Nghị định số 87/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
3
download

Nghị định số 87/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 87/1998/NĐ-CP về việc phát hành, thu hồi và thay thế tiền giấy, tiền kim loại do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 87/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/1998/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 10 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 87/1998/N -CP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 1998 V PHÁT HÀNH, THU H I VÀ THAY TH TI N GI Y, TI N KIM LO I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Nh m cung ng ti n gi y, ti n kim lo i cho n n kinh t , b o m lưu thông thông su t; b o v ng ti n trong lưu thông; b o v l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân trong vi c s d ng ti n gi y, ti n kim lo i; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ngh nh này quy nh vi c phát hành, thu h i và thay th ti n gi y, ti n kim lo i. i u 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (dư i ây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) là cơ quan duy nh t phát hành, thu h i và thay th ti n gi y, ti n kim lo i c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 3. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Ti n m t" là các lo i ti n gi y, ti n kim lo i do Ngân hàng Nhà nư c phát hành; 2. "Ti n ã công b lưu hành" là các lo i ti n gi y, ti n kim lo i ã ư c Ngân hàng Nhà nư c công b phát hành sau khi Chính ph cho phép lưu hành; 3. "Ti n chưa công b lưu hành" là các lo i ti n gi y, ti n kim lo i ã ư c in, úc và d tr t i các kho ti n c a Ngân hàng Nhà nư c nhưng chưa ư c phép lưu hành; 4. "Ti n ình ch lưu hành" là các lo i ti n gi y, ti n kim lo i không có giá tr lưu hành khi Ngân hàng Nhà nư c ã công b thu h i và rút kh i lưu thông;
  2. 5. "Ti n không tiêu chuNn lưu thông" là các lo i ti n gi y, ti n kim lo i ã lưu hành nhưng b rách nát, hư h ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: PHÁT HÀNH TI N i u 4. Ngân hàng Nhà nư c căn c k ho ch cung ng ti n tăng thêm hàng năm ư c Chính ph phê duy t; nhu c u thanh toán b ng ti n m t c a n n kinh t ; nhu c u thay th ti n không tiêu chuNn lưu thông; ti n ình ch lưu hành xác nh s lư ng và cơ c u các lo i ti n m t c n phát hành vào lưu thông theo các yêu c u trên. i u 5. Ngân hàng Nhà nư c ư c l p Qu d tr phát hành và Qu nghi p v phát hành trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c qu n lý ti n d tr phát hành. Qu d tr phát hành ư c b o qu n và qu n lý các Kho ti n Trung ương c a Ngân hàng Nhà nư c và các kho ti n t i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Qu nghi p v phát hành ư c b o qu n và qu n lý t i Kho ti n S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c và các Kho ti n t i Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. i u 6. Ngu n hình thành Qu d tr phát hành bao g m: 1. Ti n m i in, úc nh p t các nhà máy in, úc ti n; 2. Ti n thu h i t lưu thông, k c các lo i ti n không tiêu chuNn lưu thông và ti n ình ch lưu hành nh p t Qu nghi p v phát hành. i u 7. Ngu n hình thành Qu nghi p v phát hành bao g m: 1. Ti n nh p t Qu d tr phát hành; 2. Ti n thu h i t lưu thông, k c các lo i ti n không tiêu chuNn lưu thông và ti n ình ch lưu hành. i u 8. Ngân hàng Nhà nư c th c hi n phát hành ti n vào lưu thông và thu ti n t lưu thông v thông qua d ch v ngân qu , thanh toán và các ho t ng nghi p v khác c a Ngân hàng Nhà nư c cho khách hàng. i u 9. 1. Ngân hàng Nhà nư c có nhi m v áp ng nhu c u thu, chi ti n m t cho t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c trên cơ s s dư tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c; 2. Các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c có nhi m v áp ng nhu c u thanh toán b ng ti n m t k p th i, chính xác và an toàn cho khách hàng.
  3. i u 10. Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n, ki m tra các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c trong vi c tuy n ch n, phân lo i ti n theo tiêu chuNn ti n lưu thông. i u 11. Căn c nhu c u ti n m t c a n n kinh t và yêu c u n nh ti n t , Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph cho công b lưu hành các lo i ti n m i chưa phát hành. Vi c công b phát hành lo i ti n m i ư c quy nh t i i u 17 c a Ngh nh này. i u 12. Ngân hàng Nhà nư c nghiên c u và xu t v i Th tư ng Chính ph : 1. Cơ c u, m nh giá các lo i ti n m i phát hành phù h p v i m t b ng giá và t p quán s d ng ti n m t c a nhân dân; 2. Th i i m và hình th c phát hành, thu h i, thay th ti n phù h p v i yêu c u c a chính sách ti n t . i u 13. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ban hành và ki m tra th c hi n: 1. Ch i u hoà ti n m t; ch xu t, nh p Qu d tr phát hành và Qu nghi p v phát hành trong h th ng Ngân hàng Nhà nư c; 2. Ch k toán, th ng kê và thông tin báo cáo v nghi p v phát hành ti n, phù h p v i quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê. Chương 3: THU H I, THAY TH TI N i u 14. Ngân hàng Nhà nư c t ch c thư ng xuyên vi c i ti n rách nát, hư h ng theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này; tuyên truy n, hư ng d n nhân dân ý th c gi gìn, b o v ng ti n Vi t Nam; phát hi n và ngăn ch n các hành vi b nghiêm c m quy nh t i i u 29 c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. i u 15. Ngân hàng Nhà nư c quy nh ti n rách nát, hư h ng không tiêu chuNn lưu thông, công b công khai nh ng tiêu chuNn ó và hư ng d n, ki m tra S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c, các t ch c tín d ng và Kho b c Nhà nư c th c hi n vi c i các lo i ti n rách nát, hư h ng cho các t ch c và cá nhân theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh này. i u 16. Vi c i ti n rách nát, hư h ng ư c th c hi n theo quy nh sau ây: 1. Ti n rách nát, hư h ng do quá trình lưu thông c a các t ch c, cá nhân ư c i ho c n p vào tài kho n t i S giao d ch Ngân hàng Nhà nư c, các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c m t cách thu n ti n, không h n ch s lư ng, không phân bi t nơi cư trú, không ph i n p l phí, không c n m t th t c gi y t nào. 2. Ti n rách nát, hư h ng do b cháy, m c, m i xông, chu t c n thì ngư i có ti n ph i làm ơn trình bày rõ lý do Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng, Kho b c Nhà
  4. nư c xét i theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Ngư i có ti n ư c i ph i n p l phí theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, phù h p v i quy nh c a Nhà nư c v phí và l phí. 3. Ti n hư h ng do vi t, v , c t, xé ho c làm bi n d ng; n u xét th y không do hành vi hu ho i thì ư c xét i như quy nh t i kho n 2 i u này; n u b nghi do hành vi hu ho i thì Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng, Kho b c Nhà nư c t m thu gi và ph i h p v i cơ quan Công an i u tra, x lý. i u 17. Khi có quy t nh c a Th tư ng Chính ph v thu h i ti n ình ch lưu hành, công b lưu hành ti n m i, Ngân hàng Nhà nư c ph i thông báo r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng v : 1. Ch trương c a Chính ph thay th m t ph n hay toàn b các lo i ti n ang lưu hành; 2. Hình th c, th t c, th i gian phát hành các lo i ti n m i; th i h n thu h i các lo i ti n ình ch lưu hành th ng nh t trong c nư c; 3. c i m, m nh giá, màu s c, kích thư c, tr ng lư ng c a t ng lo i ti n m i s phát hành kèm theo m u ti n; 4. T l i ti n m i so v i ti n ình ch lưu hành, n u có. i u 18. Ngân hàng Nhà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i cho B Tài chính v vi c phát hành, thu h i và thay th các lo i ti n theo quy nh kỳ quý, năm ho c t xu t. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC B CÓ LIÊN QUAN VÀ U BAN NHÂN DÂN CÁC C P i u 19. B Tài chính có trách nhi m: 1. Ki m tra vi c th c hi n quy ch v nghi p v phát hành, thu h i và thay th ti n theo quy nh t i Ngh nh này. 2. Ki m tra và ch o h th ng Kho b c Nhà nư c th c hi n nh ng quy nh có liên quan t i Ngh nh này. i u 20. B Công an có trách nhi m: 1. Ch o công an các c p ch trì và ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c cùng c p i u tra, k t lu n x lý theo pháp lu t i v i các hành vi hu ho i ti n, làm, v n chuy n, tàng tr và lưu hành ti n gi . 2. T ch c giám nh i v i hi n v t nghi là ti n gi , ti n b hu ho i khi ư c yêu c u.
  5. i u 21. U ban nhân dân các c p có trách nhi m: Ch o các ngành chuyên môn tuyên truy n, v n ng nhân dân có ý th c gi gìn, b ov ng ti n Vi t Nam; ch ng hành vi hu ho i ti n, làm, v n chuy n, tàng tr và lưu hành ti n gi . Chương 5: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 22. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nư c xem xét ho c trình c p có thNm quy n xem xét khen thư ng các ơn v , cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Ngh nh này. i u 23. Các ơn v , cá nhân vi ph m Ngh nh này, tuỳ theo tính ch t, m c s b x lý k lu t, x lý hành chính, b i thư ng thi t h i ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 24. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 25. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công an trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. i u 26. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản