư và xây d ng; trư ng h p i u ư c qu c t v ODA có quy nh khác thì tuân theo quy nh c a i u ư c qu c t v ODA ã ký k t. i u 23- 1. Vi c qu n lý tài chính i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA cho vay ph i tuân theo các quy nh c a Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài. 2. T t c các chương trình, d án s d ng v n ODA u ph i ư c cân i ngu n v n i ng trong nư c th c hi n. Ngu n v n và cơ ch s d ng ngu n v n i ng trong nư c ư c nêu trong quy t nh phê duy t văn ki n chương trình, d án s d ng v n ODA c a c p tương ng nói t i i u 6 và theo các quy nh v trách nhi m c a các b , ngành, a phương nêu t i Quy ch này. Các chương trình, d án s d ng v n ODA do Chính ph cho vay l i ph i có gi i trình v vi c chuNn b v n i ng th c hi n d án trư c khi ư c ký h p ng cho vay l i. i u 24- Quy nh v thu i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA: 1. i v i các lo i thu gián thu: thu nh p khNu, thu tiêu th c bi t, thu doanh thu: a) Các chương trình, d án s d ng v n ODA ư c Ngân sách Nhà nư c u tư toàn b ho c ư c Ngân sách Nhà nư c h tr m t ph n v n i ng, thì ch chương trình, d án khi xây d ng d toán t ng v n u tư ph i tính các lo i thu gián thu n m trong ph n v n i ng. Ngân sách Nhà nư c s b o m v n i ng n p các lo i thu gián thu ho c th c hi n ghi thu, ghi chi qua Ngân sách Nhà nư c. Riêng i v i v t tư, hàng hoá, máy móc thi t b , phương ti n v n t i nh p khNu t ngu n v n ODA không hoàn l i ư c mi n thu nh p khNu và thu tiêu th c bi t (n u có) theo quy nh c a Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu và Lu t thu tiêu th c bi t.
 11. b) i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i t ngân sách thì các ch chương trình, d án ph i tính toán và t lo ngu n v n n p các lo i thu gian thu. c) Máy móc, thi t b , phương ti n v n t i do các nhà th u nư c ngoài mang vào Vi t Nam ph c v thi công công trình c a các chương trình, d án s d ng v n ODA ư c mi n thu nh p khNu và ph i tái xu t khNu khi hoàn thành công trình; n u như ng bán t i th trư ng Vi t Nam ph i ư c B Thương m i ch p thu n, ph i n p thu nh p khNu, thu doanh thu ho c thu tiêu th c bi t (n u có) và các lo i thu khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2- i v i các lo i thu tr c thu: thu l i t c, thu thu nh p cá nhân. a) Các nhà th u tham gia chương trình, d án s d ng v n ODA có l i t c ch u thu , ph i n p thu l i t c theo lu t thu l i t c. b) Cá nhân làm vi c cho các nhà th u, Ban qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA có thu nh p cao, n p thu thu nh p theo Pháp l nh thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao. Trư ng h p t ch c, cá nhân, nhà th u nư c ngoài, ăng ký kinh doanh t i qu c gia ã ký Hi p nh tránh ánh thu hai l n v i Vi t Nam, tham gia th c hi n chương trình, d án s d ng v n ODA thì vi c n p thu l i t c, thu thu nh p cá nhân th c hi n theo Hi p nh ã ký. 3- Trong trư ng h p c bi t, vi c mi n gi m thu do Th tư ng Chính ph quy t nh. 4- i v i các chương trình, d án s d ng v n ODA ã có quy t nh x lý thu c a B Tài chính trư c ngày ban hành Quy ch này thì ư c phép ti p t c th c hi n các quy t nh ó cho n khi d án k t thúc. i u 25- Trách nhi m c a các Ban chuNn b chương trình, d án và Ban qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA: 1- ơn v ư c giao nhi m v chuNn b chương trình, d án ho c Ban chuNn b chương trình, d án s d ng v n ODA có trách nhi m: a) Theo ch o c a cơ quan c p trên nêu t i i u 21 c a Quy ch này ti n hành so n th o văn ki n chương trình, xây d ng báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo nghiên c u ti n kh thi) có s d ng v n ODA trình các c p có thNm quy n phê duy t. Trong báo cáo nghiên c u kh thi c a chương trình, d án u tư s d ng v n ODA ph i nêu rõ: cơ ch s d ng v n, các ngu n v n c a d án k c ph n v n i ng trong nư c (v n c p t ngân sách nhà nư c, ngân sách a phương, v n do ch d án t huy ng, v n do dân óng góp); kh năng thu h i v n và kh năng tr n c a các d án ư c vay l i v n ODA; k ho ch tri n khai d án; các y u t tác ng môi trư ng; phương án gi i phóng m t b ng.
 12. b) Cùng các cơ quan liên quan ph i h p v i Bên nư c ngoài ti n hành các công vi c chuNn b và h tr c n thi t n u Bên nư c ngoài yêu c u ư c kh o sát, thNm nh, ánh giá chương trình, d án. Toàn b k t qu c a công vi c này ph i báo cáo cho cơ quan ch trì àm phán và các cơ quan liên quan. 2- Ban Qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA có trách nhi m: a) Ph i h p v i Bên nư c ngoài xây d ng và tri n khai k ho ch th c hi n chương trình, d án m b o th c hi n úng m c tiêu, i tư ng, ti n và các cam k t ghi trong i u ư c qu c t v ODA ã ký k t và nh ng quy nh trong chương trình, d án s d ng v n ODA ã ư c phê duy t. Xây d ng k ho ch xin c p v n i ng hàng năm theo úng các quy nh n u chương trình, d án ư c phê duy t có s d ng v n i ng t Ngân sách Nhà nư c. Xây d ng k ho ch rút v n nư c ngoài hàng năm g i B Tài chính xem xét phê duy t trên cơ s n i dung văn ki n chương trình, d án ã ư c phê duy t và i u ư c qu c t v ODA ã ký k t. Vi c rút v n nư c ngoài t ng l n trong năm th c hi n theo k ho ch ã ư c duy t và ch u s hư ng d n và ki m tra c a B Tài chính. b) Ch u trách nhi m ho c bàn giao cho ch u tư ho c ơn v ti p nh n v n hành, kinh doanh công trình trách nhi m hoàn tr y , úng h n cho ngân sách Nhà nư c các kho n ã vay theo úng quy nh trong h p ng vay l i ã ký v i B Tài chính, ho c ký v i Ngân hàng thương m i ư c B Tài chính u nhi m cho vay l i, và theo úng các quy nh c a Quy ch v qu n lý vay tr n nư c ngoài. c) Ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo tình hình th c hi n như quy nh t i i u 28 c a Quy ch này và các th ch tài chính, ch th ng kê k toán, ki m toán theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và th c hi n các yêu c u (n u có) c a Bên nư c ngoài v báo cáo tài chính, ki m toán. i u 26- Các chương trình và d án s d ng v n ODA ph i th c hi n thông qua u th u, tr nh ng trư ng h p c bi t Th tư ng Chính ph s có quy t nh riêng. Vi c t ch c u th u th c hi n các chương trình, d án ODA theo Quy ch u th u do Chính ph quy nh và nh ng văn b n hư ng d n liên quan. N u i u ư c qu c t v ODA ã ư c ký k t có nh ng quy nh liên quan n u th u, mua s m không phù h p v i Quy ch u th u hi n hành c a Vi t Nam thì áp d ng theo nh ng quy nh c a i u ư c qu c t v ODA. i u 27- Cơ quan tư v n qu n lý ODA c a Chính ph là Ban công tác liên ngành v ODA (g i t t là Ban công tác ODA) do B trư ng B K ho ch và u tư làm Trư ng ban, có s tham gia c a i di n B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph theo trách nhi m ã ư c nêu t i Quy ch này. Ch c năng, nhi m v , phương th c ho t ng c a Ban công tác ODA do Th tư ng Chính ph quy nh. i u 28- Ch Báo cáo th c hi n các chương trình, d án s d ng v n ODA:
 13. 1- Ch báo cáo nh kỳ th c hi n các chương trình, d án ODA là các báo cáo hàng quý và hàng năm. T i kỳ báo cáo, ch m nh t 2 tu n sau khi h t quý và 1 tháng sau khi h t năm, Ban qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA ph i l p báo cáo tình hình tri n khai, vi c ti p nh n, s d ng v n, ánh giá k t qu th c hi n và các ki n ngh g i cơ quan c p trên nêu t i i u 21, B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và T ng c c Th ng kê. 2- Báo cáo k t thúc chương trình, d án s d ng v n ODA: Sau khi k t thúc chương trình, d án s d ng v n ODA, Ban qu n lý chương trình, d án s d ng v n ODA ph i có báo cáo b ng văn b n lên cơ quan c p trên nêu t i i u 21 c a Quy ch này, B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Ngo i giao, Văn phòng Chính ph và T ng c c Th ng kê v k t qu cu i cùng c a vi c ti p nh n và s d ng v n ODA, kèm theo các b n quy t toán tài chính và nh ng ánh giá v hi u qu kinh t , xã h i, môi trư ng... Ch m nh t 3 tháng sau khi k t thúc chương trình, d án s d ng v n ODA, Ban qu n lý chương trình, d án ph i g i báo cáo như quy nh nêu trên, n u có khó khăn thì ph i g i công văn nêu rõ lý do. 3- B K ho ch và u tư th ng nh t v i T ng c c Th ng kê và các cơ quan liên quan ban hành m u, ch báo cáo th ng nh t trong c nư c cho các chương trình, d án s d ng v n ODA. 4- B K ho ch và u tư ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan l p báo cáo t ng h p ánh giá tình hình tri n khai, hi u qu u tư v m t kinh t , xã h i c a các chương trình, d án ODA trong c nư c vào các kỳ 6 tháng và c năm báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 29- Ki m tra, thanh tra vi c ti p nh n, s d ng v n ODA. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o các cơ quan ch c năng theo dõi, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các ngành, các c p và các ơn v ti p nh n và s d ng v n ODA ã ư c nêu trong Quy ch này; ti n hành thanh tra i v i các hành vi có d u hi u vi ph m Quy ch này. M i t ch c, cá nhân vi ph m Quy ch này s b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản