Nghị định thư số 107/2004/LPQT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
81
lượt xem
3
download

Nghị định thư số 107/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư số 107/2004/LPQT về Dự án "Thiết bị bảo dưỡng đường sắt Hà Nội - Vinh" giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hỏa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư số 107/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 107/2004/LPQT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2004 Ngh nh thư tài chính gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng h a Pháp dành cho D án "Thi t b b o dư ng ư ng s t Hà N i - Vinh" có hi u l c t ngày 08 tháng 10 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh NGHN NNH THƯ TÀI CHÍNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP. tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a hai Chính ph , Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n ký Ngh nh thư này nh m góp ph n phát tri n kinh t Vi t Nam. i u 1. T ng s ti n và i tư ng tài tr Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam m t kho n tài tr th c hi n d án "Cung c p trang thi t b và d ch v (d ch v ư c hi u là d ch v hư ng d n s d ng trang thi t b trong Các h p ng mua bán thi t b s ký phù h p v i ngh nh thư này) b o dư ng ư ng s t Hà N i - Vinh" Vi t Nam ư c ghi trong lĩnh v c ưu tiên cho s phát tri n kinh t Vi t Nam. Kho n cho vay này c a Chính ph Pháp có giá tr t ng c ng t i a là 9.000 000 Euros (chín tri u Euros), dùng mua hàng hóa và d ch v c a Pháp liên quan n vi c th c hi n d án này. i u 2. Th th c cung c p kho n tài tr Kho n vay c a Chính ph Pháp có th i h n 15 năm, trong ó có 4,5 năm ân h n tr g c. Lãi xu t là 0,7% m i năm. N g c ư c hoàn tr làm 21 bán niên liên ti p v i s ti n tr m i kỳ b ng nhau, l n tr u tiên sau 60 tháng vào cu i quý c a năm thư ng mà vào quý ó trư c ây ã ti n hành các t rút ti n. Lãi ư c tính d a trên s dư n
  2. g c; lãi này ư c tính k t ngày ti n hành m i l n rút ti n t kho n vay c a Ch nh ph Pháp và ư c tr 6 tháng m t l n. N u ngày thanh toán n g c hay lãi theo k h n trùng vào m t ngày không làm vi c t i Pháp, thì ngày thanh toán s ư c chuy n sang ngày làm vi c u tiên ti p sau ó. M i kho n n g c hay lãi không ư c tr úng kỳ h n s ph i chiu lãi ch m tr tính t ngày quá h n tr n n ngày thanh toán s n ch m tr . Lãi su t ch m tr là lãi su t h p pháp c a Pháp n inh t i Ngh nh c p B cho năm 2004, t c là 2,27% năm ư c c ng thêm 1,5%/ năm. B n thân lãi ch m tr tròn m t năm cũng ư c tính lãi theo lãi su t xác nh trên. B Tài chính Vi t Nam, hành ng nhân danh vì l i ích c a Chính Ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s ký Th a ư c áp d ng v i Cơ quan Phát tri n Pháp, hành ng nhân danh và vì l i ích c a Chính ph nư c C ng hòa Pháp. Th a ư c áp d ng s xác nh th th c s d ng và hoàn tr kho n vay c a Chính ph Pháp. i u 3. ng ti n tính toán và thanh toán ng ti n tính toán và thanh toán c a ngh nh thư này là ng Euro. i u 4. Chi Qu vay cho các h p ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp kh ng nh t m quan tr ng v vi c u tranh ch ng tham nhũng trong các giao d ch thương m i qu c t và cùng th a thu n: Các Bên trong H p ng chi qu vay c a Ngh nh như này không ư c ngh ho c cho ngư i th ba, ho c òi h i, nh n ho c h a, dù tr c ti p hay gián ti p m t kho n lãi không úng phép mà có l i cho mình ho c cho Bên khác, b ng ti n ho c hình th c khác, mà c u thành ho c có th c u thành hành ng b t h p pháp ho c tham nhũng. M i h p ng liên quan n d án nêu trong i u 1, như ã nêu rõ trên, mu n ư c s d ng qu vay ph i áp ng các i u ki n dư i ây: H p ng ph i phù h p v i nghiên c u kh thi ã ư c các c p chính quy n Vi t Nam thông qua và các khuy n ngh c a chuyên gia Pháp ã ánh giá trư c ó; D án ph i qua ki m tra xem có phù h p v i các quy nh c a Th a ư c OCDE liên quan n tín d ng xu t kh u ư c hư ng s tr giúp c a Chính ph không; Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i không có các kho n n không ư c thanh toán úng h n thu c v các hi p nh c ng c n , các kho n vay c a Chính ph Pháp và các kho n vay Cơ quan phát tri n Pháp; Ph i xem xét tình hình n không thanh toán úng h n thu c các kho n tín d ng ngân hàng do COFACE b o lãnh dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã H i ch nghĩa Vi t Nam, cho lĩnh v c Nhà nư c ho c v i s b o lãnh c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam.
  3. M i h p ng liên quan n d án nêu trong i u 1, sau khi các cơ quan có thNm quy n Pháp nh n th y các i u ki n trên ây ã ư c áp ng y , s ư c c p v n t ngu n vay theo Ngh nh thư này thông qua trao i thư gi a B K ho ch và u tư nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Tham tán Thương m i bên c nh i s quán Pháp t i Hà N i, hành ng theo s cho phép các các cơ quan có thNm quy n Pháp. i u 5. Th i h n kho n cho vay c a Chính ph Pháp ư c hư ng kho n vay c a Chính ph Pháp ư c xác nh như i u kho n nêu trên, các h p ng gi a ngư i mua Vi t Nam và nhà cung c p Pháp ph i ư c ký trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005 và ư c c p v n t ngu n qu vay ch m nh t không quá 3 tháng k t ngày ó. Vi c rút các kh n tài tr vay c a Chính ph Pháp theo th a thu n b i Ngh nh thư này ph i ư c th c hi n ch m nh t không quá ngày 30 tháng 6 năm 2008. i u 6. Các kho n thu Kho n tài tr t Ngh nh thư tài chính Vi t- Pháp ch s d ng th c hi n d án ghi t i i u 1 c a Ngh nh thư này và không bao g m các kho n thu phát sinh trong quá trình th c hi n d án. Các doanh nghi p Pháp tham gia th c hi n d án này ph i th c hi n n p thu theo các ch thu c a lu t thu Vi t Nam và Hi p nh tránh ánh thu hai l n gi a Pháp và Vi t Nam. Vi c tr n g c và lãi, phí d ch v ngân hàng, các phí và ph phí g n li n v i vi c thi hành ngh nh thư này s ư c th c hi n mi n m i lo i thu t i Vi t Nam. i u 7. ánh giá l i vi c th c hi n các d án Chính ph nư c C ng hòa Pháp b ng kinh phí riêng c a mình, có th cho ánh giá l i tình hình trư c ây c a d án ghi trong ngh nh thư này v m t kinh t , tài chính và k án ch y u nh m xem xét nh hư ng c a d án n s phát tri n kinh t Vi t Nam. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam n u mong mu n, có th tham d vào vi c ánh giá này, theo th th c s ư c xác nh sau có th tr c ti p th hư ng k t qu ánh giá. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam cam k t ti p nh n oàn ánh giá d án do Chính ph nư c C ng hòa Pháp c sang và t o thu n l i cho oàn ti p c n các thông tin liên quan n d án. i u 8. Hi u l c thi hành Ngh nh thư này có hi u l c k t ngày ký. làm b ng, các i di n c a hai Chính ph . ư c y nhi m h p pháp, ã ký và óng d u vào b n Ngh nh thư này. Làm t i Hà N i ngày 08/10/2004 (thành b n b n g c, hai b n b ng ti ng Vi t, hai b n b ng ti ng Pháp)./.
  4. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH B TRƯ NG Đ C TRÁCH NGO I NGHĨA THƯƠNG VI T NAM B TRƯ NG B KÊ HO CH VÀ Đ U TƯ FranSois Loos Võ H ng Phúc
Đồng bộ tài khoản